KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Izpusti toplogrednih plinov (TGP) iz prometa so se v Sloveniji med leti 1986 - 2019 skoraj potrojili.  Tudi v EU izpusti TGP iz prometa v povprečju presegajo gospodarsko rast, vendar bistveno manj kot v Sloveniji; v obdobju 1990-2019 so v EU-28 narasli za 23,6 %. Glavni vir TGP je večinoma cestni promet, ki prispeva kar 99 % vseh izpustov TGP iz prometa. Večinski delež, ki ga imajo v Sloveniji izpusti iz prometa v skupnih izpustih TGP (33 % leta 2019) in premalo učinkoviti ukrepi za njihovo zmanjšanje otežujejo prizadevanje Slovenije za dosego sprejetih obveznosti.


Ublažitev podnebnih sprememb je največji okoljski razvojni izziv, s katerim se spoprijema človeštvo. Znanstveni izsledki kažejo, da obstaja povezava med izpusti TGP (CO2, CH4, N2O in F-plini) in temperaturo ozračja. Ker se količina TGP antropogenega izvora v atmosferi, zaradi naraščajočih izpustov, zlasti zaradi energetske rabe goriv, intenzivno povečuje, obstaja velika verjetnost za porast temperature v prihodnosti. To bi imelo velik vpliv na življenje na Zemlji. Zato je bila na mednarodni ravni sprožena akcija, cilj katere je znižanje izpustov TGP na vrednosti, ki bi imele »sprejemljiv« vpliv na podnebje. Kjotski protokol je določal izpuste za obdobje 2008–2012 glede na izpuste v izhodiščnem  letu, ki so za Slovenijo definirane kot vsota izpustov CO2, CH4 in N2O leta 1986 (razvite države imajo za izhodiščno leto definirano leto 1990) in F-plinov leta 1995. Omejevanje izpustov TGP je v Sloveniji dobilo zakonsko osnovo in konkretne cilje s sprejetjem Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja (Ur. l. RS, št. 60/2002).

Kazalec prikazuje izpuste TGP v prometu od izhodiščnega leta 1986 dalje po vrstah prometa v Sloveniji ter gibanje izpustov TGP v Sloveniji v obdobju 1986-2019 in v evropskih državah v obdobju 1990-2019. Skupni izpusti so razdeljeni na cestni, letalski in železniški promet. Izpusti iz plovil so zajeti v cestnem prometu, saj ločenih podatkov o porabi goriv za ta namen nimamo. Izpusti iz mednarodnih skladišč (mednarodni letalski in ladijski promet) v tem kazalcu niso prikazani in se tudi ne prištevajo k nacionalnim izpustom.

Med TGP uvrščamo ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Količine izpustov TGP se zaradi primerljivosti preračunajo na ekvivalent CO2, ki upošteva razlike med toplogrednim potencialom posameznih plinov. Izpusti iz prometa se nanašajo na prve tri pline (CO2, CH4, N2O).


Grafi

Slika PR09-1: Izpusti toplogrednih plinov v prometu po vrstah prometa, Slovenija, 1986-2019
Viri:

Evidence izpustov TGP, Agencija RS za okolje, 2020 (24. 04. 2021)

Prikaži podatke
skupaj[1000 t ekvivalenta CO2] ostali promet[1000 t ekvivalenta CO2] železniški promet[1000 t ekvivalenta CO2] cestni promet[1000 t ekvivalenta CO2] letalski promet[1000 t ekvivalenta CO2]
1986 2051,41 0,01 76,99 1973,80 0,61
1987 2424,93 0,01 76,33 2348,18 0,41
1988 2454,33 0,01 73,76 2379,97 0,59
1989 2484,58 0,01 74,95 2408,79 0,83
1990 2736,62 0,01 72,77 2662,76 1,08
1991 2592,94 0,01 81,26 2511,06 0,61
1992 2634,77 0,01 54,61 2579,18 0,97
1993 3189,84 0,01 46,23 3141,87 1,73
1994 3586,70 0,01 46,76 3537,90 2,03
1995 4019,83 0,02 48,79 3969,04 1,98
1996 4571,65 0,02 45,38 4524,04 2,21
1997 4774,76 0,02 43,98 4728,40 2,37
1998 3961,01 0,02 42,97 3915,09 2,93
1999 3749,86 0,02 41,88 3705,13 2,83
2000 3698,17 0,01 42,64 3652,68 2,84
2001 3860,56 0,02 41,62 3816,61 2,32
2002 3909,38 0,02 43,82 3863,23 2,31
2003 3959,02 0,02 41,14 3915,49 2,37
2004 4137,02 0,03 41,74 4093,38 1,87
2005 4406,82 0,03 41,78 4362,28 2,74
2006 4642,73 0,03 41,60 4599,09 2,01
2007 5246,23 0,04 40,36 5203,61 2,22
2008 6166,83 2,16 37,10 6125,49 2,08
2009 5162,79 3,42 31,23 5126,16 1,98
2010 5303,28 4,42 33,42 5263,47 1,97
2011 5654,17 0,88 35,11 5615,41 2,77
2012 5673,42 1,19 33,27 5636,66 2,30
2013 5372,68 0,49 34,26 5336,20 1,73
2014 5389,32 1,81 44,96 5340,68 1,87
2015 5360,38 2,98 41,30 5314,12 1,98
2016 5734,75 2,80 34,60 5695,33 2,03
2017 5865,06 4,62 32,26 5826,46 1,72
2018 5844,31 0,85 29,36 5812,08 2,01
2019 5635,18 0,69 25,92 5606,59 1,97
Slika PR09-2: Spremembe skupnih izpustov toplogrednih plinov iz prometa glede na prevozni način in toplogredni plin, Slovenija, 1986–2019
Viri:

