KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko in ugodne tržne razmere, ki podpirajo širjenje ekološkega kmetovanja, je iz leta v leto večji. Površine zemljišč, namenjene ekološkemu kmetovanju, so se v obdobju 1999–2020 povečale iz 2.400 ha na 52.078 ha oziroma iz 0,5 % na 10,8 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem močno prevladuje trajno travinje (leta 2020: 80 %), kar kaže na to, da se za prehod v tovrstno pridelavo odločajo predvsem živinorejska gospodarstva.


Kazalec prikazuje površine zemljišč, ki so vključene v ekološko kmetovanje in njihov delež glede na skupne površine kmetijskih zemljišč v uporabi. Zajete so vse površine, vključene v kontrolo ekološke pridelave, to je tiste, na katerih se ekološko kmetovanje že izvaja, in tiste, ki se preusmerjajo v ekološko pridelavo. Kazalec ne zagotavlja neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepa, kaže pa na stanje in odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko in spremenjene družbene vzorce, ki podpirajo tovrstno pridelavo.

Prikazan je obseg kmetijskih površin (v ha) v ekološkem kmetovanju, njihov delež glede na skupne površine kmetijskih zemljišč v uporabi, struktura ekološkega kmetovanja po vrstah rabe, delež površin z ekološkim kmetovanjem po občinah v Sloveniji in primerjava obsega ekološkega kmetovanja Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije.


Grafi

Slika KM08-1: Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem v Sloveniji
Viri:

SURS, 2021

Prikaži podatke
POVRŠINE Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM SKUPAJ [ha] Trajni travniki in pašniki [ha] Njive in vrtovi [ha] od tega: Zelenjadnice in jagode [ha] Trajni nasadi [ha] od tega: Sadovnjaki [ha] Vinogradi [ha] Oljčniki [ha] KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) SKUPAJ [ha] DELEŽ KZU Z EKOLOŠKIM KMETOVANJEM [%]
1999 2400 0 0 0 0 0 0 0 498591 0,50
2000 5446 0 0 0 0 0 0 0 508960 1,10
2001 10828 10000 721 41 107 55 52 0 509624 2,10
2002 13828 12800 908 58 120 65 55 0 505462 2,70
2003 20018 18500 1368 68 150 100 50 0 509709 3,90
2004 23018,93 20908 1721,74 81,77 389,19 335,62 49,09 4,48 490520 4,70
2005 23169,14 21669,79 1066 141,57 433,35 359,57 67,22 6,56 508759 4,60
2006 26830,70 24458,25 1683,85 96,49 688,60 536,19 125,02 27,39 490318 5,50
2007 29322,02 25796,49 2651,89 107,80 873,64 668,64 184 21 498466 5,90
2008 29836,41 26309,02 2608,18 101,22 919,21 712,31 190,68 16,22 492424 6,10
2009 29388,42 25432,39 2922,50 124,20 1033,53 780,28 203,30 49,95 468496 6,30
2010 30688,52 26189,72 3329,69 122,39 1169,11 793,14 296,94 76,60 482653 6,40
2011 32148,74 27531,13 3383,65 151,07 1233,96 855,10 287,24 91,62 458195 7
2012 35100,67 29814,13 3787,22 183,56 1499,32 988,37 324,10 184,53 479653 7,30
2013 38664,49 32527,06 4383,45 232,60 1753,98 1144,31 401,34 208,33 478888 8,10
2014 41237,21 34595,80 4731,66 214,42 1909,75 1260,08 421,81 226,17 482218,40 8,60
2015 42188,49 34653,27 5359,09 281 2176,13 1466,10 495,16 214,11 476862 8,80
2016 43578,76 35494,22 5700,48 267,01 2384,06 1607,95 536,06 240,05 477671 9,10
2017 46222,35 37606,65 5942,30 227,09 2673,40 1869,74 561,11 242,55 481415 9,60
2018 47848,28 38700,45 6270,03 245,24 2877,80 1962,10 657,04 258,66 477296 10
2019 49638,28 40027,51 6520,37 307,53 3090,40 2106,09 705,79 278,27 479822 10,35
2020 52078,47 41903,26 6894,89 319,03 3280 2231,99 766,42 281,35 483863 10,76
Slika KM08-2: Struktura ekološkega kmetovanja po vrstah rabe kmetijskih zemljišč v obdobju 2001–2020
Viri:

