KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji smo izpuste SO2 do leta 2007 zmanjšali za 94 % glede na leto 1980. Zmanjšanje je predvsem posledica manjših izpustov iz termoelektrarn in uporabe kakovostnejših goriv. Izpusti SO2 so bili v letu 2007 za 47 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov žveplovega dioksida (SO2) v Sloveniji ter glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovnem nizu od leta 1980 do 2007.


Grafi

Slika ZR01-1: Letni izpusti SO2 v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1980 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
izpusti SO2 1000 t 235.795 198 184.012 190.293 186.45 181.037 125.63 112.296 118.799
izpusti SO2 indeks (1980 = 100) 100 83.9712462096 78.038974533 80.7027290655 79.0729235141 76.7772853538 53.2793316228 47.624419517 50.3823236286
NECD ciljna vrednost indeks (1980 = 100)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
izpusti SO2 1000 t 123.255 104.506 99.336 68.699 70.994 65.608 54.142 41.215 17.925 14.245
izpusti SO2 indeks (1980 = 100) 52.2721007655 44.320702305 42.1281197651 29.1350537543 30.1083568354 27.8241692996 22.9614707691 17.4791662249 7.60194236519 6.04126465786
NECD ciljna vrednost indeks (1980 = 100)
2008 2009 cilj 2010
izpusti SO2 1000 t 27
izpusti SO2 indeks (1980 = 100)
NECD ciljna vrednost indeks (1980 = 100) 11
Slika ZR01-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom SO2 v Sloveniji
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1980 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
energetika 1000 t 148.394 153.722 134.017 152.826 148.559 145.094 105.053 96.453 104.245
industrijske kotlovnice 1000 t 54.718 21.046 18.775 14.726 13.116 12.883 8.276 5.78 6.01
tehnološki procesi 1000 t
mala kurišca 1000 t 28.502 15.521 24.093 16.031 17.539 15.13 9.276 7.068 5.436
promet 1000 t 4.181 7.711 7.127 6.71 7.236 7.93 3.025 2.995 3.108
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
energetika 1000 t 111.906 90.538 83.78 53.118 57.607 51.1 45.501 32.452 9.696 8.351
industrijske kotlovnice 1000 t 4.054 6.652 6.415 6.771 6.456 6.237 3.269 3.679 3.908 3.012
tehnološki procesi 1000 t 2.418 2.382 2.802 4.323 1.983 2.399 2.055 1.186
mala kurišca 1000 t 4.55 4.764 4.025 3.808 3.515 3.293 2.669 2.464 2.013 1.441
promet 1000 t 2.745 2.552 2.698 2.62 0.614 0.655 0.72 0.221 0.253 0.255
2008 2009 cilj 2010
energetika 1000 t 18
industrijske kotlovnice 1000 t 4.5
tehnološki procesi 1000 t 0.5
mala kurišca 1000 t 3.5
promet 1000 t 0.5

Cilji

Cilj je zmanjšanje emisij SO2 do ciljne vrednosti 27.000 ton, kot to zahteva Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva). Obvladovanje in zmanjševanje emisij v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.


Letni izpusti SO2 v Sloveniji so se od leta 1980 do leta 2007 zmanjšali za 94 %. V letu 1995 so se izpusti SO2 glede na predhodna leta znatno zmanjšali, predvsem zaradi delovanja razžvepljevalne naprave na bloku 4 v TE - Šoštanj, pa tudi zaradi nižje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih, kakor to zahteva novi predpis o kakovosti tekočih goriv. Nadaljnje znatno zmanjšanje je prispevala razžvepljevalna naprava na bloku 5 TE – Šoštanj, ki je začela obratovati v drugi polovici leta 2000 in razžvepljevalna naprava v TE Trbovlje, ki je pričela obratovati konec leta 2005. Največji delež k skupnim izpustom 17.900 t SO2 v letu 2007 prispevajo termoelektrarne in toplarne (TE-TO), in sicer 59 %.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da v letu 2010 skupni izpusti SO2 ne smejo presegati 27 tisoč ton. Slovenija je to obveznost izpolnila že v letu 2006.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti: Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Državne emisijske evidence.
Skrbnik podatkov: ARSO.

Datum zajema podatkov za kazalec: 24. junij 2009

Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o Izpustih SO2 so na voljo za obodbje 1980 - 2007.
Metodologija obravnavanja podatkov: Podatki o izpustih so povzeti na podlagi statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.
Informacije o kakovosti :
- Prednosti in slabosti kazalca:
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki):
Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije):
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Primerljivost (po času): 1
Primerljivost (glede na prostor): 1


Related indicators