Evidence izpustov TGP, Agencija RS za okolje, 2020 (24. 04. 2021)

Prikaži podatke
izpusti 1986 [Gg] izpusti 2019 [Gg] sprememba 1986-2019 (%) [%]
CO2 1975,00 5321,15 169,43
CH4 0,90 0,28 -68,84
N2O 0,10 0,19 82,79
letalski promet 0,61 1,48 140,50
cestni promet 1950,54 5335,22 173,53
železniški promet 76,99 45,81 -40,49
Slika PR09-3: Spremembe skupnih izpustov toplogrednih plinov iz prometa, EU, 1990–2019
Viri:

EEA greenhouse gases - data viewer, 2021 (24. 04. 2021)

Prikaži podatke
sprememba 1990-2019 [%]
Poljska 245,56
Irska 142,58
Luksemburg 137,72
Malta 137,08
Slovenija 110,56
Madžarska 80,60
Češka 79,51
Hrvaška 76,49
Avstrija 76,21
Ciper 75,10
Romunija 69,97
Portugalska 66,47
Slovaška 65,16
Bolgarija 65,08
Španija 64,86
Latvija 29,63
Danska 28,52
EU-27 27,84
Grčija 26,44
Belgija 25,15
EU-27 + VB 23,63
Litva 13,39
Nizozemska 11,79
Francija 7,54
Italija 3,91
Nemčija 3,17
Estonija 2,97
Velika Britanija 0,01
Finska -4,69
Švedska -14,60

Cilji

Evropski zeleni dogovor  (COM(2019) 640 final) določa cilj ogljične nevtralnosti EU do leta 2050. Tak cilj zahteva razogljičenje vseh sektorjev. V predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti (COM(2020) 80 final), je Evropska komisija predlagala zaostritev ciljev za zmanjšanje izpustov TGP za 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, kar je Evropski svet sprejel konec leta 2020. Uredba ne vsebuje zakonsko določenih ciljev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, čeprav predvideva sektorske načrte za podnebno nevtralnost. Evropski zeleni dogovor navaja, da bo do leta 2050 potrebno 90 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa glede na leto 1990 (vključno z mednarodnim letalstvom, vendar brez mednarodnih izpustov iz ladijskega prometa) za dosego ciljev podnebne nevtralnosti. Evropska komisija je v postopku priprave novega zakonodajnega paketa, tako imenovanega »Fit for 55« za izvajanje posebnih, bolj ambicioznih ciljev, kamor spada tudi promet. Pri tem bo poleg zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov pomembno tudi doseganje ciljev na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Na področju energetske učinkovitosti bo potrebno povečanje na najmanj 32,5%, na področju rabe obnovljivih virov energije pa bo potrebno doseči 32% rabo, od tega 14% OVE na področju prometa.