SURS, 2021

Prikaži podatke
Trajni travniki [%] Njive in vrtovi [%] Trajni nasadi [%] Trajni travniki [ha] Njive in vrtovi [ha] Trajni nasadi [ha] POVRŠINE Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM SKUPAJ [ha]
2001 92,35 6,66 0,99 10000 721 107 10828
2002 92,57 6,57 0,87 12800 908 120 13828
2003 92,42 6,83 0,75 18500 1368 150 20018
2004 90,83 7,48 1,69 20908 1721,74 389,19 23018,93
2005 93,53 4,60 1,87 21669,79 1066 433,35 23169,14
2006 91,16 6,28 2,57 24458,25 1683,85 688,60 26830,70
2007 87,98 9,04 2,98 25796,49 2651,89 873,64 29322,02
2008 88,18 8,74 3,08 26309,02 2608,18 919,21 29836,41
2009 86,54 9,94 3,52 25432,39 2922,50 1033,53 29388,42
2010 85,34 10,85 3,81 26189,72 3329,69 1169,11 30688,52
2011 85,64 10,52 3,84 27531,13 3383,65 1233,96 32148,74
2012 84,94 10,79 4,27 29814,13 3787,22 1499,32 35100,67
2013 84,13 11,34 4,54 32527,06 4383,45 1753,98 38664,49
2014 83,89 11,47 4,63 34595,80 4731,66 1909,75 41237,21
2015 82,14 12,70 5,16 34653,27 5359,09 2176,13 42188,49
2016 81,45 13,08 5,47 35494,22 5700,48 2384,06 43578,76
2017 81,36 12,86 5,78 37606,65 5942,30 2673,40 46222,35
2018 80,88 13,10 6,01 38700,45 6270,03 2877,80 47848,28
2019 80,64 13,14 6,23 40027,51 6520,37 3090,40 49638,28
2020 80,46 13,24 6,30 41903,26 6894,89 3280,32 52078,47
Slika KM08-3: Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem v državah EU
Viri:

