KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji število vzgojnih in izobraževalnih ustanov v programu Ekošola nenehno raste. V šolskem letu 2022/23 je tako v program vključenih 732 ustanov, kar predstavlja skoraj 38 % vseh šol in vrtcev v Sloveniji. Preko okoljskih projektov je bilo tako v sistem okoljske vzgoje vključenih več kot 130.000 slovenskih otrok in šolarjev ter 8.500 vzgojiteljev in učiteljev. V mednarodnem merilu je bilo v program Ekošola ob koncu šolskega leta 2022/23 vključenih več kot 50.000 ustanov, od katerih jih je več kot 17.000 pridobila tudi znak zelena zastava. V svetovnem merilu je po zadnjih podatkih v programu sodelovalo več kot 21 milijonov otrok in preko 1,2 milijona mentorjev. Na takšen način je bilo v sistem okoljskega izobraževanja vključenih več kot 7.000 lokalnih skupnosti.


Kazalec prikazuje gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji v obdobju od šolskega leta 1995/96 do 2022/23.

Mednarodni program Ekošola (Eco-Schools) je eden od programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo, FEE International, ki se v Sloveniji izvaja okviru Društva DOVES – FEE Slovenia od leta 1996. DOVES je kratica, ki označuje Društvo za Okoljsko Vzgojo Evrope v Sloveniji.

Program Ekošola je največja mreža otrok, vzgojiteljev in učiteljev, ki načela trajnostnega razvoja prenašajo in vključujejo v vsakodnevno učenje in življenje. Program si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in ozaveščanja mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Delo v programu Ekošola poteka po mednarodno primerljivi metodologiji sedmih korakov: ustanovitev eko-programskega odbora šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji ter sprejem ekolistine. (Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, 2010)

Ko ustanova uspešno izvede aktivnosti skladno s sedmimi koraki, pridobi mednarodno priznani okoljski znak zelena zastava kot dokazilo izpolnjevanja kriterijev mednarodnega programa Ekošola. Program se razvija tudi ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov. V Sloveniji program temelji na ciljih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so opredeljeni v nacionalnem učnem programu okoljske vzgoje ter v »Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja«. Kazalec zajema gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji in ustanov, ki pridobijo znak zelena zastava. Vključene ustanove so tiste, ki izvajajo okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov, ustanove »nagrajene« z znakom zelena zastava pa so tiste, ki aktivnosti uspešno zaključijo.

 


Grafi

Slika OP03-1: Ekošole v Sloveniji, 1996-2021
Viri: 

Društvo Doves, 2022; Statistični urad RS 2019.

Prikaži podatke

registrirane ekošole [število ]

nagrajene ekošole [število ]

vse eko šole [število ]

1995/96

2

0

2

1996/97

37

0

37

1997/98

47

17

47

1998/99

54

33

54

1999/00

59

43

59

2000/01

78

56

78

2001/02

105

79

105

2002/03

170

127

170

2003/04

206

159

206

2004/05

209

175

209

2005/06

263

199

263

2006/07

307

238

307

2007/08

383

284

383

2008/09

535

380

535

2009/10

628

423

628

2010/11

690

560

690

2011/12

705

560

705

2012/13

712

644

712

2013/14

717

646

717

2014/15

710

645

710

2015/16

712

647

712

2016/17

715

651

715

2017/18

717

653

717

2018/19

722

658

722

2019/20

726

664

726

2020/21

722

660

722

2021/22

739

672

739

2022/23

732

665

732

Slika OP03-2: Delež ekošol v skupnem številu šol, Slovenija, šolsko leto 2021/2022
Viri: 

Društvo Doves, 2022; SI-STAT, Statistični urad RS 2019, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2019

Prikaži podatke

ekošole [število]

druge šole [število]

ekošole [%]

druge šole [%]

2008/09

535

1286

29,38

70,62

2009/10

628

1208

34,20

65,80

2010/11

690

1171

37,08

62,92

2011/12

705

1186

37,28

62,72

2012/13

712

1195

37,34

62,66

2013/14

717

1209

37,23

62,77

2014/15

710

1107

39,08

60,92

2015/16

712

1318

35,07

64,93

2016/17

715

1174

37,85

62,15

2017/18

717

1181

37,78

62,22

2018/19

722

1191

37,74

62,26

2019/20

726

1191

39,04

60,96

2020/21

722

1191

39,37

60,62

2021/22

739

1191

37,95

62,05


Cilji

  • zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega okolja za vsakogar,
  • izboljšati splošno poznavanje okolja in zakonitosti trajnostnega razvoja,
  • uveljaviti koncept trajnostnega razvoja kot integralni del razvoja Slovenije,
  • zagotoviti sistemsko in infrastrukturno podporo obstoječim okoljskim programom in njihovo povezavo,
  • razvoj novih okoljskih projektov,
  • vključiti okoljske programe in aktivnosti v obstoječe mreže in razvijati nove.