Decembra 2020 je Evropska komisija objavila Strategijo za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost (COM(2020) 789 final). Navedeni so različni mejniki doseganja ciljev trajnostne, pametne in odporne mobilnosti:

Do leta 2030:

 • na evropskih cestah bo najmanj 30 milijonov vozil brez izpustov,
 • 100 evropskih mest bo podnebno nevtralnih,
 • promet na železniških povezavah za visoke hitrosti se bo podvojil,
 • načrtovana kolektivna potovanja na razdalji do 500 km v EU bi morala biti ogljično nevtralna,
 • avtomatizirana mobilnost se bo uporabljala v velikem obsegu,
 • plovila brez izpustov bodo pripravljena za trg;

Do leta 2035:

 • veliki zrakoplovi brez izpustov bodo pripravljeni za trg;

Do leta 2050:

 • skoraj vsi avtomobili, kombinirana vozila, avtobusi in nova težka vozila bodo brez izpustov,
 • železniški tovorni promet de bo podvojil,
 • promet na železniških povezavah za visoke hitrosti se bo potrojil,
 • multimodalno vseevropsko prometno omrežje (TEN-T), opremljeno za trajnosten in pameten promet s povezljivostjo za visoke hitrosti, bo delovalo v celotnem omrežju.

Na 12. zasedanju Konference pogodbenic leta 2006 so se začela pogajanja o novih ciljih za obdobje po letu 2012. Vodilno vlogo je prevzela Evropska unija, ki je v letu 2007 sprejela cilj 20 oz. 30 % znižanje izpustov TGP do leta 2020 glede na izhodiščno leto - 20 % znižanje izpustov v primeru, da mednarodni dogovor o zmanjšanju izpustov TGP ne bo sprejet in 30 % znižanje izpustov v primeru, da bo le-ta sprejet. Evropska komisija je leta 2020 predlagala zaostritev ciljev za zmanjšanje izpustov TGP za 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, kar je Evropski svet sprejel.

Po podatkih Agencije RS za okolje največji delež TGP prispeva promet (33 % leta 2019), sledi pa mu energetika (27 %). Izpusti TGP so se v prometu v obdobju 1986–2019  potrojili, najbolj v cestnem in letalskem prometu. Izpusti iz železniškega prometa so se v enakem obdobju skoraj prepolovili. Po posameznih TGP so v obdobju 1986 - 2019 najbolj narasli izpusti CO2 (za 169%) izpusti N2O za 83 %, medtem, ko so se izpusti CH4 zmanjšali za 69 %.

Cestni promet je vir velike večine izpustov zaradi prometa, saj je leta 2019 prispeval 99 % vseh izpustov. Število cestnih motornih vozil, pa tudi moč in prostornina njihovih motorjev v Sloveniji nenehno naraščajo, medtem, ko se specifična poraba novih vozil le počasi zmanjšuje. Razvoj infrastrukture, posebno na urbanih območjih, taki rasti ne zmore slediti, zato so vse pogostejši cestni zastoji. V zadnjih letih je zelo pereča tudi rast cestnega tovornega prometa, posebno tranzitnega. Delež izpustov iz tovornega prometa je bil leta 2014 ocenjen na 35,5 %, medtem, ko druge izpuste povzroča potniški promet (osebni promet 63,2 %, avtobusni promet 1,4 %).

Medtem ko so se izpusti železnic v EU od leta 1990 zmanjšali, so se povečali izpusti cestnega prometa, pomorskega prometa in letalstva. V prihodnjih 15 letih naj bi se zmanjšali le izpusti cestnega prometa. Cestni promet predstavlja največji delež skupnih izpustov prometa v EU (približno 71 % leta 2018), vendar naj bi se ta zmanjšal, saj se cestni promet razogljičuje hitreje kot drugi načini prevoza. Največje povečanje do leta 2030 je predvideno v letalskem sektorju, čemur sledi mednarodni pomorski promet. Zato naj bi ti podsektorji v prihodnjih letih predstavljali večji delež izpustov v prometnem sektorju. Najnovejši trendi kažejo še hitrejše povečanje, kot je bilo predvideno za letalstvo, čeprav bodo učinki COVID-19 v letu 2020 verjetno povzročili znatno zmanjšanje (TERM, 2020).

Slovenija je bila po rasti izpustov TGP med državami EU-27 v letu 2019 na 21. mestu. K rasti sta prispevala tako cestni kot letalski promet. Izpusti TGP iz mednarodnega letalstva in pomorstva prav tako hitro naraščajo, vendar niso vključeni v kvote, relevantne za cilje Kjotskega protokola.

