KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS in število podeljenih okoljskih marjetic narašča. Po številu podeljenih standardov ISO 14001 ter okoljskih marjetic sodi Slovenija v evropskem merilu nad povprečje EU-27. Nekoliko slabše je na področju EMAS, kjer se Slovenija v skupini držav EU-27 uvršča na sam rob.


Kazalec prikazuje razvoj sistemov za ravnanje z okoljem. Obravnava gibanje števila podeljenih spričeval po standardu ISO 14001, shemi EMAS in gibanje števila podeljenih okoljskih znakov oziroma okoljskih marjetic (Ecolabel Flower) v Sloveniji in EU. Zaradi lažje predstave ter primerjave z državami EU so podatki o okoljskih spričevalih ter znakih preračunani na milijon prebivalcev. Poleg omenjenih mehanizmov za spodbujanje ravnanja z okoljem, kazalec obravnava tudi gibanje števila podeljenih priznanj za energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt, za čisto proizvodnjo, okolju prijazno podjetje, okoljski izdelek leta, mednarodno okoljsko partnerstvo, ekoprofit, odgovorno ravnanje ter okolju prijazen postopek.

ISO 14001 je mednarodni standard za sistem ravnanja z okoljem, ki organizacijam določa nabor zahtev z namenom varovanja okolja, preprečevanja onesnaženja in izboljšanja okoljske učinkovitosti.

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je sistem ravnanja z okoljem, ki je bil uveden leta 1995. Pridobitelji spričevala EMAS so zavezani, da ocenijo in izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost ter obveščajo javnost o vplivih svojih dejavnosti na okolje. Shema EMAS je nadgradnja standarda ISO 14001. Zagotavlja večjo odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij. Shema ima v primerjavi z ISO 14001 višje zahteve glede izboljšanja uspešnosti, sodelovanja zaposlenih, pravne usklajenosti in komuniciranja z javnostjo.

Okoljski znak oz. okoljska marjetica (Eco label flower) je instrument zagotavljanja varstva okolja. Evropska unija ga je uvedla leta 1992 z namenom spodbuditi podjetja, da razvijejo proizvode in storitve, ki v največji možni meri zmanjšajo vpliv na okolje skozi celoten življenjski cikel izdelka ter potrošniku zagotavljajo boljše informacije o tem, kakšen vpliv na okolje imajo ti izdelki. Pri tem se presoja celoten vpliv proizvoda na okolje, od pridobivanja surovin do izločitve iz okolja, potrošnike pa se usmerja z dajanjem točnih, nezavajajočih in znanstveno utemeljenih informacij o proizvodih in storitvah. Prednosti, ki jih podeljen znak za okolje prinaša so med drugim tudi potrditev spoštovanja okoljevarstvenih zahtev, uporaba znaka za okolje ter nenazadnje tudi promocija. Shema podpira vse proizvode, razen hrane, pijače, farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, vendar se tudi na tem področju pripravljajo spremembe oziroma razširitve.

Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem pomeni na področju varstva okolja pomemben gospodarski instrument za sporazumevanje in poenotenje. Za podjetja predstavlja mednarodno priznan pristop k poslovanju, ki zagotavlja vse pomembne vidike okoljevarstvenega ravnanja (od izrabe surovin in energije, vodenja tehnoloških procesov, do zahtev glede uporabe proizvodov) in vodi k odpravljanju ter zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Prednost uvedbe sistema za ravnanje z okoljem ni le v zadostitvi okoljski zakonodaji ter v znižanju stroškov, temveč tudi v povečanju konkurenčnosti pri trženju izdelkov, tehnologij in znanj na mednarodnih trgih ter pri širjenju trga poslovanja podjetij. Sodi med prostovoljne pristope, ki se praviloma uveljavljajo v gospodarstvu na podlagi javnih programov.


