KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Na znižanje izpustov SO2 iz prometa pomembno vpliva zaostritev zakonodaje glede koncentracije žvepla v tekočih gorivih. Dovoljena koncentracija žvepla v gorivih uporabljenih v cestnem prometu v letu 2010 ni bila presežena, prav tako niso bile presežene dovoljene koncentracije v letalskem in ladijskem prometu. Svinec v tekočih gorivih cestnega prometa že nekaj let ni več prisoten, meritve benzena pa so nižje od predpisanih vrednosti.


Kazalec prikazuje kakovost goriv uporabljenih v prometu v Sloveniji. Kakovost goriv je določena s koncentracijo žvepla v gorivih, ki so uporabljena v cestnem, ladijskem in letalskem prometu ter vsebnostjo svinca in benzena v gorivih v cestnem prometu. Za cestni promet je prikazana tudi primerjava koncentracij žvepla v gorivih med izbranimi evropskimi državami za leto 2007.

Pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo žveplo, prehaja v ozračje SO2, ki zaradi svojih kislih lastnosti povzroča nastajanje kisle usedline v vodi ali tleh. Negativne posledice zakisovanja se lahko odražajo na vodnih ekosistemih rek in jezer ter tudi na gozdovih, poljščinah in drugi vegetaciji. Zaradi kislih lastnosti žveplovega dioksida so možne tudi poškodbe na zgradbah in kulturnih spomenikih, v veliki meri pa je tudi dokazano, da prispeva k nastanku trdnih delcev v ozračju.

Svinec je kot težka kovina človeku in okolju nevarna snov. Prisotnost svinca v gorivu onemogoča delovanje katalizatorjev za čiščenje izpušnih plinov, kar povzroča onesnaževanje zraka z neizgorelimi ogljikovodiki, ogljikovim monoksidom, dušikovimi oksidi, metanom in drugimi okolju in človeku nevarnimi spojinami.

Benzen je rakotvorna snov, ki je v majhnih količinah prisotna že v surovi nafti, nastaja pa tudi pri tehnološkem procesu pridobivanja visoko oktanskih komponent bencina. Najbolj neposreden in učinkovit način omejevanja tovrstnih izpustov predstavlja prav zniževanje vsebnosti benzena v tekočih gorivih.


Grafi

Slika PR17-1: Koncentracija žvepla v gorivih uporabljenih v cestnem prometu v Sloveniji v zimskem času
Viri:

EU Fuel Quality Reporting Slovenia (2005-2010)

* Opomba k sliki PR17-1: Podatka o koncentraciji žvepla v gorivu 98-oktanski bencin za leti 2005 in 2006 sta prikazana le v tabeli, saj ju zaradi predpisanega formata v grafu ni mogoče prikazati.

Prikaži podatke
2005 2006 2007 2008 2009 2010
95-oktanski bencin mg/kg 32 28 23.3 18.2 7 7.2
98-oktanski bencin* mg/kg 7 6.6 4.1 4 3.2
Dizel mg/kg 47.2 47.4 24.6 20.1 6.7 7
Slika PR17-2: Koncentracija žvepla v gorivih uporabljenih v cestnem prometu v Sloveniji v poletnem času
Viri:

EU Fuel Quality Reporting Slovenia (2005-2010)

Prikaži podatke
2005 2006 2007 2008 2009 2010
95-oktanski bencin mg/kg 24.5 26.9 27.4 25.1 7 7
98-oktanski bencin mg/kg 10.5 6.9 8.3 3.6 4 3.1
Dizel mg/kg 47.2 37.9 32.9 23.7 6.6 7.3
Slika PR17-3: Koncentracija žvepla v gorivih uporabljenih v ladijskem prometu v Sloveniji
Viri:

EU Fuel Quality Reporting Slovenia (2008-2010)

Prikaži podatke
2008 2009 2010
plinsko olje % (m/m) 0.042 0.044 0.036
dizel % (m/m) 2.76 2.74 2.76
Slika PR17-4: Delež bencina in dizla v letu 2007 v izbranih državah Evrope, kjer je bila vsebnost žvepla pod mejnimi vrednostmi (do konca leta 2008 je bila dovoljena vrednost 50 mg/kg goriva, od 1. januarja 2009 naprej pa 10 mg/kg goriva)
Viri:

EEA, Use of cleaner and alternative fuels (CSI 037), 2010.