Od leta 1995 dalje, ko je začel v Sloveniji delovati program Ekošola, je število sodelujočih šol postopno naraščalo, v zadnjih letih pa je stabilno . Tako je bilo v Sloveniji v šolskem letu 2022/23 v program vključenih 732 ekošol. Program Ekošola je v 27 letih dosegel izjemen napredek, saj se je mreža ekošol razširila na celotno območje Slovenije in pokrila več starostnih ravni izobraževanja in več vrst ustanov. Ekošole tako predstavljajo približno 38 % vseh šol v Sloveniji, kar pomeni, da okoljska vzgoja postaja del vsakdanjega življenja mladih.

K uspehu in razširjenosti programa pomembno pripomore celovit in sistematičen pristop, ki omogoča, da vzgojitelji in pedagogi vsebine in aktivnosti programa vključujejo v vsakodnevni vzgojni in učni program ter aktivnosti prilagodijo načrtovanemu delu. V globalnem pogledu pa k uspehu programa prispeva partnerstvo med Mednarodno fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE International) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) kot globalno bazo znanja o varovanju okolja, še posebej v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Program Ekošola spodbuja načela demokratičnosti, odprtosti, vključevanjem različnih deležnikov in upoštevanjem predlogov posameznikov, zato poleg okoljskih vzgoje spodbuja tudi demokratično državljansko kulturo.

Mednarodni program Ekošola je postal eden najbolj prepoznanih in razširjenih programov okoljske vzgoje in izobraževanja v skoraj vseh državah članicah Evropske unije, mreža pa se širi tudi na druge celine. Trenutno je vanjo mrežo vključenih 72 držav iz vseh celin; Južnoafriška republika je leta 2003 postala prva članica FEE izven Evrope.

V večini evropskih držav je program Ekošola financiran predvsem ali izključno s sistemskimi finančnimi viri, ki jih zagotavljajo pristojna ministrstva. V Sloveniji je program Ekošola financiran s pristojbinami, ki jih plačujejo vključene ustanove, s sponzorskimi sredstvi, v manjši meri pa tudi s sredstvi ministrstev, pristojnih za šolstvo in okolje.

Slovenija ima v okviru mednarodnega programa Ekošola poseben status, saj velja za eno najbolj uspešnih držav in jo postavljajo za zgled drugim. V okviru programa Ekošola se že vseskozi prizadeva za celostno okoljsko izobraževanje, v zadnjih dveh letih pa se med redne dejavnosti ekošol vključujejo tudi teme, ki jih v okviru programa Vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj predlaga UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) strategija (UNECE, 2005).


Cilji povzeti po: Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development (UN, 2015)

Podatki za Slovenijo
Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so prikazani za obdobje od šolskega leta 1995/96 do 2022/23 za ekošole oziroma za šole do konca šolskega leta 2021/2022. Podatki se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010, 2020).

Podatki o skupnem številu vrtcev in osnovnih šol v Sloveniji (graf OP03-2) so povzeti iz statistične podatkovne baze, ki jo vodi Statistični urad RS. Za OŠ so povzeti podatki: »Matične in samostojne osnovne šole« in »Podružnice«. Šole za odrasle niso zajete.

Podatki o skupnem številu srednjih šol v Sloveniji so bili  za obdobje 1995-2000 povzeti iz Statističnega letopisa RS. Za obdobje med letoma 2000 in 2012: SI- STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje →izbrani podatki o udeležencih in strokovnih delavcih v srednješolskem izobraževanju, za obdobje po 2012 pa po povpraševanju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Podatki o srednjih šolah za izobraževanje odraslih niso zajeti. V kategorijo »vse šole« ni zajeto število dijaških domov in centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, kljub temu, da nekateri izmed njih sodelujejo v programu Ekošola.
Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Podatki o gibanju števila ekošol niso preračunani. Delež registriranih ekošol je izračunan kot razmerje med številom registriranih ekošol in vseh šol v prejšnjem šolskem letu oziroma v šolskem letu, za katerega so dostopni najnovejši podatki.
Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Število vseh vrtcev in šol v Sloveniji

Število

SURS, 2023

1995-2022

Junija za preteklo leto

Letno

Junij 2023

ne

Ekošole v Sloveniji

Število

Društvo DOVES

2021/2022

/

/

Junij 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2,3

1 = globalno, 2= EU, 3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1,3

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost: 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primeljivost: 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni,

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi viri in literatura