Grafi

Slika IP01-1: Število organizacij s standardom ISO 14001 na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
Viri:

The ISO Survey of Certifications 2009, 2010; Eurostat, 2011

Prikaži podatke
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Češka št. spričeval 42 60 116 174 318 519 1288 2122 2211 2731
Finska št. spričeval 206 470 508 687 750 1128 882 923 935 822
Italija št. spričeval 123 243 521 1295 2153 3066 4785 7080 9825 12057
Romunija št. spričeval 1 1 5 15 45 96 361 752 1454 2269
Slovenija št. spričeval 12 19 88 136 149 205 338 417 379 438
Španija št. spričeval 164 573 600 2064 3228 4860 6473 8620 11125 13852
Švedska št. spričeval 304 851 1370 2070 2730 2330 3478 3682 3759 3800
EU-25 št. spričeval 3673 6479 9921 16707 21689 28902 36888 43461 49927 57660
EU-27 št. spričeval 3674 6480 9926 16728 21744 29015 36748 44262 51473 60143
Češka št. prebivalcev 10289621 10278098 10266546 10206436 10203269 10211455 10220577 10251079 10287189 10381130
Finska št. prebivalcev 5159646 5171302 5181115 5194901 5206295 5219732 5236611 5255580 5276955 5300484
Italija št. prebivalcev 56909109 56923524 56960692 56993742 57321070 57888245 58462375 58751711 59131287 59619290
Romunija št. prebivalcev 22488595 22455485 22430457 21833483 21772774 21711252 21658528 21610213 21565119 21528627
Slovenija št. prebivalcev 1978334 1987755 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377 2010269
Španija št. prebivalcev 39802827 40049708 40476723 40964244 41663702 42345342 43038035 43758250 44474631 45283259
Švedska št. prebivalcev 8854322 8861426 8882792 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257 9182927
EU-25 št. prebivalcev 450898791 452121151 453217103 454910541 457027499 459285404 461715361 463881434 466047516 468517364
EU-27 št. prebivalcev 481617757 482767512 483797028 484635119 486646114 488797929 491134938 493210397 495291925 497686229
Češka št. spričeval/mio preb. 4 6 11 17 31 51 126 207 215 263
Finska št. spričeval/mio preb. 40 91 98 132 144 216 168 176 177 155
Italija št. spričeval/mio preb. 2 4 9 23 38 53 82 121 166 202
Romunija št. spričeval/mio preb. 0 0 0 1 2 4 17 35 67 105
Slovenija št. spričeval/mio preb. 6 10 44 68 75 103 169 208 189 218
Španija št. spričeval/mio preb. 4 14 15 50 77 115 150 197 250 306
Švedska št. spričeval/mio preb. 34 96 154 232 305 260 386 407 412 414
povprečje EU-25 št. spričeval/mio preb. 8 14 22 37 47 63 80 94 107 123
povprečje EU-27 št. spričeval/mio preb. 8 13 21 35 45 59 75 90 104 121
2008 2009
Češka št. spričeval 3318 4684
Finska št. spričeval 991 1107
Italija št. spričeval 12922 14542
Romunija št. spričeval 3884 6863
Slovenija št. spričeval 444 390
Španija št. spričeval 16443 16527
Švedska št. spričeval 4478 4193
EU-25 št. spričeval 67401 73510
EU-27 št. spričeval 71606 80938
Češka št. prebivalcev 10467542 10506813
Finska št. prebivalcev 5326314 5351427
Italija št. prebivalcev 60045068 60340328
Romunija št. prebivalcev 21498616 21462186
Slovenija št. prebivalcev 2032362 2046976
Španija št. prebivalcev 45828172 45989016
Švedska št. prebivalcev 9256347 9340682
EU-25 št. prebivalcev 470600329 472079765
EU-27 št. prebivalcev 499705496 501105661
Češka št. spričeval/mio preb. 317 446
Finska št. spričeval/mio preb. 186 207
Italija št. spričeval/mio preb. 215 241
Romunija št. spričeval/mio preb. 181 320
Slovenija št. spričeval/mio preb. 218 191
Španija št. spričeval/mio preb. 359 359
Švedska št. spričeval/mio preb. 484 449
povprečje EU-25 št. spričeval/mio preb. 143 156
povprečje EU-27 št. spričeval/mio preb. 143 162
Slika IP01-2: Število organizacij s podeljenimi spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
Viri:

