KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Raba končne energije je leta 2021 znašala 4.719 ktoe in se je v primerjavi z letom prej povečala za 7,1 %. Povečanje je posledica okrevanja gospodarstva po pandemiji koronavirusa in hladnejšega leta 2021. Do povečanja rabe končne energije je prišlo v vseh sektorjih. Od indikativne ciljne vrednosti za leto 2021 iz trenutno veljavnega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je bila raba končne energije nižja za 177 ktoe (3,6 %). Dosežen je bil tudi letni indikativni cilj iz osnutka predloga posodobitve NEPN. V obdobju 2000‒2021 se je raba končne energije povečala za 3,9 %. Največ energije, 38 %, se je leta 2021 porabilo v prometu, sledili so sektorji industrija (27 %), gospodinjstva (23 %) in ostala raba (11 %). Na prebivalca je raba končne energije leta 2021 znašala 2,24 toe, s čimer je bila za 3,3 % višja od povprečja za EU-27.


Kazalec prikazuje rabo končne energije, ki je definirana kot vsota rabe energije v sektorjih končne rabe – industriji, prometu in široki rabi, to je v gospodinjstvih ter ostali rabi, ki vključuje javni in zasebni storitveni sektor, kmetijstvo in gozdarstvo, brez upoštevanja rabe energije okolja, kar je skladno z definicijo iz Direktive o energetski učinkovitosti (EED). Kazalec je lahko prikazan v relativnih (delež posameznih sektorjev v skupni rabi končne energije) ali absolutnih enotah (tisoč ton naftnega ekvivalenta (ktoe)). Za pretvorbo iz masnih enot se uporabljajo kurilne vrednosti posameznih goriv.

Analiza gibanja rabe končne energije po sektorjih omogoča oceno napredka na področju energetske učinkovitosti in zmanjševanja rabe energije. Raba končne energije fosilnega izvora neposredno vpliva na izpuste onesnaževal zraka in toplogrednih plinov. Zmanjševanje rabe končne energije je zato pomembno tako z vidika zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti gospodarstva kot tudi z vidika zmanjševanja vpliva na okolje z zmanjševanjem izpustov onesnaževal zunanjega zraka, toplogrednih plinov in drugih obremenitev okolja.


Grafi

Slika EN10-1: Raba končne energije po sektorjih, Slovenija, 2000‒2021
Viri:

SiStat, Statistični urad Republike Slovenije; Institut Jožef Stefan, 2023

Prikaži podatke
Industrija [ktoe] Promet [ktoe] Gospodinjstva [ktoe] Ostala raba [ktoe] Raba končne energije [ktoe]
2000 1395,55 1231,05 1237,08 675,87 4539,56
2001 1276,99 1283,23 1335,95 859,67 4755,84
2002 1238,20 1311,55 1283,11 842,28 4675,14
2003 1512,28 1326,60 1401,13 596,17 4836,17
2004 1536,13 1376,90 1367,17 637,84 4918,03
2005 1647,02 1469,03 1421,88 568,40 5106,34
2006 1698,09 1553,38 1329,91 532,37 5113,76
2007 1607,91 1760,45 1297,80 466,13 5132,29
2008 1484,82 2071,45 1348,30 594,88 5499,46
2009 1219,66 1795,45 1313,99 584,00 4913,10
2010 1270,76 1792,08 1355,84 607,14 5025,81
2011 1233,80 1920,63 1291,88 607,60 5053,91
2012 1203,29 1955,04 1239,78 542,55 4940,66
2013 1194,86 1833,91 1220,66 556,17 4805,61
2014 1228,03 1818,59 1040,01 521,45 4608,07
2015 1227,53 1799,35 1137,45 548,31 4712,63
2016 1239,25 1902,83 1151,82 582,71 4876,61
2017 1292,93 1960,19 1119,96 572,64 4945,72
2018 1316,47 2009,70 1046,36 574,25 4946,78
2019 1321,97 1953,59 1017,79 556,45 4849,81
2020 1258,69 1592,79 1041,72 512,54 4405,74
2021 1293,68 1809,83 1101,64 513,64 4718,79
Slika EN10-2: Gibanje rabe končne energije po sektorjih in skupne rabe končne energije, Slovenija, 2000‒2021
Viri:

