KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Cestni blagovni prevoz je po vstopu Slovenije v EU skokovito narasel, saj se je obseg tonskih kilometrov slovenskih prevoznikov v obdobju 2004–2014 povečal za približno 80 %. Njegova rast se je v Sloveniji, razen v letelaskem prometu, nadaljevala kljub gospodarskim težavam v EU. Po letu 2011 se delež cestnega prometa ustali. Z okoljskega vidika je rast cestnega blagovnega tranzita skozi Slovenijo zaskrbljujoča zaradi onesnaževanja ozračja in prispevka tranzita k izpustom toplogrednih plinov.


Kazalec prikazuje obseg in sestavo blagovnega prevoza in prometa v Sloveniji ter sestavo blagovnega prevoza v izbranih državah EU. Podatki za Slovenijo so prikazani z indeksi razvoja v cestnem in železniškem prevozu ter v pristaniškem in letališkem prometu za obdobje 1990-2014. Podatki za druge evropske države so prikazani z obsegom in z deleži tonskih km v cestnem, železniškem in celinskem vodnem prevozu.

Tonski kilometer (tkm) je merska enota prevoza blaga, ki predstavlja prevoz ene tone na razdalji enega kilometra. V železniškem blagovnem prevozu ločimo brutotonski in netotonski kilometer. Brutotonski kilometer je vsota zmnožkov celotne mase blaga (tovora in mase vagonov brez pogonskega vozila) z razdaljami, na katerih se ta masa pri prevozu ni spreminjala. Netotonski kilometer je vsota zmnožkov mase prepeljanega blaga z dejanskimi razdaljami, na katerih je bilo prepeljano.

Obseg blagovnega prometa je izražen tudi v razmerju do bruto domačega proizvoda (BDP) v Sloveniji in EU-28, ki kaže na morebitne povezave med rastjo prometa in gospodarsko rastjo. Z okoljskega vidika je namreč zaželjen razklop med tema dvema parametroma s ciljem, da rast prometa, ki obremenjuje okolje,  ne bi rastla z enako stopnjo kot gospodarstvo. Razmerje izražamo s kazalcem razklopa, ki je izražen kot razmerje med trendoma rasti prometa in gospodarstva.  Podatki za Slovenijo in države EU-28 so prikazani z indeksi (leto 2003 = 100) za obdobje 2003-2014.


Grafi

Slika PR02-1: Blagovni prevoz in promet v Sloveniji,1990-2014 (cestni prevoz – mio tkm slovenskih prevoznikov doma in v tujini, železniški prevoz – neto mio tkm na omrežju Slovenije, pristaniški promet – 1000 t naloženega in razloženega blaga v pristaniščih, letališki promet – t naloženega in razloženega blaga na letališčih)
Viri: 

Statistični urad RS: Statistični letopisi RS 1992–2013, Statopis 2014, ter SI-STAT podatkovni portal,
2015, (Zajem podatkov: oktober, 2015)

Opomba: *Podatki po 2012 niso več dostopni

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
cestni blagovni prevoz indeks (1990=100) 100 88.4 94.9 94 104.6 116.3 121.7 123.1 129.4 133
železniški blagovni prevoz indeks (1990=100) 100 77.1 61.1 53.7 54.6 68.4 55.7 62.3 62.6 61.2
pomorski blagovni promet indeks (1990=100) 100 77.6 84.8 94.1 95.8 122.4 119.3 132.6 157 152
zračni blagovni promet indeks (1990=100) 100 95.2 107.4 234.7 217 220.9 215.7 213.4 211.1 236.3
cestni blagovni prevoz tkm (mio) 4887 4322 4639 4596 5114 5683 5948 6015 6324 6500
železniški blagovni prevoz neto tkm (mio) 4209 3246 2573 2262 2298 2881 2343 2623 2635 2576
pomorski blagovni promet prispelo in odpremljeno blago (1000 t) 5484 4253 4652 5159 5252 6712 6543 7270 8608 8337
zračni blagovni promet prepeljano blago (t) 1755 1670 1885 4119 3808 3877 3785 3745 3705 4147
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
cestni blagovni prevoz indeks (1990=100) 136.2 144 135.2 144.1 184.3 225.7 247.8 281 332.7 302.1
železniški blagovni prevoz indeks (1990=100) 61.8 61.9 67.5 71.7 74.8 77.1 80.1 85.6 83.6 66.9
pomorski blagovni promet indeks (1990=100) 170 170.6 172 201.2 226.2 238.3 282.3 289.1 301.9 243.5
zračni blagovni promet indeks (1990=100) 259.6 237.8 263.2 219.6 201.1 172.9 238.9 257 132.3 105.6
cestni blagovni prevoz tkm (mio) 6654 7035 6609 7040 9007 11032 12112 13734 16261 14762
železniški blagovni prevoz neto tkm (mio) 2600 2605 2839 3018 3149 3245 3373 3603 3520 2817
pomorski blagovni promet prispelo in odpremljeno blago (1000 t) 9322 9354 9431 11036 12403 13066 15483 15853 16554 13356
zračni blagovni promet prepeljano blago (t) 4556 4173 4620 3854 3530 3035 4193 4510 2321 1854
2010 2011 2012 2013 2014
cestni blagovni prevoz indeks (1990=100) 326 336.4 325 325 333
železniški blagovni prevoz indeks (1990=100) 81.3 89.1 82 90 97
pomorski blagovni promet indeks (1990=100) 266.1 295.4 308.3 313.3 328.4
zračni blagovni promet indeks (1990=100) 105.5 110.4 83 71 79
cestni blagovni prevoz tkm (mio) 15931 16439 15888 15905 16273
železniški blagovni prevoz neto tkm (mio) 3421 3752 3470 3799 4110
pomorski blagovni promet prispelo in odpremljeno blago (1000 t) 14591 16198 16907 17184 18012
zračni blagovni promet prepeljano blago (t) 1851 1937 1474 1257 1392
Slika PR02-2: Deleži prevozov v skupnem blagovnem prevozu držav EU-28 v obdobju 2000-2014 (podatki temeljijo na tkm)
Viri: 

Eurostat, Modal split of freight transport, 2016.

Prikaži podatke
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
cestni prevoz % 73 74 75 75 76 76 76 76 76 77
železniški prevoz % 20 19 19 19 18 18 18 18 18 17
celinski vodni prevoz % 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
2010 2011 2012 2013 2014
cestni prevoz % 76 76 75 76 75
železniški prevoz % 17 18 18 18 18
celinski vodni prevoz % 7 6 7 7 7
Slika PR02-3: Deleži prevozov v skupnem blagovnem prevozu (% tkm) leta 2014 v izbranih evropskih državah
Viri: 

Eurostat, Modal split of freight transport, 2016.

*Opomba k tabeli PR2-3: Podatki za Belgijo so le ocena.

Prikaži podatke
Ciper Malta Irska Grčija Luksemburg Nizozemska Španija Portugalska Bolgarija Danska
železniški prevoz % : : 1 1.6 2.1 4.9 5.2 6.5 9.5 13.2
cestni prevoz % 100 100 99 98.4 95.1 56.1 94.8 93.5 76.6 86.8
celinski vodni prevoz % : : : : 2.8 39 : : 14 :
Velika Britanija Italija Belgija Francija Poljska Hrvaška EU-28 Slovenija Madžarska Romunija
železniški prevoz % 13.4 14.6 14.7 15.6 16.6 17.3 18 20.2 20.5 20.7
cestni prevoz % 86.5 85.4 64.2 80.1 83.3 76.8 75.4 79.8 75.8 59.4
celinski vodni prevoz % 0.1 0 21.1 4.3 0 5.9 6.6 : 3.7 19.9
Češka Slovaška Nemčija Finska Švedska Litva Estonija Avstrija Latvija
železniški prevoz % 21.2 21.5 23.4 29 33.7 33.8 34 43.6 58.7
cestni prevoz % 78.7 76.3 64.4 70.6 66.3 66.2 66 51.7 41.3
celinski vodni prevoz % 0 2.2 12.3 0.4 : 0 : 4.6 :
Slika PR02-4: Blagovni prevoz v državah EU-28 v obdobju 1995-2013 (milijarde tkm)
Viri: 

European Commission, Statistical pocketbook 2013, Performance of freight transport (tkm), 2015.

