KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Letni izpusti NOx v Sloveniji so se do leta 2006 zmanjšali za 16 % v primerjavi z letom 1987. Zmanjšanje je posledica povečanja deleža vozil z vgrajenim katalizatorjem. Izpusti NOx so bili v letu 2006 za 4 % višji od predvidene ciljne vrednosti.


Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov dušikovih oksidov (NOx) v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1987 do 2006.


Grafi

Slika ZR02-1: Letni izpusti NOx v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1987 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
izpusti NOx t 55580 0 56671 52602 54356 56165 58448 58685 61303 60578
izpusti NOx indeks (1987 = 100) 100 102 95 98 101 105 106 110 109
NECD ciljna vrednost indeks (1987 = 100)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
izpusti NOx t 55349 49603 49014 49578 49207 48179 47877 46657 46831
izpusti NOx indeks (1987 = 100) 100 89 88 89 89 87 86 84 84
NECD ciljna vrednost indeks (1987 = 100)
2008 2009 cilj 2010
izpusti NOx t 45000
izpusti NOx indeks (1987 = 100)
NECD ciljna vrednost indeks (1987 = 100) 81
Slika ZR02-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom NOx v Sloveniji
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1987 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
energetika 1000 t 17.949 17.092 14.559 16.888 16.613 16.052 16.572 16.316 16.315
industrijske kotlovnice 1000 t 6.299 5.325 4.911 3.737 3.636 4.041 3.471 3.287 4.097
mala kurišca 1000 t 2.62 2.457 2.933 2.606 3.032 3.187 3.299 3.933 4.049
cestni promet 1000 t 20.407 24.273 22.817 24.859 27.417 28.922 29.786 32.368 30.816
ostali promet 1000 t 8.305 7.524 7.382 6.266 5.467 6.246 5.557 5.399 5.301
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
energetika 1000 t 17.011 15.135 15.185 16.218 17.128 16.431 16.676 14.998 13.194
industrijske kotlovnice 1000 t 3.905 3.502 3.473 3.677 4.095 4.308 4.053 4.788 4.71
mala kurišca 1000 t 4.081 4.333 4.016 3.949 3.791 3.601 3.613 3.45 3.156
cestni promet 1000 t 24.77 21.442 20.644 20.354 18.992 18.352 17.986 17.904 18.485
ostali promet 1000 t 5.582 5.191 5.696 5.38 5.201 5.487 5.549 5.517 7.286
2008 2009 cilj 2010
energetika 1000 t
industrijske kotlovnice 1000 t
mala kurišca 1000 t
cestni promet 1000 t
ostali promet 1000 t

Cilji

Cilj je zmanjšanje izpustov NOx do ciljne vrednosti 45 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.


Letni izpusti NOx v Sloveniji so se leta 2006 zmanjšali za 16 % v primerjavi z letom 1987. Po letu 1992 so se izpusti NOx začeli povečevati, zlasti zaradi povečane gostote prometa z motornimi vozili. Naraščanje je bilo veliko, kljub vedno večjemu številu vozil s katalizatorji. Po letu 1997 so se izpusti NOx opazno znižali zaradi zmanjšane porabe goriv iz cestnega prometa na račun manjše prodaje v maloobmejnem prometu. Največji delež k celotnim izpustom NOx prispeva cestni promet, in sicer 38,4 % v letu 2006.

Leta 2006 je Slovenija ratificirala NOx protokol, zato bo potrebno paziti, da v prihajajočih letih ne presežemo vrednost izpustov NOx iz leta 1987. Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu pa je, da v letu 2010 skupni izpusti NOx ne smejo presegati 40 tisoč ton. V letu 2006 je bila ta vrednost presežena za 4 %.


Metodologija

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.


Related indicators