Ključno sporočilo
Neutral

Do konca leta 2013 je bila vodna pravica za posebno rabo voda
podeljena v več kot 40.000 aktih (vodna dovoljenja in koncesije).


Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, spodbujanje trajnostne rabe voda ter dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti so
temeljni cilji urejanja voda. Kot orodje za to zakonodaja opredeljuje, da je treba za vsako posebno rabo voda (vodnega ali morskega javnega dobra ali
naplavin) pridobiti in plačati vodno pravico ter glede na dejansko rabo plačevati vodno povračilo.

Akt, s katerim se podeli vodna pravica pri vseh pretežno nepovratnih oblikah rabe vode (oskrba s pitno vodo, namakanje, proizvodnja pijač ipd.),
opredeljuje tudi maksimalni letni odvzem vode, pri pretežno povratnih oblikah (hidroelektrarne, pridobivanje toplote idr.) pa predvsem predvideni ali
instalirani trenutni odvzem (v l/s) oziroma vodno območje ali akvatorij (v m²). Vodne pravice se podeljujejo tudi za odvzem naplavin.

Kazalec prikazuje število aktov o podeljeni vodni pravici za odvzem vode do konca leta 2013 glede na vrsto rabe.


Grafi

Slika VD14-1: Število aktov o podeljeni vodni pravici za odvzem vode do konca leta 2013, glede na vrsto rabe
Viri:

Vodna knjiga, Agencija RS za okolje, 2014

Prikaži podatke
2014
lastna oskrba s pitno vodo število 20598
javna oskrba s pitno vodo število 2038
tehnološki nameni število 392
druga raba (zalivanje idr.) število 11611
namakanje število 612
pridobivanje toplote število 1125
male hidroelektrarne število 535
ostali zajemi število 530

Cilji

Nacionalni program upravljanja z vodami, ki je del Nacionalnega programa varstva okolja 2005 – 2012, za področje Raba voda postavlja cilj: Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo ter postavitev instrumentov za določanje ekonomske cene vode.

V Zakonu o vodah (ZV-1) so med cilji upravljanja z vodami pomembni zlasti:
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
- spodbujanje trajnostne rabe voda
- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.


Največje število aktov, s katerim se podeli vodna pravica, se nanaša na rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo (konec leta 2013 več kot 20.000) ter za t.
i. drugo rabo (več kot 11.000), ki se v pretežni meri nanaša na rabo vode za zalivanje vrtov, a skupni dovoljeni maksimalni odvzem vode

za obe kategoriji je manj kot odstotek vseh podeljenih vodnih pravic. Največje količine vode so zagotovljene za rabo za tehnološke namene, dobrih 1.000
milijonov m³, vendar je velika večina te vode predvidena za hlajenje in je t. i. povratna voda, torej je vrnjena v vodotok. Pomemben delež – tretjina vse
količine ali 563 milijonov m³ vode na leto je z 2038 vodnimi dovoljenji odobrenih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Glede na
podeljene vodne pravice je 93 % vode za javno oskrbo z vodo, zajeto iz izvirov, vrtin in vodnjakov – torej iz podtalnice. Petnajst milijonov kubičnih
metrov vode je letno predvideno za namakanje kmetijskih in drugih površin.

Med akti o podelitvi vodnih pravic, ki se ne nanašajo na odvzem vode, je največ takih za pristanišča, sidrišča in vodne ploščadi (okoli 1600), naravna
kopališča (440) in gojenje morskih organizmov (84).


Metodologija

Cilji in pravne podlage:

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Uradni list RS, št. 2/2006)

,

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02

in

spremembe

)

Podatki za Slovenijo

Vir podatkov:
Vodna knjiga, Agencija RS za okolje

Skrbnik podatkov:
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Danijela Bevk

Datum zajema podatkov za kazalec:
5.2.2014

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatkovna zbirka Vodna knjiga je javna knjiga (iz katere ima vsakdo pravico pregledovati podatke oz. zahtevati in pridobiti izpiske) - evidenca, v kateri
so zbrani podatki o podeljenih vodnih pravicah na podlagi vodnih dovoljenj in koncesij. Evidenca se dopolnjuje hkrati z izdajanjem vodnih dovoljenj in
podeljevanjem koncesij. Podaja naslednje podatke o: imetniku vodne pravice, o obsegu in času trajanja voden pravice ter namen za katerega je bilo izdano
vodno dovoljenje. V vodno knjigo se vpisujejo vodna dovoljenja sprotno ob vlogi oz. ob izdaji.

Metodologija obdelave podatkov:
Povzeti so podatki o številu podeljenih vodnih dovoljenj in delnih vodnih dovoljenj z izdano odločbo in podpisanih koncesijskih pogodb, pred iztekom roka
veljavnosti. Združeni so glede na tip rabe vode v v kategorije:

- lastna oskrba s pitno vodo

- druga raba (zalivanje idr.)

- javna oskrba s pitno vodo

- tehnološki nameni

- pridobivanje toplote

- namakanje

- ostalo

Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca: Podaja samo informacijo o številu aktov, ne o količinah odvzete vode ali uporabljenih vodnih površinah.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: 2

Zanesljivost kazalca:1

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

Relevantnost: 2

Točnost: 1

Časovna primerljivost: /

Prostorska primerljivost: /