SiStat, Statistični urad Republike Slovenije; Institut Jožef Stefan, 2023

Prikaži podatke
Industrija [ktoe] Promet [ktoe] Gospodinjstva [ktoe] Ostala raba [ktoe] Raba končne energije [ktoe] Industrija [Indeks (2000 = 100)] Promet [Indeks (2000 = 100)] Gospodinjstva [Indeks (2000 = 100)] Ostala raba [Indeks (2000 = 100)] Skupna raba končne energije [Indeks (2000 = 100)]
2000 1395,55 1231,05 1237,08 675,87 4539,56 100 100 100 100 100
2001 1276,99 1283,23 1335,95 859,67 4755,84 91,50 104,24 107,99 127,20 104,76
2002 1238,20 1311,55 1283,11 842,28 4675,14 88,72 106,54 103,72 124,62 102,99
2003 1512,28 1326,60 1401,13 596,17 4836,17 108,36 107,76 113,26 88,21 106,53
2004 1536,13 1376,90 1367,17 637,84 4918,03 110,07 111,85 110,52 94,37 108,34
2005 1647,02 1469,03 1421,88 568,40 5106,34 118,02 119,33 114,94 84,10 112,49
2006 1698,09 1553,38 1329,91 532,37 5113,76 121,68 126,18 107,50 78,77 112,65
2007 1607,91 1760,45 1297,80 466,13 5132,29 115,22 143,00 104,91 68,97 113,06
2008 1484,82 2071,45 1348,30 594,88 5499,46 106,40 168,27 108,99 88,02 121,15
2009 1219,66 1795,45 1313,99 584,00 4913,10 87,40 145,85 106,22 86,41 108,23
2010 1270,76 1792,08 1355,84 607,14 5025,81 91,06 145,57 109,60 89,83 110,71
2011 1233,80 1920,63 1291,88 607,60 5053,91 88,41 156,02 104,43 89,90 111,33
2012 1203,29 1955,04 1239,78 542,55 4940,66 86,22 158,81 100,22 80,27 108,84
2013 1194,86 1833,91 1220,66 556,17 4805,61 85,62 148,97 98,67 82,29 105,86
2014 1228,03 1818,59 1040,01 521,45 4608,07 88,00 147,73 84,07 77,15 101,51
2015 1227,53 1799,35 1137,45 548,31 4712,63 87,96 146,16 91,95 81,13 103,81
2016 1239,25 1902,83 1151,82 582,71 4876,61 88,80 154,57 93,11 86,22 107,42
2017 1292,93 1960,19 1119,96 572,64 4945,72 92,65 159,23 90,53 84,73 108,95
2018 1316,47 2009,70 1046,36 574,25 4946,78 94,33 163,25 84,58 84,96 108,97
2019 1321,97 1953,59 1017,79 556,45 4849,81 94,73 158,69 82,27 82,33 106,83
2020 1258,69 1592,79 1041,72 512,54 4405,74 90,19 129,38 84,21 75,83 97,05
2021 1293,68 1809,83 1101,64 513,64 4718,79 92,70 147,01 89,05 76,00 103,95
Slika EN10-3: Povprečna letna sprememba rabe končne energije, Slovenija in EU-27, 2000‒2021, 2005‒2021, 2010‒2021, 2015‒2021, 2018‒2019, 2019‒2020 in 2020‒2021
Viri:

Eurostat, 2023

Prikaži podatke
Slovenija [%] EU-27 [%]
2000-2021 3,35 -1,17
2005-2021 -8,02 -6,99
2010-2021 -6,85 -5,47
2015-2021 0,16 1,10
2018-2019 -2,01 -0,56
2019-2020 -9,13 -8,08
2020-2021 7,09 6,86
Slika EN10-4: Struktura rabe končne energije po sektorjih, Slovenija in EU-27, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019, 2020 in 2021
Viri:

Eurostat, 2023

Prikaži podatke
Industrija [ktoe] Promet [ktoe] Gospodinjstva [ktoe] Ostala raba [ktoe] Raba končne energije [ktoe] Industrija [%] Promet [%] Gospodinjstva [%] Ostala raba [%]
SI 2000 1426,90 1223,68 1242,44 649,47 4542,49 31,41 26,94 27,35 14,30
SI 2005 1645,87 1462,80 1428,84 573,39 5110,90 32,20 28,62 27,96 11,22
SI 2010 1274,06 1778,39 1364,22 532,64 4949,30 25,74 35,93 27,56 10,76
SI 2015 1228,02 1772,57 1166,19 454,50 4621,28 26,57 38,36 25,24 9,84
SI 2019 1322,08 1926,58 1057,45 451,99 4758,11 27,79 40,49 22,22 9,50
SI 2020 1256,41 1583,29 1090,01 418,34 4348,06 28,90 36,41 25,07 9,62
SI 2021 1294,26 1799,60 1160,01 421,10 4674,97 27,68 38,49 24,81 9,01
EU-27 2000 270972,64 262886,11 248524,64 143628,83 926012,22 29,26 28,39 26,84 15,51
EU-27 2005 275181,98 281566,88 266249,07 163605,19 986603,11 27,89 28,54 26,99 16,58
EU-27 2010 243873,11 279992,44 278937,38 139982,39 942785,32 25,87 29,70 29,59 14,85
EU-27 2015 233507,66 272463,42 245035,32 128519,20 879525,59 26,55 30,98 27,86 14,61
EU-27 2019 239239,60 288722,81 248182,06 128567,30 904711,77 26,44 31,91 27,43 14,21
EU-27 2020 230923,31 251439,59 248122,38 121209,57 851694,85 27,11 29,52 29,13 14,23
EU-27 2021 240343,85 274834,95 261771,01 129376,76 906326,56 26,52 30,32 28,88 14,27
Table EN10-5: Raba končne energije na prebivalca, EU-27, 2021
Viri:

