KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Letni izpusti NOx v Sloveniji so se do leta 2007 zmanjšali za skoraj 20 % v primerjavi z letom 1987. Zmanjšanje je posledica povečanja deleža vozil z vgrajenim katalizatorjem. Izpusti NOx so bili v letu 2007 za 1 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov dušikovih oksidov (NOx) v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1987 do 2007.


Grafi

Slika ZR02-1: Letni izpusti NOx v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1987 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
izpusti NOx t 55580 0 56671 52602 54356 56165 58448 58685 61303 60578
izpusti NOx indeks (1987 = 100) 100 101.962936308 94.6419575387 97.7977689816 101.052536884 105.160129543 105.586541922 110.296869377 108.992443325
NECD ciljna vrednost indeks (1987 = 100)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
izpusti NOx t 55349 49603 49014 49578 49207 48179 47877 46657 46831 44613
izpusti NOx indeks (1987 = 100) 99.5843828715 89.2461317021 88.1863979849 89.2011514933 88.5336451961 86.684059014 86.1406980928 83.9456639079 84.2587261605 80.2680820439
NECD ciljna vrednost indeks (1987 = 100)
2008 2009 cilj 2010
izpusti NOx t 45000
izpusti NOx indeks (1987 = 100)
NECD ciljna vrednost indeks (1987 = 100) 80.9643756747
Slika ZR02-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom NOx v Sloveniji
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1987 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
energetika 1000 t 17.949 17.092 14.559 16.888 16.613 16.052 16.572 16.316 16.315
industrijske kotlovnice 1000 t 6.299 5.325 4.911 3.737 3.636 4.041 3.471 3.287 4.097
mala kurišča 1000 t 2.62 2.457 2.933 2.606 3.032 3.187 3.299 3.933 4.049
cestni promet 1000 t 20.407 24.273 22.817 24.859 27.417 28.922 29.786 32.368 30.816
ostali promet 1000 t 8.305 7.524 7.382 6.266 5.467 6.246 5.557 5.399 5.301
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
energetika 1000 t 17.011 15.135 15.185 16.218 17.128 16.431 16.676 14.998 13.194 12.47
industrijske kotlovnice 1000 t 3.905 3.502 3.473 3.677 4.095 4.308 4.053 4.788 4.71 4.406
mala kurišča 1000 t 4.081 4.333 4.016 3.949 3.791 3.601 3.613 3.45 3.156 2.688
cestni promet 1000 t 24.77 21.442 20.644 20.354 18.992 18.352 17.986 17.904 18.485 18.585
ostali promet 1000 t 5.582 5.191 5.696 5.38 5.201 5.487 5.549 5.517 7.286 6.465
2008 2009 cilj 2010
energetika 1000 t
industrijske kotlovnice 1000 t
mala kurišča 1000 t
cestni promet 1000 t
ostali promet 1000 t

Cilji

Cilj je zmanjšanje izpustov NOx do ciljne vrednosti 45 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.


Letni izpusti NOx v Sloveniji so se leta 2007 zmanjšali za skoraj 20% v primerjavi z letom 1987. Po letu 1992 so se izpusti NOx začeli povečevati, zlasti zaradi povečane gostote prometa z motornimi vozili. Naraščanje je bilo veliko, kljub vedno večjemu številu vozil s katalizatorji. Po letu 1997 so se izpusti NOx opazno znižali zaradi zmanjšane porabe goriv iz cestnega prometa na račun manjše prodaje v maloobmejnem prometu. Največji delež k celotnim izpustom NOx prispeva cestni promet, in sicer 42 % v letu 2007.

Leta 2006 je Slovenija ratificirala NOx protokol, zato bo potrebno paziti, da v prihajajočih letih ne presežemo vrednost izpustov NOx iz leta 1987. Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu pa je, da v letu 2010 skupni izpusti NOx ne smejo presegati 45 tisoč ton. V letu 2007 so bili izpusti NOx za 1 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti: Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Državne emisijske evidence.
Skrbnik podatkov: ARSO.

Datum zajema podatkov za kazalec: 24. junij 2009

Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o Izpustih NOx so na voljo za obodbje 1980 - 2007.
Metodologija obravnavanja podatkov: Podatki o izpustih o povzeti na podlagi statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.
Informacije o kakovosti :
- Prednosti in slabosti kazalca:
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki):
Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije):
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Primerljivost (po času): 1
Primerljivost (glede na prostor): 1


Related indicators