KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Kakovost vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev je v obdobju 2003-2008 ustrezala zakonskim zahtevam.


Kazalec prikazuje kakovost slovenskega morja glede na zahteve kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev.

V skladu z uredbo so v obdobju 2003-2008 na merilnih mestih 4 do 12-krat letno spremljani osnovni fizikalno-kemijski parametri, halogenirane organske spojine in kovine v vodi ter kadmij in živo srebro v sedimentu in v mesu školjk. V času od začetka poletja do začetka jeseni so v program vključene tudi analize toksičnega fitoplanktona.

V mrežo merilnih mest monitoringa kakovosti voda za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev so po letnem programu vključena tri merilna mesta, Piranski zaliv – Sečovlje, gojišče na Debelem rtiču ter merilno mesto v Strunjanskem zalivu.


Grafi

Slika MR07-1: Delež merilnih mest z ustrezno kakovostjo vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
Viri:

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ustrezna kakovost vode % 100 100 100 100 100 100

Cilji

- Zaščita in ohranjanje morskega okolja

- Ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje in rast morskih školjk in polžev

- Zmanjšanje količine hranilnih snovi v obalnih vodah.


Ocena kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev za obdobje 2003-2008 kaže, da je voda na vseh treh merilnih mestih ustrezala kriterijem iz Uredbe o monitoringu kakovosti voda za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur. l. RS 52/07). Osnovni fizikalno-kemijski parametri niso odstopali od predpisanih mejnih vrednosti, prav tako fekalne koliformne bakterije ter vsebnosti halogeniranih organskih spojin. Težke kovine v vodi so bile prisotne na vseh merilnih mestih, vendar so bile koncentracije nizke in na vseh merilnih mestih pod mejno vrednostjo.


Metodologija

Spremljanje kakovosti površinskih voda za življenje
in rast morskih školjk in morskih polžev je del državnega
imisijskega monitoringa kakovosti površinskih voda, ki
poteka na podlagi Uredbe
(Ur. l. RS 52/07)
in Pravilnika o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev(Ur. l. RS 71/02). Dele
morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih
školjk in morskih polžev, določa Pravilnik
o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in
rast morskih školjk in morskih polžev (Ur. l. RS 84/07)
.
Z navedenimi predpisi je Slovenija v nacionalni pravni red prenesla
Direktivo Sveta 79/923/EGS (Council Directive 79/923/EEC on the quality
required of shellfish waters,
http://rod.eionet.europa.eu/instruments/214). Monitoring izvaja
Nacionalni inštitut za biologijo – Morska
biološka postaja Piran, podatke pa hrani Agencija RS za
okolje v Enotni zbirki podatkov monitoringa kakovosti voda. Več v Programu
spremljanja kakovosti vode za življenje morskih školjk in
morskih polžev v letu 2010
.


Related indicators