Eurostat, 2021

Prikaži podatke
2005 [%] 2009 [%] 2010 [%] 2012 [%] 2013 [%] 2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%] 2005 [ha] 2009 [ha] 2010 [ha] 2012 [ha] 2013 [ha] 2014 [ha] 2015 [ha] 2016 [ha] 2017 [ha] 2018 [ha] 2019 [ha]
Malta 0,10 0,50 0,20 0,32 0,06 0,29 0,25 0,21 0,35 0,41 0,47 14 26 24 37 7 34 30 24 41 47 55
Irska 0,80 1,10 1,10 1,16 1,20 1,16 1,65 1,72 1,66 2,63 1,63 34912 47864 47864 52793 53812 51871 73037 76701 74336 118699 73952
Bolgarija 0,20 0,20 0,50 0,76 1,13 0,96 2,37 3,20 2,72 2,56 2,34 0 12321 25648 39138 56287 47914 118552 160620 136618 128839 117779
Združeno kraljestvo 3,50 4,20 4,10 3,41 3,24 3,02 2,89 2,82 2,85 2,64 2,62 608952 721726 699638 590011 558718 521475 495929 490205 497742 457378 459275
Romunija 0,70 1,20 1,30 2,10 2,06 2,09 1,77 1,67 1,93 2,43 2,86 0 168288 182706 288261 286896 289252 245924 226309 258471 326260 395228
Poljska 1 2,30 3,30 4,51 4,65 4,56 4,03 3,72 3,41 3,33 3,49 161511 367062 521970 655499 669863 657902 580731 536579 494978 484676 507637
Nizozemska 2,50 2,60 2,50 2,61 2,65 2,67 2,67 3,03 3,31 3,50 3,75 48765 49330 46233 48038 48936 49159 49273 54350 59209 63809 68068
Luksemburg 2,40 2,70 2,80 3,14 3,39 3,43 3,21 3,47 4,15 4,39 4,42 3158 3614 3614 4130 4447 4490 4216 4528 5444 5782 5814
Ciper 1 2,60 2,80 3,38 4,03 3,63 3,72 4,94 4,61 4,55 4,98 1698 3184 3184 3923 4315 3887 4699 5550 5616 6022 6240
Madžarska 2,20 2,40 2,40 2,45 2,45 2,34 2,43 3,48 3,73 3,92 5,71 128576 140292 127605 130607 130990 124841 129735 186322 199683 209382 303190
Belgija 1,70 3 3,60 4,48 4,67 5 5,17 5,80 6,28 6,56 6,85 22994 41459 49005 59718 62471 66704 68818 78452 83508 89025 93119
Hrvaška 0 0 0 2,40 3,13 4,03 4,94 6,05 6,46 6,94 7,19 0 14069 15913 31904 40660 50054 75883 93593 96618 103166 108127
Francija 1,90 1,90 2,90 3,55 3,66 3,87 4,54 5,29 5,99 7,01 7,72 550488 677513 845442 1030881 1060755 1118845 1322911 1537351 1744420 2034115 2240797
Nemčija 4,70 5,60 5,90 5,76 6,04 6,18 6,34 6,82 6,82 7,34 7,75 807406 947115 990702 959832 1008926 1033807 1060291 1135941 1138272 1221303 1290839
Litva 2,30 4,80 5,20 5,51 5,74 5,57 7,11 7,50 7,98 8,13 8,14 64544 129055 143644 156539 165885 164390 213579 221665 234134 239691 242118
Portugalska 6,20 4,30 5,80 5,48 5,31 5,74 6,53 6,74 7,04 5,93 8,16 233458 157179 210981 200833 197295 212346 241375 245052 253786 213118 293213
Španija 3,10 6,60 6,70 7,49 6,85 7,26 8,24 8,48 8,73 9,28 9,66 807569 1602871 1615047 1756548 1610129 1710475 1968570 2018802 2082173 2246475 2354916
Grčija 7,60 8,50 8,40 9,01 7,36 6,71 7,69 6,51 7,96 9,32 10,26 288737 326252 309823 462618 383606 362826 407069 342584 410140 492627 528752
Slovaška 4,60 7,50 9,10 8,53 8,18 9,37 9,47 9,75 9,90 9,85 10,31 90206 145490 174471 164360 157848 180307 181882 187024 189148 188986 197565
Slovenija 4,60 6,30 6,40 7,32 8,07 8,55 8,85 9,12 9,60 10,01 10,35 23499 29388 30689 35101 38664 41237 42188 43579 46222 47848 49638
Danska 4,90 5,90 6,10 7,31 6,44 6,25 6,33 7,81 8,60 9,75 10,87 134129 156433 162903 194706 169310 165773 166788 204950 226307 256711 285526
Finska 6,50 7,20 7,40 8,65 9,07 9,29 9,91 10,47 11,41 13,09 13,48 147587 166172 169168 197751 204810 210649 225235 238240 259271 297442 306484
Latvija 6,80 8,70 9,20 10,63 9,89 10,86 12,29 13,42 13,92 14,47 14,79 118612 160175 166320 195658 185752 203443 231608 259146 268870 280383 289796
Italija 7,30 8,10 8,60 9,30 10,60 10,91 11,79 13,99 14,67 15,17 15,16 1069462 1106683 1113742 1167362 1317177 1387913 1492571 1796333 1908570 1957937 1993225
Češka 7,10 10,60 12,40 13,29 13,47 13,44 13,68 14 14,09 14,76 15,19 254982 376923 435610 468670 474231 472663 478033 488591 496277 519910 535185
Švedska 7 12,80 14,30 15,76 16,50 16,53 17,14 18,30 19,16 20,29 20,43 222738 391524 438693 477684 500996 501831 518983 552695 576845 608754 613964
Estonija 7,20 11 12,80 14,86 15,65 15,96 15,68 18,02 20,01 20,98 22,33 59741 102305 121569 142065 151164 155560 155806 180852 196441 206590 220737
Avstrija 16,70 18,50 19,50 18,62 18,40 19,35 20,30 21,25 23,37 24,08 25,33 479216 518172 538210 533230 526689 525521 552141 571423 620656 639097 671703
EU 3,80 4,70 5,10 5,64 5,70 5,78 6,20 6,68 7,03 7,50 7,92 6362954 8548416 9174505 10047896 10070639 10315169 11105856 11935317 12560788 13438168 14252939
Slika KM08-4: KZU z ekološkim kmetovanjem po občinah v letu 2020

Cilji

  • Do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
  • Do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi;
  • Do leta 2020 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
  • Do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega načina gospodarjenja z naravnimi viri, ki sledi načelom pridelave zdrave in bolj kakovostne hrane, dobrega počutja živali, ohranjanja biotske raznovrstnosti, zmanjševanja onesnaženosti okolja in trajnostnega razvoja podeželja. Na površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni dovoljena uporaba sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih gnojil, regulatorjev rasti in hormonov, gensko spremenjenih organizmov ipd. Od leta 2001 je ekološko kmetovanje urejeno z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 72/18, popr. 17/19).

V Sloveniji se je ekološko kmetovanje začelo širiti konec 1990-ih, prve podpore za tovrstno pridelavo pa so kmetovalci lahko uveljavljali v letu 1999. Leta 2001 je bila podpora ekološkemu kmetovanju vključena v slovenski kmetijsko-okoljski program, ki je po vstopu v EU postal del Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Ugodne tržne razmere (povečano povpraševanje po hrani ekološkega izvora) in spodbudno institucionalno okolje (finančne spodbude, ukrepi zaščite okolja, ozaveščanje in svetovanje) sta prispevala k povečani rasti deleža kmetij in kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kmetovanje.

V letu 1999 je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključenih 2.400 ha oziroma 0,5 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Do leta 2020 se je ekološko kmetijstvo razširilo na 52.078 ha ali na 10,8 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem se povečujejo predvsem zaradi večjega vključevanja trajnih travnikov in pašnikov, vzporedno pa se povečuje tudi ekološko kmetovanje na njivah in vrtovih ter v trajnih nasadih. Delež trajnih travnikov in pašnikov se v strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem iz leta v leto zmanjšuje (leta 2001: 92 %, leta 2010: 85 %, leta 2015: 82 % in leta 2020: 80 %), še vedno pa travniki in pašniki predstavljajo prevladujočo obliko ekološke rabe zemljišč (v strukturi za leto 2020 s 13 % sledijo njive in vrtovi ter trajni nasadi s 6 %). To potrjuje tudi prostorska razporeditev ekološkega kmetovanja. Največ površin z ekološkim kmetovanjem glede na skupna kmetijska zemljišča v uporabi se tako nahaja na območjih, kjer prevladuje ekstenzivno travinje (kraška območja Primorske, Notranjske in Kočevskega, gorsko-višinska območja Koroške), najmanj pa v nižinskih območjih, kjer naravne razmere omogočajo intenzivno kmetovanje in pestrejšo izbiro proizvodnih usmeritev (severovzhodna Slovenija, Novomeška kotlina in Posavje, severni del Ljubljanske kotline). Posledično med ekološkimi pridelki količinsko prevladuje krma s trajnih travnikov (2020: 102 tisoč ton) (SURS, 2021). Glede na zastavljene cilje Programa razvoja podeželja 2014–2020, da bo do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključenih 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, je trenuten trend preusmeritve konvencionalne kmetijske proizvodnje v ekološko kmetovanje dober. Ob predpostavki, da bo rast vključenosti kmetijskih zemljišč v ekološko kmetovanje podobna kot v zadnjih nekaj letih, lahko pričakujemo, da bo cilj do leta 2023 dosežen.

Tako kot za slovensko kmetijstvo, je tudi v ostalih državah članicah Evropske unije opazen trend povečane preusmeritve kmetijske proizvodnje v ekološko kmetovanje. V letu 2019 se je ekološko kmetijstvo v EU izvajalo (ali pa so bile površine v preusmeritvi) na 14,3 milijona ha oziroma na 7,9 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi (leta 2005: 3,6 %, leta 2010: 5,1 %, leta 2015: 6,2 % in leta 2019: 7,9 %). V posameznih državah članicah imajo najvišje deleže ekološkega kmetijstva v Avstriji (25,3 %), Estoniji (22,3 %) in na Švedskem (20,4 %). Po deležu kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetijstvom se Slovenija uvršča v zgornjo tretjino držav EU (v letu 2019 na 9. mestu). Na skupni ravni EU (Organic farming statistics …, 2021) pa največje deleže ekološkega kmetovanja zavzemajo Španija (17,1 %), Francija (16,2 %), Italija (14,5 %) in Nemčija (9,4 %), ki skupaj obdelujejo več kot polovico vseh zemljišč v ekološkem kmetovanju v EU. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem v EU se ekološko kmetijstvo izvaja na 45,8 % njiv, 42,9 % travnikov in pašnikov ter na 11,3 % trajnih nasadov (podatki za leto 2019).


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in obdobje 2014–2020 ter Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK):

- do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013),

- do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi (Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji),

- do leta 2020 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020),

- do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; različica 9.1).

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Metodološko poročilo Ekološko kmetijstvo:

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8142

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatke o vključenosti v ekološko kmetovanje posredujejo organizacije, pooblaščene za kontrolo in certificiranje. Podatki zajemajo površine (v ha), za katere so kmetijska gospodarstva že pridobila certifikat in površine v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v prehodnem obdobju pred pridobitvijo certifikata. Seštevek teh dveh površin (ekološko obdelane površine s certifikatom in ekološko obdelane površine v preusmeritvi) nam podajo podatek o ekološko obdelanih površinah (v ha) skupaj. Podatki so objavljeni enkrat letno (MKGP in SURS) in so na voljo od leta 1999 dalje.

Ekološko kmetovanje je do leta 2001 v Sloveniji urejalo skladno s priporočili za ekološko kmetovanje (MKGP) oziroma sprejetimi smernicami ekoloških društev in združenj. Od leta 2001 pa je ekološko kmetovanje urejeno z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu, in sicer z nacionalnim pravilnikom (Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, 2018), ki je usklajen z evropskimi uredbami.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Ekološko kmetovanje po rabi KZU

ha

SURS (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1561902S.px/table/tableViewLayout2/)

1999–2020

Julija za predhodno leto

Enkrat letno

7. 9. 2021

Da

Kmetijska zemljišča v uporabi

ha

SURS (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px)

1999–2020

Končni podatki: konec marca tekočega leta za preteklo leto

Večkrat letno

7. 9. 2021

Da

 

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

 

Metodologija zbiranja podatkov: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/org_esms.htm

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki o ekološkem kmetovanju posameznih držav članic EU se nanašajo na zemljišča, vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja (površine s certifikatom in površine v preusmeritvi). Podatke posredujejo države članice enkrat letno.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Zemljišča z ekološkim kmetovanjem po proizvodnih metodah in kulturah (ang. Organic crop area by agricultural production) methods and crops)

ha

Eurostat, do 2011: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_cropar/default/table?lang=en; od 2012: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_cropar_h1/default/table?lang=en)

2005–2019

Junij za preteklo leto

Letno

10. 3. 2021

Da

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

Organic farming statistics (Statistics Explained). 2021. Eurostat.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/5461.pdf (15. 3. 2021)

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. 2018. Uradni list RS, št. 72/18, in 17/19 – popr. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13168 (15. 3. 2021)

SURS. 2021. Pridelava ekoloških rastlinskih pridelkov po pomembnejših skupinah kmetijskih kultur, Slovenija, letno.

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1561905S.px/table/tableViewLayout2/ (15. 3. 2021)


Related indicators