Eurostat, 2023

Prikaži podatke
2000 [toe/preb] 2001 [toe/preb] 2002 [toe/preb] 2003 [toe/preb] 2004 [toe/preb] 2005 [toe/preb] 2006 [toe/preb] 2007 [toe/preb] 2008 [toe/preb] 2009 [toe/preb] 2010 [toe/preb] 2011 [toe/preb] 2012 [toe/preb] 2013 [toe/preb] 2014 [toe/preb] 2015 [toe/preb] 2016 [toe/preb] 2017 [toe/preb] 2018 [toe/preb] 2019 [toe/preb] 2020 [toe/preb] 2021 [toe/preb]
Luksemburg 8,08 8,37 8,36 8,82 9,64 9,71 9,40 9,12 9,06 8,27 8,62 8,39 7,95 7,68 7,28 7,09 7,01 7,08 7,22 7,15 6,09 6,40
Finska 4,71 4,80 4,90 4,97 5,01 4,82 5,04 5,03 4,84 4,47 4,90 4,65 4,66 4,55 4,50 4,42 4,59 4,60 4,68 4,62 4,23 4,50
Švedska 3,95 3,88 3,84 3,81 3,78 3,69 3,66 3,65 3,56 3,39 3,64 3,46 3,44 3,35 3,24 3,26 3,27 3,21 3,16 3,08 2,96 3,05
Avstrija 2,97 3,14 3,15 3,29 3,32 3,40 3,38 3,33 3,34 3,17 3,36 3,25 3,24 3,30 3,15 3,20 3,23 3,25 3,16 3,20 2,94 3,11
Belgija 3,68 3,76 3,53 3,64 3,60 3,53 3,47 3,33 3,46 3,23 3,52 3,22 3,21 3,30 3,07 3,20 3,22 3,18 3,19 3,12 2,88 3,10
Nizozemska 3,31 3,33 3,31 3,34 3,38 3,34 3,31 3,26 3,30 3,15 3,36 3,12 3,11 3,09 2,82 2,87 2,92 2,93 2,93 2,86 2,59 2,68
Nemčija 2,68 2,72 2,67 2,72 2,70 2,66 2,73 2,59 2,70 2,54 2,73 2,64 2,69 2,74 2,60 2,62 2,64 2,65 2,60 2,59 2,43 2,52
Češka republika 2,44 2,49 2,45 2,57 2,60 2,56 2,60 2,54 2,51 2,39 2,41 2,33 2,32 2,30 2,24 2,30 2,35 2,41 2,39 2,37 2,29 2,49
Danska 2,76 2,83 2,76 2,81 2,85 2,86 2,89 2,89 2,84 2,68 2,80 2,66 2,56 2,52 2,43 2,50 2,54 2,54 2,52 2,46 2,25 2,36
Irska 2,86 2,94 2,90 2,93 2,95 3,07 3,12 3,04 2,96 2,61 2,62 2,41 2,34 2,36 2,35 2,42 2,49 2,48 2,57 2,52 2,25 2,28
SLOVENIJA 2,30 2,42 2,36 2,44 2,48 2,57 2,56 2,56 2,74 2,39 2,48 2,46 2,39 2,34 2,24 2,28 2,36 2,40 2,39 2,33 2,10 2,24
Estonija 1,73 1,91 1,89 1,99 2,05 2,11 2,13 2,30 2,28 2,07 2,18 2,13 2,18 2,19 2,14 2,13 2,16 2,18 2,24 2,18 2,07 2,13
EU-27 2,29 2,34 2,32 2,38 2,39 2,40 2,40 2,35 2,36 2,23 2,32 2,24 2,23 2,22 2,12 2,16 2,20 2,22 2,22 2,21 2,03 2,17
Latvija 1,37 1,52 1,56 1,65 1,72 1,79 1,88 1,97 1,89 1,87 1,94 1,86 1,97 1,90 1,94 1,91 1,94 2,06 2,16 2,13 2,02 2,14
Francija 2,56 2,62 2,55 2,57 2,58 2,55 2,49 2,42 2,43 2,32 2,38 2,29 2,35 2,38 2,19 2,23 2,25 2,23 2,19 2,16 1,93 2,12
Slovaška 2,03 2,13 2,16 2,09 2,06 2,15 2,12 2,09 2,13 1,97 2,14 2,00 1,91 1,96 1,84 1,86 1,92 2,05 2,04 2,05 1,90 2,12
Litva 1,07 1,12 1,18 1,23 1,29 1,39 1,50 1,60 1,60 1,46 1,53 1,57 1,63 1,61 1,66 1,66 1,77 1,88 1,98 1,99 1,90 2,02
Poljska 1,44 1,45 1,44 1,48 1,52 1,53 1,60 1,62 1,64 1,61 1,74 1,70 1,69 1,66 1,62 1,64 1,75 1,87 1,97 1,94 1,87 1,99
Madžarska 1,58 1,66 1,67 1,75 1,74 1,86 1,83 1,73 1,74 1,70 1,74 1,75 1,66 1,67 1,64 1,77 1,81 1,89 1,89 1,90 1,84 1,97
Ciper 2,39 2,45 2,44 2,55 2,54 2,50 2,51 2,54 2,54 2,44 2,36 2,29 2,05 1,87 1,89 1,97 2,08 2,18 2,15 2,15 1,77 1,88
Italija 2,19 2,21 2,22 2,33 2,33 2,37 2,34 2,31 2,29 2,14 2,17 2,08 2,05 1,99 1,86 1,91 1,91 1,90 1,92 1,93 1,72 1,91
Hrvaška 1,33 1,47 1,48 1,58 1,62 1,68 1,68 1,69 1,72 1,67 1,68 1,62 1,56 1,54 1,47 1,56 1,58 1,67 1,67 1,70 1,59 1,73
Španija 1,98 2,07 2,08 2,17 2,23 2,27 2,18 2,20 2,08 1,91 1,93 1,87 1,78 1,73 1,71 1,73 1,77 1,82 1,86 1,84 1,56 1,69
Portrugalska 1,75 1,76 1,80 1,78 1,81 1,81 1,78 1,80 1,75 1,73 1,72 1,64 1,52 1,51 1,51 1,54 1,57 1,61 1,64 1,67 1,45 1,52
Bolgarija 1,11 1,12 1,15 1,25 1,25 1,32 1,38 1,36 1,33 1,15 1,19 1,26 1,26 1,20 1,24 1,32 1,35 1,39 1,41 1,41 1,37 1,47
Grčija 1,74 1,79 1,81 1,90 1,88 1,92 1,97 2,00 1,94 1,86 1,71 1,70 1,54 1,39 1,43 1,53 1,55 1,52 1,48 1,51 1,35 1,42
Romunija 1,01 1,03 1,06 1,12 1,15 1,15 1,17 1,14 1,20 1,09 1,11 1,13 1,13 1,09 1,09 1,10 1,13 1,19 1,21 1,23 1,22 1,32
Malta 1,15 1,03 0,93 1,00 1,12 1,15 1,15 1,18 1,23 1,10 1,21 1,19 1,21 1,24 1,28 1,32 1,29 1,35 1,39 1,41 1,06 1,15

