KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji smo izpuste SO2 do leta 2006 zmanjšali za 92 % glede na leto 1980. Zmanjšanje je predvsem posledica manjših izpustov iz termoelektrarn in uporabe kakovostnejših goriv. Izpusti SO2 so bili v letu 2006 za 33 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov žveplovega dioksida (SO2) v Sloveniji ter glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1980 do 2006.


Grafi

Slika ZR01-1: Letni izpusti SO2 v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1980 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
izpusti SO2 1000 t 235.795 198 184.012 190.293 186.45 181.037 125.63 112.296 118.799
izpusti SO2 indeks (1980 = 100) 100 83.9712462096 78.038974533 80.7027290655 79.0729235141 76.7772853538 53.2793316228 47.624419517 50.3823236286
NECD ciljna vrednost indeks (1980 = 100)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
izpusti SO2 1000 t 123.255 104.506 99.336 68.699 70.994 65.608 54.142 41.215 17.925
izpusti SO2 indeks (1980 = 100) 52.2721007655 44.320702305 42.1281197651 29.1350537543 30.1083568354 27.8241692996 22.9614707691 17.4791662249 7.60194236519
NECD ciljna vrednost indeks (1980 = 100)
2008 2009 cilj 2010
izpusti SO2 1000 t 27
izpusti SO2 indeks (1980 = 100)
NECD ciljna vrednost indeks (1980 = 100) 11
Slika ZR01-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom SO2 v Sloveniji
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1980 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
energetika 1000 t 148.394 153.722 134.017 152.826 148.559 145.094 105.053 96.453 104.245
industrijske kotlovnice 1000 t 54.718 21.046 18.775 14.726 13.116 12.883 8.276 5.78 6.01
tehnološki procesi 1000 t
mala kurišča 1000 t 28.502 15.521 24.093 16.031 17.539 15.13 9.276 7.068 5.436
promet 1000 t 4.181 7.711 7.127 6.71 7.236 7.93 3.025 2.995 3.108
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
energetika 1000 t 111.906 90.538 83.78 53.118 57.607 51.1 45.501 32.452 9.696
industrijske kotlovnice 1000 t 4.054 6.652 6.415 6.771 6.456 6.237 3.269 3.679 3.908
tehnološki procesi 1000 t 2.418 2.382 2.802 4.323 1.983 2.399 2.055
mala kurišča 1000 t 4.55 4.764 4.025 3.808 3.515 3.293 2.669 2.464 2.013
promet 1000 t 2.745 2.552 2.698 2.62 0.614 0.655 0.72 0.221 0.253
2008 2009 cilj 2010
energetika 1000 t 18
industrijske kotlovnice 1000 t 4.5
tehnološki procesi 1000 t 0.5
mala kurišča 1000 t 3.5
promet 1000 t 0.5

Cilji

Cilj je zmanjšanje emisij SO2 do ciljne vrednosti 27.000 ton, kot to zahteva Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva). Obvladovanje in zmanjševanje emisij v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.


Letni izpusti SO2 v Sloveniji so se od leta 1980 do leta 2006 zmanjšali za 92 %. V letu 1995 so se izpusti SO2 glede na predhodna leta znatno zmanjšali, predvsem zaradi delovanja razžvepljevalne naprave na bloku 4 v TE - Šoštanj, pa tudi zaradi nižje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih, kakor to zahteva novi predpis o kakovosti tekočih goriv. Nadaljnje znatno zmanjšanje je prispevala razžvepljevalna naprava na bloku 5 TE – Šoštanj, ki je začela obratovati v drugi polovici leta 2000 in razžvepljevalna naprava v TE Trbovlje, ki je pričela obratovati konec leta 2005. Največji delež k skupnim izpustom 17.900 t SO2 v letu 2006 prispevajo termoelektrarne in toplarne (TE-TO), in sicer 54 %.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da v letu 2010 skupni izpusti SO2 ne smejo presegati 27 tisoč ton. Slovenija je to obveznost izpolnila že v letu 2006.


Metodologija

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo vodi Agencija RS za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.


Related indicators