KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Astma je postala najpogostejša kronična bolezen pri otrocih in je najpogostejši vzrok hospitalizacije otrok do 15. leta starosti. V EU je bilo leta 2019 5,7 odstotkov prebivalcev, ki so zboleli za astmo, v Sloveniji pa 4,8 %. V obdobju 2017-2021 so po številu bolnišničnih obravnav zaradi astme izstopale občine Kostel, Kobilje in Cankova. Zadnje študije potrjujejo povezavo med onesnaženostjo zunanjega zraka z delci PM10, katerih vir je promet, ter razvojem astme pri otrocih. Poleg onesnaženega zunanjega zraka pa na razvoj astme vpliva tudi onesnažen notranji zrak. Prisotnost alergenov, ko so vlaga, plesni, pršice, hišne živali in cigaretni dim tveganje za nastanek astme še povečuje.


Kazalec prikazuje prostorski prikaz bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih starih med 0 in 19 let na 1.000 otrok in mladostnikov v obdobju 2017-2021. Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. Za leto 2019 je narejena tudi primerjava Slovenije z EU, ki prikazuje delež ljudi z astmo.  

Astmatične napade povzročajo onesnaževala zunanjega zraka in alergeni, ki so prisotni v notranjem zraku. Številne študije opisujejo, kako onesnažen zrak, ki je posledica onesnaževanja zaradi prometa, povzroča astmatične napade pri otrocih in zelo verjetno tudi povečano obolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja (Health Effects Institute, 2010). Med tovrstna onesnaževala štejemo ozon (lahko povzroči draženje dihalnih poti, vnetje in poslabšanje astme), dušikove okside (povzročajo draženje dihalnih poti in poslabšanje simptomov astme) ter žveplove okside (manjši vpliv kot pri drugih onesnaževalih, vendar lahko še vedno prispeva k poslabšanju simptomov pri občutljivih posameznikih).

Številne epidemiološke študije, opravljene v Evropi in drugje po svetu, kažejo povezavo med izpostavljenostjo PM10 ter zdravjem otrok, ki so še posebej ranljiva družbena skupina (Cohen et al., 2004). Delci se nahajajo povsod, kjer živimo ljudje, vir pa predstavlja promet, pridobivanje energije, ogrevanje stanovanj, industrija. Še posebej so nevarni delci, manjši od 10 µm, saj lahko prodrejo globoko v pljuča (Brunekreeft, 2002) in povzročajo bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja. Povišane koncentracije lahko vplivajo na nezadosten razvoj pljuč, poslabšanje astme, pojav dihalnih težav. Delce v zraku sestavljajo manjši delci, kot so prašni delci, dim, cvetni prah in izpušni plini.

Astma je kronično vnetje dihalnih poti zaradi alergije, virusnih infekcij dihal in dražilnih snovi v zraku. Izpostavljenost različnim, tako imenovanim sprožilcem astme ( virusi, tobačni dim, onesnažen zrak, pršice, plesni) (Hakimek  in Tripodi, 2013), povzroči občasno in začasno zoženje dihalnih poti, ki se kaže kot težko dihanje, piskanje v pljučih in kašelj (Šuškovič in Košnik, 2006). Znaki alergijskega vnetja nosne sluznice in očesne veznice so kihanje, zamašen nos ter srbenje nosu, oči ali grla. Pri razvoju astme in alergijskih bolezni pri otrocih gre za kompleksno medsebojno vplivanje okolja, genetskih dejavnikov in imunskega sistema (Marshall, 2004; ISAAC Steering Committee, 1998).


Grafi

Slika ZD02-1: Število bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih starih med 0 in 19 let (na 1.000), po občinah, Slovenija, 2017 - 2021
Viri:

NIJZ, 2023

Prikaži podatke
Slika ZD02-2: Delež oseb z astmo v EU, 2019
Viri:

Eurostat, 2023

Prikaži podatke
2019 [%] EU27 [%]
Belgija 5,80 5,70
Bolgarija 2,20 5,70
Češka 4,60 5,70
Danska 7,20 5,70
Nemčija 8 5,70
Estonija 4,10 5,70
Irska 7,30 5,70
Grčija 3,30 5,70
Španija 4,10 5,70
Francija 7,80 5,70
Hrvaška 4,80 5,70
Italija 4,60 5,70
Ciper 4 5,70
Latvija 3,80 5,70
Litva 2,80 5,70
Luksemburg 6 5,70
Madžarska 5 5,70
Malta 6 5,70
Nizozemska 6,40 5,70
Avstrija 4,30 5,70
Poljska 4,10 5,70
Portugalska 6,10 5,70
Romunija 1,50 5,70
Slovenija 4,80 5,70
Slovaška 4 5,70
Finska 9,40 5,70
Švedska 7,50 5,70
Združeno Kraljestvo 0 5,70
Islandija 0 5,70
Norveška 7,90 5,70

Cilji

Za zmanjšanje onesnaževanja zraka in varovanje zdravja ljudi se zavzema Osmi okoljski akcijski program EU, ki se med drugim prizadeva tudi za ničelno onesnaženje zraka. Pomemben pa je tudi Akcijski načrt ničelnega onesnaževanja, sprejet v okviru Evropskega zelenega dogovora, ki si zastavlja cilj zmanjšati število prezgodnjih smrti zaradi PM2,5 v EU do leta 2030 za najmanj 55 % glede na ravni 2005.

Ukrepi za zmanjšanje števila otrok, obolelih zaradi astme in alergijskih bolezni, morajo biti usmerjeni na dva nivoja. Prvi je preprečevanje izpostavljenosti otrok dejavnikom tveganja, ki lahko povzročijo nastanek astme in alergijskih bolezni, drugi pa odstranitev dejavnikov tveganja, ki povzročijo poslabšanje že obstoječe bolezni (astme in alergijskih bolezni).

Zaradi številnih dejavnikov tveganja, ki povzročajo astmo in alergijske bolezni, zlasti pa zaradi onesnaženega zraka, je pomembno, da ohranjamo zunanji in notranji zrak čim bolj čist. Onesnaženost zraka z delci, ozonom in dušikovimi oksidi namreč povzroča nastanek in/ali poslabšanje osnovne bolezni.  


Število bolnikov z alergijskimi boleznimi in astmo se v Evropi zvišuje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj bi imelo približno 20 % svetovnega prebivalstva alergijske bolezni. Pri razvoju astme in alergijskih bolezni pri otrocih gre za kompleksno medsebojno vplivanje okolja, genetskih dejavnikov in imunskega sistema (WHO, 2006; Green, 2003). Povečano tveganje za nastanek astme obstaja tudi pri otrocih, ki živijo v prostorih, kjer je v večji meri prisotna vlaga, plesen, pršice, hišne živali in kjer starši kadijo.

Astma je pomembna bolezen otroške dobe in glavni vzrok za hospitalizacije otrok, mlajših od 15 let. V Sloveniji (povprečje 2017-2021) je med občinami, najvišjo vrednost imela občina Kostel (4,1). Sledili sta ji občini Kobilje (2,4) in Cankova (2,3). Med 212 občinami ima vrednost 0,1 ali manj kar 55 občin (26 % vseh občin). Število sprejemov v bolnišnico zaradi astme je nizko, kar kaže na to, da so otroci z astmo v Sloveniji dobro ambulantno vodeni in prejemajo ustrezno terapijo, ki preprečuje poslabšanje astme in zato hospitalizacija ni potrebna. Pričakovali bi, da je največ obolelih otrok v občinah, ki so večja, razvitejša in posledično bolj onesnažena, vendar pa je več dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in potek bolezni.

Primerjava podatkov Slovenije s podatki nekaterih držav v Evropi kaže, da je bil leta 2019 največji delež ljudi z astmo na Finskem (9,4 %), sledi ji Nemčija (8 %), Francija (7,8 %) in Švedska (7,5 %). Slovenija se z deležem 4,8 % uvršča pod povprečje Evropske unije, ki znaša 5,7 %. Najnižje vrednosti so zabeležili v Romuniji (1,5 %), Bolgariji (2,2 %) ter Litvi (2,8 %). 

Novejše raziskave kažejo povezavo med dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaženemu zraku z delci PM10 in povečano pogostnostjo astme pri otrocih, predvsem tistih, ki živijo v bližini prometne ceste. V splošnem velja, da je tveganje za astmo pri otrocih, ki živijo 75 m od prometne ceste približno za 50 % večje, kot za otroke, ki živijo več kot 150 m od ceste (McConnell R et al., 2006). Onesnažen zrak, ki je posledica prometa, povzroča astmatične napade pri otrocih in zelo verjetno povečano obolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja (Traffic-Related Air Pollution, 2010). V Ljubljani v oddaljenosti 75 m od ceste živi približno 12 % prebivalcev. Po grobih preliminarnih podatkih ima astmo v Ljubljani okrog 8 % otrok, starih 0-17 let. Približno 250 otrok, starih 0-17 let, ima astmo na račun prometnih cest, kar predstavlja dobrih 10 % vseh astem.

Kratkotrajna izpostavljenost ozonu, dušikovemu dioksidu, žveplovemu dioksidu, PM2,5 in TRAP naj bi povečala tveganje za poslabšanje simptomov astme. Dolgotrajna izpostavljenost onesnaževanju zraka, zlasti onesnaževanju zraka zaradi prometa (ang. TRAP - Traffic-related air pollution), prispeva k novonastali astmi tako pri otrocih kot pri odraslih (Guarnieri, M., & Balmes, J. R., 2014).

Slika ZD02-0: Tveganje za astmo pri otrocih glede na bivanje v bližini prometne ceste

Figure ZD02-0: Asthma risk in children living near busy roads

http://kazalci.arso.gov.si/sites/default/files/charts/migrated_charts/graph_8019_sl.jpg

Vir: McConnell R, Berhane K, Yao L et al. Traffic, susceptibility and childhood asthma. Environ. Health Perspect. 2006 May; 114(5):766-72

Source: McConnell R, Berhane K, Yao L et al. Traffic, susceptibility and childhood asthma. Environ. Health Perspect. 2006 May; 114(5):766-72

Tveganje za nastanek astme ne predstavlja samo onesnaženost zunanjega zraka in bivanje v neposredni bližini ceste, ampak tudi notranji zrak. Nekatera glavna onesnaževala zraka v zaprtih prostorih vključujejo radon (radioaktivni plin, ki nastane v tleh), tobačni dim, pline ali delce iz izgorevanja goriv, kemikalije in alergene. Ogljikov monoksid, dušikovi dioksidi, delci in hlapne organske spojine najdemo tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Otroci, ki živijo v prostorih, kjer je v večji meri prisotna vlaga, plesen, pršice, hišne živali in kjer starši kadijo, so bolj izpostavljeni tveganju za nastanek astme. Otroci, ki so izpostavljeni alergenom v notranjem okolju imajo nekajkrat večje tveganje za nastanek astme in alergij v primerjavi z ostalimi otroci. Pri razvoju astme ima veliko vlogo spol - dečki namreč največkrat zbolijo pred puberteto, deklice pa predvsem v času pubertete in zgodnje odraslosti (Soto-Ramirez, 2013).

Izpostavljenost alergenom lahko sproži astmatični napad ali poslabša astmo. Pomembni dejavniki, ki poslabšajo simptome astme so tudi ponavljajoče se respiratorne infekcije, določena prehrana in zdravila ter kajenje (vključno z vdihavanjem dima) (Stankiewicz-Choroszucha et al. 2011).

Pri razvoju astme v otroški dobi so pomembni  še nekateri drugi dejavniki, kot so na primer dojenje, prehrana matere in/ali otroka in razvoj alergij na hrano, debelost v zgodnjem otroštvu, ne nazadnje pa tudi samo zavedanje o bolezni, psihosocialni dejavniki in dejavniki v družini. Znanstveniki so dokazali, da je razvoj astme in alergij odvisen tudi od letnega časa, v katerem se otrok rodi. Otroci, rojeni jeseni in pozimi so podvrženi višjemu tveganju za razvoj astme in alergij. Na razvoj astme lahko vplivajo tudi nekatere bolezni matere v času nosečnosti (Hakimek  in Tripodi, 2013). 

Pravilno zdravljen bolnik z astmo in alergijskimi boleznimi lahko bolezen nadzoruje in živi normalno življenje. Za preprečevanje poslabšanja astme in alergijskih bolezni je zelo pomembno preventivno ravnanje, s katerim zmanjšamo izpostavljenost pogostim dejavnikom tveganja. Boljša kakovost zraka zmanjša stopnjo vnetja dihalnih poti pri otrocih z astmo in s tem se bolezen izboljša (Renzetti G. et al., 2009).