Cilji

Indikativni cilj Slovenije na področju energetske učinkovitosti do leta 2020 je bil, da raba končne energije tega leta ne bo presegla 5.118 ktoe. Cilj je bil določen v Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije (AN URE) iz leta 2015. Njegova podlaga je bil 3. člen EED iz leta 2012, v skladu s katerim si je morala vsaka država članica EU na področju energetske učinkovitosti določiti okvirni nacionalni cilj, ki je temeljil na rabi primarne ali končne energije, na prihranku primarne ali končne energije ali na energetski intenzivnosti. Za posamezne sektorje si je Slovenija zastavila tudi indikativne sektorske cilje.

Leta 2018 je bila sprejeta prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti, s katero je bil na ravni EU za leto 2030 sprejet cilj najmanj 32,5-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti glede na referenčni scenarij iz leta 2007 oz. omejitev rabe končne energije na 956 Mtoe (za EU-28). Skladno s tem si je Slovenija v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) iz leta 2020 za obvezujoči cilj zadala, da raba končne energije leta 2030 ne bo presegla 4.717 ktoe. NEPN vključuje tudi ocenjeni začrtani potek rabe končne energije do leta 2030 po letih. Indikativni sektorski cilji za posamezne sektorje niso zastavljeni.

Z namenom okrepitve prizadevanj za prehod v nizkoogljično družbo v okviru svežnja predlogov predpisov Pripravljeni na 55 (»Fit for 55«) in načrta REPowerEU je bila pripravljena in leta 2023 tudi sprejeta ponovno prenovljena EED. Z njo je na ravni EU predvideno povečanje energetske učinkovitosti za 11,7 % v primerjavi s projekcijami referenčnega scenarija iz leta 2020, tako da raba končne energije leta 2030 ne bo presegla 763 Mtoe. V skladu s temi zahtevami, si je Slovenija v osnutku predloga posodobitve NEPN zastavila, da raba končne energije leta 2030 ne bo presegla 4.426 ktoe. Končna vrednost obvezujočega cilja bo dokončno določena in potrjena v končni verziji posodobitve NEPN, ki mora biti sprejeta najkasneje junija 2024.


Raba končne energije je leta 2021 znašala 4.719 ktoe in se je v primerjavi z letom prej povečala za 7,1 %. Povečanje je posledica okrevanja gospodarstva po pandemiji koronavirusa in hladnejšega leta 2021. Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo je bil tega leta najvišji v obdobju 2015–2021 in kar 13 % višji kot leta 2020*1. Do povečanja rabe končne energije je prišlo v vseh sektorjih, in sicer je bilo povečanje največje v prometu (13,6 %), sledila so gospodinjstva (5,8 %) in industrija (2,8 %), medtem ko je bilo povečanje v ostali rabi (javni in zasebni storitveni sektor, kmetijstvo in gozdarstvo) samo malenkostno (0,2 %). V obdobju 2000‒2021 se je raba končne energije povečala za 3,9 %; najmanjša vrednost je bila dosežena leta 2020, vendar to leto zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ni reprezentativno, največja pa s 5.499 ktoe leta 2008, vmes se izmenjujejo nekajletna obdobja naraščanja in zmanjševanja. Po prvih podatkih se je raba končne energije leta 2022 v primerjavi z letom prej malenkostno zmanjšala, pri čemer se je raba zmanjšala v industriji in gospodinjstvih, povečala pa v prometu in ostali rabi.

