KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

×

Informative message

Kazalec je arhivski in in ga ne posodabljamo več. Vključen je v kazalcih EN31.

Ključno sporočilo
Bad

Proizvodnja električne energije iz SPTE se je leta 2007 prvič v obdobju 2002-2007 znižala glede na predhodno leto, s čimer se je Slovenija oddaljila od cilja iz ReNEP. Analiza potenciala za SPTE kaže, da je cilj možno doseči, vendar je potrebno izboljšati shemo zajamčenih odkupnih cen, zlasti za enote SPTE v industriji.


Proizvodnja električne energije v enotah SPTE je izračunana po metodologiji EUROSTAT, ki glede na povprečni letni izkoristek enote uporablja dva pristopa. Če je izkoristek večji od 75 %, se upošteva celotna proizvodnja, če pa je izkoristek manjši od 75 %, se proizvodnja izračuna z množenjem proizvodnje toplote iz SPTE s karakterističnim razmerjem med močjo enote in proizvodnjo toplote. Pri proizvodnji toplote se upošteva vsa toplota.

Soproizvodnja toplote in električne energije je eden izmed načinov za povečanje učinkovitosti proizvodnje električne energije, ker koristno izrablja toploto, ki se pri termoelektrarnah izgubi. Skupni izkoristek proizvodnje toplote in električne energije v enotah soproizvodnje tipično znaša med 80 in 90 %, medtem ko imajo klasične termoelektrarne izkoristek proizvodnje električne energije med 35 in 55 % (pri nas 30%), za proizvodnjo toplote pa do 90 %. Poleg tega so enote soproizvodnje locirane bližje porabnikom električne energije in toplote, s čimer se dodatno zmanjšajo izgube pri prenosu. Skupni prihranek primarne energije pri soproizvodnji je tako med 10 in 30%, kar pomembno povečuje učinkovitost proizvodnje električne energije ter zmanjšuje vpliv na okolje, dodatno pa se vpliv lahko zmanjša z uporabo okolju prijaznejših goriv npr. zemeljski plin ali obnovljivi viri energije.


Grafi

Slika EN14-1: Proizvodnja električne energije v enotah SPTE v obdobju 2002-2005 ter linearno približevanje cilju leta 2010
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije.

Prikaži podatke
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dejanska proizvodnja el. energije v SPTE [GWh] 872.6 909.8 977.4 1104.7 1123 1087.7 - - -
Linearna pot k cilju ReNEP leta 2010 [GWh] 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600
Delež proizvodnje el. energije SPTE v skupni proizvodnji električne energije [%] 6 6.6 6.4 7.3 7.4 7.2 - - -
Slika EN14-2: Proizvodnja električne energije v SPTE ter njen delež v skupni proizvodnji električne energije za EU-27 leta 2004
Viri: 

EUROSTAT.

Prikaži podatke
Malta Ciper Grčija Francija Irska Bolgarija Velika Britanija Španija Slovenija Švedska
Proizvodnja el. En. V SPTE [GWh] 8 0 1.1 18.4 1.5 2.8 25.2 21.9 1.1 11.4
Delež električne energije iz CHP 2006 [%] 0 0.3 1.7 3.2 5.6 6 6.3 7.2 7.4 8
Povprečna letna rast proizvedene el. en. v CHP v obdobju 2004-2006 [%] 0 0 6.5 -11.7 46.8 -9.3 -3 -4.5 7.5 -0.6
Belgija Italija EU-15 Estonija EU-25 Luksemburg Portugalska Nemčija Litva Češka republika
Proizvodnja el. En. V SPTE [GWh] 7.4 30.9 290.9 1 352.2 0.5 5.7 79.7 1.8 12.7
Delež električne energije iz CHP 2006 [%] 8.7 9.8 10.1 10.7 10.8 10.9 11.6 12.5 14.3 15.1
Povprečna letna rast proizvedene el. en. v CHP v obdobju 2004-2006 [%] 1.8 10 3.1 4 2.9 1.4 2.7 15.9 11 -4
Poljska Avstrija Romunija Madžarska Slovaška Nizozemska Finska Danska Latvija
Proizvodnja el. En. V SPTE [GWh] 26 10.2 11.3 0 8.7 29.4 28.8 18.6 2.1
Delež električne energije iz CHP 2006 [%] 16 16.1 18 22.4 27.6 29.9 34.9 40.7 42.6
Povprečna letna rast proizvedene el. en. v CHP v obdobju 2004-2006 [%] -3 2.9 -17.4 10.9 34.3 0.7 1.3 -9.8 15.4

Cilji

Slovenija si je v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu zadala glede proizvodnje električne energije v enotah soproizvodnje za cilj podvojitev v obdobju 2000-2010, in sicer z 800 GWh na 1600 GWh.