Prikaži podatke
Nemčija Danska Finska Švedska Madžarska Nizozemska Poljska Belgija Avstrija Estonija
Bencin % 0 0 0 0 0 0 2.4 5 0 0
Bencin % 100 100 100 100 100 100 97.6 95 100 100
Dizel % 0 0 0 0 0 0 3 5 15.2 45
Dizel % 100 100 100 100 100 100 97 95 84.9 55
Slovaška EU-27 EU-15 Velika Britanija Irska Francija Romunija Portugalska Italija Litva
Bencin % 15 53.1 53.4 99.6 68 76 90.1 85.8 90.7 96.9
Bencin % 84.5 46.9 46.6 0.4 32 24 9.9 14.2 9.3 3.1
Dizel % 33.9 57.9 58.9 40.3 79.9 97.3 87.4 94.5 94.1 89.2
Dizel % 66.1 42.1 41.1 59.7 20.1 2.7 12.6 5.5 5.9 10.8
Španija Grčija Latvija Češka Luksmeburg Ciper Slovenija Malta
Bencin % 87.4 92.8 100 98.6 100 100 100 100
Bencin % 12.6 7.2 0 1.4 0 0 0 0
Dizel % 100 99.1 99.6 100 100 100 100 100
Dizel % 0 0.9 0.4 0 0 0 0 0
Slika PR17-5: Koncentracija benzena v gorivih uporabljenih v cestnem prometu v Sloveniji v obdobju 2007-2010
Viri:

EU Fuel Quality Reporting Slovenia (2007-2010)

Prikaži podatke
2007 2008 2009 2010
95-oktanski bencin % (v/v) 0.66 0.7 0.631 0.757
98-oktanski bencin* % (v/v) 0.77 0.5 0.61 0.597

Cilji

- Zmanjšati izpuste žveplovega dioksida, ki nastanejo pri izgorevanju oz. sežiganju nekaterih vrst tekočih goriv in tako zmanjšati škodljive učinke takih izpustov na človeka in okolje.(Direktiva Sveta 1999/32/ES o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva).

Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur.l.RS, št. 63/06, 92/06, 74/11) predpisuje dovoljeno koncentracijo žvepla v bencinu in dizelskem gorivu. Do konca leta 2008 je bila dovoljena vrednost 50 mg/kg goriva, od 1. januarja 2009 naprej pa 10 mg/kg goriva.

Med letalskimi gorivi obstaja oskrba letal z gorivom za reakcijske motorje JET A-1 in letalskim bencinom 100 LL. Za gorivo JET A-1 je sprejeta omejitev 0,30 % m/m oziroma 3000 mg/kg (glede na zahtevo Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly Operated Systems/AFQRJOS oziroma standard Def Stan 91-91), za gorivo 100 LL pa 0,05 % m/m oziroma 500 mg/kg (glede na standard Def Stan 91-90).

Dovoljena koncentracija žvepla v ladijskih gorivih od 1. januarja 2008 naprej znaša 0,1 % m/m za plinsko olje ter 3,5 % m/m za dizel (konvencija Marpol ter ISO standard 8217/2005 in ISO standard 8217/2010).

Po 1.1. 2005 bencinska goriva v cestnem prometu ne smejo več vsebovati svinca, vsebnost benzena pa ne sme biti višja od 1 %. (Pravilnik o kakovosti tekočih goriv (Ur.l.RS, št. 78/00, 69/01, 37/04).


Kakovost tekočih goriv v prometu neposredno vpliva na kakovost zraka. Da se zmanjšajo vplivi na okolje morajo imeti goriva ustrezne fizikalno-kemijske lastnosti, zmanjševati je treba predvsem različne izpuste snovi v zrak zaradi zgorevanja tekočih goriv. Zaradi preprečevanja čezmernih izpustov snovi v zrak so omejene količine nekaterih snovi v tekočih gorivih, med katerimi velja najbolj izpostaviti žveplo, v preteklosti sta bila problematična tudi svinec in benzen.