Metodologija

Cilji so povzeti po: Osmi okoljski akcijski program EU – Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030; Akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so predstavljeni kot povprečje za obdobje 2017-2021. Podatki se zbirajo na letni ravni. Podatki o številu bolnišničnih obravnav zaradi astme so pridobljeni iz Evidence bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici (NIJZ). Število prebivalcev po starostnih skupinah je izvzeto iz podatkovne baze Statističnega urada RS.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Standardizirana stopnja bolnišničnih obravnav zaradi astme je razmerje med številom bolnišničnih obravnav z glavno odpustno diagnozo astme pri osebah mlajših od 20 let v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev starih od 0 do vključno 19 let sredi istega leta, pomnoženo s 1.000. Podatki so prikazani po občinah v Sloveniji.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

 

 

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Število bolnišničnih obravnav  zaradi  astme  pri  otrocih  in  mladostnikih  starih  med  0  in  19  let  (na  1.000) po občinah

Stopnja na 1000 prebivalcev

NIJZ, 2023b

2017-2021

Na voljo za predpreteklo leto

Letno

27.06.2023

da

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1, 2, 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so predstavljeni za leto 2019. Podatke na letni ravni zbira EUROSTAT.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Odrasle osebe, ki poročajo o kronični bolezni (astma), glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe. Prikazane so države članice EU.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Delež ljudi z astmo, EU

%

EUROSTAT

2019

Najnovejši podatki za leto 2019

letno

27.06.2023

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. Brunekreeft B., 2002. Air pollution and health. The Lancet, vol 360, October 2002, 1233 – 1242.
 2. Cohen A.J. et al, 2004. Urban air pollution. In: Ezzati M et al, eds. Comparative quantification of health risks. Vol.2. Geneva, World Health Organization, 2004:1353-1433.
 3. ENHIS, 2007. Prevalence of asthma and allergies in children. Europe, World Health Organization.
 4. EUROSTAT, 2023. Persons reporting a chronic disease, by disease, sex, age and educational attainment level. Luxembourg, EUROSTAT.
 5. Guarnieri, M., & Balmes, J. R., 2014. Outdoor air pollution and asthma. Lancet (London, England), 383(9928), 1581–1592. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60617-6
 6. Hakimeh D, Tripodi S., 2013. Recent advances on diagnosis and management of childhood asthma and food allergies, Italian Journal of Pediatrics. 2013;39: 80-94.
 7. Health Effects Institute, 2010. Traffic-Related Air Pollution. A Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure, and Health Effects. Boston, Health Effects Institute
 8. ISAAC Steering Committee, 1998. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic eczema: ISAAC. Lancet, 1998, 351:1225-1232.
 9. Kim, B.J., Hong, S.J., Anbient Air pollution and allergic diseases in children.Korean J Pediatr,2012; 55(6):185-92.
 10. Marshall, G.D, 2004. Internal and external environmental influences in allergic diseases. Journal of the American Osteophatic Association, 104(Suppl 5):S1-6.
 11. McConnell, R., Berhane, K., Yao, L., 2006. et al. Traffic, susceptibility and childhood asthma. Environ Health Perspect. 2006 May; 114(5):766-72.
 12. McConnell, R., Berhane, K., Yao, L., Jerrett, M., Lurmann, F., Gilliland, F., Künzli, N., Gauderman, J., Avol, E., Thomas, D., & Peters, J., 2006. Traffic, susceptibility, and childhood asthma. Environmental health perspectives, 114(5), 766–772. https://doi.org/10.1289/ehp.8594
 13. NIJZ, 2023a. Sprejemi v bolnišnico, 2021. Ljubljana, NIJZ.
 14. NIJZ, 2023b. Zdravje v občini, 2022. Ljubljana, NIJZ. (Dosegljivo na: https://obcine.nijz.si/tematske-karte/2023)
 15. Soto-Ramirez N. et al. 2013. Epidemiologic Methods of Assessing Asthma and Wheezing Episodes in Longitudinal Studies: Measures of Change ad Stability. Journal of Epidemology. 3013; 23(6): 299-410.
 16. Stankiewicz- Choroszucha, B.L., 2011. et al. Consequences of smoke inhalation in the epidemology of allergic diseases in Poland project (ECAP).Ann of Agricult and Environment Med. 2011; 18(2):429-28.
 17. Šuškovič, S., Košnik, M., 2006. Strokovna izhodišča za smernice za obravnavo bolnika z astmo, Zdravniški Vestnik 2006.
 18. WHO, 2006. Asthma. Geneva, World Health Organization, 2006. Fact sheet No. 307. (7 March 2007).


Related indicators