KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Število prebivalcev Slovenije in EU-27 se je v zadnjih letih pospešeno povečevalo, predvsem zaradi visokega selitvenega prirasta in pozitivne naravne rasti. Posledica rasti prebivalstva je večje obremenjevanje okolja. Do leta 2060 naj bi se število prebivalcev zmanjšalo, tako v Sloveniji kot EU-27. Povečal se bo delež starega prebivalstva.


Kazalec prikazuje gibanje števila prebivalstva v obdobju 1995-2060, komponente števila prebivalcev v Sloveniji in EU-27 v obdobju 1995-2008 – naravni prirast, selitveni prirast, priselitve, odselitve, smrti in rodnost ter starostno strukturo prebivalstva Slovenije s projekcijami do leta 2060.

Prebivalstvo je opredeljeno kot srednje letno število prebivalcev določenega območja. Prebivalci Slovenije so osebe s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso začasno odsotni iz Republike Slovenije eno leto ali več.

Naravni prirast je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih na določenem območju v koledarskem letu. Selitveni prirast je razlika med številom priseljenih in številom odseljenih na določenem območju v koledarskem letu.

Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15–49 let) v koledarskem letu.

Staranje prebivalstva, ki ga opazujemo z indeksom staranja, pomeni večanje deleža prebivalstva v starosti 65 let in več ob hkratnem zmanjševanju deleža otrok v starosti 0-14 let v starostni sestavi prebivalstva.


Grafi

Slika SE02-1: Prebivalstvo v Sloveniji in EU-27 s projekcijami
Viri:

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010; EUROSTAT, Population and social conditions, 2010; European Economy 2/2009 (Ageing Report), 2009.

Prikaži podatke
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 - 2020 2030
Slovenija 1000000 2 2 2 2 2 2 2 2.1 2
EU-27 1000000 476 482.8 491.2 493.2 495.3 497.6 499.7 513.8 519.9
Slovenija indeks (1995=100) 100 99.9 100.4 100.7 101.1 101.8 102.2 105.6 100.5
EU-27 indeks (1995=100) 100 101.4 103.2 103.6 104 104.5 105 107.9 109.2
2040 2050 2060
Slovenija 1000000 2 1.9 1.8
EU-27 1000000 520.1 515.3 505.7
Slovenija indeks (1995=100) 100.5 95.5 90.5
EU-27 indeks (1995=100) 109.3 108.3 106.2
Slika SE02-2: Komponente rasti prebivalstva Slovenije
Viri:

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010.

Prikaži podatke
1995 2000 2005 2006 2007 2008
Živorojeni 1000 19 18.2 18.2 18.9 19.8 21.8
Umrli 1000 -19 -18.6 -18.8 -18.2 -18.6 -18.3
Priseljeni 1000 5.9 6.2 15 20 29.2 30.7
Odseljeni 1000 -3.4 -3.6 -8.6 -13.7 -14.9 -12.1
Naravni prirast na 1000 preb. np -0.2 -0.3 0.4 0.6 1.7
Selitveni prirast na 1000 preb. 0.7 1.3 3.2 3.1 7.1 9.2
Celotna rodnost na 1000 preb. 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5
Slika SE02-3: Starostna sestava prebivalstva Slovenije s projekcijami
Viri:

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010, European Economy 2/2009 (Ageing Report), 2009.

Prikaži podatke
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 - 2020 2060
0-14 let št. 368578 320374 286678 283221 281079 281081 284054 300000 200000
15-64 let št. 1380754 1391981 1404428 1407263 1409667 1417938 1414279 1300000 1000000
65 let in več št. 240145 275400 306484 312874 319631 326847 334029 400000 600000
0-14 let % 18.5 16.1 14.4 14.1 14 13.9 14 15 11.1
15-64 let % 69.4 70 70.3 70.2 70.1 70 69.6 65 55.6
65 let in več % 12.1 13.9 15.3 15.6 15.9 16.1 16.4 20 33.3
Indeks staranja indeks 67 87.8 108.7 112.4 115.1 117.1 118
Slika SE02-4: Letna rast prebivalstva Slovenije
Viri:

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010.

Prikaži podatke
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Skupna % -0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 1 1
0-14 let % -2.2 -2.6 -1.4 -1.2 -0.1 0.4 1.2
15-64 let % -0.1 0.5 0.1 0.3 0.3 0.8 0.7
65 let in več % 3.4 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2
Slika SE02-5: Selitveni prirast državljanov in tujcev v Sloveniji
Viri:

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010.

