KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Kljub temu, da se je izobrazbena raven na slovenskih kmetijskih gospodarstvih v obdobju 2000-2020 precej izboljšala, je še vedno precej neugodna. Še vedno ima več kot polovica gospodarjev zgolj praktične izkušnje za delo v kmetijstvu. V vseh starostnih razredih se povečuje število gospodarjev, ki imajo zaključeno eno od oblik formalne kmetijske izobrazbe. V okviru Programa razvoja podeželja se je 105.406 udeležencev udeležilo izobraževanj in usposabljanj pri podukrepu M01: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti. Več kot tri četrtine se jih je izobraževala na področju kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil in ekološkega kmetijstva. Delež gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo v Sloveniji je višji, kot znaša povprečje v državah EU-28, še vedno pa precej zaostajamo za najbolj razvitimi evropskimi državami.


Kazalec prikazuje izobrazbeno raven gospodarjev oziroma nosilcev kmetijskih gospodarstev v Sloveniji na podlagi dosežene kmetijske izobrazbe. Njihova ugodna starostna in izobrazbena sestava je eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju kmetijskega gospodarstva, saj se le dobro izobraženi, inovativni in ozaveščeni kmetje laže prilagodijo sodobnim gospodarskim, okoljevarstvenim in družbenim razmeram. Število udeležencev izobraževanj v okviru Programa razvoja podeželja kot kazalec ne omogoča neposredne povezave med stopnjo dosežene izobrazbe in okoljsko učinkovitostjo ukrepov kmetijske politike, prikazuje pa pripravljenost nosilcev odločanja na kmetijskih gospodarstvih za izobraževanje in uvajanje okolju prijaznih načinov kmetovanja.


Grafi

Slika KM07-1: Kmetijska izobrazba gospodarjev na družinskih kmetijah v Sloveniji
Viri: 

SURS, 2022

Prikaži podatke

Kmetijska izobrazba - SKUPAJ[Število]

Ni podatka o kmetijski izobrazbi[Število]

Samo praktične izkušnje[Število]

Osnovna kmetijska izobrazba[Število]

Popolna kmetijska izobrazba[Število]

Ni podatka o kmetijski izobrazbi[%]

Samo praktične izkušnje[%]

Osnovna kmetijska izobrazba[%]

Popolna kmetijska izobrazba[%]

2000

86336

1869

72440

7045

4982

2,16

83,90

8,16

5,77

2003

77037

1001

63104

7415

5518

1,30

81,91

9,63

7,16

2005

77042

0

55562

16368

5110

0

72,12

21,25

6,63

2007

75209

0

49141

20395

5673

0

65,34

27,12

7,54

2010

74425

0

47970

19896

6559

0

64,45

26,73

8,81

2013

72176

0

36152

27618

8405

0

50,09

38,26

11,65

2016

69671

0

34969

24720

9981

0

50,19

35,48

14,33

2020

52557

0

27235

16260

9062

0

51,82

30,94

17,24

Slika KM07-2: Kmetiska izobrazba gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji po starostnih razredih
Viri: 

Eurostat, 2022

Prikaži podatke

2005 [število]

2010 [število]

2016 [število]

Do 35 let

2100

1730

1320

Od 35-64 let

32000

29010

21670

65 let in več

21480

17300

12040

Do 35 let

660

780

960

Od 35-64 let

11830

14790

17230

65 let in več

3880

4370

6580

Do 35 let

670

740

950

Od 35-64 let

3680

4910

7860

65 let in več

860

1020

1320

Skupaj

77160

74650

69930

Slika KM07-3: Število udeležencev izobraževanj v okviru Podukrepa M01: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
Viri: 

MKGP, 2022

Prikaži podatke

Gozdarstvo [Število]

Kmetijsko-okoljska podnebna plačila [Število]

Ekološko kmetovanje [Število]

Dobrobit živali [Število]

Mladi kmetje [Število]

Predelava in trženje [Število]

Skupaj [Število]

2015

1146

1146

2016

6451

3154

173

9778

2017

1080

6896

3260

6812

219

18267

2018

6768

3339

7843

109

18059

2019

1023

108

3461

7897

101

12590

2020

967

7324

7092

8139

84

23606

2021

13289

8587

84

21960

Slika KM07-4: Delež gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo v Sloveniji in drugih državah EU
Viri: 

