KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov, so v zadnjih letih znatno presegle ciljno vrednost, ki je bila določena s Programom razvoja podeželja 2014−2020.


Kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov je opisan z obsegom poljedelske in vrtnarske pridelave, ki pri dognojevanju poljščin in vrtnin upošteva neposredne ali posredne informacije o rastlinam dostopnem dušiku v tleh. Gre za informacije, ki jih je treba pridobiti z meritvami v času dognojevanja rastlin in jih pri izdelavi splošnih gnojilnih načrtov ne upoštevamo. Gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov prispeva k točnejši oceni oskrbljenosti kmetijskih rastlin z dušikom, s tem pa k učinkovitejšem kroženju dušika in k manjšim izpustom didušikovega oksida. Aktivnost je finančno spodbujena s Programom razvoja podeželja. V preteklih programskih obdobjih se je aktivnost izvajala v sklopu ukrepov Integrirano poljedelstvo in Integrirano vrtnarstvo, v zadnjem programskem obdobju pa se izvaja kot ena izmed dveh obveznih zahtev operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo v sklopu Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil. Kazalec ne vključuje površin hmeljišč, na katerih se izvajajo podobne prakse gnojenja.


Grafi

Slika PO17-1: Površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov v obdobju 2005–2020 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Viri:

Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Prikaži podatke
Vrednosti kazalca v obdobju 2005–2020 [1000 ha] Ciljne vrednosti kazalca [1000 ha] Začasni podatek 2021 [1000 ha]
2005 32,62
2006 36,70
2007 42,54
2008 45,25
2009 44,18
2010 45,34
2011 45,44
2012 45,85 45,85
2013 45,51 46,37
2014 45,17 46,89
2015 58,87 47,41
2016 62,73 47,93
2017 63,59 48,44
2018 64,12 48,96
2019 64,85 49,48
2020 63,30 50 63,30
2021 63,66

Cilji

Ciljna vrednost*1 površin njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov za leto 2020 je 50.000 ha.

Opomba:

*1   Cilj iz Programa razvoja podeželja 2014−2020.


Površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov, se povečuje hitreje, kot je bilo predvideno s Programom razvoja podeželja 2014−2020 . Ciljna vrednost za leto 2020 je 50.000 ha. Od leta 2005 se je površina podvojila in v letu 2020 za približno 27 % presegla ciljno vrednost. V letu 2020 je bilo v te ukrepe vključenih 35,4 % vseh njiv in vrtov. Do hitrega povečanja je prišlo predvsem v zadnjem programskem obdobju (po letu 2015). Slednje pripisujemo predvsem preoblikovanju izvedbenih zahtev Programa razvoja podeželja, zaradi česar je postala aktivnost za izvajalce privlačnejša. Gre za prakso, ki jo uvrščamo med prakse preciznega kmetovanja.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Programu razvoja podeželja 2014−2020

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke o površinah, na katerih se izvaja gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov (gre za zahtevo POZ_NMIN: Nmin analiza v sklopu operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo), vodi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Objavljeni so v letnih poročilih o izvajanju Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ki jih pripravlja MKGP.

Metodologija obdelave podatkov:

Poseben izračun kazalca ni potreben.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Površina zemljišč, na katerih se izvaja zahteva POZ_NMIN: Nmin analiza*2

ha

ARSKTRP, MKGP

2005-2020

junija za preteklo leto

enkrat letno

20. 4. 2022

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Opomba:

*2   Ker gre za obvezno zahtevo operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo je površina enaka površini operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo

Datum zajema podatkov