Prikaži podatke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Odseljeni državljani 1000 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -1 -1.6 -1.4 -2.6 -1.9 -2.3
Priseljeni državljani 1000 2.2 1.5 1.1 0.9 1.4 0.9 1 1.4 1.3 1.6
Odseljeni tujci 1000 -2.6 -2.2 -4.6 -6 -1.6 -2 -3.4 -4.6 -4 -6
Priseljeni tujci 1000 3.7 8 6.8 3.7 3.6 5.3 6.8 7.7 8 8.6
Selitveni prirast državljanov na 1000 preb. 1.4 0.7 0.3 0.2 0.4 -0.6 -0.4 -1.2 -0.6 -0.7
Selitveni prirast tujcev na 1000 preb. 1.1 5.8 2.2 -2.3 1.9 3.2 3.4 3.1 4 2.6
Notranje selitve 1000 25.7 28.7 29.3 30.1 30.5 29.8 31 34.9 27.8 30.2
2005 2006 2007 2008
Odseljeni državljani 1000 -2.1 -2.7 -3.2 -4.8
Priseljeni državljani 1000 1.7 1.8 1.7 2.6
Odseljeni tujci 1000 -6.5 -11 -11.8 -7.3
Priseljeni tujci 1000 13.3 18.3 27.5 28.1
Selitveni prirast državljanov na 1000 preb. -0.3 -0.9 -1.5 -2.1
Selitveni prirast tujcev na 1000 preb. 6.8 7.2 15.7 20.7
Notranje selitve 1000 32.2 38.5 38.6 106.2
Slika SE02-6: Komponente rasti prebivalstva v EU-27
Viri:

EUROSTAT, Population and social conditions, 2010.

Prikaži podatke
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Živorojeni 1000 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4
Umrli 1000 5 4.8 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8
Naravni prirast na 1000 preb. 0.4 0.6 0.6 1 1 1.2 1
Selitveni prirast na 1000 preb. 1.4 1.5 3.6 3.2 3.8 2.9 1.7
Celotna rodnost na 1000 preb. 1.5 1.5 1.6

Cilji

- ustvarjanje pogojev za trajno obnavljanje prebivalstva,
- ohranjanje pozitivnega naravnega prirastka in preudaren pristop k priseljevanju,
- obveščanje državljanov o njihovem vplivu na okolje in njihovih možnostih za več trajnostnih odločitev.


Metodologija

Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po: Strategiji razvoja Slovenije (SRS, 2005), Zeleni knjigi Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami" (Zelena knjiga, 2005) ter Prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj (Prenovljena..., 2006).

Izvorna baza podatkov oz. vir:
Statistični urad RS:
- SI-STAT > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Naravno gibanje > Podatki in kazalniki naravnega gibanja prebivalstva > Živorojeni, Umrli, Naravni prirast
- SI-STAT > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Naravno gibanje > Rojeni > Osnovni podatki o rojenih > Celotna stopnja rodnosti
- SI-STAT > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Selitveno gibanje > Meddržavne selitve
- SI-STAT > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Selitveno gibanje > Notranje selitve
- SI-STAT > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Število in strukture prebivalstva > Starost in spol
- Publikacije > Statistične informacije > Prebivalstvo (30.junij) > Indeks staranja
Skrbnik podatkov: Statistični urad RS
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2010

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatki so zajeti za obdobje 1995-2008(2009).
Podatki o rojstvih, so bili zbrani z obrazci, ki so jih na osnovi vpisov in zaznamb v matične knjige izpolnjevali delavci oddelkov za upravne notranje zadeve pri upravnih enotah.
Podatki o umrlih so prevzeti od 1. 1. 2000 v elektronski obliki iz Zbirke podatkov o umrlih, katere lastnik je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Del podatkov je prevzetih iz Centralnega registra prebivalstva.
Viri za podatke o selitvah prebivalstva so: prijave/odjave stalnega oz. začasnega prebivališča na območju Slovenije; prijave začasnega odhoda iz Slovenije oz. vrnitve v Slovenijo in podatki o t. i. statističnih selitvah, potrebni zaradi priprave podatkov skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, veljavno od leta 2008. Po tej definiciji se štejejo kot prebivalci Republike Slovenije osebe s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ne glede na državljanstvo, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso začasno odsotne v tujini eno leto ali več (za več informacij glej: Statistična definicija prebivalstva, objavljena leta 2008). Po stari definiciji, ki je veljala v obdobju 1995-2008, pa so se kot prebivalci Slovenije upoštevali državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so v tujini odsotni več kot tri mesece in so svoj odhod v tujino prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča; tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno bivanje v Sloveniji, ki so imeli v Sloveniji prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče; ter osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji. Junija 2008 je bilo npr. po novi definiciji v Sloveniji 2,023.358 prebivalcev, to je 16.041 ali 0.8 % manj kot po stari definiciji, ki je vključevala tudi tujce, ki so bili v Sloveniji prisotni manj kot eno leto.
V kazalcu zajeti podatki se osvežujejo letno.

Metodologija obdelave podatkov:
Podatki o številu prebivalcev ter živorojenih, umrlih, priseljenih in odseljenih v Sloveniji so prikazani s številom (v 1000), medtem ko sta naravni in selitveni prirast preračunana na 1000 prebivalcev. Starostna struktura prebivalstva ter letne rasti prebivalstva so predstavljene z deleži. Izračunan je tudi indeks staranja prebivalstva. Stopnja celotne rodnosti je prikazana kot povprečno število živorojenih otrok na eno žensko.
Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Statistična definicija prebivalstva je za podatke po 1. 1. 2008 usklajena z definicijo prebivalstva in selivcev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Po 1. 1. 2008 so pri pripravi statistik o številu prebivalcev za državljane Slovenije in tujce uporabljena enotna merila.
Slabosti: Z objavljanjem podatkov o vitalnih dogodkih in prebivalstvu za leto 2008 je Statistični urad RS začel prikazovati podatke na podlagi spremenjene oz. nove definicije prebivalstva, objavljene leta 2008. To pomeni prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji niso neposredno primerljivi s podatki po stari definiciji.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost :
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije demografskega razvoja so bili izdelani za države EU-27 za obdobje do leta 2060 glede na leto 2008.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (prelom v nizu zaradi nove definicije prebivalstva)
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za EU:

Izvorna baza podatkov oz. vir:
Eurostat:
- EUROSTAT > Population and social conditions > Population > Demography > Main demographic indicators > Crude rate of net migration plus adjustment
- EUROSTAT > Population and social conditions > Population > Demography > Main demographic indicators > Fertility > Total fertility rate
Evropska Komisija (EC) in Odbor za ekonomsko politiko (EPC):
- Projekcije: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060).
Skrbnik podatkov: Eurostat; Evropska Komisija
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatki o stopnji celotne rodnosti ter selitvenem prirastu za posamezne države EU temeljijo na letnem zbiranju podatkov, ki ga izvaja Eurostat – popolnost informacij je odvisna od razpoložljivosti podatkov, ki jih posredujejo nacionalni statistični uradi.
Podatki za posamezne države o stopnji celotne rodnosti so na voljo za obdobje 1997-2008, za selitveni prirast za obdobje 1998-2008. Podatki se osvežujejo letno.
Projekcije prebivalstva je leta 2008 izdelal Odbor za ekonomsko politiko (EPC) s pooblastilom Ekonomsko-finančnega sveta na podlagi nove definicije prebivalstva Eurostat (2008). Predstavljene so bile napovedi posameznih komponent razvoja prebivalstva za 27 držav članic EU v obdobju 2008-2060.

Metodologija obdelave podatkov:
Podatki o selitvenem prirastu so preračunani na 1000 prebivalcev, stopnja celotne rodnosti je prikazana kot povprečno število živorojenih otrok na eno žensko.

Geografska pokritost: EU-27 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Eurostat izračunava demografske kazalnike na podlagi skupne metodologije za vse države, zato so podatki medsebojno primerljivi. Slabosti: Na rezultate izdelanih projekcij prebivalstva (2008-2060) so močno vplivale temeljne predpostavke, ki so veljale ob času izračuna in zato obstaja negotovost razvoja zaradi mogočih nepredvidenih dogodkov (npr. finančna in gospodarska kriza).
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost :
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:

- European Economy 2/2009, 2009. 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). Brussels, European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG).
- Eurostat, 2010. Population and social conditions.
- Plut, 2008. Globalno razmišljanje – lokalno delovanje: okoljska globalizacija, svetovno gospodarstvo in Slovenija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
- SI-STAT podatkovni portal, 2010. Demografsko in socialno področje.
- SRS, 2005. Strategija Razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- SURS, 2008. Prebivalstvo Slovenije se stara – potrebno je medgeneracijsko sožitje. Ljubljana, Statistični urad RS, november 2008.
- Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, 2006. Bruselj, Svet Evropske unije.
- Poročilo o razvoju 2010, 2010. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Zelena knjiga, 2005. Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami. Bruselj, Sporočilo komisije.


Related indicators