Za izpolnjevanje obveznosti iz prvega obdobja Kjotskega protokola je Vlada RS leta 2009 sprejela spremenjen in dopolnjen operativni načrt za zmanjšanje izpustov TGP. V zadnjem poročilu Vladi o spremljanju izvajanja OP-TGP za leto 2011 je ugotovljeno, da so nižji izpusti iz prometa v zadnjih letih posledica precejšnjega zmanjšanja zunanjetrgovinskih tokov oziroma cestnega blagovnega prometa. Ustrezen dejavnik je bilo tudi ustrezno prilagajanje trošarin, kar pomeni, da so bile maloprodajne cene goriva primerljive s cenami v sosednjih državah.  Z uvajanjem nujnih ukrepov trajnostne prometne politike je Slovenija še vedno zelo zaostajala, čeprav so bila v začetku leta 2010 zagotovljena znatna sredstva za investicije v železniško infrastrukturo, v tem letu pa se je intenziviralo tudi izvajanje aktivnosti na področju javnega potniškega prometa. Povečala se je podpora razvoju in uvajanju posameznih nizkoogljičnih tehnologij (novi kompetenčni in razvojni centri, program podpore uvajanju električnih vozil), vendar to področje kot celota v politiki raziskav in razvoja še ni bilo prioritetno obravnavano.

V letu 2014 je Vlada sprejela nov Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020. V njem je bil opredeljen dolgoročni cilj zmanjšanja izpustov iz tega sektorja do leta 2050 najmanj  za  polovico in do leta 2020 za 9 % glede na leto 2008.  Za  dosego teh ciljev je bilo načrtovano izvajanje ukrepov, kot so uveljavljanje nizkoogljičnih tehnologij, trajnostnega prevoza in zagotavljanje enake ali boljše kakovosti življenja z manj prevoženimi kilometri. Ukrepi naj bi bili do leta 2020 zlasti usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti vozil, spodbujanje tehnologij in goriv z nižjimi izpusti CO2, izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa za povečanje njegove uporabe le-tega in optimiranje prevoza.


Metodologija

št. 60/2002)(Citira

Cilji povzeti po:

Evropskem zelenem dogovoru (COM(2019) 640 final), Strategiji za trajnostno in pametno mobilnost (COM(2020) 789 final) in Predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti (COM(2020) 80 final).

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki o izpustih iz zgorevanja goriv so večinoma izračunani z uporabo statističnih podatkov o rabi goriv, kurilnih vrednosti goriv in emisijskih faktorjev. Za izračun izpustov iz cestnega prometa pa uporabljamo vrsto drugih podatkov, najpomembnejši so podatki o voznem parku (Evidenca registriranih motornih in priklopnih vozil) in podatki o prevoženih kilometrih. Priporočena metodologija je pripravljena s strani Medvladnega foruma za spremembo podnebja (IPCC). Podatki se zbirajo vsakoletno in se posodobijo tudi za leta nazaj kadar je to potrebno.

Metodologija obravnavanja podatkov za ta kazalec: Za izračun izpustov iz cestnega prometa se uporablja model COPERT 4, ki je bil razvit v okviru Evropske okoljske agencije (EEA). Model uporablja različne emisijske faktorje glede na vrsto goriva, starost in vrsto vozila, hitrost vožnje, kakor tudi klimatske pogoje. Izpusti se izračunajo glede na slovenski vozni park, nato pa se prilagodijo dejanskim podatkom o prodanem gorivu. Metodologija namreč zahteva, da se izpusti iz goriva, ki je bilo prodano v Sloveniji prišteva k slovenskim izpustom, četudi je bilo gorivo prodano tujcem. Skupni izpusti TGP so izračunani kot utežena vsota izpustov posameznih snovi. Uteži (Global warming potential = GWP) so določene v navodilih Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja na podlagi izsledkov IPCC in znašajo: CO2 = 1, CH4 = 25, N2O = 298. Enota je ekvivalent izpustov CO2 (CO2 ekv). Povprečne letne rasti izpustov so izračunane kot [(zadnje leto/izhodiščno leto)(1 /število let) –1] x 100

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti toplogrednih plinov v prometu po vrstah prometa, Slovenija, 1986-2019

 

Kt CO2 ekv

Emisijske evidence TGP, poročano marec 2021, ARSO

 

1986-2019

Letno za predpreteklo leto

Letno

24.4.2021

Da

Spremembe skupnih izpustov toplogrednih plinov iz prometa glede na prevozni način in toplogredni plin, Slovenija, 1986–2019

 

%

Arhiv TGP, Agencija RS za okolje, 2020

Letno za predpreteklo leto

Letno

24.4.2021

Da

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1, 2, 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: kot za Slovenijo.

Metodologija obravnavanja podatkov za kazalec: kot za Slovenijo.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Spremembe skupnih izpustov toplogrednih plinov iz prometa, EU, 1990–2019

 

%

EEA greenhouse gases - data viewer, 2021

1990–2019

Da, aprila za predpreteklo leto

Letno

24.4.2021

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura