KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Poraba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji se je v zadnjih osemindvajsetih letih več kot prepolovila, in sicer iz 2.031 ton v letu 1992 na 942 ton v letu 2019. Zaradi večjega deleža trajnih nasadov predstavljajo fungicidi več kot dve tretjini vseh uporabljenih FFS v Sloveniji. V letu 2019 je skupna poraba FFS na enoto njivskih površin in trajnih nasadov znašala 4,7 kg na hektar, kar je najmanj v zadnjem 10-letnem obdobju spremljanja porabe FFS.


FFS so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin oziroma rastlinskih proizvodov. Aktivne snovi imajo splošni ali posebni učinek na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode.

Kazalec prikazuje prodajo aktivnih snovi, ki sestavljajo fitofarmacevtska sredstva (FFS) ter porabo FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi).

Kazalec ne upošteva (zaradi nerazpoložljivosti zanesljivih podatkov) porabe FFS na drugih nekmetijskih zemljiščih (npr. železnice, ceste, zelenice, golf igrišča in druga športna igrišča), kjer se prav tako izvajajo ukrepi varstva rastlin ob uporabi FFS. Ta kategorija zemljišč predstavlja v Sloveniji po različnih ocenah tudi več kot 50.000 ha. Zaradi tega so trenutni podatki porabe FFS na hektar obdelovalnih površin višji kot bi bili, če bi upoštevali dejanske površine, kjer se FFS uporabljajo.


Grafi

Slika KM01-1: Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v tonah aktivnih snovi v obdobju 1992–2019
Viri: 

SURS, 2021

Prikaži podatke

Fungicidi [t]

Herbicidi [t]

Insekticidi [t]

Druga sredstva [t]

Skupaj [t]

1992

916

655

353

107

2031

1993

917

576

324

109

1962

1994

731

526

296

119

1672

1995

693

418

260

124

1495

1996

656

425

243

117

1444

1997

694

478

180

100

1452

1998

839

428

154

105

1526

1999

886

432

192

92

1602

2000

842,59

408,53

97,97

119,02

1468,11

2001

932,72

365,89

80,91

18,75

1398,27

2002

936,69

384,98

109,46

40,80

1471,93

2003

844,10

400,46

122,88

67,02

1434,46

2004

1114,49

291,16

99,89

25,20

1530,74

2005

968

320

97

29

1414

2006

817

322

110

32

1281

2007

689

334

106

26

1155

2008

847

296

42

32

1218

2009

794

276

69

23

1163

2010

789,32

253,78

61,84

29,43

1134,37

2011

796,62

284,86

56,96

28,70

1167,14

2012

699,76

279,63

53,07

25,90

1058,35

2013

646,14

232,03

44,30

26,30

950

2014

724

233

43

28

1028

2015

785

220

69

27

1102

2016

858

244

43

21

1166

2017

790

233

50

16

1090

2018

825,30

254,50

55,60

30,70

1166,10

2019

681,50

199,80

37,40

23

941,80

Slika KM01-2: Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo v letu 2019
Viri: 

UVHVVR, 2021

Prikaži podatke

Fungicidi [kg]

Herbicidi [kg]

Insekticidi [kg]

Druga sredstva [kg]

Skupaj [kg]

Fungicidi [%]

Herbicidi [%]

Insekticidi [%]

Druga sredstva [%]

Skupaj [%]

2010

789323

253778

61840

29429

1134370

69,60

22,40

5,40

2,60

100

2013

646136,10

232025,18

44296,33

26297,68

948755,29

68,10

24,46

4,67

2,77

100

2015

785436

220114

69638

26927

1102115

71,27

19,97

6,32

2,44

100

2016

857715

244089

43334

21329

1166530

73,53

20,92

3,71

1,83

100

2017

789816

233335

50369

16582

1090102

72,45

21,40

4,62

1,52

100

2018

825340

254487

55627

30669

1166123

70,78

21,82

4,77

2,63

100

2019

68152097

19983783

3738327

2304934

94179141

72,36

21,22

3,97

2,45

100

Slika KM01-3: Deleži prodaje posameznih skupin fungicidov na debelo v letu 2019
Viri: 

UVHVVR, 2021

Prikaži podatke

Anorganski fungicidi na podlagi bakrovih spojin [kg]

Drugi anorganski fungicidi (predvsem na podlagi žvepla) [kg]

Fungicidi na podlagi ditiokarbamatov [kg]

Ostali fungicidi [kg]

Skupaj [kg]

Anorganski fungicidi na podlagi bakrovih spojin [%]

Drugi anorganski fungicidi (predvsem na podlagi žvepla) [%]