Raba končne energije bila od indikativne ciljne vrednosti za leto 2021 iz trenutno veljavnega NEPN nižja za 177 ktoe (3,6 %). Dosežen je bil tudi letni indikativni cilj iz osnutka predloga posodobitve NEPN. Za obvezujočo ciljno vrednostjo za leto 2030 je raba končne energije zaostajala samo za 2 ktoe (trenutno veljavni NEPN) oz. za 293 ktoe (osnutek predloga posodobitve NEPN). Indikativni sektorski cilji za posamezne sektorje niso bili zastavljeni.

Promet je edini sektor, v katerem se je raba končne energije v obdobju 2000‒2021 povečala, in sicer za 47 % oz. 579 ktoe. Zlasti intenzivno je rasla v letih 2007 (s 13,3 %) in 2008 (s 17,7  %), ko je bila v opazovanem obdobju rekordna. V letih 2009 in 2010 se je raba zaradi gospodarske krize in spremembe razmerij pri cenah pogonskih goriv glede na sosednje države zmanjšala, po letu 2010 pa se, podobno kot pri skupni rabi končne energije, izmenjujejo nekajletna obdobja naraščanja in zmanjševanja, ki so posledica sprememb gospodarske rasti, prometne aktivnosti in razmerij pri cenah goriv v Sloveniji in sosednjih državah. Največje zmanjšanje je raba končne energije v prometu dosegla ravno leta 2020, za 18,5 %. Potem, ko je bil promet leta 2000 s 27 % drugi sektor po deležu, za industrijo, je leta 2007 s 34 % postal najpomembnejši sektor. Delež, ki je bil leta 2018 že 41-odstoten, je leta 2021 znašal 38 % skupne rabe končne energije.

Raba končne energije v industriji se je v opazovanem obdobju zmanjšala za 7,3 % oz. 102 ktoe. Potem, ko je leta 2006 dosegla najvišjo vrednost v obdobju 2000‒2021, je sledilo zmanjšanje, najprej leta 2007 zaradi znižanja intenzivnosti rabe energije, zlasti zaradi ukinitve nekaterih energetsko intenzivnih proizvodnih procesov zaradi okoljskih zahtev, v letih 2008 in 2009 pa zaradi gospodarske krize. Od vključno leta 2014 dalje se je raba končne energije v tem sektorju zaradi večje gospodarske aktivnosti povečevala in je bila leta 2019 glede na leto 2013, ko je v opazovanem obdobju dosegla najnižjo vrednost, višja za 10,6 %. Povečanje v letu 2018 je bilo delno tudi posledica izboljšanja zajema statističnih podatkov o rabi energije v tem sektorju. Leta 2020 se je raba končne energije zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo koronavirusa, zmanjšala, leta 2021 pa ponovno povečala in je bila glede na leto 2013 višja za 8,3 %. Leta 2021 je industrija predstavljala 27-odstotni delež v skupni rabi končne energije, kar je za 3 odstotne točke manj kot leta 2000 in 2 odstotni točki več kot leta 2010. Sektor je bil leta 2000 po deležu največji, v obdobju 2009‒2013 pa šele tretji, tudi za gospodinjstvi.

V gospodinjstvih se je raba končne energije v obdobju 2000‒2021 zmanjšala za 10,9 % oz. 135 ktoe. Največjo vrednost je s 1.422 ktoe dosegla leta 2005. Leta 2014 je bila raba, kot posledica izrazito tople zime, glede na leto prej nižja za 14,8 %. V obdobju 2017–2019 se je raba zmanjševala in leta 2019 dosegla najnižjo vrednost v opazovanem obdobju, v letih 2020 in 2021 pa se je ponovno povečala. Zaradi prevladujočega deleža energije za ogrevanje, so spremembe rabe energije v gospodinjstvih sicer zelo odvisne od tega, kako tople so zime. Raba končne energije v gospodinjstvih se je v obdobju 2010‒2021 zmanjšala za 18,7 %, največ med vsemi sektorji. K temu je močno prispevalo povečanje učinkovitosti rabe energije zaradi izvajanja številnih ukrepov, ki jih spodbuja tudi Eko sklad. Delež rabe v gospodinjstvih v skupni rabi končne energije se je zmanjšal s 27 % leta 2000 na 23 % leta 2021.