Evropska komisija, EMAS Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011

Prikaži podatke
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Avstrija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 35 141 190 294 362 331 298 254 265 256
Danska št. organizacij s spričevalom/i EMAS 15 83 116 152 170 130 121 120 121 116
Italija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 0 13 24 42 74 123 169 253 394 570
Nemčija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1116 1578 2007 2394 2662 2486 1830 1641 1491 1489
Slovenija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1 1 1
Španija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1 18 51 103 165 263 314 412 522 666
Švedska št. organizacij s spričevalom/i EMAS 15 124 157 199 212 201 115 118 100 84
EU-25 št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1231 2096 2720 3358 3848 3741 3068 3037 3177 3507
EU-27 št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1231 2096 2720 3358 3848 3741 3068 3037 3177 3507
Avstrija št. prebivalcev 7971116 7982461 8002186 8020946 8063640 8100273 8142573 8201359 8254298 8282984
Danska št. prebivalcev 5294860 5313577 5330020 5349212 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084
Italija št. prebivalcev 56904379 56909109 56923524 56960692 56993742 57321070 57888245 58462375 58751711 59131287
Nemčija št. prebivalcev 82057379 82037011 82163475 82259540 82440309 82536680 82531671 82500849 82437995 82314906
Slovenija št. prebivalcev 1984923 1978334 1987755 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377
Španija št. prebivalcev 39639388 39802827 40049708 40476723 40964244 41663702 42345342 43038035 43758250 44474631
Švedska št. prebivalcev 8847625 8854322 8861426 8882792 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257
EU-25 št. prebivalcev 450110776 450898791 452121151 453217103 454910541 457027499 459285404 461715361 463881434 466047516
EU-27 št. prebivalcev 480920069 481617757 482767512 483797028 484635119 486646114 488797929 491134938 493210397 495291925
Avstrija št. spričeval/mio preb. 4 18 24 37 45 41 37 31 32 31
Danska št. spričeval/mio preb. 3 16 22 28 32 24 22 22 22 21
Italija št. spričeval/mio preb. 0 0 0 1 1 2 3 4 7 10
Nemčija št. spričeval/mio preb. 14 19 24 29 32 30 22 20 18 18
Slovenija št. spričeval/mio preb. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Španija št. spričeval/mio preb. 0 0 1 3 4 6 7 10 12 15
Švedska št. spričeval/mio preb. 2 14 18 22 24 22 13 13 11 9
povprečje EU-25 št. spričeval/mio preb. 3 5 6 7 8 8 7 7 7 8
povprečje EU-27 št. spričeval/mio preb. 3 4 6 7 8 8 6 6 6 7
2007 2008 2009 2010 2011
Avstrija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 252 261 253 262 275
Danska št. organizacij s spričevalom/i EMAS 96 93 93 91 96
Italija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 755 939 1037 1035 1100
Nemčija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1464 1419 1379 1402 1387
Slovenija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 1 2 3 3 3
Španija št. organizacij s spričevalom/i EMAS 905 1033 1159 1228 1217
Švedska št. organizacij s spričevalom/i EMAS 71 74 75 75 75
EU-25 št. organizacij s spričevalom/i EMAS 3907 4232 4410 4517 4508
EU-27 št. organizacij s spričevalom/i EMAS 3908 4233 4413 4521 4512
Avstrija št. prebivalcev 8318592 8355260 8375290 8375290 8375290
Danska št. prebivalcev 5475791 5511451 5534738 5534738 5534738
Italija št. prebivalcev 59619290 60045068 60340328 60340328 60340328
Nemčija št. prebivalcev 82217837 82002356 81802257 81802257 81802257
Slovenija št. prebivalcev 2010269 2032362 2046976 2046976 2046976
Španija št. prebivalcev 45283259 45828172 45989016 45989016 45989016
Švedska št. prebivalcev 9182927 9256347 9340682 9340682 9340682
EU-25 št. prebivalcev 468517364 470600329 472079765 472079765 472079765
EU-27 št. prebivalcev 497686229 499705496 501105661 501105661 501105661
Avstrija št. spričeval/mio preb. 30 31 30 31 33
Danska št. spričeval/mio preb. 18 17 17 16 17
Italija št. spričeval/mio preb. 13 16 17 17 18
Nemčija št. spričeval/mio preb. 18 17 17 17 17
Slovenija št. spričeval/mio preb. 0 1 1 1 1
Španija št. spričeval/mio preb. 20 23 25 27 26
Švedska št. spričeval/mio preb. 8 8 8 8 8
povprečje EU-25 št. spričeval/mio preb. 8 9 9 10 10
povprečje EU-27 št. spričeval/mio preb. 8 8 9 9 9
Slika IP01-3: Število podeljenih okoljskih marjetic na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
Viri:

Evropska komisija, Ecolabel Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011

Prikaži podatke
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Avstrija št. podeljenih okoljskih znakov 0 2 2 7 11 12 29 24 37 48
Danska št. podeljenih okoljskih znakov 18 27 28 45 53 55 61 52 52 56
Italija št. podeljenih okoljskih znakov 13 28 34 54 82 95 160 237 336 331
Francija št. podeljenih okoljskih znakov 17 27 32 43 45 50 89 137 187 245
Irska št. podeljenih okoljskih znakov 1 1 0 0 0 9 11 20 24 24
Nizozemska št. podeljenih okoljskih znakov 2 3 5 11 11 11 9 17 24 43
Slovenija št. podeljenih okoljskih znakov 0 0 4 2 3 3 3
Švedska št. podeljenih okoljskih znakov 9 8 11 13 15 16 20 21 26 27
EU-25 št. podeljenih okoljskih znakov 127 149 223 276 338 508 702 935 1063
EU-27 št. podeljenih okoljskih znakov 88 127 149 223 276 338 508 705 939 1067
Avstrija št. prebivalcev 8063640 8100273 8142573 8201359 8254298 8282984 8318592 8355260 8375290 8375290
Danska št. prebivalcev 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084 5475791 5511451 5534738 5534738
Italija št. prebivalcev 56960692 56993742 57321070 57888245 58462375 58751711 59131287 59619290 60045068 60340328
Francija št. prebivalcev 61424036 61864088 62292241 62772870 63229635 63645065 64007290 64369147 64716310 64716310
Irska št. prebivalcev 3899702 3964191 4028851 4111672 4208156 4312526 4401335 4450030 4467854 4467854
Nizozemska št. prebivalcev 16105285 16192572 16258032 16305526 16334210 16357992 16405399 16485787 16574989 16574989
Slovenija št. prebivalcev 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377 2010269 2032362 2046976 2046976
Švedska št. prebivalcev 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257 9182927 9256347 9340682 9340682
EU-25 št. prebivalcev 454910541 457027499 459285404 461715361 463881434 466047516 468517364 470600329 472079765 472079765
EU-27 št. prebivalcev 484635119 486646114 488797929 491134938 493210397 495291925 497686229 499705496 501105661 501105661
Avstrija št. okoljskih znakov/mio preb. 0 0.2 0.2 0.9 1.3 1.4 3.5 2.9 4.4 5.7
Danska št. okoljskih znakov/mio preb. 3.4 5 5.2 8.3 9.8 10.1 11.1 9.4 9.4 10.1
Italy št. okoljskih znakov/mio preb. 0.2 0.5 0.6 0.9 1.4 1.6 2.7 3.9 5.6 5.5
Francija št. okoljskih znakov/mio preb. 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 2.5 4.5 5.4 5.4
Irska št. okoljskih znakov/mio preb. 0.3 0.3 0 0 0 2.1 0.5 1 1.4 2.6
Nizozemska št. okoljskih znakov/mio preb. 0.1 0.2 0.3 0.7 0.7 0.7 1 1.5 1.5 1.5
Slovenija št. okoljskih znakov/mio preb. 0 0 0 0 0 2 2.2 2.3 2.8 2.9
Švedska št. okoljskih znakov/mio preb. 1 0.9 1.2 1.4 1.7 1.8 1.1 1.5 2 2.3
povprečje EU-25 št. okoljskih znakov/mio preb. 0 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 1 1.4 1.9 2.1
povprečje EU-27 št. okoljskih znakov/mio preb. 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
2011
Avstrija št. podeljenih okoljskih znakov 48
Danska št. podeljenih okoljskih znakov 56
Italija št. podeljenih okoljskih znakov 373
Francija št. podeljenih okoljskih znakov 253
Irska št. podeljenih okoljskih znakov 20
Nizozemska št. podeljenih okoljskih znakov 46
Slovenija št. podeljenih okoljskih znakov 7
Švedska št. podeljenih okoljskih znakov 27
EU-25 št. podeljenih okoljskih znakov 1145
EU-27 št. podeljenih okoljskih znakov 1150
Avstrija št. prebivalcev 8375290
Danska št. prebivalcev 5534738
Italija št. prebivalcev
Francija št. prebivalcev 64716310
Irska št. prebivalcev 4467854
Nizozemska št. prebivalcev 16574989
Slovenija št. prebivalcev 2046976
Švedska št. prebivalcev 9340682
EU-25 št. prebivalcev 472079765
EU-27 št. prebivalcev 501105661
Avstrija št. okoljskih znakov/mio preb. 5.7
Danska št. okoljskih znakov/mio preb. 10.1
Italy št. okoljskih znakov/mio preb. 6.2
Francija št. okoljskih znakov/mio preb. 4.5
Irska št. okoljskih znakov/mio preb. 2.8
Nizozemska št. okoljskih znakov/mio preb. 3.4
Slovenija št. okoljskih znakov/mio preb. 2.9
Švedska št. okoljskih znakov/mio preb. 2.4
povprečje EU-25 št. okoljskih znakov/mio preb. 2.3
povprečje EU-27 št. okoljskih znakov/mio preb.
Slika IP01-4: Druga okoljska priznanja v Sloveniji
Viri:

