KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Leta 2022 je bilo v energetsko učinkovitih sistemih daljinskega ogrevanja (DO), to je sistemih, ki izpolnjujejo eno od meril, opredeljenih v 50. členu Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), proizvedenih skoraj 87 % vse toplote v sistemih DO, kar je največ v opazovanem obdobju. Skupni delež toplote iz OVE in odvečne toplote je bil leta 2022 skoraj 21-odstoten. Glede na leto prej se je povečal za 2, glede na leto 2016 pa za 5 odstotnih točk. Od indikativne ciljne vrednosti za leto 2022, določene v skladu z Direktivo OVE, je bil višji za 1,5 odstotne točke.V strukturi porabe goriv še naprej prevladujejo fosilni viri, ki so leta 2022 predstavljali kar 78 % vseh goriv v sistemih DO. Kljub temu torej, da je velik del toplote proizveden v energetsko učinkovitih sistemih DO, so izpusti TGP iz teh sistemov veliki, njihovo zmanjšanje pa bo mogoče doseči šele z zamenjavo starih premogovnih enot in postopnim nadomeščanjem fosilnih goriv z OVE.


Kazalec delež oskrbe s toploto iz energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja (DO) prikazuje, kakšen del daljinske toplote je letno proizvedene iz sistemov DO, ki so energetsko učinkoviti v skladu s 50. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE)*1. Ta določa, da so sistemi DO energetsko učinkoviti takrat, kadar je toplota na letni ravni zagotovljena iz vsaj enega od naslednjih virov: (i) vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije (OVE), (ii) vsaj 50 % odvečne toplote, (iii) vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) ali (iv) vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej. Kazalec je definiran kot razmerje med toploto, proizvedeno v energetsko učinkovitih sistemih DO, in toploto, proizvedeno v vseh sistemih DO.

V okviru kazalca spremljamo tudi delež proizvedene toplote iz OVE in odvečne toplote v vseh sistemih DO, ki prikazuje, kakšen del daljinske toplote je letno proizveden iz OVE ali pridobljen iz odvečne toplote v vseh sistemih DO. Delež kaže, s kakšno hitrostjo poteka preobrazba sistemov DO za prehod v nizkoogljično družbo. Večji delež pomeni tudi manjše izpuste TGP in je zato pomemben tako z vidika doseganja ciljev na področju rabe OVE kot tudi na področju izpustov TGP. Delež je definiran kot razmerje med proizvedeno toploto iz OVE in odvečno toploto in vso toploto, proizvedeno v sistemih DO.

Opomba:

*1   Uradni list RS, št. 158/20


Grafi

Slika PO28-1: Delež toplote, proizvedene v energetsko učinkovitih sistemih daljinskega ogrevanja (DO) ter delež proizvedene toplote iz OVE in odvečne toplote v vseh sistemih DO in njegove indikativne ciljne vrednosti
Viri:

Agencija za energijo, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Delež toplote, proizvedene v energetsko učinkovitih sistemih DO [%] Ciljne vrednosti za delež proizvedene toplote iz OVE in odvečne toplote v vseh sistemih DO [%] Delež proizvedene toplote iz OVE in odvečne toplote v vseh sistemih DO [%]
2016 83,95 15,71
2017 82,57 22,99
2018 82,55 22,82
2019 81,24 13,32
2020 85,54 17,18 17,18
2021 84,68 18,18 18,52
2022 86,71 19,18 20,71
2023 20,18
2024 21,18
2025 22,18
Slika PO28-2: Struktura proizvodnje toplote iz OVE in odvečne toplote v vseh sistemih daljinskega ogrevanja v obdobju 2016–2022
Viri:

Agencija za energijo, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Odvečna toplota [%] Geotermalna energija [%] Lesna biomasa [%] SPTE OVE [%]
2016 0 0,21 5,09 10,41
2017 0,22 0,20 4,66 17,91
2018 0,29 0,22 7,27 15,04
2019 0,22 0,20 4,55 8,35
2020 0,36 0,22 7,28 9,33
2021 0,41 0,22 7,68 10,21
2022 0,44 0,24 8,07 11,96
Slika PO28-3: Struktura porabe goriv v vseh sistemih daljinskega ogrevanja v obdobju 2016–2022
Viri:

Agencija za energijo, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Ostalo [TJ] Odvečna toplota [TJ] Geotermalna energija [TJ] UNP+ELKO [TJ] Odpadki [TJ] Lesna biomasa [TJ] Zemeljski plin [TJ] Premog [TJ]
2016 17,54 0 17,07 122,66 305,21 2214,65 3578,94 7553,61
2017 6,34 0 17,68 151,18 346,14 2040,92 4277,32 9030,03
2018 8,10 0 19,35 148,73 378,15 2099,56 3962,87 8998,96
2019 6,34 244,48 17,68 151,18 346,14 2040,92 4277,32 9030,03
2020 4,50 31,39 19,00 127,01 379,16 2331,32 5333,63 6875,79
2021 4,82 39,22 21,48 184,10 400,47 2679,47 4868,87 7270,26
2022 2,79 38,26 21,11 484,35 407,65 2562,02 4028,05 6293,18

Cilji

Zahteve za energetsko učinkovite sisteme DO iz ZURE so skladne s 26. členom Direktive o energetski učinkovitosti (EED)*2. S ciljem, da bi leta 2050 dosegli, da bi se v sistemih DO toplota zagotovljala samo iz OVE, odvečne toplote ali z njihovo kombinacijo, se bodo zahteve za energetsko učinkovitost sistemov DO v prihodnosti večkrat dodatno zaostrile. V obdobju do leta 2030 je z EED sprememba predvidena s 1. januarjem 2028. Alineji (i) in (ii) pri tem ostajata nespremenjeni, spreminjajo pa se ostale zahteve, in sicer se energetska učinkovitost sistemov DO lahko zagotavlja še z (iii) vsaj 50 % toplote iz OVE in odvečne toplote, (iv) vsaj 80 % toplote iz SPTE z visokim izkoristkom ali (v) vsaj 50 % toplote iz kombinacije toplote iz OVE, SPTE z visokim izkoristkom in/ali odvečne toplote, pri čemer mora biti delež toplote iz OVE najmanj 5-odstoten.

Dodatno cilje za daljinsko ogrevanje in hlajenje zastavlja tudi Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Direktiva OVE)*3. Cilj, ki je letno povečanje deleža OVE ter odvečne toplote in hladu v sistemih DO za vsaj eno odstotno točko kot letno povprečje, izračunano za obdobji 2021–2025 in 2026–2030, povzema tudi Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Osnutek predloga posodobitve NEPN iz leta 2023, končna verzija dokumenta bo pripravljena leta 2024, ta cilj spreminja, in sicer je predvideno povečanje deleža OVE ter odvečne toplote in hladu v sistemih DO za vsaj 2 do 3 % letno in do leta 2030 doseganje vsaj 25- do 40-odstotnega deleža te proizvodnje. V sklopu tega kazalca zaenkrat zasledujemo doseganje cilja iz Direktive OVE. Pri tem smo v obdobju do leta 2030 predvideli izboljšanje deleža OVE ter odvečne toplote in hladu v sistemih DO za vsaj eno odstotno točko letno z začetkom glede na stanje leta 2020. Ciljna vrednost deleža za leto 2025 je tako ocenjena na 22 %, za leto 2030 pa na 27 %, prilagoditi pa jo bo treba cilju iz končne verzija posodobitve NEPN, ko bo ta potrjena.

Opombi:

*2    Direktiva (EU) 2023/1791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o energetski učinkovitosti in spremembi Uredbe (EU) 2023/955 (prenovitev)

*3    Direktiva (EU) 2023/2413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. oktobra 2023 o spremembi Direktive (EU) 2018/2001, Uredbe (EU) 2018/1999 in Direktive 98/70/ES glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter rzveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652


Leta 2022 je bilo v enegetsko učinkovitih sistemih DO proizvedenih skoraj 87 % vse toplote v sistemih DO, kar je največ v opazovanem obdobju 2016–2022. Glede na prejšnje leto se je delež povečal za 2 odstotni točki, glede na leto 2016 pa za 2,8 odstotni točki. Delež v opazovanem obodbju niha v razponu med 81 in 87 %.

V strukturi proizvedene toplote so tudi leta 2022 največ, 58 %, prispevale enote SPTE na fosilna goriva. Glede na leto 2016 se je njihov delež zmanjšal za skoraj 14 odstotnih točk. V istem obdobju se je najbolj povečal delež toplote, proizvedene v kotlih na zemeljski plin in druge fosilne vire, za 8 odstotnih točk, delež toplote iz lesne biomase in SPTE na OVE pa za 5 odstotnih točk. Z vidika doseganja ciljev na področju OVE in prehoda v nizkoogljično družbo bi bilo bolje, da bi se čim več toplote iz SPTE na fosilna goriva nadomestilo s toploto iz OVE ali odvečno toploto. Skupni delež toplote iz OVE in odvečne toplote je bil leta 2022 skoraj 21-odstoten. Glede na leto prej se je povečal za 2 odstotni točki, glede na leto 2016 pa za 5 odstotnih točk. Od indikativne ciljne vrednosti za leto 2022 je bil višji za 1,5 odstotne točke, obenem pa je bil višji tudi že od indikativnega cilja za leto 2023. Cilji do leta 2030 se bodo s posodobitvijo NEPN predvidoma še spremenili. Največji delež toplote iz OVE so prispevali sistemi SPTE na OVE, 12 % vse preoizvedene toplote v sistemih DO, in pa kotli na lesno biomaso z 8 %.

V strukturi goriv v sistemih DO se je delež premoga leta 2022 zmanjšal, in sicer s 47 na 45 %, ravno tako se je zmanjšal delež zemeljskega plina, povečala pa sta se delež utekočinjenega naftnega plina (UNP) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), za 2 odstotni točki, ter lesne biomase, za 1 odstotno točko. Spremembe so tudi posledica sprememb cenovnih razmerij na trgu energentov. Skupaj so fosilni viri leta 2022 predstavljali kar 78 % vseh goriv v sistemih DO, lesna biomasa pa 19 %. Kljub temu torej, da je velik del toplote, več kot 80 %, proizveden v energetsko učinkovitih sistemih DO, so izpusti TGP iz teh sistemov veliki, njihovo zmanjšanje pa bo mogoče doseči šele z zamenjavo starih premogovnih enot in postopnim nadomeščanjem fosilnih goriv z OVE.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji do leta 2030 so povzeti po Zakonu o učinkoviti rabi energije (ZURE) in Direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Direktiva OVE)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke o stanju in delovanju sistemov za daljinsko ogrevanje in hlajenje zbira Agencija za energijo neposredno od distributerjev toplote. Agencija letno objavlja seznam energetsko učinkovitih sistemov DO za preteklo leto, obširneje pa oskrbo s toploto iz vseh sistemov DO predstavlja v letnih poročilih o stanju na področju energetike v Sloveniji.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec delež oskrbe s toploto iz energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja (DO; %) prikazuje, kakšen del daljinske toplote je letno proizveden iz sistemov DO, ki so energetsko učinkoviti v skladu s 50. členom ZURE. Izračuna se ga kot razmerje med toploto, proizvedeno v energetsko učinkovitih sistemih DO, in toploto, proizvedeno v vseh sistemih DO. V okviru kazalca spremljamo tudi delež proizvedene toplote iz OVE in odvečne toplote v vseh sistemih DO (%), ki prikazuje, kakšen del daljinske toplote je letno proizveden iz OVE ali pridobljen iz odvečne toplote v vseh sistemih DO. Izračuna se ga kot razmerje med proizvedeno toploto iz OVE in odvečno toploto in vso toploto, proizvedeno v sistemih DO. Za izračun, oba deleža se spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:
•    toplota, proizvedena v energetsko učinkovitih sistemih DO (GWh). Vrednost se izračuna na podlagi podatkov Agencije za energijo o tipu proizvodne naprave, vrsti goriva in proizvedeni toploti. Upošteva se sisteme v katerih je toplota proizvedena na energetsko učinkovit način, skladen s 50. členom ZURE;
•    proizvedena toplota iz OVE in odvečna toplota iz vseh sistemov DO (GWh). V izračunu na podlagi podatkov Agencije za energijo se (zaenkrat) upošteva toploto proizvedeno v sistemih SPTE na OVE, toploto proizvedeno iz lesne biomase in geotermalne energije ter odvečno toploto; 
•    toplota, proizvedena v vseh sistemih DO (GWh).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Toplota, proizvedena v energetsko učinkovitih sistemih DO GWh Agencija za energijo

2016–2022

maja za preteklo leto

letno

18. 10. 2023

ne

Izpusti CO2 iz osebnih vozil

GWh Agencija za energijo

2016–2022

maja za preteklo leto

letno

18. 10. 2023

da

Prevoženi km osebnih vozil

GWh Agencija za energijo

2016–2022

maja za preteklo leto

letno

18. 10. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov