KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Intenzivnost kmetijstva v Sloveniji je zmerna in predvsem poteka v smeri izboljšanja delovne intenzivnosti kmetijske pridelave oziroma zmanjševanja vložka dela na enoto površine oziroma proizvoda. Število glav velike živine (GVŽ) na hektar kmetijskega zemljišča v obdelavi kot najbolj agregatni kazalec proizvodne intenzivnosti je stabilno, obremenitev pa se je v obdobju 2000–2016 podobno kot v drugih državah članicah EU celo nekoliko zmanjšala. Zaradi ekonomskih pritiskov (tržno-cenovnih) so kmetijska gospodarstva prisiljena v zmanjševanje stroškov in povečevanje produktivnosti ter intenzivnosti kmetijske proizvodnje. V Sloveniji se v obdobju 2000–2016 intenzivnost kmetijske proizvodnje zmerno povečuje. Povečanje je posledica kontinuiranega zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev in koncentracije kmetijske pridelave.


Intenzivnost kmetijstva je kazalec, ki odraža raven povečevanja produktivnosti kmetijske proizvodnje, ki jo izrazimo na enoto površine kmetijske zemlje v uporabi oziroma na glavo živali.  Sestavljen je iz treh kazalcev, ki predstavljajo najbolj razširjene proizvodne usmeritve v Sloveniji. Za živinorejsko proizvodnjo je izračunan kot število glav velike živine (GVŽ) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) in povprečno mlečnost na kravo molznico. Za rastlinsko pridelavo pa je izračunan kot povprečen pridelek pšenice in pire na hektar KZU  ter povprečen pridelek koruze na hektar KZU.


Grafi

Slika KM04-1: Intenzivnost prireje in pridelave: povprečni pridelek pšenice in koruze na hektar, mlečnost krav ter število glav velike živine na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi v obdobju 2000–2017
Viri: 
Statistični urad Republike Slovenije (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

Pšenica in pira [t/ha]

Koruza [t/ha]

GVŽ/ha KZU [število]

Mlečnost [t/kravo]

2000

4,26

5,88

0,97

4,63

2001

4,60

5,41

4,81

2002

4,89

8,16

5,20

2003

3,45

5,08

0,94

5,06

2004

4,53

7,78

4,85

2005

4,70

8,29

0,87

5,48

2006

4,19

6,93

5,71

2007

4,16

7,54

0,89

5,73

2008

4,53

7,32

5,76

2009

3,96

7,84

5,53

2010

4,80

8,54

0,89

5,52

2011

5,18

8,69

5,52

2012

5,44

7,08

5,59

2013

4,35

5,41

0,84

5,43

2014

5,23

9,15

5,72

2015

5,11

8,97

5,60

2016

5,11

9,51

6,02

2017

5,11

7,11

0,87

5,95

Slika KM04-2: Kmetijska gospodarstva glede na število živine v letih 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 in 2016
Viri: 
Statistični urad Republike Slovenije (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [število]

2003 [število]

2005 [število]

2007 [število]

2010 [število]

2013 [število]

2016 [število]

Št. gospodarstev - 2000 [število]

Št. gospodarstev - 2003 [število]

Št. gospodarstev - 2005 [število]

Št. gospodarstev - 2007 [število]

Št. gospodarstev - 2010 [število]

Št. gospodarstev - 2013 [število]

Št. gospodarstev - 2016 [število]

Št. glav - 2000 [število]

Št. glav - 2003 [število]

Št. glav - 2005 [število]

Št. glav - 2007 [število]

Št. glav - 2010 [število]

Št. glav - 2013 [število]

Št. glav - 2016 [število]

Ovce

22,18

22,65

22,82

22,94

22,28

20,93

21,94

4330

5281

5747

5923

6181

6243

6150

96027

119631

131126

135887

137737

130657

134929

Prašiči

13,49

15,40

14,88

17,18

14,45

12,13

12,07

44623

39484

33945

31690

26441

23700

22649

601953

607881

505161

544405

382031

287498

273359

Govedo

8,91

10,23

10,56

11,57

13,08

13,56

14,82

56097

46736

43675

40842

36119

34087

32805

499546

478331

461224

472363

472333

462066

486014

Koze

6,15

7,22

7,50

8,37

8,27

8,59

8,39

4775

3974

4108

4133

4214

4022

4598

29385

28690

30826

34593

34864

34542

38564

Konji

3,11

3,57

3,75

3,86

3,81

3,62

3,37

4634

4728

5128

5081

5948

6029

5766

14407

16879

19249

19623

22673

21832

19453

GVŽ – skupaj

6,07

6,62

6,30

6,82

7,19

6,92

7,51

77452

68909

66909

63549

58648

57749

55782

470498

456167

421587

433382

421553

399349

418684

Slika KM04-3: Kmetijska gospodarstva v Sloveniji glede na povprečno pridelovalno površino pšenice in koruze v obdobju 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 in 2016
Viri: 
Statistični urad Republike Slovenije (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