V sektorju ostala raba (javni in zasebni storitveni sektor, kmetijstvo in gozdarstvo) je bila raba končne energije leta 2021 glede na leto 2000 nižja za 24 % oz. 162 ktoe. Raba končne energije v tem sektorju je izrazito spremenljiva, kar je posledica načina njenega določanja. Rabe v tem sektorju se namreč ne spremlja, ampak se jo izračuna kot razliko med skupno rabo končne energije in rabo končne energije v preostalih sektorjih, kar otežuje razlago trendov. Z izjemo neposredne rabe geotermalne energije, statistika tudi ne spremlja rabe obnovljivih virov energije (OVE) v tem sektorju, kar pomeni, da stavbe storitvenega sektorja ob menjavi fosilnih goriv z OVE izpadejo iz statistike, kar lahko še dodatno prispeva k zmanjšanju rabe energije v tem sektorju. Do sprememb na tem področju bo predvidoma prišlo z letom 2024. V obdobju 2015‒2018 se je raba končne energije v tem sektorju povečala za 5 %, in sicer predvsem zaradi povečanja rabe električne energije, v letih 2019 in 2020 se je raba zmanjšala, v letu 2021 pa ostala na ravni predhodnega leta in bila s tem glede na leto 2015 nižja za 6,3 %. Delež v skupni rabi končne energije je leta 2021 znašal 11 %.

Raba končne energije na prebivalca s 6,4 toe/preb tudi leta 2021 še naprej ostaja daleč najvišja v Luksemburgu, zaradi vpliva bencinskega turizma in prisotnosti energetsko intenzivnih dejavnosti, najnižja pa je bila z 1,15 toe/preb na Malti. Velike razlike med državami so posledica številnih dejavnikov, med drugim razlik v življenjskem standardu, učinkovitosti rabe energije ter strukturi rabe končne energije, podnebnih razmerah, strukturi gospodarstva, razpršenosti poselitve, razvitosti javnega prevoza, vpliva tranzitnega prometa idr. V Sloveniji je raba končne energije na prebivalca leta 2021 znašala 2,24 toe/preb in je bila 3,3 % višja od povprečja za EU-27. Glede na leto prej se je povečala za 6,4 % (EU-27: 6,9 %), glede na leto 2000 pa zmanjšala za 2,6 % (EU-27: -5,3 %). V strukturi rabe končne energije je bilo tudi leta 2021 v primerjavi z EU-27 opaziti nekoliko višji delež industrije (28 in 27 %), medtem ko je bil delež prometa znatno višji (38 in 30 %), deleža ostale rabe (9 in 14 %) in gospodinjstev (25 in 29 %) pa nižja.

 

Opomba:

*1   Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo (v K*dni/leto): 2015 – 2.841, 2016 – 2.873, 2017 – 2.892, 2018 – 2.567, 2019 – 2.691, 2020 – 2.779, 2021 – 3.146 (izračun IJS-CEU).


