KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V letu 2012 so več kot polovico kopnega ozemlja Slovenije pokrivali gozdovi (56 %, skupaj z grmičastim gozdom 58 %), drugo pretežno naravno rastje je zavzemalo 4 %, 35 % površja je namenjenega pretežno kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. V obdobjih med 1996 in 2000 , 2000 in 2006 ter 2006 in 2012 so bile spremembe pokrovnosti in rabe tal razmeroma majhne (zgodile so se na 0,12 % ,0,13 % oz. 0,09 % površja), nanašajo pa se predvsem na gospodarjenje z gozdovi in izgradnjo cestne infrastrukture.


Kazalec prikazuje značilnosti in razvoj pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji, zajetih po metodologiji CORINE Land Cover v letih 1996, 2000, 2006 in 2012. 

Prikazani so tudi zaznani prevladujoči procesi spreminjanja kategorij oziroma t.i. tokovi sprememb pokrovnosti, izhajajoči iz analize po metodologiji LEAC (Land and Ecosystems Accounts), ki jo razvija Evropska agencija za okolje.


Grafi

Slika TP01-1: Sestava pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji leta 2012
Viri:

CORINE Land Cover 2012. Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014

Prikaži podatke
2012
umetne površine ha 56451.5
njivske površine in trajni nasadi ha 132227.7
pašniki ha 115291.7
mešane kmetijske površine ha 459875.2
mešani gozd ha 452087.5
listnati gozd ha 443373
iglasti gozd ha 247100.4
grmičasti gozd ha 38690.6
naravni travniki in barja ha 43219.1
neporasle površine z malo ali brez vegetacije ha 28174.2
voda in mokrišča ha 10943.8
skupaj ha 2027434.6
umetne površine % 2.8
njivske površine in trajni nasadi % 6.5
pašniki % 5.7
mešane kmetijske površine % 22.7
mešani gozd % 22.3
listnati gozd % 21.9
iglasti gozd % 12.2
grmičasti gozd % 1.9
naravni travniki in barja % 2.1
neporasle površine z malo ali brez vegetacije % 1.4
voda in mokrišča % 0.5
Slika TP01-2: Spremembe vsote površin kategorij pokrovnosti in rabe tal med leti 1995 in 2000, 2000 in 2006 ter 2006 in 2012
Viri:

CORINE Land Cover 2000, 2006 in 2012. Evropska agencija za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, Evropska agencija za okolje, 2007; Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014

Prikaži podatke
vode in mokrišča gozd in deloma ohranjene naravne površine kmetijske površine umetne površine
1996-2000 ha -75 -281 113 243
2000-2006 ha 46 -672 -211 837
2006-2012 ha 0 -412 20 393
Slika TP01-3: Tokovi sprememb pokrovnosti (analiza po metodologiji LEAC, EEA)
Viri:

CORINE Land Cover 2000, 2006 in 2012. Evropska agencija za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, Evropska agencija za okolje, 2007; Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2012; preračuni Agencija Republike Slovenije za okolje (SprePok-SI)

Prikaži podatke
gospodarjenje z gozdom širjenje poslovnih in infrastrukturnih območij nastajanje in upravljanje z vodnimi telesi spremembe iz naravnih in mnogovrstnih vzrokov širjenje urbanih območij umikanje kmetijstva upravljanje z urbanimi območji spremembe znotraj kmetijskih zemljišč pretvorba iz gozdnih in naravnih območij v kmetijska
1996 - 2000 ha 1010 305 75 192 11 48 390 19 328
2000 - 2006 ha 1864 1073 55 15 18 6 0 0 0
2006 - 2012 ha 656 564 5 0 22 0 372 0 63
skupaj spremembe ha 3530 1943 135 207 51 54 763 19 391

Cilji

Trajnostna raba naravnih virov.

Vključenost posameznih sestavin varstva okolja v načrtovanje trajnostnega prostorskega razvoja: 
• varčna in večnamenska raba zemljišč in virov,
• smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij,
• ohranjanje pridelovalnega potenciala zemljišč za kmetijsko rabo ter uravnoteženo oskrbo z mineralnimi surovinami.


Več kot polovico kopnega ozemlja Slovenije pokrivajo gozdovi (56 %, skupaj z grmičastim gozdom 58 %), drugo pretežno naravno rastje (naravni travniki, mokrišča, vodne, malo- ali neporasle površine) zavzema 4 %, 35 % površja je namenjenega pretežno kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. Tako sliko pokrovnosti in rabe tal kaže interpretacija satelitskih posnetkov, zajetih leta 2012, po metodologiji CORINE Land Cover (CLC2012). 

