KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Pričakovano trajanje življenja v Sloveniji se podaljšuje, vendar je še vedno nižje kot v povprečju držav EU. Tudi umrljivost dojenčkov se zmanjšuje, kar nakazuje ugodne trende v smeri povečevanja družbene blaginje in kakovosti življenja.


Kazalec prikazuje umrljivost dojenčkov ter povprečno pričakovano trajanje življenja v Sloveniji in izbranih evropskih državah.

Pričakovano trajanje življenja v starosti x let je povprečno število let življenja, ki jih še lahko pričakuje oseba, stara natančno x let, če bo umrljivost po starosti v času življenja te osebe enaka vrednostim umrljivosti v tablicah umrljivosti za opazovano leto.

Umrljivost dojenčkov je definirana kot število umrlih dojenčkov do dopolnjenega prvega leta starosti v koledarskem letu na 1000 živorojenih v istem letu.


Grafi

Slika SE04-1: Pričakovana življenjska doba v Sloveniji v obdobju 1960-2008
Viri: 

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010.

Prikaži podatke
1960/61 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2007 2008
Moški leta 66.1 69.5 70.8 72.1 74.8 74.6 75.4
Ženske leta 72 77.4 78.3 79.6 81.9 81.8 82.3
Slika SE04-2: Pričakovana življenjska doba v Sloveniji in v izbranih evropskih državah leta 2008
Viri: 

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010; EUROSTAT, Population and social conditions, 2010.

Prikaži podatke
Romunija Bolgarija Litva Madžarska Latvija Slovaška Estonija Poljska Češka Danska
Moški leta 69.2 69.5 66.3 69.8 67.2 70.9 68.6 71.3 74 76.3
Ženske leta 76.1 76.6 77.6 77.8 77.9 78.7 79.2 80 80.1 80.7
Irska Portugalska Slovenija Nizozemska Malta Nemčija Grčija Luksemburg Avstrija Finska
Moški leta 76.8 75.5 75.4 78.3 76.7 77.2 77.5 77.6 77.6 76.3
Ženske leta 81.6 81.7 82.3 82.3 82.3 82.4 82.5 82.7 83 83
Ciper Švedska Belgija Italija Francija Španija Združeno kraljevstvo
Moški leta 78.5 79.1 77.5 78.8 77.5 78.9 np
Ženske leta 83.1 83.2 83.5 84.1 84.3 85 np
Slika SE04-3: Umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih v Sloveniji v obdobju 1955-2008
Viri: 

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010.

Prikaži podatke
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
umrljivost dojenčkov št. 56.7 35.1 29.6 24.5 17.3 15.3 13 8.4 5.5 4.9
2005 2006 2007 2008
umrljivost dojenčkov št. 4.1 3.4 2.8 2.4
Slika SE04-4: Umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih v Sloveniji in v EU leta 2006 in 2008
Viri: 

SI-STAT podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, 2010; EUROSTAT, Population and social conditions, 2010.

Prikaži podatke
Luksemburg Švedska Finska Ciper Češka Portugalska Slovenija Francija Avstrija Malta
1995 št. 5.5 4.1 3.9 9.7 7.7 7.5 5.5 4.9 5.4 8.9
2000 št. 5.1 3.4 3.8 5.6 4.1 5.5 4.9 4.5 4.8 5.9
2005 št. 2.6 2.4 3 4.6 3.4 3.5 4.1 3.8 4.2 6
2006 št. 2.5 2.8 2.8 3.1 3.3 3.3 3.4 3.8 3.6 3.6
2007 št. 1.8 2.5 2.7 3.7 3.1 3.4 2.8 3.8 3.7 6.5
2008 št. 1.8 2.5 2.6 5.3 2.8 3.3 2.4 3.8 3.7 9.9
Grčija Irska Španija Nemčija Danska Belgija Italija Nizozemska Estonija EU-27
1995 št. 8.1 6.4 5.5 5.3 5.1 6 6.2 5.5 14.9 np
2000 št. 5.9 6.2 4.4 4.4 5.3 4.8 4.5 5.1 8.4 5.9
2005 št. 3.8 4 3.8 3.9 4.4 3.7 3.8 4.9 5.4 4.9
2006 št. 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 4 4.2 4.4 4.4 4.7
2007 št. 3.5 3.1 3.7 3.9 4 4 3.7 4.1 5 np
2008 št. 3.5 np 3.5 3.5 4 3.4 3.7 3.8 5 np
Velika Britanija Madžarska Poljska Slovaška Litva Latvija Bolgarija Romunija
1995 št. 6.2 10.7 13.6 11 12.5 18.8 14.8 21.2
2000 št. 5.6 9.2 8.1 8.6 8.6 10.4 13.3 18.6
2005 št. 5.1 6.2 6.4 7.2 6.8 7.8 10.4 15
2006 št. 4.9 5.7 6 6.6 6.8 7.6 9.7 13.9
2007 št. 4.8 5.9 6 6.1 5.9 8.7 9.2 12
2008 št. 4.7 5.6 5.6 5.9 4.9 6.7 8.6 11