Katalog z okoljskimi priznanji, Gospodarska zbornica Slovenije, 2011

Prikaži podatke
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
odgovorno ravnanje število 0 0 0 0 0 0 12 17 34 48
čista proizvodnja število 0 0 0 0 13 24 33 33 33 33
ekoprofit število 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
okoljski izdelek leta število 2 2 4 4 6 10 11 12 12 15
okolju prijazno podjetje število 0 0 0 0 1 1 4 6 8 10
energetsko učinkovito podjetje število 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11
energetsko učinkoviti projekti število 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6
okolju prijazen postopek število 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
mednarodno okoljsko partnerstvo število 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
2007 2008 2009 2010
odgovorno ravnanje število 63 76 76 76
čista proizvodnja število 33 33 33 33
ekoprofit število 20 20 20 20
okoljski izdelek leta število 16 18 18 19
okolju prijazno podjetje število 12 13 13 14
energetsko učinkovito podjetje število 12 12 12 12
energetsko učinkoviti projekti število 7 7 7 7
okolju prijazen postopek število 5 6 6 7
mednarodno okoljsko partnerstvo število 3 4 4 4

Cilji

Okoljska priznanja, kot so standard ISO 14001 ter shema EMAS, sodijo med pomembne instrumente akcijskega načrta za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter trajnostne industrijske politike. Cilj njihove uvedbe je spodbujati nenehne izboljšave ter s tem povečati okoljsko uspešnost organizacij. Poseben poudarek sheme EMAS je sistemsko, objektivno in redno vrednotenje uspešnosti, zagotavljanje informacij o okoljski uspešnosti javnosti ter vsem zainteresiranim ter izobraževanje in vključevanju zaposlenih k aktivnemu sodelovanju v shemi. (EMAS Regulation)

Cilj EU na področju podeljevanja znaka za okolje je uvesti prostovoljni sistem, namenjen uveljavljanju proizvodov z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu in zagotavljanje potrošnikom dostop do točnih, nezavajajočih in znanstveno utemeljenih informacij o vplivu proizvodov na okolje. Slednje pomeni nadomestitev nevarnih snovi z varnejšimi, če je to tehnično le mogoče. (Ecolabel Regulation)


Število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS od leta 1995 dalje tako v Sloveniji kot v EU-27 narašča. Slovenija sodi po številu podeljenih ISO 14001 spričeval v sam vrh EU. V letu 2009 je bilo v Sloveniji tako registriranih 191 organizacij s spričevalom ISO 14001 na milijon prebivalcev, medtem ko znaša povprečje EU-27 162 organizacij na milijon prebivalcev. Največ registriranih podjetij po standardu ISO 14001 na milijon prebivalcev imata Švedska (449) in Češka (446).