Z enako metodologijo je bilo obravnavano tudi stanje leta 2006 (CLC2006), 2000 (CLC2000) in 1996 (CLC95), zato je mogoča analiza sprememb na površju. Spremembe, zaznane na območju Slovenije, so relativno majhne in v nobenem od obravnavanih obdobij ne predstavljajo več kot dobre desetinke odstotka celotnega ozemlja (0,12 % med letoma 1996 in 2000, 0,13 % med letoma 2000 in 2006 ter 0,09 % med letoma 2006 in 2012). Upoštevati pa je potrebno, da uporabljena metodologija zajema le spremembe pokrovnosti, večje od 5 ha. Več je umetnih površin; med letoma 1996 in 2012 so se za skupaj 1090 ha povečale površine, namenjene cestni infrastrukturi, Za vsaj 228 ha je več tudi površin namenjenih industriji in trgovini, z največjim povečanjem v zadnjem obdobju. 

Število članov gospodinjstev se tudi pri nas zmanjšuje, kar je običajno povezano s povečevanjem stanovanjske površine na osebo, in se v večini evropskih držav izkazuje z znatnim povečevanjem površin, namenjenih stanovanjem. Kljub temu je v Sloveniji zaznano le manjše povečanje takih površin (11 ha med 1996 in 2000 ,18 ha med 2000 in 2006 in 22 ha med 2006 in 2012), kar lahko pripišemo ukrepom, ki so uveljavljali stanovanjsko novogradnjo pretežno znotraj urbanih območij. Razpršena poselitev v Sloveniji, kjer polovica prebivalstva živi v naseljih z manj kot 2.000 prebivalci, lahko pomeni tudi veliko število manjših sprememb, ki jih z metodologijo CORINE Land Cover ni mogoče zaznati.

Z analizo tokov sprememb med posameznimi vrstami pokrovnosti in rabe tal (LEAC), ki jo uporablja tudi Evropska agencija za okolje, lahko ugotovimo, da so se sicer največje spremembe zgodile znotraj kategorije gozdnih površin. V obdobju med 1996 in 2000 je bilo posekano in ponovno pogozdeno okoli 520 ha površin, večinoma listnatih gozdov, v naslednjem obdobju med 2000 in 2006 okoli 1700 ha, predvsem v iglastih gozdovih, v odbodbju 2006-2012 pa 425 ha. V istem času je iz grmičastega gozda zraslo le nekaj manj kot 350 ha gozda v kategorijah, kot jih zazna uporabljena metodologija. Krčitve gozdov so bile potrebne tudi zaradi gradbišč za izgradnjo infrastrukture. Na približno dveh tretjinah novih pozidanih površin je bil prej gozd, na preostali tretjini pa kmetijske površine.
Gozdovi so sicer prevladujoča kategorija pokrovnosti tal v Sloveniji, a niso enakomerno razporejeni po vsem ozemlju. Največja sklenjena območja gozda pokrivajo dinarsko-kraške planote južne in jugozahodne Slovenije ter pobočja Alp na severu in zahodu. 

Kot kakovostno pokrajino lahko v okvirih naravnih danosti Slovenije izpostavimo pestro prepletanje gozdnih in kmetijskih zemljišč. Takšni kategoriji zemljišč, označeni kot »Kmetijske površine drobnoposestne strukture« in »Pretežno kmetijske površine z večjimi območji naravne vegetacije« zasedata 14 % in 9 % prostora, torej skupno slabo četrtino celotne površine Slovenije. Drobitev kmetijskih površin z vidika gospodarnosti kmetijske pridelave sicer ni zaželena, z vidika kulturne krajine pa pestrost krajinskih vzorcev in prepletanje različnih rab omogoča večjo biotsko raznovrstnost ter predstavlja naravno-kulturno dediščino in identiteto slovenske pokrajine. Kategorija »Njivske površine« zavzema po CLC2012 112.237 112.953  ha, vinogradi 15.689 ha, drugi trajni nasadi pa 3586 ha, skupaj torej okoli 6,5 % kopne površine Slovenije. V obdobju 1995–2000 so se od kmetijskih zemljišč povečale površine pašnikov, medtem ko so se nenamakane njivske površine, kmetijske površine drobnoposestne strukture ter kategorija pretežno kmetijskih površin z večjimi območji naravne vegetacije rahlo zmanjšale. V obdobju od 2000 do 2012 večje spremembe površin med kategorijami kmetijskih zemljišč ni niso bile zaznane.
Večjih posegov v vodna telesa in mokrišča v Sloveniji v tem obdobju ni bilo, razen naravnih sprememb presihajočih jezer (ki jih je zaznal CLC95) v pašnik (CLC2000) na Planinskem polju oziroma v mokrišče na Cerkniškem jezeru.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji in pravne podlage:

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, sektorski strateški načrti in akti

Vir podatkov:

• CORINE Land Cover 1995/1996 (CLC95)

• CORINE Land Cover 2000 (CLC2000)

• CORINE Land Cover 2006 (CLC2006)

• CORINE Land Cover 2012 (CLC2012)

Skrbnik podatkov: Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje.

Podatkovne baze so dostopne na Geodetski upravi Republike Slovenije, preko spletišča Evropske agencije za okolje in s pomočjo GIS spletnih storitev Agencije Republike Slovenije za okolje http://gis.arso.gov.si/

Datum zajema podatkov za kazalec: 1995, 2000, 2006 in 2012

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: CLC95, CLC2000, in CLC2006  in CLC2012 so vektorske digitalne karte poligonske oblike. Vsak poligon (zaprto območje) ponazarja enotno rabo zemljišč, označeno s kodo po 3-nivojskem kodnem sistemu CORINE Land Cover. Merilo vhodnih podatkov je 1:100.000. Vse karte so izdelane na podlagi interpretacije geokodiranih satelitskih posnetkov Landsat TM z ločljivostjo točke (celice) 30 m v naravi. Poleg posnetkov Landsat so interpretatorji uporabili druge kartne in statistične podatke, ki so jih primerjali in uskladili s terenskimi pregledi in preverjanji. Kakovost interpretacije je bila preverjena na terenu. Najmanjše območje, ki ga metodologija CORINE Land Cover dovoljuje, je bilo prvotno 25 ha, v primeru Slovenije pa je najmanjša velikost poligona tudi okoli 18 ha. Obe bazi sta glede na nazivno merilo kakovostni in preverjeni, predvsem pa zaradi enotne metodologije zagotavljata primerljivost z ostalimi podatki CORINE Land Cover v Evropi.

Metodologija obdelave podatkov:

Za analizo površin so bile kategorije

 

 

111, 112, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 141, 142

umetne površine

211, 221, 222

njivske površine in trajni nasadi

231

pašniki

242, 243

mešane kmetijske površine

311

listnati gozd

312

iglasti gozd

313

mešani gozd

324

grmičasti gozd

321, 322, 323

naravni travniki, barja in sklerofilno rastlinstvo

331, 332, 333, 335

neporasle površine z malo ali brez vegetacije

411, 421, 422, 511, 512

voda in mokrišča (brez morja)

Za analizo sprememb v pokrovnosti in rabi tal po CORINE Land Cover Evropska agencija za okolje v sodelovanju z Evropskim tematskim centrom za kopensko okolje razvija metodologijo LEAC, ki omogoča analizo tipičnih tokov – sprememb med kategorijami pokrovnosti med dvema obdobjema. (SprePok-SI, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urška Kušar). Metodologija je opisana v:

Oscar Gómez, Ferran Páramo, 2005: Environmental Accounting, Methodological guidebook, Data processing of land cover flows, Internal Report, Project manager: Jean-Louis Weber, European Topic Centre on Terrestrial Environment - Universitat Antònoma de Barcelona, European Environment Agency.

Nekatere ocene v kazalcu so povzete po:

Borut Vrščaj, 2006: IRENA 12 Sprememba rabe zemljišč. Izbrani kazalci za področje kmetijstva in okolja, Kmetijski inštitut Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje.

Marko Kovač, 2005: Uporabnost baze o pokrovnosti tal CLC200 – Slovenija. Ekspertiza.

Kristina Glojek, Boštjan Kop, Ana Seifert, Tina Vrabič, 2014: POKROVNOST IN RABA TAL V SLOVENIJI TER ANALIZA UPORABNOSTI. Projektna naloga pri predmetu Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje – mentor: dr. Barbara Lampič. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Informacije o kakovosti:

Prednosti in slabosti kazalca: dobra časovna in prostorska primerljivost, groba resolucija

Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1

                 Relevantnost: 2

                 Točnost: 1

                 Časovna primerljivost: 1            

 Prostorska primerljivost: 1

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

  1. Borut Vrščaj, 2006: IRENA 12 Sprememba rabe zemljišč. Izbrani kazalci za področje kmetijstva in okolja, Kmetijski inštitut Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje.
  2. Marko Kovač, 2005: Uporabnost baze o pokrovnosti tal CLC200 – Slovenija. Ekspertiza.
  3. Kristina Glojek, Boštjan Kop, Ana Seifert, Tina Vrabič, 2014: POKROVNOST IN RABA TAL V SLOVENIJI TER ANALIZA UPORABNOSTI. Projektna naloga pri predmetu Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje – mentor: dr. Barbara Lampič. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.