SURS, 2011; Eurostat, 2016

Prikaži podatke

2005 [%]

2010 [%]

2016 [%]

Romunija

7,37

2,52

3,23

Grčija

5,39

3,48

6,80

Bolgarija

5,30

3,42

9,30

Hrvaška

4,96

10,92

Madžarska

13,38

14,64

21,27

Španija

10,45

15,33

21,61

Slovaška

14,60

23,79

23,03

Ciper

6,42

5,71

27,48

Združeno kraljestvo

23,22

22,78

30,62

Malta

0,45

9,82

31,15

Litva

30,90

30,01

38,64

Estonija

32,90

36,51

39,76

Poljska

38,50

45,94

44,75

Švedska

33,56

30,89

45,12

Avstrija

48,07

48,04

46,12

Latvija

34,06

38,52

46,78

Belgija

47,73

47,82

48,22

Slovaška

11,81

12,03

48,41

Irska

30,69

31,01

49,75

Slovenija

27,98

35,65

49,89

Finska

40,61

43,98

51,44

Danska

44,45

49,08

53,38

Češka

44,71

56,65

57,22

Francija

54,34

50,32

63,27

Luksemburg

55,92

60,45

63,96

Nemčija

68,47

68,58

65,38

Nizozemska

71,47

71,18

78,34

Italija

11,22

95,03

97,55


Cilji

 • Izboljšanje izobrazbene strukture in usposobljenosti na kmetijskih gospodarstvih,
 • usmerjanje prihodnjih nosilcev dejavnosti v formalne oblike izobraževanja,
 • stalno ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje deležnikov, ki zagotavljajo varovanje naravnih virov in ekosistemske storitve.

Izobrazbena raven na slovenskih kmetijskih gospodarstvih je precej neugodna. Po podatkih popisa teh gospodarstev iz leta 2000 je bilo v Sloveniji 86.336 gospodarjev. Kar 72.440 (85,8 %) jih je bilo brez formalne kmetijske izobrazbe in so imeli s kmetijstvom samo praktične izkušnje, nadaljnjih 7.045 (8,3 %) jih je imelo opravljene osnovne tečaje iz kmetijstva, 4.982 (5,9 %) pa formalno kmetijsko izobrazbo. Po podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2020 se je število gospodarjev zmanjšalo na 52.557. Delež gospodarjev, ki imajo s kmetijstvom samo praktične izkušnje znaša 51,8 %. Ta delež je nekoliko višji, kot je bil ob vzorčnem raziskovanju strukture kmetijskih gospodarstev v letu 2016, vendar podatki o delovni sili zaradi različnih pragov zajetja niso neposredno primerljivi.

Po podatkih vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev iz leta 2016 se izboljšuje tudi izobrazbena sestava gospodarjev med posameznimi starostnimi skupinami. V primerjavi z letom 2005 se je število gospodarjev, ki imajo samo praktične izkušnje v kmetijstvu v starostni skupini do 35 let zmanjšalo za dobro tretjino (37,1 %), medtem ko se je število gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo povečalo za 43,1%. Podoben je položaj v starostni skupini nad 65 let, kjer se je število tistih, ki imajo samo praktične izkušnje v kmetijstvu zmanjšalo za dobro tretjino (33,9 %) število gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo pa se je povečalo za kar 66,7 %.  

V okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 se izvaja podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, ki je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK) in Dobrobit živali (DŽ). Izvajajo se tudi usposabljanja na področju trženja in predelave kmetijskih pridelkov ter varnega dela v gozdu. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje. V obdobju 2015–2021 se je v okviru tega podukrepa udeležilo 105.406 udeležencev izobraževanj in usposabljanj. Največ udeležencev se je udeležilo izobraževanj na področju kmetijsko-okoljsko podnebnih ukrepov (38,7 %) in ekološkega kmetovanja (37,4 %) in dobrobiti živali (19,3 %).


Cilji povzeti po:

Izboljšanje izobrazbene strukture na kmetijskih gospodarstvih ostaja eden izmed ključnih ciljev slovenske kmetijske politike. Za razvojno uspešnost sta ključna tudi znanje in usposobljenost nosilcev kmetijske dejavnosti na kmetijah, zato bodo ukrepi skupne kmetijske politike še naprej naravnani v pridobivanje ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti. Več poudarka bo namenjenega usmerjanju prihodnjih nosilcev dejavnosti v formalne oblike izobraževanja. Na področju javnih dobrin kmetijstva je potrebno stalno ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje deležnikov, ki zagotavljajo varovanje naravnih virov in ekosistemske storitve.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov za ta kazalec:

Kmetijska izobrazba

Podatki se  zbirajo v okviru raziskovanj Struktura kmetijskih gospodarstev (vzorčna raziskovanja med dvema popisoma) in Popis kmetijstva (vsakih deset let).

 

Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili pridobljeni podatki o izvajanju podukrepa M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja za Slovenijo2014-2020. Pridobili smo podatke o številu udeležencev izobraževanj po vrstah izobraževanja

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Kmetijska izobrazba

Podatki o kmetijski izobrazbi gospodarjev na družinskih kmetijah v Sloveniji so uporabljeni neposredno. Izračunani so deleži.

 

Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podatki o kmetijski izobrazbi gospodarjev na družinskih kmetijah v Sloveniji so uporabljeni neposredno. Izračunani so deleži.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Kmetijska izobrazba in polnovredne delovne moči [PDM] gospodarjev-upraviteljev na družinskih kmetijah, Slovenija, 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016

Število

SI-Stat

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1516105S.px

 

2000,2003,

2005,2007, 2010,2013, 2016

Podatki so v podatkovni bazi objavljeni ob Popisu kmetijskih gospodarstev, ki se izvede vsakih deset let. V vmesnem obdobju se na vsaka tri leta izvedejo vzorčna raziskovanja Strukture kmetijskih gospodarstev.

Podatki se osvežujejo ob Popisu kmetijskih gospodarstev oz. ob vzorčnem raziskovanju Strukture kmetijskih gospodarstev.

20.10.2022

Da

Kmetijska izobrazba in polnovredne delovne moči [PDM] gospodarjev-upraviteljev na družinskih kmetijah (vzorčni podatki, EU-prag za zajem, 2020), kohezijska regija, Slovenija, 2020

Število

SURS - SiStat:

 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1516116S.px

 

2020 (Podatki o delovni sili in drugih pridobitnih dejavnostih, za leto 2020 se nanašajo na kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo pragovom iz priloge 2 uredbe EU št. 2018/1091 in niso neposredno primerljivi s podatki preteklih let.)

20.10.2023

Da

Podatki o izvajanju podukrepa M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja za Slovenijo2014-2020.

število

MKGP

2015–2021

Razpoložljiv junija tekočega leta za preteklo leto.

Letno

28.10.2022

Ne

 

Opredelitev kazalca:

 

 • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 2

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): /

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Metodologija zbiranja podatkov je enaka kot za Slovenijo.

 

Kmetijska izobrazba

Podatki se zbirajo v okviru raziskovanj Struktura kmetijskih gospodarstev (vzorčna raziskovanja med dvema popisoma) in Popis kmetijstva (vsakih deset let).

 

Podatki so dostopni za vseh 27 držav članic EU–27 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska), ter za Združeno kraljestvo, ki je iz EU izstopilo 31. 1. 2020.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Na spletni strani Eurostat so navedeni podatki o vrstah kmetijske izobrazbe gospodarjev (upraviteljev) na kmetijskih gospodarstvih za 28 držav članic Evropske unije (EU-28). Podatke posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja. V kazalcu prikazujemo podatke v letih 2005, 2010 in 2016.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Kmetijska izobrazba gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v EU 28 po starostnih razredih

Število

Eurostat:

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_mp_training&lang=en

 

2005, 2010, 2016

2005,2010, 2013,2016

Podatki se osvežujejo ob Popisu kmetijskih gospodarstev oz ob vzorčnem raziskovanju Strukture kmetijskih gospodarstev

5.5.2021

Da

Delež gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo v Sloveniji in drugih državah EU

Delež

Eurostat:

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_mp_training&lang=en

 

2005, 2010, 2016

2005,2010, 2013,2016

Podatki se osvežujejo ob Popisu kmetijskih gospodarstev oz ob vzorčnem raziskovanju Strukture kmetijskih gospodarstev

5.5.2021

Da

 

Opredelitev kazalca:

 

 • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): /

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni