Key message
Neutral

In the period 1960–2012 the average sea level on the Slovenian coast rose by 1 mm/year, in the last decade the rate of sea level rise has accelerated.Charts

Figure MR02-1: Annual average sea level on Koper measuring station
Sources:

Slovenian Environment Agency, 2012

Show data
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
annual average level cm 218 216 213 219 211 217 220 214 215 214
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
annual average level cm 220 216 215 213 216 212 215 216 217 216
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
annual average level cm 217 217 216 216 218 216 218 218 217 211
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
annual average level cm 211 212 216 217 221 219 220 216 217 219
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
annual average level cm 219 219 217 217 222 220 223 221 222 227
2010 2011 2012
annual average level cm 232 223 222
Figure MR02-2: Najvišja letna višina morja
Sources:

Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Show data
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
maximal sea level cm 314 313 323 352 327 330 394 325 310 320
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
maximal sea level cm 314 308 331 325 320 318 356 361 330 361
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
maximal sea level cm 316 326 326 345 309 305 320 311 333 327
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
maximal sea level cm 340 310 334 329 330 320 319 321 311 325
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
maximal sea level cm 305 342 322 316 326 372 338 342 321
Figure MR02-3: Pojavljanje ekstremnih višin morja
Sources:

Slovenian Environment Agency, 2012

Show data
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 3 7 11 5 10 9 6 8 7 6
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 4 2 2 3 3 4 1 5 15 5
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 11 7 8 10 3 4 6 1 2 7
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 3 16 9 5 7 16 16 7 10 12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 8 10 3 16 3 6 4 14 25 31
2011
number of days per year when the high water exceeded 3m number of days per year 2

{0>V Koprskem zalivu spremljamo spremenljivost višin morja od leta 1960 dalje.<}0{>In the Gulf of Koper the sea level changes have been monitored
since 1960. <0} {0>Merilno mesto je primarno namenjeno spremljanju in napovedovanju poplavnih višin morja, daljši časovni nizi in analiza vplivnih
parametrov pa dajejo vpogled tudi v vpliv podnebnih sprememb.<}0{>The tide gauge is primarily intended for monitoring and forecasting flood levels of
the sea, while longer time series of data and analyses of influential parameters provide an insight into the effects of climate change.<0}

{0>Srednja letna višina morja se je v opazovanem obdobju gibala med 211 in 232 cm.<}54{>In the observation period, the annual mean sea level
ranged from 211 to 232 cm.<0} {0>Največje odstopanje od srednje vrednosti za dolgoletno obdobje 1960 - 2012, ki znaša 217 cm, je bilo 15 cm leta
2010.<}0{>The greatest deviation from the mean sea level value of 217 cm in the multi-annual period 1960–2012 was recorded in 2010, when it amounted
to 15 cm.<0}

{0>Višina morja na slovenski obali se zvišuje, kar je še posebej opazno v zadnjem desetletju.<}0{>The sea level on the Slovenian coast is rising,
which has been most evident in the last decade.<0} {0>V celoti je zviševanje višine morja še vedno enakega velikostnega reda kakor v Sredozemlju, 1
mm/leto.<}0{>The overall sea level rise is comparable in size to the rise in the sea level of the Mediterranean Sea. <0} {0>Po ocenah UNEP
(2001) naj bi se gladina morja v Sredozemskem morju zvišala od 12 do 30 cm do leta 2100. Pri globalni oceni zviševanja gladine morij se večji delež
zviševanja pripisuje raztezanju morij zaradi povišane temperature morja.<}0{>According to UNEP’s assessments (for 2001) the sea level of the
Mediterranean Sea should rise from 12 to 30 cm by 2100. In the global assessment of sea level rise, the major share of the rise is attributable to sea
water expansion caused by higher temperatures of the sea. <0}

{0>Zaradi značilne dinamike Jadranskega morja in lege merilne postaje Koper v njegovem severnem delu, spremljamo zviševanje višin morja ob slovenski
obali predvsem kot posledico pogostosti vremenskih sprememb.<}0{>Due to the dynamical characteristics of the Adriatic Sea and the location of the
Koper mareographic station in its northern part, the rise in sea level along the Slovenian coast is mostly observed as the consequence of climate changes
such as frequency and intensity of surface cyclones.<0}

{0>Nadpovprečno visoke plime povzročajo predvsem padanje zračnega pritiska, močni južni vetrovi in pojav resonance dolgoperiodičnega 23-urnega valovanja
(seischi), svoje pa doprinese tudi relativna zaprtost Jadranskega morja.<}0{>Above-average tides are caused in particular by the falling of
atmospheric pressure, strong southern winds and the occurrence of seishes (long-period 23-hour waving oscillations), which are attributable to a relative
closeness of the Adriatic Sea.<0}

{0>V opazovanem obdobju je višina morja več kot 398-krat dosegla ali presegla točko poplavljanja (300 cm), povprečno za okoli 9 cm.<}44{>In the
observation period, the sea level reached or exceeded the flood point (300 cm) 398 times, i.e. on average by approximately 9 cm. <0} {0>Najvišja
izmerjena višina morja je bila 394 cm.<}75{>The highest sea level measured was 394 cm.<0} {0>Do poplav morja prihaja večinoma v jesenskozimskem
času, občasno tudi v spomladanskih mesecih, povprečno nekaj več kot osemkrat letno in največ 31-krat v letu.<}0{>Sea floods mainly occur in autumn,
temporarily also during spring months, and on average slightly more than eight times a year and up to 31 times a year.<0} {0>Poplave so posledica
nadpovprečno visokih plim, ki jih povzročijo zlasti vremenski pogoji.<}0{>Floods result from above-average tides which are mainly caused by weather conditions

[

<0}

{0>Zvišanje gladine morja zaradi podnebnih sprememb zahteva raznovrstno prilagajanje.<}40{>The sea level rise resulting from climate change
requires numerous adaptations.<0} {0>Urbana slovenska obala je delno prilagojena na sedanje poplavne razmere in napovedi zviševanja višin
morja.<}0{>The urban Slovenian coast is partly adjusted to the current flood situation and the predicted sea level rises.Methodology


Related indicators