KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Kazalec indeks eko-inovacij se v obliki, kot smo ga poznali v poročilih Podnebno ogledalo do zdaj, za leto 2020 ne spremlja več. Uspešnost EU držav na področju inovacij spremlja sestavljen indeks inovacij (Summary Innovation Index), ki je sestavljeni kazalnik, pridobljen z neuteženim povprečjem 27 kazalnikov, ki so zajeti v 12 tematskih področij. Najbolje Sloveniji kaže na področju informacijske tehnologije, kjer je Slovenija nad povprečjem EU (18 % več). Zanima nas predvsem področje trajnostno ravnanje z okoljem, kjer pa je Slovenija nižje od povprečja EU (21 % manj). Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Podatki za kazalec v začetnem obdobju prikazujejo nihanje skupnega indeksa inovacij Slovenije, v primerjavi z EU. V zadnjih nekaj letih pa lahko vidimo tudi večji upad vrednosti indeksa.


Kazalnik European Innovation Scoreboard (EIS) omogoča primerjavo uspešnosti držav članic EU in izbranih tretjih držav na področju raziskav in inovacij, ter prikazuje relativne prednosti in slabosti njihovih raziskovalnih in inovacijskih sistemov. Državam lahko pomaga pri oceni stanja na področju raziskav in inovacij ter jim lahko služi kot opora pri nadaljnjih odločitvah, na katerih področjih naj v prihodnje okrepijo svoja prizadevanja, da bi povečali svojo inovacijsko učinkovitost.

V okviru spremljanja izvajanja časovnega okvira za Evropo so bili izdelani kazalci uspešnosti, s katerimi se spremlja izvajanje strategije. Učinkovitost inovacij se meri s sestavljenim kazalnikom EIS (Summary Innovation Index), ki zajema uspešnost različnih kazalnikov. EIS razlikuje štiri glavna področji: Okvirni pogoji, Naložbe, Inovacijske dejavnosti in Učinki – ter desetimi inovacijskimi razsežnostmi, kar skupaj zajema skupaj 27 kazalnikov. Kazalec meri, kako visoko se posamezna država uvršča pri razvoju inovativnega okolja glede na povprečje EU.


Grafi

Slika PO26-1: Indeks eko-inovacij Slovenije in EU-27(28)
Viri:

Eurostat, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
EU-27(28) Slovenija
2014 100 98
2015 100 98
2016 100 98
2017 100 98
2018 100 96
2019 100 91
2020 100 85

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno boljšemu rezultatu. V ReDPS50 je med usmeritvami pri politikah in ukrepih za raziskave, razvoj in inovacije do leta 2050 navedeno tudi, da bo Slovenija še naprej spodbujala interdisciplinarne študije in projekte, dodatno pa sredstva še intenzivneje usmerjeno namenjala za aplikativne projekte (tehnološke in družbene) in eko inovacije, ki bodo zagotavljali prehod v podnebno nevtralno družbo in največjo učinkovitost teh inovacij. To področje bo opredelila tudi kot eno prednostnih področij uporabe raziskav, razvoja in inovacij v Sloveniji.


Indeks inovacij Slovenije se je leta 2020 zopet znižal, in je pod povprečjem EU. Pri Skupnem indeksu inovacij, v začetnem obdobju opazimo nekaj nihanja pri rezultatu za Slovenijo v primerjavi z povprečjem EU. Po letu 2018 pa je ta razkorak med EU in Slovenijo, vedno večji.

Tabela 1:    Indeks eko-inovacij (Vir: EUROSTAT)

 

2014

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EU-27

100

 

100

100

100

100

100

100

Slovenija

98

 

98

98

98

96

91

85


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec niso zastavljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

EU/Eurostat zakonodajna podlaga

Metodologija obdelave podatkov:

Skupen Indeks Inovacij (Summary Innovation Index) je sestavljeni kazalnik, pridobljen z neuteženim povprečjem 27 kazalnikov. Kazalnik European Innovation Scoreboard (EIS) omogoča primerjavo uspešnosti držav članic EU in izbranih tretjih držav na področju raziskav in inovacij. Omogoča tudi podrobnejši vpogled v uspešnost držav po različnih tematskih področjih: človeški viri, privlačnost raziskovalnega okolja, digitalizacija, finance in podpora države, investicije zasebnega sektorja, uporaba informacijskih tehnologij, inovatorji, povezovanje (privatnega in javnega sektorja), intelektualna sredstva, aktivnosti na področju zaposlovanja, vpliv prodaje in okoljska naravnanost. EIS uporablja najnovejše statistične podatke Eurostata in drugih mednarodno priznanih virov, kot sta OECD in Združeni narodi, ki so na voljo v času opravljene analize.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Indeks eko-inovacij

Odstotek od EU povprečja. EU povprečje je enako 100 (indeks EU=100)

Eurostat in drugi mednarodno priznani viri, kot sta OECD in Združeni narodi

2014−2020

Koledar objave ni na voljo

Letno

15. 4. 2022

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov