KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V letu 2015 se nadaljuje trend padanja cen naftnih derivatov. Cena dizelskega goriva D2 se je, v primerjavi z letom 2014, znižala kar za 14,6 %, cena bencinskega goriva NMB 95 za 16,6 %, cena avtoplina UNP pa kar za 20,7 %. Na cene pogonskih goriv neposredno vplivajo gibanje cen na širšem evropskem trgu, spremembe obdavčitev ter uvajanje in odpiranje trgov.


Kazalec prikazuje končne cene pogonskih goriv z vključenimi vsemi dajatvami. Cene energentov prikazujejo končne cene goriv (končna cena odraža osnovno ceno goriva vključno z vsemi davki in dajatvami). Cene za tekoča goriva so izražene v evrih na liter goriva (EUR/l).

Na višje cene goriv preko okoljskih dajatev posredno vplivajo tudi izpusti toplogrednih plinov, ki nastanejo ob izgorevanju fosilnih goriv. Tako so obdavčite goriva potencialni instrument za zmanjšanje izpustov iz prometa, med drugim lahko posledično delujejo kot spodbuda za zmanjšanje porabe goriva – z nakupom ekonomičnih vozil, prehodom na nemotorizirana ali javna prevozna sredstva in manjšim številom potovanj.

Kazalec omenja nominalne cene in realne cene, katerih definicija je naslednja:

  • Nominalne cene so cene brez prilagoditve inflacije.
  • Realne cene so cene popravljene zaradi inflacije.

Grafi

Slika PR16-1: Realne cene pogonskih goriv (izražene v evrih 1995), Slovenija, 1995-2015
Prikaži podatke
Avtoplin UNP [EUR/l] Bencin NMB 95 [EUR/l] Diesel D2 [EUR/l]
1995 0,43 0,40
1996 0,41 0,38
1997 0,42 0,41
1998 0,48 0,43
1999 0,49 0,48
2000 0,54 0,58
2001 0,63 0,63
2002 0,65 0,56
2003 0,67 0,59
2004 0,66 0,58
2005 0,55 0,68 0,68
2006 0,57 0,75 0,74
2007 0,61 0,73 0,70
2008 0,63 0,79 0,79
2009 0,60 0,65 0,68
2010 0,74 0,84 0,80
2011 0,75 0,92 0,89
2012 0,83 0,99 0,94
2013 0,77 1,07 0,99
2014 0,73 1,06 0,98
2015 0,58 0,89 0,84
Slika PR16-2: Rast realnih cen pogonskih goriv ter rast posameznih komponent končne cene, Slovenija
Prikaži podatke
Avtoplin UNP: promet - davki (z DDV) [%] Avtoplin UNP: promet - cena pred davki [%] Avtoplin UNP: promet - maloprodajna cena [%] Bencin NMB 95: promet - davki (z DDV) [%] Bencin NMB 95: promet - cena pred davki [%] Bencin NMB 95: promet - maloprodajna cena [%] Diesel D2: promet - davki (z DDV) [%] Diesel D2: promet -cena pred davki [%] Diesel D2: promet - maloprodajna cena [%]
1995-2007 0 0 0 6 2,60 4,50 4,80 4,40 4,60
2008-2015 1,30 -2,40 -1,30 5,70 -3,70 1,70 6,10 -3,70 0,90
Slika PR16-3: Delež davkov in osnovne cene v maloprodajni ceni posameznega energenta, Slovenija, 2015
Prikaži podatke
Davki [%] Maloprodajna cena [%]
Diesel D2 60,50 39,40
Bencin NMB 95 66,20 33,70
Avtoplin UNP 33,40 66,50
Slika PR16-4: Primerjava slovenskih cen naftnih derivatov s cenami v državah EU-28, 2015
Prikaži podatke
D2 [%] NMB [%]
AT 96,02 93,14
BE 104,50 110,38
BG 89,39 89,07
CY 101,47 92,98
CZ 99,63 92,82
DE 98,79 105,99
DK 104,83 111,10
EE 90,73 82,13
ES 92,49 91,78
FI 109,36 110,70
FR 94,17 102,80
GR 98,54 113,81
HR 93,75 92,66
HU 95,35 85,64
IE 104,83 103,67
IT 119,60 120,12
LT 89,14 88,99
LU 85,19 86,12
LV 90,23 85,48
MT 113,31 113,33
NL 101,39 119,80
PL 88,13 84,20
PT 96,69 105,91
RO 99,21 90,66
SE 112,13 104,87
SI - 14 102,82 103,12
SK 101,89 105,59
UK 126,40 113,17
EU-28 100 100
Slika PR16-5: Primerjava slovenskih cen avtoplina UNP s cenami v državah EU-28, 2015
Prikaži podatke
Avtoplin UNP [EUR/l]
FR 0,74
HU 0,65
NL 0,61
IT 0,60
SI 0,59
ES 0,59
SK 0,58
EE 0,57
PT 0,56
RO 0,55
DE 0,54
LT 0,54
HR 0,54
LV 0,51
CZ 0,50
PL 0,47
BG 0,46
BE 0,46
LU 0,45

Cilji

  • Obdavčitev pogonskih goriv v EU preoblikovati na način, ki bi jasno opredelil strukturo energije in izpustov CO2.
  • Ustrezne in učinkovite cene v prometu, ki zajemajmo okoljske in družbene stroške prevoza ter so ključni pogoj za trajnostno mobilnost.

Absolutna raven cen pogonskih goriv in njihova gibanja kratkoročno in dolgoročno vplivajo na skupno rabo energije in vplivajo na spremembo v povpraševanju. Rast cen goriv je spodbuda za zmanjšanje rabe pri končnih porabnikih, s čimer se zmanjšuje vpliv na okolje.

Relativne spremembe cen energentov, ki so zamenljivi med seboj, vplivajo na zamenjavo med gorivi.

Cene pogonskih goriv so se glede na leto 1995 realno zelo povečale. Glavni razlog za nenehno rast je povečanje cen goriv na mednarodnih trgih. Na cene pogonskih goriv neposredno vplivajo: gibanje cen na širšem evropskem trgu, spremembe obdavčitev ter uvajanje in odpiranje trgov.

Slovenija je ena redkih držav EU, ki je v letu 2015 še v celoti regulirala ceno naftnih derivatov. Predpisano ima metodologijo za oblikovanje osnovne cene goriv, država pa na končno ceno vpliva tudi z določanjem višine trošarine. Osnovni namen uvedbe nadzora cen naftnih derivatov je bila zaščita potrošnikov pred oligopolnim določanjem osnovnih cen s strani trgovcev goriv in tudi možnost izvajanja zaščitnih ukrepov pred vplivom svetovnih cen nafte na inflacijo v Sloveniji. Cene naftnih derivatov so se v obdobju od leta 1995 do leta 2007 realno povečevale s povprečno letno stopnjo rasti nad 4,5 %, vendar glavni razlog za rast v obdobju pred letom 2000 in po njem ni enak. V prvem obdobju je bila rast cen posledica predvsem višje obdavčitve naftnih derivatov (uvedba trošarine in DDV), medtem ko je bil glavni razlog za rast maloprodajnih cen naftnih derivatov v zadnjih letih predvsem posledica rasti osnovne cene goriv zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih. Trend se je obrnil v letu 2013 (dizel in bencin) oziroma 2012 (avtoplin), ko so začele cene naftnih derivatov padati. V letu 2015 se nadaljuje trend padanja cen naftnih derivatov.

Leta 2015 so bile maloprodajne cene neosvinčenega bencina NMB 95 in dizelskega goriva D2 v primerjavi s povprečjem EU-28 višje za 3 %, cena avtoplina UNP pa je za 10 % višja od povprečja EU-28.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji so povzeti po :

WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decideCOM (2001) 370 final

'Keep Europe Moving – Sustainable mobility for our continent'. Mid-term review of the Transport White Paper, published in 2001 by the European Commission: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 22 June 2006. COM (2006) 314 final

European Commission, 2010. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final. 

Restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. EU, 2003.

Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov: V bazi Oil bulletin so zbrani podatki o cenah pogonskih goriv po posameznih državah članicah na tedenskem nivoju. V preglednici so podatki o cenah goriv brez in z upoštevanimi davki po državah EU. Metodologija zbiranja podatkov je opisana tukaj (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/survey_oil_bulle…).
Metodologija obdelave podatkov: Cene pogonskih goriv, ki jih objavlja European Commission, Directorate-General for Energy and transport, so tekoče cene. Ker gre za nominalne kategorije, spremembe v cenah ne odražajo realnih sprememb. Realne spremembe v cenah odražajo samo realne cene, ki jih izračunamo tako, da nominalne cene deflacioniramo z deflatorjem DBP, ki ga za vsako predhodno leto objavi SURS. Cene energije, ki so prikazane v podatkovnem listu, so realne cene, pri izračunu pa so bili uporabljeni deflatorji, ki so nominalne cene pretvorili na raven realnih leta 1995. Realne cene 1995 so bile pretvorjene v evre 1995 z uporabo povprečnega letnega menjalnega tečaja Banke Slovenije v letu 1995. Takšen preračun omogoča boljšo primerljivost cen energije v Sloveniji s povprečnimi cenami v EU.

Realne cene energije so izračunane kot:

PRt = [(Pt*1/D1995,t)/dt1995]

PR-realne cene, P – tekoče cene, D – deflator, dt – devizni tečaj.

Izvorna baza podatkov
Oil Bulletin
Skrbnik podatkov

Eurostat, European Communities, kontakt: tren-oil-bulletin@ec.europa.eu

Datum zajema podatkov
Geografska pokritost
EU-28
Informacije o kakovosti za ta kazalec

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Vir osnovnih podatkov za celoten časovni niz za NMB 95, D2 in UNP je Eurostat, kar omogoča kakovostnejšo in konsistentno ter predvsem pregledno analizo posameznega sektorja.

- Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Primerjave med cenami in njihovimi trendi po državah članicah verjetno ne odražajo povsem dejanskih razmer na področju, predvsem zaradi razlik v kakovosti produktov, različnih tržnih praksah in razlikah v strukturi trga pogonskih goriv med državami članicami EU.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

Relevantnost: 1

Točnost: 2

Časovna primerljivost: 1

Prostorska primerljivost: 1