Prikaži podatke
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
cestni blagovni prevoz mlrd tkm 1288.7 1302.6 1351.7 1414.2 1460.6 1509.5 1552.5 1602.8 1607.7 1750.9
železniški blagovni prevoz mlrd tkm 388.1 393.9 411.3 394.3 385.3 405.5 388 386 394.4 419.3
celinski vodni promet mlrd tkm 122.1 119.8 127.9 131.1 128.8 133.9 132.6 132.6 123.6 136.9
plinovod mlrd tkm 114.9 119.3 118.9 126.3 124.9 127.1 133.9 129.7 131.7 133.3
pomorski blagovni promet mlrd tkm 930.4 941.7 968.5 1000.2 1029.4 1066.8 1083 1100.1 1118.7 1158.5
zračni blagovni promet mlrd tkm 1.8 1.8 1.9 2 2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2
skupaj mlrd tkm 2845.9 2879.1 2980.2 3068.1 3131 3244.9 3292.3 3353.3 3378.2 3601.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
cestni blagovni prevoz mlrd tkm 1794.6 1857.7 1925 1891.1 1699.8 1755.3 1743.9 1692.6 1719.4
železniški blagovni prevoz mlrd tkm 416 438.2 452 442.8 363.5 393.5 422.1 406.7 406.5
celinski vodni promet mlrd tkm 138.8 138.6 145.1 146.1 130.5 155.5 142 150 152.7
plinovod mlrd tkm 137.6 136.6 128.5 124.9 121.8 121.1 118.4 114.9 111.8
pomorski blagovni promet mlrd tkm 1198.1 1224.4 1189.9 1163.9 1062.4 1117.8 1133.2 1113.1 1088.6
zračni blagovni promet mlrd tkm 2.3 2.3 2.4 2.4 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2
skupaj mlrd tkm 3687.4 3797.8 3842.8 3771.3 3380.2 3545.6 3561.7 3479.5 3481.4
Slika PR02-5: Obseg blagovnega prometa v Sloveniji in EU-28 glede na BDP, 2003 – 2013 (indeks, 2003=100)
Viri: 

European Commission, Statistical pocketbook 2015, Performance of freight transport (tkm), 2015; Eurostat, Annual national accounts; SISTAT, Ekonomsko področje, Bruto domači proizvod

Prikaži podatke
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BDP (Slovenija) indeks 1 1.2 1.2 1.3 1.6 1.9 1.7 1.6 1.7 1.5
tonski km skupaj (Slovenija) indeks 1 1.2 1.4 1.5 1.7 2 1.7 1.9 2 1.9
Razklop (Slovenija) / 1 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
BDP (EU-28) indeks 1 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2
tonski km skupaj (EU-28) indeks 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1 1.1 1.1 1.1
Razklop (EU-28) / 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9
2013
BDP (Slovenija) indeks 1.6
tonski km skupaj (Slovenija) indeks 2
Razklop (Slovenija) / 1.3
BDP (EU-28) indeks 1.2
tonski km skupaj (EU-28) indeks 1.1
Razklop (EU-28) / 0.9

Cilji

  • Doseganje razklopa med rastjo prometa in gospodarsko rastjo ( BDP), s ciljem zmanjšanja negativnih vplivov prometa na okolje in s ciljem zmanjšanja zastojev
  • V EU bodo do leta 2030 na druge prevozne načine (železniški ali vodni promet) preusmerili skupno 30% in do leta 2050 50% cestnega tovornega prometa, ki opravlja razdalje večje od 300 km. Na takšen način se bodo spodbujali učinkoviti in okolju prijazni tovorni koridorji.

Iz okoljskega vidika so za spremljanja obsega in sestave blagovnega prevoza pomembne razlike v okoljski učinkovitosti prevoznih načinov (vpliv na porabo virov, izpuste toplogrednih plinov in drugih onesnaževal zraka, na onesnaževanje s hrupom, na rabo zemljišč, nesreče). Razlike omogočajo, da vplivamo na okoljske posledice blagovnega prevoza in prometa s prometno-političnimi ukrepi, ki spreminjajo razmerja uporabe posameznih prevoznih sredstev.

Na podlagi obstoječih virov je v Sloveniji težko oceniti obseg in deleže blaga po posameznih prevoznih načinih. Težavo predstavlja nerazpoložljivost podatkov o tonskih kilometrih tujih cestnih prevoznikov na naših cestah in upoštevanje tonskih kilometrov, ki jih naši prevozniki opravijo v tujini.

Deleži cestnega blagovnega prevoza v Sloveniji so glede na ocene neugodni. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da cestni blagovni prevoz narašča najhitreje in prevzema vse večji delež blaga v Sloveniji, še posebno po vstopu v EU. Prevoz domačih prevoznikov, izražen v tonskih kilometrih, je tako v obdobju 2004–2014 narasel za 81 %. Železniški prevoz blaga se je v obdobju 2004-2014 povečal za 31 %.

Rast cestnega in železniškega prevoza je bila pred vstopom Slovenije v EU zmernejša, saj je od leta 1993 dalje cestni promet povprečno naraščal za 6 %, železniški pa za 3 % na leto (Šegan, 2005). Skrb zbujajoč je tudi cestni blagovni tranzit skozi Slovenijo, ki pa po vstopu v Schengensko območje ni več vključen v statistično spremljanje in ga lahko ocenjujemo le posredno. Med letoma 2000–2004 je naraščal povprečno za 10 % na leto, po vstopu Slovenije v EU pa še veliko hitreje – število prehodov tovornih vozil čez mejne prehode z Madžarsko se je med leti 2004 in 2007 povečalo kar za 112 % (Policija, 2009). Ocena obsega prometa s tovornjaki, ki jo vsako leto pripravlja Direkcija RS za ceste, potrjuje visoko rast cestnega blagovnega prevoza v Sloveniji v zadnjih letih. Ocenjujejo, da je na slovenskih državnih cestah med letoma 2000 in 2010 promet z lahkimi, srednjimi in težkimi tovornjaki ter prikoličarji narasel za 97 %. Rast prometa z lahkimi in srednjimi tovornjaki je bila v tem obdobju okoli 68 %, s težkimi tovornjaki in prikoličarji pa okoli 148 % (DRSC, 2012).

Pristaniški promet in predvsem Luka Koper, kot najpomembnejši blagovni terminal v državi, je pomemben vir in cilj kopenskih blagovnih tokov. Obseg pristaniškega prometa se je v obdobju 1990-2014 povečal za skoraj 3-krat, obseg pa, razen leta 2009, narašča tudi v času gospodarske recesije.

Obseg letališkega blagovnega prometa, ki poteka večinoma prek letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, se skozi leta močno spreminja. Najmanj je bilo letališkega blagovnega prometa v letih 1990-1992 in 2009-2011 in sicer pod 2.000 prepeljanih ton na leto. Največ blaga, prek 4.500 ton na leto, je bilo prepeljanega v letih 2000, 2002 in 2007. Zadnji večji porast v obdobju 2006-2008 gre pripisati pozitivnim učinkom vključitve Slovenije v EU, veliko pa je prispevala tudi pridobitev novega poslovnega partnerja za prevoz hitre pošte v letu 2006 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je to letališče uporabljal kot transportno logistični center za nadaljnji razvoz pošiljk v ostale kraje jugovzhodne Evrope. Po letu 2007 je obseg letališkega blagovnega prometa strmo padel. V obdobju 2013-2014 je nekoliko narastel, toda ne na raven, ko je bil na vrhuncu, to je leta 2007.

Glede na stanje prometne politike in (ne)konkurenčnost železnic v Sloveniji lahko pričakujemo nadaljevanje neugodnega razvoja s povečevanjem obsega in deleža cestnega blagovnega prevoza ter upadom deleža železnic. Na prostem trgu prometnih storitev, ki ne vključuje vseh stroškov, ki jih povzroča posamezni prevozni način, je cestni blagovni prevoz konkurenčnejši, saj je praviloma hitrejši, cenejši ter bolj zanesljiv in prilagodljiv od drugih. Take trende pospešujejo tudi procesi v proizvodnji in trgovini, npr. z dostavo ob pravem času, ki zahteva prilagodljiv prevozni način. Hkrati se povečujeta proizvodnja in trgovina z blagom večjih vrednosti, pri prevozu katerega prevladuje cestni prevoz, zmanjšuje pa se proizvodnja in trgovina razsutega blaga, ki ga je tradicionalno prevažala železnica. Dodaten impulz cestnemu blagovnemu prevozu v Sloveniji je bil vstop v EU, ki je odpravil administrativne ovire na mejah. Poleg tega pa usklajevanje nacionalnih železniških sistemov, ki bo omogočilo bolj tekoč železniški prevoz prek državnih meja, še poteka.

Obseg blagovnega prevoza v Evropi se povečuje nekoliko hitreje kot gospodarstvo, pri čemer cestni in pomorski blagovni prevoz beležita največji porast. V državah EU-28 v blagovnem prevozu prevladuje cestni prevozni način . Njegov delež je leta 2014 znašal 75 %. Od leta 2009 delež cestnega prevoza rahlo upada, delež železniškega in celinskega vodnega prevoza pa rahlo narašča.

Po letu 2008 se je povezava med rastjo blagovnega prevoza in gospodarstva prvič po dolgih letih prekinila, vendar še ni jasno, ali lahko govorimo o dolgoročnem trendu, saj je bil upad verjetno povezan s posledicami gospodarske krize. Vpliv gospodarske krize je najbolj viden v cestnem in pomorskem prevozu, kjer je bil v drugi polovici leta 2008 opazen precejšen upad prevoza blaga, ki se še tudi v letu 2010 ni povsem umiril. Tovorni  promet  je  v Sloveniji  začel  naraščati  po  vstopu v Evropsko  unijo,  ko se je  tako  prevoz  domačega  kot  tudi tranzitnega  tovora  precej  povečal. Največ prevoženih tonskih kilometrov je bilo v letu 2007, število tonskih kilometrov je namreč od leta 2003 do 2007 naraslo za približno 16 %. V času finančne krize je tovorni promet upadel za približno 10 % od leta 2007 do 2013.  BDP je naraščal počasneje kot tovorni promet, nato pa je nekoliko stagniral v času gospodarske krize. V državah EU-28 je BDP naraščal počasi do leta 2009, ko je sledil preobrat zaradi gospodarske krize. Od leta 2009 pa je do leta 2013 se je BDP povečal za 9 %. Tovorni kilometri so v državah EU-28 naraščali vse do leta 2008, nato pa je sledil upad za 8 % do leta 2013.


Podatki za Slovenijo (povzeto po SURS):

Cilji so povzeti po: White Paper setting an agenda for the European transport policy throughout 2010;  A sustainable Europe for a better world: A European Union strategy for sustainable development. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2001) 264 final; European Commission, 2006: Keep Europe Moving: Sustainable Mobility for our Continent. Mid-term review of the EC’s 2001 Transport White Paper; Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport systemWHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide.

Izvorna baza podatkov oz. vir: - Statistični letopisi RS 1992–2013

- Statistical pocketbook, 2015, Evropska komisija

Skrbnik podatkov: Statistični urad RS (SURS) Datum zajema podatkov za kazalec: november, 2015 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatke o cestnem blagovnem prevozu (javnem in za lastne potrebe) zbira SURS in jih objavlja v redni letni serijski publikaciji Statistični letopis Republike Slovenije ter na podatkovnem portalu SI-STAT. Podatki o cestnem blagovnem prevozu so zbrani z raziskovanjem, ki temelji na slučajnem vzorcu. Tako dobljeni podatki so preračunani na vsa tovorna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji. O cestnem blagovnem prevozu (javnem in za lastne potrebe) od leta 2001 redno poročajo poslovni subjekti (pravne in fizične osebe), ki imajo v lasti, najemu ali upravljanju registrirana tovorna motorna vozila z vsaj dvema tonama nosilnosti. Izbor poročevalcev temelji na četrtletnem vzorcu, katerega osnova je Register motornih vozil, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Podatke registra MNZ primerjajo s podatki iz Poslovnega registra Slovenije. Starejši podatki (obdobje 1992–2000) so ocenjeni na podlagi prejšnjega raziskovanja tega prevoza, poskusnih projektov, izvedenih v letih 1999 in 2000, tekočega raziskovanja cestnega blagovnega prevoza, podatkov o mejnih prehodih tovornih vozil, rezultatov štetja prometa in podatkov o poslovnih subjektih, ki se ukvarjajo s cestnim blagovnim prevozom. Pred letom 1992 so o javnem prevozu blaga po cestah poročala podjetja, registrirana v dejavnosti cestni blagovni prevoz, ki so dosegla določen prag vrednosti prihodkov in števila zaposlenih. O cestnem prevozu za lastne potrebe so poročala podjetja, registrirana v preostalih dejavnostih, ki so imela v lasti vsaj eno tovorno vozilo z nosilnostjo nad eno tono. Prevoz, ki so ga opravile fizične osebe (na primer samostojni avtoprevozniki), pred tem letom ni bil zajet v raziskovanje. Pri cestnem prevozu blaga je vključen ves prevoz, ki so ga opravila slovenska vozila v Sloveniji in tujini. Podatek o deležih poti, ki so jih domači prevozniki s ciljem ali izvorom blaga v tujini opravili po domačem omrežju iz podatkov ni razviden. Podatek o cestnih prevozih, ki so jih po slovenskem ozemlju opravila tuja vozila ni na voljo. Podatke o železniškem blagovnem prevozu SURS so do vključno leta 2009 zagotavljale Slovenske železnice, in sicer od 17. 7. 1992, pred tem pa jih je sporočalo Železniško gospodarstvo (ŽG) Ljubljana. Od leta 2010 se pri četrtletnih podatkih o železniškem blagovnem prevozu zbirajo podatki vseh poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost prevoza blaga na slovenskem železniškem omrežju. Objavljeni letni podatki o železniškem transportu na ozemlju Republike Slovenije vključujejo le poslovne subjekte, ki so po evropski statistični uredbi dolžni sporočati podrobne podatke. Podatki o železniškem blagovnem prevozu do leta 2003 se nanašajo na spremljanje prevoza blaga glede na izvor in cilj. Od leta 2003 pa podatki temeljijo na posameznih vožnjah vlakov; to pomeni, da se spremlja prevoz blaga glede na kraj nalaganja na železniško prevozno sredstvo oziroma razlaganja z njega. Po tej novi metodologiji so bili naknadno pripravljeni tudi podatki za obdobje po letu 1994 in objavljeni v podatkovnem portalu SI-STAT. Podatki za železniški blagovni prevoz vključujejo tako podatke za notranji in mednarodni (blago naloženo/razloženo v Sloveniji) železniški blagovni prevoz ter tranzit (železniški prevoz skozi državo med dvema krajema (krajem nalaganja/vstopa in krajem razlaganja/izstopa), ki sta zunaj države poročevalke). Podatki o pristaniškem prometu se nanašajo na pristanišča Koper/Capodistria, Izolo/Isola in Piran/Pirano. Obravnavano je blago, ki je bilo naloženo na ladje v pristaniščih oziroma z njih razloženo. V podatkih o letališkem blagovnem prometu so zajeta vsa tri slovenska mednarodna letališča: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (do julija 2007 Letališče Ljubljana), Letališče Edvarda Rusjana Maribor (do junija 2008 Letališče Maribor) in Letališče Portorož. Obravnavano je blago, ki je bilo naloženo na letala na letališčih oziroma z njih razloženo. Vključeni so tudi podatki za blago v tranzitu.

Metodologija obdelave podatkov: Obseg in sestavo blagovnega prevoza izražamo s tonskim kilometrom. Tonski kilometer (tkm) je merska enota prevoza blaga, ki predstavlja prevoz ene tone na razdalji enega kilometra. V železniškem blagovnem prevozu ločimo brutotonski in netotonski kilometer. Brutotonski kilometer je vsota zmnožkov celotne mase blaga (tovora in mase vagonov brez pogonskega vozila) z razdaljami, na katerih se ta masa pri prevozu ni spreminjala. Netotonski kilometer je vsota zmnožkov mase prepeljanega blaga z dejanskimi razdaljami, na katerih je bilo prepeljano (SURS, 2011). Obseg blagovnega prevoza izražamo z vsoto vseh opravljenih tonskih kilometrov v obravnavanem prostoru in v določenem času, sestavo pa z deležem tonskih kilometrov po posameznih prevoznih načinih (cestni, železniški, celinski vodni). Obseg pristaniškega in letališkega blagovnega prometa izražamo s tonami. Podatki so na grafih prikazani z indeksi blagovnega prevoza in prometa. Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov: - Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Podatki so del poročanja in so zato mednarodno primerljivi. Slabosti: Za ocenjevanje okoljskih vplivov razpoložljivi podatki niso povsem primerni, saj ne omogočajo prikaza obsega in sestave tkm, opravljenih po posameznih letih na ozemlju Slovenije (podatki za železniški prevoz temeljijo na prevozu po slovenskem ozemlju, za cestni prevoz pa na vseh (notranjih in tujih) prevozih domačih prevoznikov. Prevozi tujih cestnih prevoznikov na naših tleh niso vključeni).

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi. Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo. - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): Relevantnost: 2 (ker so vozni km bolj neposredno povezani z okoljskimi vplivi prometnih gibanj, bi bili boljša enota za merjenje kazalca) Točnost: 2 (neupoštevanje tonskih kilometrov tujih cestnih prevoznikov na naših cestah in upoštevanje tonskih kilometrov, ki jih naši prevozniki opravijo v tujini vplivata na točnost kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov) Časovna primerljivost: 2 (podatki o cestnem blagovnem prevozu do leta 2000 so ocenjeni, kasnejši pa izmerjeni, zato med seboj niso neposredno primerljivi) Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države (povzeto po EEA):

Izvorna baza podatkov oz. vir: EUROSTAT > Transport > Transport, volume and modal split > Modal split of freight transport (tran_hv_frmod)

European Commission > Transport > Facts & Fundings > Statistics > Statistical pocketbook 2015> 2.2 Performance of freight transport (tkm) Skrbnik podatkov: Eurostat, European Commission Datum zajema podatkov za kazalec: junij, 2016 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o obsegu in sestavi blagovnega prometa so pridobljeni s skupnim vprašalnikom za statistiko transporta, ki so ga pripravili Eurostat, Mednarodni transportni forum (ITF) in Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE). Blagovni kopenski promet vključuje prevoz po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh. Podatki o železniških in celinskih plovnih poteh temeljijo na gibanju po državnem ozemlju ne glede na državo vozila ali plovila; cestni promet temelji na vseh premikih vozil registriranih v državi poročevalki. Metodologija obdelave podatkov: Manjkajoče vrednosti so bile pridobljene z uporabo metod linearne ekstrapolacije ter z upoštevanjem stanja v sosednjih državah z najbolj podobnimi gibanji v blagovnem prometu. Geografska pokritost: EU-28 vključuje skupino starih članic EU-15 (Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo), ter novih članic EU-13 (Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija, Madžarska, Estonija, Hrvaška, Litva, Latvija, Malta, Ciper, Bolgarija in Romunija). Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov: - Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so prikazani za države EU-28. Podatki za Belgijo so ocenjeni. - Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki se nanašajo na daljši časovni niz. Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije niso izdelane. - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 2 Relevantnost: 2 (boljša enota za merjenje bi bili vozni km, saj so bolj neposredno povezani z okoljskimi vplivi prometnih gibanj) Točnost: 2 (tonski km so namesto izmerjeni samo ocenjeni, kljub temu pa so z izjemo pomorskega prevoza dokaj dobro usklajeni med različnimi viri) Časovna primerljivost: 2 (občasni prelomi v podatkovnih serijah, zlasti pri novih članicah EU in državah kandidatkah za članstvo) Prostorska primerljivost: 2 (obstajajo razlike v metodologiji med posameznimi državami glede (ne)vključenosti določenih vrst podatkov)

Drugi viri in literatura:

  1. DRSC, 2012. Opravljeno prometno delo na državnih cestah 2000–2011. Ljubljana, Direkcija RS za ceste.
  2. Policija, 2009. Število tovornih vozil na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (od 2004 do 2007). Ljubljana, Policija.
  3. SURS, 2004. Glosar za statistiko transporta. Prevod dela: Glossary for transport statistics (UNECE, ECMT, Eurostat). Ljubljana, Statistični urad RS.
  4. SURS, 2011. Statistične informacije – 22. november 2010. Ljubljana, Statistični urad RS.
  5. Šegan, V., 2005. Blagovni prevoz po cestah in železnicah v letu 2004. Ljubljana, Statistični urad RS.