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Za leto 2020 so cilji povzeti po Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2014‒2020 oz. Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2017‒2020 in Direktivi (2012/27/EU) o energetski učinkovitosti.
Cilji za leto 2030 so povzeti po Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije ter Uredbi (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov in Direktivi (EU) 2018/2002 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Dodatno so za leto 2030 navedeni tudi že cilji povzeti po Osnutku predloga posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in Direktive (EU) 2023/1791 o energetski učinkovitosti in spremembi Uredbe (EU) 2023/955 (prenovitev), ki še niso potrjeni.
Cilji na področju izpustov toplogrednih plinov so zajeti v kazalcih PB03 Izpusti toplogrednih plinov in PO01 Letni izpusti TGP po Uredbi (EU) 2023/857.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:
Uporabljeni so bili podatki SURS iz energetske bilance Slovenije, ki so objavljeni v spletni aplikaciji SiStat. Poimenovanja sektorjev v kazalniku in nacionalnih dokumentih na področju energetske učinkovitosti se nekoliko razlikujejo. Sektor ostala raba iz kazalnika je tako v nacionalnih dokumentih poimenovan storitveni sektor, pri čemer je v ostali rabi vključena tudi raba energije v kmetijskih strojih. Široka raba v kazalniku zajema gospodinjstva in ostalo rabo. V kazalniku je raba končne energije izračunana kot vsota rabe energije v industriji, prometu, gospodinjstvih in ostali rabi, brez upoštevanja rabe energije okolja. Tako izračunana vrednost je enakovredna ciljnim vrednostim za rabo končne energije iz nacionalnih dokumentov na področju energetske učinkovitosti.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Pri izračunu deležev posameznih sektorjev v skupni rabi končne energije je bila skupna raba končne energije imenovalec, raba končne energije posameznega sektorja pa števec.
Ponekod je uporabljena odstotna točka. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16 %-15 %=1 %t (npr. če je bila lansko leto rast 15 %, letos pa 16 %, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16 %/15 %)*100]-100=6,7 %, kjer je rast izražena v odstotkih.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

 

Enota

 

Vir

 

Obdobje uporabljenih podatkov

 

Razpoložljivost podatka

 

Frekvenca osveževanja podatkov

 

Datum zajema podatkov

 

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

 

Skupna raba končne energije

 

ktoe

 

 

SURS, spletna aplikacija SiStat

 

 

2000–2021

 

 

oktobra za preteklo leto

 

 

enkrat letno

 

 

 27. 10. 2023

 

 

da, s prilagoditvami

 

Raba končne energije po sektorjih

Opredelitev kazalca:
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2

Drugi podatki – EU

Metodologija zbiranja podatkov:
Za primerjavo podatkov Slovenije z EU-27 so bili zaradi primerljivosti, tako za EU kot za Slovenijo, uporabljeni podatki EUROSTAT, ki so bili pridobljeni na spletni strani EUROSTAT pod rubriko »Environment and energy« (Energy; Energy statistics – quantities; Energy statistics – quantities, annual data). EUROSTAT spremlja rabo končne energije z različnimi kategorijami. Zaradi spremljanja doseganja ciljev na področju energetske učinkovitosti v kazalcu uporabljamo kategorijo Final energy consumption (Europe 2020‒2030), z izjemo grafa Struktura rabe končne energije po sektorjih v Sloveniji in EU-27, kjer uporabljamo kategorijo Final energy consumption – energy use, za katero so pri EUROSTAT na razpolago tudi podatki po sektorjih. Pri pripravi podatkov za graf Raba končne energije na prebivalca po državah članicah EU-27 leta 2021, so bili za število prebivalcev po posameznih državah članicah EU uporabljeni podatki za 1. januar.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Pri izračunu deležev posameznih sektorjev v skupni rabi končne energije je bila skupna raba končne energije imenovalec, raba končne energije posameznega sektorja pa števec.
Raba končne energije na prebivalca je bila izračunana kot količnik med rabo končne energije in številom prebivalcev za posamezno državo članico EU in EU-27.
Ponekod je uporabljena odstotna točka. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16 %-15 %=1 %t (npr. če je bila lansko leto rast 15 %, letos pa 16 %, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16 %/15 %)*100]-100=6,7 %, kjer je rast izražena v odstotkih.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Skupna raba končne energije

 

ktoe

 

EUROSTAT, spletna aplikacija EUROSTAT

 

2000–2021

 

 

januarja za dve leti nazaj

 

 

enkrat letno

 

 

24. 8. 2023

 

Raba končne energije po sektorjih

EUROSTAT, spletna aplikacija EUROSTAT

Število prebivalcev (EU-27,
posamezne države članice EU)

število

EUROSTAT, spletna aplikacija EUROSTAT

2000–2021

februar/marec za preteklo leto

enkrat letno

24. 8. 2023

Datum zajema podatkov

Related indicators