Število slovenskih podjetij, ki so vključena v EMAS shemo je v primerjavi z ISO 14001 skromnejše. Največje število organizacij registriranih po shemi EMAS na milijon prebivalcev je v evropskem merilu v letu 2011 v Avstriji (33), Španiji (26), Italiji (18), Nemčiji (17) in na Danskem (17). V EU-27 je bilo v shemo EMAS v letu 2011 v povprečju vključenih 9 organizacij z enim ali več spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev. Slovenija se s tremi EMAS spričevali podeljenimi do vključno leta 2011 uvršča med slabšo polovico EU-27 držav. Zaradi velikih prizadevanj Evropske komisije, predvsem v smislu uvajanja integriranih pristopov upravljanja z okoljem ter vključevanja okoljskih tematik v sektorske politike, velja v prihodnosti pričakovati hitro naraščanje števila sistemov za ravnanje z okoljem, predvsem shem EMAS. Slednje izpostavlja kot strateški cilj tudi Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, ki poudarja pomen EMAS spričeval tudi v javnem sektorju (občinske uprave, izvajalci javnih služb varstva okolja).

Od leta 1992 dalje, ko je bil v EU uveden okoljski znak (okoljska marjetica), število z okoljskim znakom nagrajenih podjetij strmo narašča. Tako je bilo leta 2011 v EU-27 podeljenih 1.150 okoljskih znakov, od tega največ v Italiji (6,2/mio prebivalcev) in Franciji (3,9/mio prebivalcev). EU znak za okolje se podeljuje v kategoriji 24 vrst proizvodov in storitev, nove kategorije se nenehno dodajajo. V letu 2011 predstavljajo storitve turistične namestitve kar 36 % vseh podeljenih okoljskih znakov. Slovenija je v letu 2011 podelila 7 okoljskih znakov in se tako uvrstila nad povprečje EU-27. Do sedaj podeljeni okoljski znaki sodijo v kategorijo kopirnih in grafičnih papirjev, mil, šamponov in balzamov, univerzalnih čistil ter detergentov (6), dva sta bila podeljena za turistično nastanitveno storitev ter en za notranje barve in lake.

