KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Sredi leta 2016 je bila vodna pravica za posebno rabo voda podeljena v skoraj 40.000 aktih (vodna dovoljenja in koncesije).


Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, spodbujanje trajnostne rabe voda ter dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti so
temeljni cilji urejanja voda. Kot orodje za to zakonodaja opredeljuje, da je treba za vsako posebno rabo voda (vodnega ali morskega javnega dobra ali
naplavin) pridobiti in plačati vodno pravico ter glede na dejansko rabo plačevati vodno povračilo.

Akt, s katerim se podeli vodna pravica pri vseh pretežno nepovratnih oblikah rabe vode (oskrba s pitno vodo, namakanje, proizvodnja pijač ipd.),
opredeljuje tudi maksimalni letni odvzem vode, pri pretežno povratnih oblikah (hidroelektrarne, pridobivanje toplote idr.) pa predvsem predvideni ali
instalirani trenutni odvzem (v l/s) oziroma vodno območje ali akvatorij (v m²). Vodne pravice se podeljujejo tudi za odvzem naplavin.

Kazalec prikazuje število aktov o podeljeni vodni pravici za odvzem vode do konca leta 2013 glede na vrsto rabe.


Grafi

Slika VD14-1: Število aktov o podeljeni vodni pravici za odvzem vode po vrsti rabe
Viri:

Vodna knjiga, Direkcija RS za vode, 2016

Prikaži podatke
2014 2016
lastna oskrba s pitno vodo število 20675 20566
javna oskrba s pitno vodo število 2052 2114
tehnološki nameni število 532 706
zalivanje in druga raba število 11616 11669
namakanje število 688 1041
pridobivanje toplote število 1132 1629
male hidroelektrarne število 536 585
drugo število 667 809
Slika VD14-2: Vodne pravice po rabi vode, 2016
Viri:

Vodna knjiga, Direkcija RS za vode, 2016


Cilji

V Zakonu o vodah (ZV-1) so med cilji upravljanja z vodami pomembni zlasti:
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
- spodbujanje trajnostne rabe voda
- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.


Največje število aktov, s katerim se podeli vodna pravica, se nanaša na rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo (v avgustu 2016več kot 20.000) ter za t. i.
drugo rabo (več kot 11.000), ki se v pretežni meri nanaša na rabo vode za zalivanje vrtov, a skupni dovoljeni maksimalni odvzem vode za obe kategoriji je
manj kot odstotek vseh podeljenih vodnih pravic. Največje količine vode so zagotovljene za rabo za tehnološke namene, dobrih 1.000 milijonov m³, vendar je
velika večina te vode predvidena za hlajenje in je t. i. povratna voda, torej je vrnjena v vodotok. Pomemben delež – petina vse količine ali 311 milijonov
m³ vode na leto je z 2114 vodnimi dovoljenji odobrenih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Glede na podeljene vodne pravice je 93 %
vode za javno oskrbo z vodo, zajeto iz izvirov, vrtin in vodnjakov – torej iz podtalnice. Šestnajst milijonov kubičnih metrov vode je letno predvideno za
namakanje kmetijskih in drugih površin.

Med akti o podelitvi vodnih pravic, ki se ne nanašajo na odvzem vode, je največ takih za akvakulturo (okoli 350) ter naravna in bazenska kopališča (okoli
100) .


Metodologija

Cilji in pravne podlage:

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02

in spremembe

Podatki za Slovenijo

Vir podatkov:
Vodna knjiga, Direkcija RS za vode

Skrbnik podatkov:
Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Danijela Bevk

Datum zajema podatkov za kazalec:
avgust 2016

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatkovna zbirka Vodna knjiga je javna knjiga (iz katere ima vsakdo pravico pregledovati podatke oz. zahtevati in pridobiti izpiske) - evidenca, v kateri
so zbrani podatki o podeljenih vodnih pravicah na podlagi vodnih dovoljenj in koncesij. Evidenca se dopolnjuje hkrati z izdajanjem vodnih dovoljenj in
podeljevanjem koncesij. Podaja naslednje podatke o: imetniku vodne pravice, o obsegu in času trajanja voden pravice ter namen za katerega je bilo izdano
vodno dovoljenje. V vodno knjigo se vpisujejo vodna dovoljenja sprotno ob vlogi oz. ob izdaji.

Metodologija obdelave podatkov:
Povzeti so podatki o številu podeljenih vodnih dovoljenj in delnih vodnih dovoljenj z izdano odločbo in podpisanih koncesijskih pogodb, pred iztekom roka
veljavnosti. Združeni so glede na tip rabe vode v v kategorije:

- lastna oskrba s pitno vodo

- druga raba (zalivanje idr.)

- javna oskrba s pitno vodo

- tehnološki nameni

- pridobivanje toplote

- namakanje

- ostalo

Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca: Podaja samo informacijo o številu aktov, ne o količinah odvzete vode ali uporabljenih vodnih površinah.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: 2

Zanesljivost kazalca:1

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

Relevantnost: 2

Točnost: 1

Časovna primerljivost: 1

Prostorska primerljivost: /