Vsako leto se izvaja monitoring kakovosti tekočih goriv, v okviru katerega se izmerijo povprečne koncentracije nekaterih snovi v gorivih. Za izvajanje programa monitoringa lastnosti tekočih goriv se koledarsko leto deli na letno in zimsko sezono. Letna sezona traja od vključno 1. maja do vključno 30. septembra, zimska sezona pa od vključno 1. oktobra do vključno 30. aprila.

Žveplo, ki se v majhnih količinah naravno pojavlja v nafti in premogu je prevladujoči vir izpustov žveplovega dioksida, ki so eden od glavnih razlogov za "kisli dež" in eden od glavnih vzrokov onesnaženosti zraka v mnogih urbanih in industrijskih območjih. Pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo žveplo, prehaja v ozračje SO2, ki prispeva h kislim usedlinam, kar lahko vodi do poškodb občutljivih ekosistemov, zmanjšanja biotske raznovrstnosti in škodljivo učinkuje na poljedelsko proizvodnjo in rast gozdov. Kisli dež v mestih lahko povzroči pomembno škodo na zgradbah in arhitekturni dediščini. Onesnaženje z žveplovim dioksidom ima lahko negativen učinek na zdravje ljudi, zlasti pri tistih delih prebivalstva, ki trpijo zaradi bolezni dihal. Na znižanje izpustov SO2 iz prometa pomembno vpliva zaostritev zakonodaje glede koncentracije žvepla v tekočih gorivih, ki ima velik vpliv na izpuste izpušnih plinov.

V letu 2010 je bilo za kontrolo žvepla v cestnem prometu odvzetih 120 vzorcev za 95-oktanski bencin, 29 vzorcev za 98-oktanski bencin in 181 vzorcev za dizel. V zimskih obdobjih med letoma 2005 in 2010 se je povprečna ugotovljena koncentracija žvepla v cestnem prometu zmanjšala za vse vrste goriv. Za 95-oktanski bencin je tako leta 2010 znašala 7,2 mg/kg (-78 %), za 98-oktanski bencin 3,2 mg/kg (-54 %) in za dizel 7 mg/kg (-85 %). Tudi v poletnih obdobjih med letoma 2005 in 2010 je bilo značilno zmanjševanje koncentracij žvepla, ki so leta 2010 dosegale vrednosti 7 mg/kg za 95-oktanski bencin (-71 %), 3,1 mg/kg za 98-oktanski bencin (-70 %) ter 7,3 mg/kg za dizel (-84 %). Posebnih razlik med koncentracijami žvepla v gorivih med poletjem in zimo tudi v letu 2010 ni bilo. Pri 95- in 98-oktanskem bencinu je tako v poletnem kot tudi zimskem obdobju opazen izrazit padec koncentracij žvepla med letoma 2008 in 2009. Znižanje koncentracij je posledica ukrepov zaradi nove predpisane dovoljene koncentracije žvepla v bencinu in dizelskih gorivih (10 mg/kg goriva), ki je v veljavi od 1. januarja 2009.
Dovoljena koncentracija žvepla v cestnem prometu tako v Sloveniji tudi v letu 2010 ni bila presežena za nobeno gorivo.

V letu 2010 je bilo odvzetih tudi 5 vzorcev ladijskega goriva in sicer po trije vzorci za dizel in dva za plinsko olje. Povprečna koncentracija žvepla v ladijskih gorivih se v obdobju 2008-2010 ni izrazito spreminjala in je za leto 2010 znašala 2,74 % m/m za dizel in 0,044 % m/m za plinsko olje. Dovoljene koncentracije žvepla v ladijskih gorivih (od 1. januarja 2008 naprej za dizel 3,5 % m/m, za plinsko olje pa 0,1 % m/m) torej niso bile presežene.

Po grobih ocenah se je v letih 2008-2010 koncentracija žvepla v letalskih gorivih za reakcijske motorje JET A-1 gibala med 300-600 mg/kg za goriva 100 LL pa med 3-4,5 mg/kg. Koncentracije žvepla v letalskih gorivih so bile pod sprejetimi omejitvami.

Iz slike PR17-4 je razvidno, da je večina držav EU-27 leta 2007 na trg dajala bencinska in dizelska goriva s koncentracijami žvepla pod 50 mg/kg. Nekatere države članice (Danska, Finska, Nemčija, Madžarska, Nizozemska in Švedska) so že v letu 2006 na trg dajale bencinska in dizelska goriva brez žvepla. Najslabše so se odrezale države Bolgarija, Luksemburg, Ciper, Malta in Slovenija, ki leta 2007 na svojih trgih še niso ponujale goriv brez žvepla. V državah EU-27 je leta 2007 že 47 % bencinskih goriv oziroma 42 % dizelskih goriv vsebovalo koncentracije žvepla nižje od 10 mg/kg.

Neupoštevanje specifikacij za gorivo v cestnem prometu lahko povzroči povečanje izpustov (presežne količine kisikovih spojin lahko na primer povečajo izpuste NOx) ali celo poškoduje motor in sisteme za naknadno obdelavo izpušnih plinov (presežne količine žvepla na primer škodujejo katalizatorjem), kar povečuje izpuste onesnaževal zraka. Od držav članic se zato zahteva, da uvedejo sisteme nadzora kakovosti goriv, po letu 2009 pa so goriva brez žvepla (tj. < 10 mg/kg) v cestnem prometu postala obvezna.

Med vsemi nevarnimi snovmi v izpuhu motornih vozil je svinec zdravju najnevarnejša sestavina. Je visoko toksična težka kovina, ki poškoduje različne organe v telesu. Najbolj značilni so škodljivi učinki na živčni sistem odraščajočih otrok, ki se pokažejo kot znižanje inteligence in zmanjševanje koncentracije in povzročajo probleme pri učenju in vedenjske motnje. Izpusti svinca v Sloveniji so se po letu 1994 pričeli zmanjševati, saj je postala obvezna uporaba katalizatorjev v novih avtomobilih z bencinskim motorjem, ki ne morejo uporabljati osvinčenega bencina. Svoje je dodala tudi politika cen z nižjo ceno neosvinčenega bencina. Z julijem 2001 je v Sloveniji stopila v veljavo prepoved uporabe osvinčenega bencina za promet, s čemer je izginil največji vir svinca v Sloveniji.

Benzen je hlapna organska spojina, ki se nahaja v naftnih derivatih in je dokazano rakotvorna snov. Največji vir benzena je promet. Najbolj neposreden in učinkovit način omejevanja tovrstnih izpustov predstavlja zniževanje vsebnosti benzena v tekočih gorivih. Izpusti benzena so se precej znižali zaradi uporabe katalizatorjev v avtomobilih z bencinskimi motorji. Problematične so vožnje z neogretim katalizatorjem, ki so najpogostejše v mestih. Večje zmanjšanje izpustov benzena je bilo v Sloveniji doseženo leta 2001 z uvedbo evropskega standarda glede vsebnosti benzena, ki določa, da je najvišja zakonsko dovoljena vsebnost benzena v gorivih le 1 %. Skladno s tem meritve benzena niso bile presežene.

V Sloveniji so koncentracije žvepla, svinca in benzena v gorivih nižje od predpisanih vrednosti, kar bo treba ohranjati tudi v prihodnje in redno izvajati monitoring. Zmanjšanje porabe tekočih goriv v povezavi z izpusti toplogrednih plinov bi naj dosegli tudi z zamenjavo goriv z obnovljivimi energetskimi viri, z zmanjševanjem porabe energije na enoto izdelka ter manjšo porabo goriva na prevoženi kilometer v vozilih.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Direktivi Sveta 1999/32/ES o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, Direktivi 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (2001), Uredbi o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur.l.RS, št. 63/06, 92/06, 74/11), Pravilniku o kakovosti tekočih goriv (Ur.l.RS, št. 78/00, 69/01, 37/04), zahtevi Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly Operated Systems/AFQRJOS, standardu Def Stan 91-91, MARPOL konvenciji ter ISO standardu 8217/2005 in 8217/2010.
Izvorna baza podatkov oz. vir: Letna poročila pooblaščenih izvajalcev Monitoringa kakovosti tekočih goriv.
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje, kontaktna oseba: Mirko Bizjak (cestni promet). Petrol, d.d., kontaktna oseba: Marko Premk (letalski promet). OMV Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Valentina Danev (ladijski promet).
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2011
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:Podatki so prikazani za obdobje 2005-2010. Podatki za cestni in ladijski promet so zbrani na podlagi Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur.l.RS, št. 63/06, 92/06). Program monitoringa lahko opravljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki si za izvajanje monitoringa lastnosti tekočih goriv pridobijo pooblastilo pristojnega organa. Monitoring lastnosti tekočih goriv se izvaja na kraju, kjer se tekoča goriva dajejo na trg. Število vzorcev se v posamezni sezoni za izvajanje monitoringa lastnosti tekočih goriv v tekočem letu razdeli med posamezne distributerje glede na njihov tržni delež prodaje posameznega goriva v preteklem letu, vendar najmanj en vzorec v sezoni na posameznega distributerja. Izvajalec monitoringa mora ministrstvu poslati letno poročilo o izvedbi programa monitoringa lastnosti tekočih goriv na kraju distribucije najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Pri letalskem gorivu se iz goriva ne odvzemajo vzorci za merjenje koncentracije žvepla, ampak je podano dokazilo (certifikat), da goriva ustrezajo dogovorjenim zahtevam v skladu s standardi.
Podatki o vsebnosti benzena v tekočih gorivih v cestnem prometu so prikazani za obdobje 2007-2010.
Rezultati meritev vsebnosti svinca v cestnem prometu niso prikazani, saj se svinec po 1.1.2005 v gorivih ne pojavlja več.
Metodologija obdelave podatkov: Prikazano je število odvzetih in analiziranih vzorcev tekočih goriv v cestnem prometu ter koncentracija žvepla (v mg/kg) v njih v poletnem in zimskem času. Predstavljeni so tudi podatki o koncentraciji žvepla v letalskem (v mg/kg) in ladijskem prometu (v % (m/m)).
Prikazana je tudi koncentracija benzena v tekočih gorivih v cestnem prometu v % (v/v).
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Podatki so del mednarodne izmenjave podatkov, obdelani v skladu s predpisano metodologijo in zato v mednarodnem merilu primerljivi s podatki drugih držav EU.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države:

Izvorna baza podatkov oz. vir: Evropska komisija, EU Fuel Quality Monitoring – 2007 Summary Report.
Skrbnik podatkov: Evropska komisija, EEA.
Datum zajema podatkov za kazalec: 10.11.2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatke o vsebnosti žvepla v gorivih v cestnem prometu Evropska komisija letno zbira in jih objavlja v poročilih o Kakovosti goriv. EEA na podlagi teh podatkov izdela kazalec o čistejših in alternativnih gorivih (Use of cleaner and alternative fuels – CSI 037).
Metodologija obdelave podatkov: Prikazani so deleži goriv (bencin in dizel) v cestnem prometu, ki vsebujejo nizke koncentracije žvepla (goriva z manj kot 50 mg/kg) oziroma so že brez žvepla (goriva z manj kot 10 mg/kg).
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Podatki so del mednarodne izmenjave podatkov, obdelani v skladu s predpisano metodologijo in zato v mednarodnem merilu primerljivi s podatki drugih držav EU.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- EEA, 2011. Use of cleaner and alternative fuels (CSI 037)
- Fuel Quality Reporting - Slovenia (2005-2010)
- Kakovost motornega bencina in dizelskih goriv, ki se uporabljajo v cestnem prometu v Evropski uniji, 2011. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu. Sedmo letno poročilo (leto poročanja 2008).
- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka.
- Petrol, 2011. Ekološko poročilo 2000.
- Poročila o okolju v Sloveniji. Agencija RS za okolje.


Related indicators