Poleg sistemov ISO 14001 ter sheme EMAS poznamo v Sloveniji tudi druge instrumente okoljske politike - okoljska priznanja. Največje število podeljenih priznanj v posameznih letih je bilo na področju programov odgovornega ravnanja, ekoprofita ter okolju prijaznega podjetja. Gre za programe, ki skozi vidik tehnologije proizvodnih procesov, proizvodov ter storitev stremijo k preprečevanju oz. zmanjševanju onesnaževanja, k učinkovitejši rabi energije in sočasnem doseganju pozitivnih ekonomskih učinkov. Program odgovornega ravnanja je zaveza svetovne kemične industrije. Poudarja predvsem pomen varovanja zdravja ljudi ter varstva pri delu.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/06), Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS).
Izvorna baza podatkov oz. vir:
- ISO 14001: The ISO Survey of Certifications 2009, 2010;
- EMAS: Agencija RS za okolje, EMAS Helpdesk in Eurostat;
- okoljski znak (Ecolabel): Agencija RS za okolje, Ecolabel Helpdesk in Eurostat;
- ostala okoljska priznanja: spletni portal Gospodarske zbornice, Katalog podjetij z okoljskimi priznanji;
- prebivalstvo: Eurostat statistics database.
Skrbnik podatkov:
- ISO 14001: Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO);
- EMAS in okoljski znak: Agencija RS za okolje in Evropska komisija;
- ostala okoljska priznanja: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS);
- prebivalstvo: Eurostat.
Datum zajema podatkov za kazalec: 20. junij 2011
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o podeljenih ISO spričevalih so predstavljeni za obdobje 1998-2009, podatki o spričevalih EMAS za obdobje 1997-2011 in podatki za okoljski znak 2001-2011. Podatki se osvežujejo letno in so praviloma dostopni konec leta za tekoče leto.
Podatki o ostalih podeljenih okoljskih priznanjih (1997-2010) so povzeti iz kataloga z okoljskimi priznanji Gospodarske zbornice Slovenije. Za iskanje po katalogu je uporabljeno sestavljeno iskanje za vsako posamezno iniciativo in leto. Končni podatki se ne ujemajo vedno, ker v katalogu ne brišejo podjetij, ki so bila ukinjena ali združena.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu podeljenih spričeval ISO 14001, EMAS in okoljskih znakov so preračunani glede na število prebivalcev. Vrednosti (število EMAS in število okoljskih marjetic) se po letih medsebojno seštevajo. Manjše število priznanj v naslednjem letu je lahko posledica dejstva, da posamezno podjetje, ki je pridobilo certifikat pred leti, le-tega ni obnovilo. Spričevalo EMAS se podaljša vsaka 3 leta, medtem ko se mora okoljska marjetica podaljšati vsaka 4 leta.
Podatki o spričevalih EMAS so pridobljeni preko EMAS Helpdesk. Podatki za leto 2011 se nanašajo na stanje 1. junija 2011. Krajši časovni niz podatkov o spričevalih EMAS je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy → Environment → Organisations and sites with a registered environmental management system - tsdpc410). Podatki o okoljskih znakih so dobljeni od Ecolabel Helpdesk. Podatki za leto 2011 kažejo stanje na dan 30. aprila 2011. Krajši časovni niz teh podatkov je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy → Environment → Ecolabel licenses - tsdpc420). Podatki o spričevalih ISO 14001, EMAS in okoljskih znakih se nanašajo na december posameznega leta. Podatki o številu prebivalcev so povzeti po Eurostat-u (Population → Demography - National data → Population → Population on 1. January by age and sex - demo_pjan). Podatki Eurostata o prebivalcih so povzeti za prihodnje leto - stanje na dan 1. januarja. Tako je npr. za izračun spričeval ISO na milijon prebivalcev v Sloveniji leta 1999 vzeto stanje spričeval za december 1999 in stanje prebivalstva za 1. januar 2000. Razlika je pri grafu IP01-2 in grafu IP1-03, kjer so podatki o prebivalstvu za leto 2010 in 2011 povzeti za dan 1. januar 2010, ker ni novejših podatkov.

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Podatki o številu podeljenih spričeval EMAS in Ecolabel se zbirajo na evropski ravni in so dosegljivi preko Helpdesk-a Evropske komisije, krajši časovni niz podatkov je objavljen tudi na Eurostatu. V obeh primerih (EMAS in Ecolabel) gre za podatke, ki jih uradno poročajo države članice EU-27 v skladu s predpisano zakonodajo EU. Podatki so zbrani po enotni metodologiji in zato mednarodno primerljivi.
Slabosti: Podatki za Slovenijo o številu podeljenih spričeval po ISO 14001 se ne ujemajo med GZS in ISO Survey (ISO Organisation, Ženeva), ker GZS zbira samo podatke slovenskih certifikacijskih organov. Zato je ta podatek lahko manjši od dejanskega števila podeljenih ISO 14001 spričeval, saj lahko podjetje v Sloveniji pridobi certifikat tudi preko tujega certifikacijskega organa. Podatkov o številu podeljenih okoljskih priznanj za posamezna leta zaradi različne metodologije zbiranja ne smemo med seboj seštevati.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): ni projekcij/scenarijev

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 2= manjše pripombe, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (podatki o prebivalcih za leto 2010 in 2011 se ne skladajo z metodologijo izračuna pri grafih IP1-2 in IP1-3; podatki o EMAS in okoljskih znakih za leto 2011 niso povzeti konca leta kot pri ostalih letih)
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države

Cilji povzeti: Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS).

Izvorna baza podatkov oz. vir:
- ISO 14001: The ISO Survey of Certifications 2009, 2010;
- EMAS: EMAS Helpdesk in Eurostat;
- okoljski znak (Ecolabel): Ecolabel Helpdesk in Eurostat;
- prebivalstvo: Eurostat statistics database.

Skrbnik podatkov:
- ISO 14001: Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO);
- EMAS in okoljski znak: Evropska komisija;
- prebivalstvo: Eurostat.

Datum zajema podatkov za kazalec: 20. junij 2011

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o podeljenih ISO spričevalih so predstavljeni za obdobje 1998-2009, podatki o spričevalih EMAS za obdobje 1997-2011 in podatki za okoljski znak 2001-2011. Podatki se osvežujejo letno in so praviloma dostopni konec leta za tekoče leto.

Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu podeljenih spričeval ISO 14001, EMAS in okoljskih znakov so preračunani glede na število prebivalcev. Vrednosti (število EMAS in število okoljskih marjetic) se po letih medsebojno seštevajo. Manjše število priznanj v naslednjem letu je lahko posledica dejstva, da posamezno podjetje, ki je pridobilo certifikat pred leti, le-tega ni obnovilo. Spričevalo EMAS se podaljša vsaka 3 leta, medtem ko se mora okoljska marjetica podaljšati vsaka 4 leta. Podatki o spričevalih EMAS so dobljeni od EMAS Helpdesk. Podatki za leto 2011 se nanašajo na stanje 1. junija 2011. Krajši časovni niz podatkov o spričevalih EMAS je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy → Environment → Organisations and sites with a registered environmental management system - tsdpc410). Podatki o okoljskih znakih so dobljeni od Ecolabel Helpdesk. Podatki za leto 2011 kažejo stanje na dan 30. aprila 2011. Krajši časovni niz teh podatkov je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy → Environment → Ecolabel licenses - tsdpc420). Podatki o spričevalih ISO 14001, EMAS in okoljskem znaku se nanašajo na december posameznega leta. Podatki o številu prebivalcev so povzeti po Eurostat-u (Population → Demography - National data → Population → Population on 1. January by age and sex - demo_pjan). Podatki Eurostata o prebivalcih so povzeti za prihodnje leto - stanje na dan 1. januarja. Tako je npr. za izračun spričeval ISO na milijon prebivalcev v Sloveniji leta 1999 vzeto stanje spričeval za december 1999 in stanje prebivalstva za 1. januar 2000. Razlika je pri grafu IP01-2 in grafu IP1-03, kjer so podatki o prebivalstvu za leto 2010 in 2011 povzeti za dan 1. januar 2010, ker ni novejših podatkov.

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Podatki o številu podeljenih spričeval EMAS in Ecolabel se zbirajo na evropski ravni in so dosegljivi preko Helpdesk-a Evropske komisije, krajši časovni niz podatkov je objavljen tudi na Eurostatu. V obeh primerih (EMAS in Ecolabel) gre za podatke, ki jih uradno poročajo države članice EU-27 v skladu s predpisano zakonodajo EU. Podatki so zbrani po enotni metodologiji in zato mednarodno primerljivi.
Slabosti: Od aprila 2001 so pod okoljskim spričevalom EMAS II možne registracije po podjetjih. Od takrat so mnoge organizacije, ki so imele registriranih več lokacij pod EMAS I, zbrale vse lokacije pod eno registracijo. Slednje se lahko kaže v zmanjšanem skupnem številu registracij, kar ne pomeni nujno zmanjšanja števila lokacij z okoljskim spričevalom EMAS.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): ni projekcij/scenarijev.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 2= manjše pripombe, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (podatki o prebivalcih za leto 2010 in 2011 se ne skladajo z metodologijo izračuna pri grafih IP1-2 in IP1-3; podatki o EMAS in okoljskih znakih za leto 2011 niso povzeti konca leta kot pri ostalih letih)
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:

• Agencija RS za okolje. Okoljski znaki (povzeto februar 2011).

• Evropska komisija, EMAS (povzeto februar 2011).

• Eurostat, 2010. Population and social conditions (povzeto februar 2011).

• International Organization for Standardization. ISO 14001 (povzeto februar 2011).
Katalog z okoljskimi priznanji. Gospodarska zbornica Slovenije (povzeto februar 2011).

• ReNPVO, 2006: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012. (Uradni list RS, št. 2/06)

Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj

Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel

Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

The ISO Survey of Certifications 2009, 2010. Ženeva, Mednarodna organizacija za standardizacijo (povzeto maj 2011).

• ZVO-1, 2004: Zakon o varstvu okolja. (Uradni list RS, št. 41/04)