KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Poraba vode v Sloveniji ima na letni ravni razmeroma majhen delež bruto iztoka iz države, v letu 2014 je letni indeks WEI okoli 2%, gledano na obdobno povprečje pa okoli 3% Trend obdobnega indeksa porabe vode sicer kaže rahlo povečevanje, vendar trend ni statistično značilen.


Indeks WEI (angleško: WEI – Water Exploitation Index) je za primerjavo letnih količin vse porabljene vode s povprečjem dolgoletnega obdobja uvedla Evropska okoljska agencija EEA. WEI je kazalec porabe površinske in podzemne vode v primerjavi s povprečjem bruto iztoka iz države v dolgoletnem obdobju (osnovni WEI indeks) oziroma v primerjavi z bruto iztokom v posameznem letu (letni WEI indeks).

Podatki o porabi vode so pridobljeni iz popisov Statističnega urada RS brez upoštevanja količine vode, ki jo v Sloveniji »uporabljamo« za proizvodnjo elektrike iz vodne energije. Zajema torej porabo vode za javno oskrbo prebivalstva, industrijske zajeme, namakanje itd. ter vodo, ki se uporablja v delovnih procesih termoelektrarn in nuklearne elektrarne.

Podatki o bruto iztoku iz države se črpajo iz letne rečne bilance Agencije RS za okolje na osnovi podatkov o pretokih rek. Za oceno količinske ranljivosti posameznih povodij bo v prihodnje potrebna tudi analiza mesečnega indeksa WEI, ki bo temeljil na podatkih mesečne vodne bilance mGROWA-SI.


Grafi

Slika VD01-1: Osnovni in letni indeks izkoriščanja vode
Viri:

Slovenia - WISE SoE Water Quantity, Agencija Republike Slovenije za okolje in Statistični urad Republike Slovenije, 2016

Prikaži podatke
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
letni indeks izkoriščanja vode % 3.3 4.4 3 3.2 3.4 4 4 3.2 2.9 4.1
osnovni indeks izkoriščanja vode % 2.8 2.6 3.1 2.9 2.8 2.9 3.8 3.5 3.3 2.8
2012 2013 2014
letni indeks izkoriščanja vode % 3.1 2.4 2.1
osnovni indeks izkoriščanja vode % 2.9 2.8 3.1

Glede na delež skupne porabe vode se glede na letna in obdobna povprečja Slovenija uvršča med države brez vodnega stresa. Vodni stres se prepoznava, ko povpraševanje po vodi presega obnovljive količine vse vode v določenem obdobju ali ko onesnaženje omejuje njeno uporabo. Prva opozorilna vrednost za nevarnost vodni stres na določenem območju je pri okoli 20%, opozorilna vrednost za vodni stres pa se pojavlja pri preseganjih 40% porabe vode glede na količine vse obnovljive vode oz. skupnega bruto odtoka iz države.

V primerjavi z drugimi državami porabimo v Sloveniji relativno malo vode. Največjo vrednost WEI ima Ciper, kjer izkoristijo prek 60 % vode, več kot 20 % pa je izkoristijo tudi v Belgiji, Španiji, Italiji in na Malti. Največ vode porabijo v sredozemskih in gosto poseljenih državah, najmanjši delež pa v Skandinaviji.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji in pravne podlage:

Vir podatkov:
Statistični Urad Republike Slovenije – podatki o porabi vode

Agencija RS za okolje – podatki o rečni bilanci

Podatki objavljeni v poročilu: Slovenia - WISE SoE Water Quantity, Agencija Republike Slovenije za okolje in Statistični urad Republike Slovenije, 2013

Skrbnik podatkov:
Agencija RS za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja, Peter Frantar

Datum zajema podatkov za kazalec:
maj 2016

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatki se zbirajo na letnem nivoju po metodologiji statističnih vprašalnikov na SURS-u, rečna bilanca se izdeluje na Agenciji za okolje za tekoče
koledarsko leto.

Metodologija obdelave podatkov:
Opravljeni so osnovni izračuni indeksa – delež količine porabljene vode v primerjavi z bruto količino skupnega odtoka iz države.

Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca: podatki so za celotno območje Slovenije na letnem nivoju.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: z vidika podatkov!

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): *

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije):*

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

Relevantnost: 1

Točnost: 2

Časovna primerljivost: 2

Prostorska primerljivost: 2


Related indicators