Cilji

- povečevanje blaginje in kakovosti življenja,
- podaljševanje pričakovane življenjske dobe,
- dostopne in kakovostne zdravstvene storitve ter ohranjanje pogojev za zdravje.


Podatki za Slovenijo in druge države:

Cilji so povzeti po: Strategiji razvoja Slovenije (SRS, 2005).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatki za Slovenijo-Statistični urad RS, za Evropo-Eurostat:
- Podatki o umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih:
SI-STAT podatkovni portal > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Naravno gibanje > Umrli > Umrli dojenčki po starosti in spolu;
EUROSTAT > Statistics > Population and social conditions > Population > Demography > Mortality > Infant mortality.
- Podatki o pričakovani življenjski dobi moških in žensk:
SI-STAT podatkovni portal > Demografsko in socialno področje > Prebivalstvo > Naravno gibanje > Umrli > Pričakovano trajanje življenja po spolu;
EUROSTAT > Statistics > Population and social conditions > Population > Demography > Mortality > Life expectancy at birth, by gender.
Skrbnik podatkov: EUROSTAT; SURS.
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatki za umrljivost dojenčkov so v kazalcu prikazani za obdobje 1955-2008, za pričakovano trajanje življenja pa za obdobje 1960-2008. Podatki se zbirajo letno.
Podatki o umrlih se v Sloveniji zbirajo z obrazci, ki jih izpolnjujejo v oddelkih za upravne notranje zadeve pri upravnih enotah. Podatki o vzroku smrti se zbirajo z obrazci, ki jih izpolnjujejo zdravniki – mrliški ogledniki ali obducenti. Podatke o umrlih je do konca leta 1999 zbiral in obdeloval Statistični urad RS, od 1. 1. 2000 dalje pa jih obdeluje Inštitut za varovanje zdravja RS, od katerega Statistični urad RS prevzema letno bazo individualnih podatkov o umrlih v elektronski obliki. Podatki se zbirajo po kraju dogodka, rezultati pa se objavljajo po stalnem ali začasnem prebivališču umrlega, oziroma od leta 2008 dalje po prebivališču umrlega, glede na statistično definicijo prebivalstva, objavljeno leta 2008. Tablica umrljivosti ali življenjska tablica je tabelarni prikaz intenzivnosti umiranja in njene razporeditve po starosti.
Tudi Eurostat zbira podatke na letni ravni, pridobi jih iz statističnih uradov posameznih držav.
Metodologija obdelave podatkov: Podatek o umrlih dojenčkih na 1000 živorojenih je izračunan kot razmerje med številom umrlih dojenčkov v koledarskem letu in številom živorojenih v istem letu, pomnoženo s 1000. Pričakovano trajanje življenja izračunamo s pomočjo tablic umrljivosti za eno koledarsko leto ali za več koledarskih let, skupaj in za vsak spol posebej.
Geografska pokritost: EU-27 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Pričakovana življenjska doba in umrljivost dojenčkov se tako v Sloveniji kot tudi na Eurostatu izračuna z uporabo skupne metodologije za vse države, tako da so podatki med seboj mednarodno primerljivi.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- Eurostat, 2010. Population and social conditions.
- SI-STAT podatkovni portal, 2010. Demografsko in socialno področje.
- SRS, 2005. Strategija Razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Poročilo o razvoju 2010, 2010. Ljubljana: Urad za makroanalize in razvoj.


Povezani kazalci