Proizvodnja električne energije v sistemih soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) je leta 2007 znašala 1.088 GWh, proizvodnja toplote pa 11.893 TJ. Delež proizvedene električne energije v enotah SPTE v celotni proizvedeni električni energije je znašal 7,2 %. Glede na leto 2006 se je proizvodnja električne energije zmanjšala za 3,1 %. Zaradi rasti v preteklih letih se je proizvodnja električne energije v enotah SPTE v obdobju 2002-2007 povečala za 24,7 %, kar je več od povečanja celotne proizvodnje električne energije, ki je znašalo 3,0 %. Zato je bil delež električne energije iz SPTE v skupni proizvodnji leta 2007 glede na leto 2002 večji za 21 %. Proizvodnja toplote v enotah SPTE se je po letu 2005 že drugič zmanjšala, kar lahko delno pripišemo tudi toplejšim zimam.

Cilj Resolucije o Nacionalnem energetskem programu je v obdobju 2000-2010 podvojiti proizvodnjo električne energije v enotah SPTE z 800 GWh na 1600 GWh. Če predpostavimo linearno povečevanje proizvodnje bi morala leta 2007, da bi sledili cilju, znašati 1360 GWh, kar je za 25 % več, kot je bila dejanska proizvodnja. V letu 2007 se je Slovenija močno oddaljila od doseganja ciljne proizvodnje električne energije v enotah SPTE, kar je razvidno tudi iz slike.

Enote soproizvodnje se delijo na samoproizvajalce, to so podjetja, ki poleg svoje osnovne dejavnosti proizvajajo še električno energijo in/ali toplotno energijo, ter na javne elektrarne, kjer je proizvodnja električne in/ali toplotne energije njihova glavna dejavnost. Lahko so v zasebni ali javni lasti. Samoproizvajalci večinoma prihajajo iz sektorjev končne rabe, javne elektrarne pa iz daljinskega ogrevanja. Proizvodnja električne energije samoproizvajalcev je bila leta 2007 268 GWh, kar predstavlja 27 % celotne proizvodnje. Od leta 2005 se je proizvodnja zmanjševala.

Kapaciteta enot soproizvodnje se v obdobju 2002-2007 ni bistveno spreminjala, z izjemo leta 2006, ko je znašala 346 MW. Leta 2007 se je znižala na 334 MW. To seveda ne pomeni, da ni prihajalo do inštalacije novih enot, saj je bilo v tem obdobju postavljenih približno 30 novih enot, v največji meri plinskih motorjev, vendar so po drugi strani prenehale delovati stare enote, ki so bile na koncu življenjske dobe.

Raba obnovljivih virov še dodatno izboljša okoljsko sliko soproizvodnje toplote in električne energije. Delež obnovljivih virov v skupni porabi goriv je leta 2007 znašal 3,5 %, pri čemer se je potrebno zavedati, da je v porabi goriv v enotah SPTE upoštevana tudi celotna poraba premoga v termoelektrarni Šoštanj, ker delno deluje v SPTE načinu. To je najmanj v obdobju 2002-2007. Znižanje deleža je posledica zaprtja proizvodnje celuloze v podjetju Vipap. Delež lignita v porabi goriv je znašal 71 %. Sledi poraba rjavega premoga s 15 %, ki se porablja v termoelektrarni-toplarni Ljubljana. Zemeljski plin predstavlja 10 %, tekoča goriva pa 0,4 %.

Anketa o možnostih in ovirah za razvoj soproizvodnje, opravljena med potencialnimi investitorji v letu 2006, je kot največjo oviro za investitorje identificirala negotove cene zemeljskega plina oz. razmerje med ceno električne energije in zemeljskega plina. Dodatne ovire so slabi ekonomski kazalci projektov SPTE (nizka donosnost oz. dolga vračilna doba) ter visoki začetni stroški oz. s tem povezano zagotavljanje finančnih sredstev (IJS, 2007).

Glavni instrument za spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije je sistem zagotovljenih odkupnih cen oz. premij za oddajo proizvedene električne energije v omrežje ali samostojno prodajo na trgu električne energije. Sedanja shema spodbujanja temelji na statusu kvalificiranega proizvajalca električne energije (KP), ki ga lahko pridobi proizvajalec električne energije, ki proizvaja elektriko in toploto z nadpovprečnim izkoristkom v procesu soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE, skupni letni izkoristek > 75% oz. 80%). Cene za kvalificirane proizvajalce se razlikujejo glede na tehnologije, velikosti enot in uporabljeno vrsto primarne energije. Trenutni mehanizem odkupnih cen za soproizvodnjo je omogočil zadostno podporo predvsem za izgradnjo manjših novih enot soproizvodnje v sistemih daljinskega ogrevanja (izgradnja novih enot že presega projekcije iz ReNEP) in za izrabo bioplina. Podpora soproizvodnji v ostalih dejavnostih (predvsem industriji kot tudi v storitvenem sektorju) pa je nezadostna. Zato se pripravlja prenovljen sistem odkupnih cen. Položaj SPTE opredeljujejo tudi drugi mehanizmi (potrdila o izvoru, obveznost preverjanja tehničnih in ekonomskih možnosti za SPTE ob izdaji energetskega dovoljenja za termoelektrarne ali toplarne, večje od 1 MW, itd.), izpostaviti pa je smiselno trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, kjer so enote SPTE pri razdelitvi kuponov, zaradi specifičnosti, obravnavane drugače. Specifika SPTE je v tem, da se emisije na lokaciji povečajo, vendar se s tem, ko dobimo več produkta na enoto vhodne energije, zmanjšajo emisije na nacionalnem nivoju.

Analiza potenciala za uporabo soproizvodnje v Sloveniji, ki je bila izvedena na podlagi zahtev Direktive 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje in upošteva načrte upravljavcev naprav, je pokazala, da bi bilo ob izvedbi načrtovanih ukrepov spodbujanja SPTE, ki so predvideni v Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, možno proizvodnjo električne energije do leta 2010 povečati za 552 GWh. S tem bi leta 2010 dosegli proizvodnjo 1657 GWh, kar minimalno presega cilj, postavljen v ReNEP (IJS, 2007).

Delež SPTE v proizvodnji električne energije v EU-25 je leta 2006 znašal 10,8 %, pri čemer je bil v EU-15 10,1 %. Slovenija je pod povprečjem EU, kar je lepo razvidno tudi s slike. Spodbudno pa je, da je povprečna letna rast proizvodnje električne energije v enotah SPTE v obdobju 2004-2006 v Sloveniji s 7,5 % višja kot v EU-25, kjer je 2,9 %.


Podatki za Slovenijo:
Izvorna baza podatkov: Za kazalec so bili uporabljeni podatki o proizvodnji električne energije in toplote ter rabi goriv v enotah soproizvodnje toplote in električne energije, ki so bili posredovani s Statističnega urada RS. Uporabljeni so bili podatki o ECHP proizvodnji električne energije na generatorju za obdobje 2002-2007. Podatki pred letom 2002 niso uporabni zaradi spremenjene metodologije. Za primerjavo Slovenije z EU so bili uporabljeni podatki EUROSTAT-a, ki so objavljeni v publikaciji Data in focus, Combined Heat and Power (CHP) in the EU, Turkey, Norway and Iceland – 2006 data - Issue number 22/2008 in Combined Heat and Power (CHP) in the EU, Bulgaria, Romania and Turkey - 2004 data ter podatek o deležu proizvedene električne energije v enotah SPTE v celotni proizvodnji električne energije (Combined heat and power generation - Percentage of gross electricity generation Energy and Environment), ki je prikazan med strukturnimi kazalci (Structural indicators > Environment > Combined heat and power generation)
Skrbnik podatkov je Statistični urad Republike Slovenije - Ivo Eržen in EUROSTAT.
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov: Podatki o soproizvodnji toplote in električne energije so pripravljeni v skladu z EUROSTAT metodologijo, ki določa, dva različna načina izračuna proizvodnje električne energije v SPTE (ECHP) glede na skupni izkoristek enote. Če je povprečni letni izkoristek (proizvodnje toplote in električne energije) višji od 75 %, je vsa električna energija upoštevana kot proizvodnja SPTE. Če pa je izkoristek nižji, je proizvodnja električne energije iz SPTE izračunana z množenjem proizvodnje toplote iz SPTE s karakterističnim razmerjem med močjo enote in proizvodnjo toplote. Podatki SURS-a niso objavljeni, podatki EUROSTAT-a pa so objavljeni v publikacijah, ki so dostopne preko spleta. Zbiranje podatkov poteka na letni ravni. Podatki o SPTE za Slovenijo obstajajo za obdobje 2002-2007. Podatki za EU-27 pa so na voljo za leta 2002 in 2004-2006.
Metodologija obdelave podatkov: Povprečne letne rasti rabe električne energije so izračunane kot [(zadnje leto/bazno leto)(1 /število let) –1] x 100
Delež proizvodnje električne energije iz SPTE v celotni proizvodnji električne energije je bil izračunan kot kvocient proizvodnje električne energije v SPTE (ECHP) na generatorju in celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti: Za izračun kazalca so uporabljeni uradno poročani podatki, ki so izračunani na podlagi mednarodno potrjene metodologije.
- Ocena: primernost: 1, točnost: 2, časovna primerljivost: 2, prostorska primerljivost: 1.

Reference:
- EEA, 2007: EN20 Combined Heat and Power (CHP),
- IJS, 2007: Analiza potenciala za uporabo soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom v Sloveniji, Poročilo Evropski komisiji v skladu s 6. členom in prilogo IV Direktive 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote,
- MOP, 2006: Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012.


Povezani kazalci