Fungicidi na podlagi ditiokarbamatov [%]

Ostali fungicidi [%]

Skupaj [%]

2010

51843

405201

154015

178264

789323

6,57

51,34

19,51

22,58

100

2013

41088,86

338373,35

121001,72

145672,17

646136,10

6,36

52,37

18,73

22,55

100

2015

47973

404752

142474

190237

785436

6,11

51,53

18,14

24,22

100

2017

45132

420058

135546

189080

789816

5,71

53,18

17,16

23,94

100

2019

39841

343867

108662

162959

681521

5,85

50,46

15,94

23,91

96,16

Slika KM01-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v letih 2000–2019
Viri: 

SURS, 2021, UVHVVR, 2021

Prikaži podatke

Fungicidi [kg/ha]

Herbicidi [kg/ha]

Insekticidi [kg/ha]

Skupaj [kg/ha]

2000

4,20

2,03

0,49

7,31

2001

4,60

1,81

0,40

6,90

2002

4,72

1,94

0,55

7,42

2003

4,19

1,65

0,59

6,76

2004

5,47

1,43

0,49

7,52

2005

4,75

1,57

0,48

6,94

2006

3,98

1,57

0,54

6,24

2007

3,42

1,66

0,53

5,74

2008

4,10

1,44

0,20

5,90

2009

3,95

1,37

0,34

5,78

2010

4,01

1,29

0,31

5,76

2011

4,07

1,46

0,29

5,97

2012

3,53

1,41

0,27

5,33

2013

3,21

1,15

0,22

4,71

2014

3,58

1,15

0,21

5,08

2015

3,96

1,11

0,35

5,56

2016

4,24

1,21

0,21

5,71

2017

3,91

1,15

0,25

5,39

2018

4,12

1,27

0,28

5,83

2019

3,37

0,99

0,19

4,66

Slika KM01-5: Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v posameznih državah EU v letih 2003, 2009, 2016 in 2019
Viri: 

Eurostat, 2021; UVHVVR, 2021

Prikaži podatke

2003 [kg/ha]

2005 [kg/ha]

2007 [kg/ha]

2008 [kg/ha]

2009 [kg/ha]

2010 [kg/ha]

2011 [kg/ha]

2012 [kg/ha]

2013 [kg/ha]

2014 [kg/ha]

2016 [kg/ha]

2019 [kg/ha]

Belgija

10,27

11,28

10,47

9,30

7,42

6,43

7,29

7,96

7,57

8,36

7,81

7,25

Italija

8,87

9,09

8,14

8,14

7,73

7,63

7,51

7,00

6,06

7,02

6,58

5,18

Portugalska

7,64

8,55

9,86

8,87

7,40

7,49

7,66

6,76

5,37

6,90

5,61

5,39

Nizozemska

6,95

8,10

9,82

9,39

8,49

8,85

10,61

10,94

10,06

9,95

10,24

8,97

Slovenija

6,77

6,81

5,63

5,90

5,78

5,76

5,74

5,12

4,55

4,99

5,74

4,98

Francija

3,82

4,02

3,99

4,06

2,54

3,13

3,18

3,29

3,44

3,88

3,67

2,82

Velika Britanija

3,56

3,84

3,09

2,93

2,89

2,14

4,00

3,22

2,63

3,61

2,99

2,69

Nemčija

2,50

2,44

2,70

2,86

2,48

2,61

3,63

3,78

3,62

3,82

3,92

3,74

Avstrija

2,34

2,30

2,44

2,96

2,47

2,58

2,42

2,50

2,18

2,38

3,11

3,48

Madžarska

2,28

2,55

3,00

2,58

2,38

2,30

1,90

1,81

1,73

1,99

2,17

1,74

Danska

1,21

1,31

1,36

1,67

1,16

1,59

2,15

2,45

1,73

0,80

1,08

1,08

Poljska

0,64

1,37

1,25

1,67

1,50

1,72

1,90

1,94

1,99

2,09

2,18

2,12

Finska

0,75

0,64

0,65

0,72

0,75

0,77

1,34

1,40

1,66

1,60

2,04

1,79

Švedska

0,77

0,57

0,62

0,71

0,53

0,56

1,00

0,92

0,84

0,96

0,76

0,69

Estonija

0,58

0,67

0,77

0,93

0,69

0,80

0,73

0,90

0,90

0,93

1,13

1,18


Cilji

V okviru intenzivne in hkrati trajnostne kmetijske pridelave za zatiranje plevela, bolezni in škodljivcev po potrebi uporabljamo kot dopolnilni ukrep tudi FFS in sledimo naslednjim ciljem:

  • zagotavljanje visokih standardov varne in kakovostne hrane;
  • zmanjšanje negativnih vplivov na vode, tla in zrak; varovanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje kmetijske krajine;
  • pomembno izboljšanje kemijskega stanja podzemnih voda, zmanjšanje vrednosti FFS in njihovih razgradnih produktov v pitni vodi in doseganje meril kakovosti skladno s Pravilnikom o pitni vodi; 
  • zmanjšanje porabe FFS, povečevanje deleža ekološke in drugih trajnostnih oblik kmetijstva ter preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja okolja iz točkovnih in razpršenih virov;
  • Sistematično spremljanje prometa in uporabe FFS ter večji nadzor z namenom preprečitve njihovih škodljivih učinkov na ljudi in okolje.

FFS (podskupina pesticidov) so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki učinkujejo na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode in tako varujejo rastline. Glede na izhodiščno leto sistematičnega spremljanja podatkov, 1992, se je poraba FFS v Sloveniji do leta 2007 skoraj prepolovila. Če smo še leta 1992 porabili 2.031 ton FFS, je njihova skupna poraba v naslednjih petnajstih letih precej padla in v letu 2007 znašala le še 1.155 ton. Podatki o skupni porabi FFS v zadnjem 10-letnem obdobju kažejo, da le-ta ostaja večinoma nespremenjena in znaša v povprečju približno 1.100 ton. V letu 2019 smo zabeležili še nekoliko nižjo porabo in sicer 942 ton.

Poraba FFS na enoto obdelovalne površine (njive in vrtovi, trajni nasadi) je v analiziranih zadnjih desetih letih (2009–2019) precej enakomerna. Poraba znaša približno 5,4 kg aktivne snovi na hektar v tem obdobju, nihanja med leti pa so predvsem posledica vremenskih razmer. Glede na 10-letno povprečje smo v letu 2019 zabeležili najmanjšo skupno porabo FFS in sicer 4,7 kg aktivne snovi na hektar obdelovalne površine.

Pri obravnavi prikazane porabe na hektar obdelovalne površine je treba upoštevati, da je le-ta nekoliko precenjena, saj podatek o zemljiščih ne zajema vseh površin, na katerih se uporabljajo FFS (kmetijska zemljišča ne-kmetov, zelenice, športna igrišča, ceste, ipd.) (UVHVVR, 2021).

Po porabi FFS na hektar obdelovalnih zemljišč se Slovenija sicer uvršča v zgornjo polovico držav EU, vendar pa smo povsem primerljivi z državami s podobnimi vrstami gojenih rastlin in podobnimi agroklimatskimi razmerami. Za Slovenijo je značilen velik delež trajnih nasadov – sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč, na katerih je poraba FFS (predvsem fungicidov) na hektar precej večja kot pri travinju, žitih in večini okopavin. V celotnem analiziranem obdobju (1992–2019) predstavljajo fungicidi več kot dve tretjini vseh uporabljenih sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji. Med temi prevladujejo za okolje manj obremenjujoči anorganski fungicidi na podlagi žvepla.

Trend zmanjševanja porabe herbicidov je predvsem posledica uporabe novejših skupin pripravkov z manjšim odmerkom aktivne snovi na hektar in precejšnjih sprememb v setveni strukturi, manj pa zaradi nadomeščanja uporabe herbicidov z nekemičnimi postopki uravnavanja plevela.

Poraba insekticidov, ki predstavljajo manj kot 5 % vseh uporabljenih FFS, se spreminja predvsem v odvisnosti od vremenskih razmer, ki vplivajo na razvoj škodljivcev. Registracijo, promet in uporabo FFS zaradi varstva potrošnikov kmetijskih pridelkov in varstva okolja – predvsem vodnih virov – ureja zakonodaja, kjer veljajo posebne omejitve uporabe znotraj vodovarstvenih območjih.


Cilji povzeti po:

Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (Ur.l. RS, št. 8/20), Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) (Ur.l. RS, št. 31/20), Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih ( ZFfS-1) (Ur.l. RS, št. 83/12), Nacionalnem akcijskem programu za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022 (Vlada RS nov/2012) ter Načrtu upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Ur.l.RS, št.67/2016) v okviru Vodne direktive (2000/60/ES).

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o proizvodnji in prodaji FFS v Sloveniji zbira vsako leto Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) na podlagi obveznega javljanja podatkov s strani podjetij, ki se ukvarjajo prometom in prodajo FFS. Podatki so zaradi načina zbiranja in urejanja podatkov za preteklo leto na voljo v tekočem letu (npr. v sredi leta 2020 za leto 2019). Podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi ter o obdelovalnih zemljiščih pa zbira SURS v sklopu njihovih periodnih popisov in jih letno objavlja v Statističnem letopisu Republike Slovenije. Podatke o kmetijskih zemljiščih občasno pripravljajo in urejajo tudi na MKGP (leto 2002 in 2005), pri čemer pa se le-ti precej razlikujejo od podatkov, ki jih pripravljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije in temeljijo na posnetkih iz zraka.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na grafih je prikazana skupna količina prodanih sredstev in prodaja posameznih skupin FFS (fungicidi, herbicidi, insekticidi) ter deleži prodaje FFS za obdobje 1992–2019 v Sloveniji. Za našo državo je izračunana je tudi poraba FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Skupna prodaja in deleži sredstev za varstvo rastlin na debelo v tonah aktivnih snovi v obdobju 1992–2019

t

SURS - SiStat:

Tabela: H199S Prodaja fitofarmacevtskih sredstev (kg aktivnih snovi) po glavnih skupinah, Slovenija, letno

 

UVHVVR:

Sektor za fitofarmacevtska sredstva

1992–2019

SiStat-septembra za preteklo leto

 

UVHVVR- v aprilu za predpreteklo leto, za raziskovalne namene v aprilu za preteklo leto

Enkrat na leto

 

28. 4. 2021

 

Podatki so mednarodno primerljivi v okviru EU. Količine, ki so objavljene na Eurostat-u za leta od 2011 naprej, so nižje od količin objavljenih na SiStat, ker ne vključujejo podatkov za kategoriji proizvodov biološki fungicidi in insekticidi na osnovi bioloških in rastlinskih izdelkov zaradi metodološke nedorečenosti glede merjenja količin.

Skupna površina obdelovanih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) v obdobju 2000–2019

ha

SURS - SiStat:

Tabela: 1502401S Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov (ha), Slovenija, letno

2019

Julija za preteklo leto

Da, v okviru EU.

 

 

Opredelitev kazalca:

 

  • Relevantnost kazalca: 1 za podatke o prodaji FFS, 2-3 za podatke o porabi FFS na ha

 

1=globalno,

2=EU,

  •  

 

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1 za podatke o prodaji FFS, 2-3 za podatke o porabi FFS na ha

 

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

 

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1 (podatki nimajo prostorskega značaja, ki je nižje ravni od nacionalne)

 

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o proizvodnji, prodaji in porabi FFS sicer zbirajo različne organizacije kot so OECD in Evropsko združenje proizvajalcev FFS-ECPA, najpomembnejša baza podatkov o prodaji FFS pa je na Eurostat-u. Njihovi podatki naj bi bili najbolj verodostojni, težavo pa predstavlja neusklajena metodologija za obdobje pred letom 2016. Države članice EU so od takrat dalje s spremembo (2017/269/ES) uredbe obvezane poročati o prodaji in rabi pesticidov po skupnem in posodobljenem seznamu aktivnih snovi iz priloge III uredbe o zbiranju statističnih podatkov o pesticidih (1185/2009/ES).

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na grafih je prikazana poraba FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) v Sloveniji ter podana primerjava s tistimi državami Evropske unije (EU), za katere so na voljo podatki v podatkovni bazi Eurostata. Trenutno so za države EU na voljo podatki o skupni količini prodanih FFS za obdobje od 2011–2019. Podobno velja tudi za podatke o obsegu njivskih površin in trajnih nasadov, ki so na voljo za obdobje od 2007–2019 in za nekatere države EU tudi za leto 2019.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Skupna prodaja sredstev za varstvo rastlin v tonah aktivnih snovi v obdobju 2003-2019

t

Eurostat:

Tabela: AEI_FMSALPEST09 Pesticide sales

2003–2019

 

Konec marca za predpreteklo leto

 

Enkrat na leto

 

28. 4. 2021

 

Podatki za obdobje 2011-2015 so v postopku revizije in prilagoditve skupni metodologiji. Od leta 2016 dalje so podatki

mednarodno primerljivi zaradi usklajene metodologije zbiranja statističnih podatkov o pesticidih (2017/269/ES in 1185/2009/ES).

Skupna površina obdelovanih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) v posameznih državah EU v letih 2003, 2009 in 2019

ha

Eurostat:

Tabela: EF_LUS_MAIN Main farm land use by NUTS 2 regions

Sredi maja za preteklo leto

Da, v okviru EU

 

 

Drugi viri in literatura

Fitosanitarna uprava RS, Sektor za FFS in mineralna gnojila, osebna komunikacija, 2021. 

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).


Povezani kazalci