Pšenica in pira [ha/gospodarstvo]

Koruza [ha/gospodarstvo]

Pšenica in pira [število gospodarstev]

Pšenica in pira [ha]

Koruza [število gospodarstev]

Koruza [ha]

2000

1,24

1,07

30905

38257

44826

48009

2003

1,40

1,22

25457

35585

36141

44137

2005

1,36

1,24

22100

30059

34212

42369

2007

1,52

1,42

21014

32040

28844

40905

2009,5

1,71

1,47

18690

31946

24795

36433

2013

1,77

1,72

18635

32959

24670

42375

2016

2,05

1,74

16086

33016

21242

36985

Slika KM04-4: Število glav velike živine (GVŽ) na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi (KZU) v Sloveniji in izbranih državah EU v letih 2000, 2010 in 2016
Viri: 
EUROSTAT (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [GVŽ/ha KZU]

2010 [GVŽ/ha KZU]

2016 [GVŽ/ha KZU]

Štev. GVŽ - 2000 [število]

Štev. GVŽ - 2010 [število]

Štev. GVŽ - 2016 [število]

ha KZU - 2000 [ha]

ha KZU - 2010 [ha]

ha KZU - 2016 [ha]

Belgija

3,13

2,80

2,79

4359330

3798680

3772750

1393780

1358020

1354250

Slovenija

0,97

1,07

1,05

611100

518480

512120

485879

482650

488400

Avstrija

0,79

0,87

0,89

2673930

2517170

2432030

3388230

2878170

2726890

Grčija

0,71

0,46

0,43

2540110

2406520

2102870

3583190

5177510

4856780

Slika KM04-5: Povprečna mlečnost krav v Sloveniji in izbranih državah EU v obdobju 2000–2017
Viri: 
Statistični urad Republike Slovenije (2018)
; EUROSTAT (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

Krave molznice - Slovenija [število]

Namolzeno mleko - Slovenija [t]

Slovenija [kg/kravo]

Krave molznice - Avstrija [število]

Namolzeno mleko - Avstrija [t]

Avstrija [kg/kravo]

Krave molznice - Belgija [število]

Namolzeno mleko - Belgija [t]

Belgija [kg/kravo]

Krave molznice - Grčija [število]

Namolzeno mleko - Grčija [t]

Grčija [kg/kravo]

2000

140236

648628

4625,26

621000

3233100

5206,28

629400

3425000

5441,69

180000

789300

4385

2001

135805

652835

4807,15

597980

3299600

5517,91

611320

3357000

5491,40

172000

778100

4523,84

2002

139980

727639

5198,16

588970

3292200

5589,76

591010

3160000

5346,78

152000

758200

4988,16

2003

130711

661651

5061,94

557880

3229900

5789,60

572140

3127000

5465,45

149000

767800

5153,02

2004

134009

650400

4853,41

537950

3137300

5831,95

570610

3120000

5467,83

150000

762200

5081,33

2005

120273

659031

5479,46

534420

3113700

5826,32

548150

3082000

5622,55

152260

761300

5000

2006

112510

642262

5708,49

527420

3146700

5966,21

531910

2917000

5484,01

167750

763800

4553,20

2007

116391

666472

5726,15

524500

3155100

6015,44

524290

2943000

5613,31

150000

774000

5160

2008

113400

653682

5764,39

530230

3195900

6027,38

517770

2892000

5585,49

154000

787200

5111,69

2009

113103

625521

5530,54

532980

3229800

6059,89

517680

2996000

5787,36

145000

752800

5191,72

2010

109467

603930

5517,01

532740

3257700

6114,99

517740

3111000

6008,81

144000

743660

5164,31

2011

109068

601591

5515,74

527390

3307130

6270,75

510650

3151000

6170,57

130000

757000

5823,08

2012

111022

620943

5592,97

523370

3382100

6462,16

503540

3116000

6188,19

132000

765500

5799,24

2013

109571

595496

5434,80

529560

3393060

6407,32

515990

3529000

6839,28

130000

730600

5620

2014

107841

616581

5717,50

537740

3493860

6497,30

519090

3710000

7147,12

135000

769000

5696,30

2015

112838

631671

5598,03

534100

3537760

6623,78

528780

3826000

7235,52

111000

770000

6936,94

2016

107841

649675

6024,38

539870

3627610

6719,41

530590

3895000

7340,88

106000

706000

6660,38

2017

108825

647986

5954,39

543420

3712730

6832,16

519160

4031000

7764,47

97000

670000

6907,22

Slika KM04-6: Povprečen pridelek pšenice v Sloveniji in izbranih državah EU v obdobju 2000–2017
Viri: 
EUROSTAT (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

Površina pšenice in pire - Slovenija [ha]

Pridelek pšenice - Slovenija [t]

Povp. pridelek pšenice - Slovenija [t/ha]

Površina pšenice - Avstrija [ha]

Pridelek pšenice - Avstrija [t]

Povp. pridelek pšenice - Avstrija [t/ha]

Površina pšenice - Belgija [ha]

Pridelek pšenice - Belgija [t]

Povp. pridelek pšenice - Belgija [t/ha]

Površina pšenice - Grčija [ha]

Pridelek pšenice - Grčija [t]

Povp. pridelek pšenice - Grčija [t/ha]

2000

38260

162560

4,25

293800

1313000

4,47

213000

1687600

7,92

829290

1858860

2,24

2001

39340

181080

4,60

287700

1508300

5,24

181000

1457400

8,05

931080

1827500

1,96

2002

35730

174870

4,89

288800

1434300

4,97

203000

1675100

8,27

890310

1782410

2,00

2003

35590

122920

3,45

272000

1191400

4,38

199000

1692900

8,49

851090

1629770

1,91

2004

32390

146830

4,53

290200

1718800

5,92

212000

1913100

8,98

838860

1773860

2,11

2005

30060

141290

4,70

289000

1453100

5,03

214000

1799400

8,42

868740

1761060

2,03

2006

32080

134450

4,19

284600

1396300

4,91

210000

1719500

8,17

685170

1574900

2,30

2007

32040

133340

4,16

293000

1399300

4,78

210000

1645300

7,83

678050

1389680

2,05

2008

35410

160300

4,53

296800

1689700

5,69

224000

1944300

8,68

657370

1939360

2,95

2009

34530

136900

3,96

309100

1523400

4,93

211500

1978100

9,35

781990

2140480

2,74

2010

31950

153480

4,80

302850

1517810

5,01

213000

1912800

8,98

661050

2025270

3,06

2011

29670

153580

5,18

304330

1781840

5,85

200710

1687730

8,41

543700

1850060

3,40

2012

34590

188070

5,44

308180

1275500

4,14

217100

1834600

8,45

563200

1567570

2,78

2013

31760

138240

4,35

297290

1597710

5,37

201860

1843600

9,13

579270

1643430

2,84

2014

33120

173240

5,23

304650

1804020

5,92

210760

1918980

9,11

545380

1663780

3,05

2015

30730

157060

5,11

302970

1725740

5,70

221780

2076260

9,36

488200

1139750

2,33

2016

31460

163170

5,19

317760

1977040

6,22

215720

1446580

6,71

536780

1593250

2,97

2017

28020

140960

5,03

297280

1442770

4,85

190210

1592560

8,37

576560

1690690

2,93

Slika KM04-7: Povprečen pridelek koruze za zrnje v Sloveniji in izbranih državah EU v obdobju 2000–2017
Viri: 
EUROSTAT (2018)
Opomba: 

Preračuni KIS

Prikaži podatke

Površina koruze - Slovenija [ha]

Pridelek koruze - Slovenija [t]

Slovenija [t/ha]

Površina koruze - Avstrija [ha]

Pridelek koruze - Avstrija [t]

Avstrija [t/ha]

Površina koruze - Belgija [ha]

Pridelek koruze - Belgija [t]

Belgija [t/ha]

Površina koruze - Grčija [ha]

Pridelek koruze - Grčija [t]

Grčija [t/ha]

2000

48009

282393

5,88

164057

1617535

9,86

35783

397375

11,11

208250

1850370

8,89

2001

47571

257546

5,41

171420

1493010

8,71

40555

460874

11,36

210390

1900260

9,03

2002

45525

371365

8,16

172230

1666605

9,68

47392

530700

11,20

225470

2004510

8,89

2003

44137

224223

5,08

173306

1452054

8,38

52723

554700

10,52

249020

2205520

8,86

2004

45996

357621

7,78

178700

1653700

9,25

52200

637800

12,22

251410

2210400

8,79

2005

42369

351168

8,29

167200

1724800

10,32

54300

634100

11,68

241420

2168930

8,98

2006

39839

276106

6,93

159300

1471700

9,24

56500

575900

10,19

179130

1646630

9,19

2007

40906

308259

7,54

170900

1696500

9,93

58200

698900

12,01

190340

1927540

10,13

2008

43698

319902

7,32

194100

2147200

11,06

72015

858800

11,93

240100

2472140

10,30

2009

38611

302600

7,84

178500

1890500

10,59

66700

808100

12,12

235260

2432870

10,34

2010

36433

311117

8,54

201140

1955990

9,72

69800

745900

10,69

181050

1912150

10,56

2011

40185

349030

8,69

217100

2453130

11,30

72030

859690

11,94

181880

2195790

12,07

2012

39166

277358

7,08

219700

2351370

10,70

67200

733600

10,92

183950

2009790

10,93

2013

41857

226634

5,41

201920

1639020

8,12

74170

837600

11,29

183010

2145250

11,72

2014

38331

350583

9,15

216320

2334390

10,79

62830

778570

12,39

159780

1824140

11,42

2015

37743

338712

8,97

188730

1637910

8,68

58400

692960

11,87

152050

1542300

10,14

2016

36388

346211

9,51

195250

2179590

11,16

52100

480730

9,23

139380

1447650

10,39

2017

38290

272177

7,11

209480

2075980

9,91

48840

598170

12,25

143490

1423810

9,92

Slika KM04-8: Število GVŽ na hektar KZU po občinah
Viri: 
Statistični urad Republike Slovenije, popis kmetijskih gospodarstev (2016)
Opomba: 

Podatki popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2010; datum zajema podatkov: 26. 10. 2016


Cilji

Intenzivnost kmetijstva je proces, ki lahko v nenadzorovanih razmerah predstavlja enega najobsežnejših pritiskov na naravo in okolje, zato je glede tega več nasprotujočih si ciljev:

-       prestrukturiranje v kmetijstvu, povečanje produktivnosti ter povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva

(Program razvoja podeželja 2014–2020),

-       odprava lakote, doseči prehransko varnost in izboljšano prehrano in spodbujanje

trajnostnega kmetijstva (Agenda 2030),

-       varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala Unije (7. okoljski akcijski program),

-       varovanje državljanov Unije pred pritiski ter tveganji za zdravje in dobro počutje,

ki so povezani z okoljem (7. okoljski akcijski program).


Po podatkih raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev se je v letu 2016 80 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji ukvarjalo z živinorejo, od tega kar 59 % z govedorejo. Število tistih, ki se ukvarjajo z živinorejo, se je samo v obdobju 2000–2016 zmanjšalo za več kot četrtino (–28 %).

Povprečno slovensko kmetijsko gospodarstvo, usmerjeno v živinorejo, glede na podatke raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev iz leta 2016 redi 7,5 glave velike živine, kar je skoraj četrtino več (+24 %) kakor na začetku obravnavanega obdobja. Podobno kakor v drugih državah EU se obtežba tudi v Sloveniji zmanjšuje, samo v obdobju 2000–2016 se je zmanjšala za 17 %. Prikaz števila glav velike živine na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na občinski ravni v letu 2010 kaže na razmeroma netipično in razpršeno prostorsko porazdelitev območij z različno obtežbo.

Navkljub zelo hitremu upadanju gospodarstev, usmerjenih v prirejo mleka, in nekoliko manj izrazitemu upadanju števila krav molznic na teh gospodarstvih, skupni obseg proizvodnje z rednim letnim nihanjem še vedno raste. Vzrok je izrazito povečanje koncentracije prireje mleka – povprečno število krav molznic na gospodarstvo se je v obdobju 2000–2016 povečalo za 114 %, hkrati pa se je povečala intenzivnost prireje.

Povprečna prireja mleka na kravo molznico (mlečnost) se je v obdobju 2000–2017  v Sloveniji povečala za 1.329 kg ali za 29 %. V enakem obdobju se je povprečna mlečnost v Avstriji povečala za 31 %, v Belgiji za 43 % in v Grčiji kar za 58 %.

S skoraj 6.000 kg na kravo v letu 2017, Slovenija precej zaostaja za Avstrijo in nekaterimi drugimi državami članicami Evropske unije, kjer procesi koncentracije in intenzifikacije proizvodnje potekajo bistveno hitreje.

Pšenica in koruza za zrnje sta najpomembnejši poljščini v Sloveniji, z njuno pridelavo pa se je v letu 2016 ukvarjalo 16.086 (pšenica in pira) in 24.670 (koruza) kmetijskih gospodarstev. V obdobju med leti 2000 in 2016 se je število kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo pšenice in pire zmanjšalo za 48 % tistih, ki se ukvarjajo s pridelavo koruze pa za 53 %. Ker je bil skupni obseg površin v obravnavanem obdobju pri pšenici manjši za 14 % (pri koruzi so se površine zmanjšale za 23 %), se je močno povečala koncentracija pridelave na gospodarstvo. Intenzivnost pridelave pšenice, merjena s količino pridelka na hektar, je v Sloveniji na ravni dolgoletnega povprečja za 0,54 t manjša kakor v Avstriji in kar 3,8 t manjši kot v Belgiji. Hektarski pridelek se v Sloveniji že več let ne spreminja bistveno. Podobno je pri koruzi, le da je letno nihanje zaradi podnebnih dejavnikov nekoliko izrazitejše.

Slovensko kmetijstvo se sooča z neugodno posestno in velikostno strukturo, kar v veliki meri zavira povečevanje intenzivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje. Z nekaterimi ukrepi kmetijske politike in uporabo novih tehnoloških rešitev (zemljiške operacije, optimizacija krmnih obrokov, manjša poraba sredstev za varstvo rastlin, izboljšanje lastnosti tal…) je mogoče prispevati k povečanju intenzivnosti, ob hkratnem zmanjšanju negativnih pritiskov na okolje.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Programu razvoja podeželja 2014-2020, Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in 7. Okoljskem akcijskem programu.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatek za površino pšenice in koruze se zbira v okviru podatkov o rabi kmetijskih zemljišč v uporabi. To so kmetijska zemljišča, ki se v določenem letu uporabljajo za pridelovanje kmetijskih rastlin. Njive so površine, ki jih najmanj na pet let preorjemo in so namenjene pridelavi poljščin, zelenjadnic, cvetja in okrasnih rastlin ipd. Med njive spadajo tudi vrtovi in površine, ki niso obdelane zaradi prahe ali jih bodo posejali ali posadili šele po 1. juniju (zelje, krmna pesa in koleraba). Njivske površine so tudi deteljišča in lucernišča, travnate površine, ki se po petih letih preorjejo ter hmeljišča. Podatki o rabi zemljišč so na voljo za obdobje 1991–2017.

Izvorna baza podatkov
Statistični urad Republike Slovenije
Datum zajema podatkov
25.09.2018
Podatki za obdobje
1991–2017
Informacije o kakovosti za ta kazalec

- Prednosti in slabosti kazalca: Pri izračunu kazalca smo upoštevali podatke o površini in pridelku pšenice in pire  ter koruze v obdobju 2000–2017.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije):

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1

Podatki o številu živinorejskih gospodarstev in številu glav velike živine se zbirajo v okviru statističnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Glava velike živine (GVŽ) je standardna merskaenota, ki omogoča združevanje različnih kategorij živine, in sicer zato, da je mogoča primerjava med podatki za posamezna leta in med podatki posameznih držav. Izhodišče za izračun koeficientov je 500 kg žive mase živali. Koeficienti GVŽ, ki jih uporabljamo v Sloveniji, so drugačni kot na ravni Eurostata.

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) predstavljajo površino, ki se uporablja za kmetovanje. KZU vključujejo naslednje kategorije zemljišč: njive, trajni travniki, trajni nasadi, druga kmetijska zemljišča, kot so vrtovi. Med KZU ne spadajo neobdelana kmetijska zemljišča, gozdovi, pozidana zemljišča, dvorišča, poti, ribniki itd. Ta kazalnik uporablja pojem "osnovna površina", ki pomeni površino zemljišča.

-       V primeru enoletnih poljščin, osnovna površina ustreza posejanemu območju;

-       v primeru trajnih nasadov, predstavlja celotno zasajeno površino;

-       v primeru zaporednih posevkov predstavlja glavni posevek, ki je zasedel parcelo v tem letu;

-       pri hkratnih pridelkih, predstavlja ustrezno površino posameznih posevkov.

Enota za glavo velike živine, skrajšana kot GVŽ, je referenčna enota, ki olajšuje združevanje živine iz različnih vrst in starosti. Koeficienti GVŽ, ki jih uporablja Eurostat so drugačni kot v Sloveniji, zato podatka nista primerljiva. Pri izračunih evropskih primerjav smo za Slovenijo uporabljali podatke, ki jih objavlja Eurostat. Referenčna enota, ki se uporablja za izračun GVŽ, je pašni ekvivalent ene odrasle krave molznice, ki proizvede 3.000 kg mleka letno, brez dodatne močne krme.

Informacije o kakovosti za primerjavo držav

- Prednosti in slabosti kazalca: Za kazalec so uporabljeni uradni podatki o številu gospodarstev in površini njiv s pšenico in piro ter koruzo ki jih države EU-28 poročajo Eurostatu.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije izpustov v zrak so na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1