KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS je leta 2020 znašal 17,6 % in je za letno ciljno vrednostjo zaostajal za 4,4 odstotne točke. Cilj za leto 2020 tako ni bil dosežen. Delež se je sicer glede na leto prej ponovno povečal, tokrat za 7,6 %. Vzrok povečanja sta bila tako 6-odstotno povečanje rabe OVE kot tudi 2-odstotno zmanjšanje skupne rabe goriv, ki je predvsem posledica izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Do največjega absolutnega povečanja rabe OVE, za 109 TJ, je prišlo v lesnopredelovalni industriji.


Kazalec delež OVE v rabi goriv v industriji neETS*1 opisuje, kako se spreminja delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote*2 v industriji neETS. Z večjim deležem OVE, ki je lahko posledica tako izvajanja ukrepov za pospeševanje izrabe OVE, kot tudi manjše rabe goriv v industriji neETS, se zmanjšujejo izpusti CO2. Spremljanje tega kazalca omogoča spremljanje intenzivnosti nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije v industriji neETS.

Opombi:

*1   Industrija neETS je industrija, ki ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (ang. emission trading system – ETS).

*2   Električna energija in daljinska toplota sta izvzeti, ker je energetski sektor vključen v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov.


Grafi

Slika PO19-1: Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS v obdobju 2010–2020 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020 (Vir: IJS-CEU)
Viri:

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca [%] Vrednosti kazalca v obdobju 2010–2020 [%]
2010 17,51
2011 16,77
2012 13,83 13,83
2013 14,85 15,38
2014 15,87 21,26
2015 16,89 21,15
2016 17,92 19,75
2017 18,94 18,67
2018 19,96 15,86
2019 20,98 16,34
2020 22 17,58

Cilji

Za delež OVE v rabi goriv v industriji neETS cilj za leto 2020 v OP TGP ni opredeljen. Cilj je povzet po dolgoročnih energetskih bilancah, ki so bile podlaga tudi pri pripravi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010−2020 (AN OVE). K povečanju deleža OVE prispevata tako večja končna raba OVE, kot tudi manjša skupna končna raba energentov, to pa oboje prispeva k zmanjševanju izpustov TGP. Cilj do leta 2020 je doseči 22 % OVE v rabi goriv v industriji neETS. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.


Delež OVE je leta 2020 predstavljal 17,6 % končne rabe energentov brez električne energije in daljinske toplote v industriji neETS in je za letno ciljno vrednostjo zaostajal že četrto leto zapored, in sicer tokrat za 4,4 odstotne točke. Cilj za leto 2020 tako ni bil dosežen. Omenjeni delež se je leta 2020 sicer ponovno povečal in je bil glede na leto prej višji za eno odstotno točko oz. 7,6 %. Od leta 2012 se je delež OVE povečal za 27 %, pri čemer se je skupna raba goriv povečala za 35 %, raba OVE pa za 72 %.

Na povečanje deleža OVE leta 2020 sta vplivala tako 6-odstotno povečanje rabe OVE kot tudi 2-odstotno zmanjšanje skupne rabe goriv. Skupna raba goriv v industriji neETS se je zmanjšala prvič po letu 2015, in sicer predvsem zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Zanimivo je, da se je skupna raba goriv v industriji ETS leta 2020 zmanjšala bistveno bolj kot v industriji neETS, za dobrih 16 %. V primerjavi z letom 2015 se je raba goriv v industriji neETS do leta 2020 povečala za 22 %, raba OVE pa le za 1 %.

V skupni rabi goriv sta se glede na leto prej povečali samo poraba lesa in lesnih odpadkov, za 6 %, ter utekočinjenega naftnega plina, za 3 %. Občutno sta se zmanjšali porabi odpadkov, za 22 %, in premoga, za 15 %. Absolutno gledano je do največjega zmanjšanja porabe, za 247 TJ, sicer prišlo pri zemeljskem plinu, ki je v strukturi energentov tudi leta 2020 še naprej predstavljal največji, tokrat 60-odstotni delež (leto prej 61 %). V primerjavi z letom 2019 se je leta 2020 zmanjšala tudi poraba tekočih goriv, in sicer za 5 %.

Največ rabe OVE v industriji neETS je leta 2020 odpadlo na lesnopredelovalno industrijo (66 %), proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov (18 %) in proizvodnjo pohištva (3,4 %). Glede na leto prej je v lesnopredelovalni industriji prišlo do povečanja rabe OVE, in sicer za 109 TJ oz. 8 %. Delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v tej industrijski panogi je zelo visok, leta 2020 je znašal 95, leto prej pa 93 %.V proizvodnji pohištva se je raba OVE povečala za 4 TJ oz. 5 %, v proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov pa je ostala na ravni, primerljivi z letom 2019.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Dolgoročnih energetskih bilancah RS za NEP do leta 2030 – rezultati, IJS-DP-10581, IJS et al., 2011. Dolgoročne energetske bilance so bile podlaga pri pripravi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010−2020 (AN OVE).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke, potrebne za izračun deleža OVE v rabi goriv v industriji neETS, zbira Statistični urad Republike Slovenije. Podatki niso javno dostopni.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec delež OVE v rabi goriv v industriji neETS (%) je definiran kot razmerje med končno rabo OVE in končno rabo vseh energentov v industriji neETS, brez upoštevanja električne energije in daljinske toplote. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • raba OVE v industriji neETS (GJ) je izračunana iz podatkov SURS o rabi lesa in lesnih odpadkov. V industriji neETS so pri tem vključene dejavnosti B – rudarstvo (brez energetske rabe), C – predelovalna dejavnost in F – gradbeništvo (SKD 2008);
  • končna raba energentov v industriji neETS brez električne energije in daljinske toplote (GJ) je izračunana kot razlika med skupno rabo energetskih virov ter rabo električne energije in daljinske toplote v industriji neETS iz podatkov SURS.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raba OVE v rudarstvu (brez energetske rabe)

GJ

SURS

2010−2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

11. 3. 2022

da

Raba OVE v predelovalni dejavnosti

GJ

SURS

2010−2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

11. 3. 2022

da

Raba OVE v gradbeništvu

GJ

SURS

2010−2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

11. 3. 2022

da

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v rudarstvu (brez energetske rabe)

GJ

SURS

2010−2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

11. 3. 2022

da

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v predelovalni dejavnosti

GJ

SURS

2010−2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

11. 3. 2022

da

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v gradbeništvu

GJ

SURS

2010−2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

11. 3. 2022

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov