KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Izpusti TGP na enoto proizvedene električne energije so po prvih ocenah za leto 2022 znašali 208 gCO2/kWh. V obdobju 1992–2022 se je intenzivnost TGP izpustov zmanjšala za 52,8 %. Glede na povprečje EU-27 je bila leta 2022 v Sloveniji nižja za 17,1 %.


Kazalec specifični izpusti TGP na enoto proizvedene električne energije prikazuje intenzivnost izpustov TGP iz proizvodnje električne energije v vseh elektrarnah. Intenzivnost izpustov TGP se izračuna kot razmerje med TGP izpusti iz proizvodnje električne energije in bruto proizvodnjo električne energije.

CO2 je najpomembnejši med toplogrednimi plini, ki povzročajo zadrževanje toplote v ozračju Zemlje, zaradi česar temperatura na njenem površju narašča. To bo imelo številne neposredne (pogostejši in daljši vročinski valovi itd.) in posredne (večja pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov, dvig gladine morske vode itd.) vplive na ekosistem in ljudi.

V kazalcu so upoštevana vsa podjetja, katerih glavni namen je proizvodnja električne energije, ter tudi samoproizvajalci. Pri proizvodnji električne energije je upoštevana proizvodnja na generatorju.


Grafi

Slika PO40-1: Gibanje intenzivnosti izpustov v EU-27 in Sloveniji v obdobju 1992–2022
Viri:

Evropska agencija za okolje

Prikaži podatke
EU-27 SLO
1992 100 100
1993 96,03 98,64
1994 95,40 88,89
1995 93,10 90,25
1996 90,38 81,63
1997 87,66 85,71
1998 87,87 88,66
1999 85,77 78,00
2000 82,43 80,27
2001 81,17 85,49
2002 82,43 89,12
2003 81,80 87,30
2004 79,50 82,31
2005 79,29 82,09
2006 78,87 83,45
2007 80,54 88,89
2008 75,94 77,78
2009 73,22 74,60
2010 70,08 75,74
2011 71,55 77,78
2012 70,71 75,06
2013 67,36 69,61
2014 65,48 49,43
2015 65,48 58,05
2016 63,39 57,37
2017 63,18 57,82
2018 60,46 55,78
2019 53,35 53,97
2020 47,49 49,89
2021 49,79 48,75
2022 52,51 47,17

Cilji

Cilj za intenzivnost izpustov TGP ni določen, so pa na ravni države določeni cilji za izpuste TGP, ki so navedeni v kazalcu [PB03] Izpusti toplogrednih plinov.


Izpusti TGP na enoto proizvedene električne energije so po prvih ocenah za leto 2022 znašali 208 gCO2/kWh. V obdobju 1992–2022 se je intenzivnost izpustov TGP zmanjšala za 52,8 %. Najbolj se je intenzivnost zmanjšala v letu 2014, zaradi ustavitve starih premogovih enot (TET, TEŠ 1-3) ter tudi motenega delovanja preostalih enot v TEŠ zaradi izgradnje nove enote. Leta 2015 se, kljub povečanju, intenzivnost ni vrnila na raven pred letom 2014, kar je posledica zagona nove enote Termoelektrarne Šoštanja (TEŠ 6), ki ima višji izkoristek kot stare enote (43 % proti 33 % povprečnemu izkoristku starih blokov). Znižanje intenzivnosti skozi celotno obdobje je posledica izboljšanja povprečnega izkoristka proizvodnje obstoječih naprav ter znižanja porabe premoga zaradi ustavitve starih blokov, prigradnje plinskih turbin ter tudi sosežiga lesne biomase.

Glede na EU-27 je bila intenzivnost izpustov TGP v Sloveniji leta 2022 nižja za 17,1 %. Intenzivnost se tako v Sloveniji kot v EU-27 skozi celotno obdobje zelo podobno znižuje, v zadnjem letu pa je bil trend opazno različen. V Sloveniji se je intenzivnost zmanjšala, v
EU-27 pa povečala. Na povečanje intenzivnosti v EU-27 so vplivale visoke cene plina in zaustavitve jedrskih elektrarn, kar je povzročilo večjo uporabo premoga, v Sloveniji pa se je intenzivnost znižala zaradi nižje proizvodnje v TEŠ, kot posledica težav pri dobavi premoga.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec niso zastavljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so pripravljeni letno na podlagi podatkov o aktivnostih (rabi goriv, industrijski proizvodnji itd.), kurilnih vrednosti goriv in emisijskih faktorjev. Podatki o proizvodnji električne energije so pripravljeni (zbrani) letno in objavljeni na spletnih straneh Evropskega statističnega urada (EUROSTAT). Pri pripravi podatkov je uporabljena metodologija EUROSTAT/IEA (IEA Energy Statistics Manual).

Metodologija obdelave podatkov:

Intenzivnost izpustov TGP pri skupni proizvodnji električne energije je izračunana kot razmerje med izpusti ekvivalenta CO2 iz celotne proizvodnje električne energije (tako od proizvajalcev po glavni dejavnosti kot tudi samoproizvajalcev) in celotno proizvodnjo električne energije, vključno z električno energijo iz jedrskih elektrarn in obnovljivih virov. Pri izračunu kazalca je bila uporabljena metodologija EEA (www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emission-intensity).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Energetska bilanca toe Eurostat, 2023, 'Energetske bilance – prve ocene'

1992–2022

avgusta za preteklo leto

enkrat letno

30. 8. 2023

da

Izpusti TGP

kt CO2 ekv

EEA; EEA greenhouse gases – data viewer

1992–2021

sredi leta za predpreteklo leto

enkrat letno

6. 11. 2023

da

Izpusti TGP kt CO2 ekv

EEA, Approximated estimates for GHG emissions 

2022

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

6. 11. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov

Related indicators