KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Kljub temu, da se je izobrazbena raven na slovenskih kmetijskih gospodarstvih v obdobju 2000-2016 precej izboljšala, je še vedno precej neugodna. Še vedno ima več kot polovica gospodarjev zgolj praktične izkušnje za delo v kmetijstvu. V vseh starostnih razredih se povečuje število gospodarjev, ki imajo zaključeno eno od oblik formalne kmetijske izobrazbe. V okviru Programa razvoja podeželja se je 68.476 udeležencev udeležilo izobraževanj in usposabljanj pri podukrepu Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti. Več kot polovica se jih je izobraževalo na področju ekološkega kmetijstva in dobrobiti živali. Delež gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo v Sloveniji je višji, kot znaša povprečje v državah EU-28, še vedno pa precej zaostajamo za najbolj razvitimi evropskimi državami.


Kazalec prikazuje izobrazbeno raven gospodarjev oziroma nosilcev kmetijskih gospodarstev v Sloveniji na podlagi dosežene kmetijske izobrazbe. Njihova ugodna starostna in izobrazbena sestava je eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju kmetijskega gospodarstva, saj se le dobro izobraženi, inovativni in ozaveščeni kmetje laže prilagodijo sodobnim gospodarskim, okoljevarstvenim in družbenim razmeram. Število udeležencev izobraževanj v okviru Programa razvoja podeželja kot kazalec ne omogoča neposredne povezave med stopnjo dosežene izobrazbe in okoljsko učinkovitostjo ukrepov kmetijske politike, prikazuje pa pripravljenost nosilcev odločanja na kmetijskih gospodarstvih za izobraževanje in uvajanje okolju prijaznih načinov kmetovanja. Prikazan je tudi delež odraslih, ki so vključeni v programe vseživljenjskega učenja in usposabljanja na podeželju. Vseživljenjsko učenje je dober instrument za pridobivanje znanja in veščin ljudi na podeželju in prispeva k izboljšanju gospodarskega položaja.


Grafi

Slika KM07-1: Kmetijska izobrazba gospodarjev na družinskih kmetijah v Sloveniji
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 12.05.2020

Prikaži podatke

Popolna kmetijska izobrazba [število]

Osnovna kmetijska izobrazba [število]

Samo praktične izkušnje [število]

Ni podatka o kmetijski izobrazbi [število]

Kmetijska izobrazba - SKUPAJ [število]

2000

4982

7045

72440

1869

86336

2003

5518

7415

63104

1001

77037

2005

5110

16368

55562

0

77042

2007

5673

20395

49141

0

75209

2010

6559

19896

47970

0

74425

2013

8405

27618

36152

0

72176

2016

9981

24720

34969

0

69671

Slika KM07-2: Kmetijska izobrazba gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji po starostnih razredih
Viri: 

EUROSTAT

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 20.10. 2020

Prikaži podatke

2005 [število]

2010 [število]

2016 [število]

Samo praktične izkušnje

Do 35 let

2100

1730

1320

Od 35-64 let

32000

29010

21670

65 let in več

21480

17300

12040

Osnovna kmetijska izobrazba

Do 35 let

660

780

960

Od 35-64 let

11830

14790

17230

65 let in več

3880

4370

6580

Popolna kmetijska izobrazba

Do 35 let

670

740

950

Od 35-64 let

3680

4910

7860

65 let in več

860

1020

1320

Skupaj

77160

74650

69930

Slika KM07-3: Kmetijska izobrazba gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji po starostnih razredih
Viri: 

EUROSTAT

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 20.10.2020

Prikaži podatke

2005 [%]

2010 [%]

2016 [%]

Samo praktične izkušnje

Do 35 let

2,72

2,32

1,89

Od 35-64 let

41,47

38,86

30,99

65 let in več

27,84

23,17

17,22

Osnovna kmetijska izobrazba

Do 35 let

0,86

1,04

1,37

Od 35-64 let

15,33

19,81

24,64

65 let in več

5,03

5,85

9,41

Popolna kmetijska izobrazba

Do 35 let

0,87

0,99

1,36

Od 35-64 let

4,77

6,58

11,24

65 let in več

1,11

1,37

1,89

Skupaj

100

100

100

Slika KM07-4: Število udeležencev izobraževanj v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020
Viri: 

MKGP

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 20.10.2020

Prikaži podatke

2015 [Število]

2016 [Število]

2017 [Število]

2018 [Število]

2019 [Število]

2020 [Število]

Gozdarstvo

1146

0

0

0

0

0

Kmetijsko-okoljska podnebna plačila

0

6451

3154

173

0

0

Ekološko kmetovanje

1080

6896

3260

6812

219

0

Dobrobit živali

0

6768

3339

7843

0

109

Mladi kmetje

1023

108

3461

7897

101

0

Predelava in trženje

967

6834

0

751

84

0

Skupaj

4216

27057

13214

23476

404

109

Slika KM07-5: Delež gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo v Sloveniji in v drugih državah EU
Viri: 

 EUROSTAT

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 20.10.2020

Prikaži podatke

2005 [%]

2010 [%]

2016 [%]

Romunija

7,37

2,52

3,23

Grčija

5,39

3,48

6,80

Bolgarija

5,30

3,42

9,30

Hrvaška

0

4,96

10,92

Madžarska

13,38

14,64

21,27

Španija

10,45

15,33

21,61

Slovaška

14,60

23,79

23,03

Ciper

6,42

5,71

27,48

Zdr. kraljestvo

23,22

22,78

30,62

Malta

0,45

9,82

31,15

Litva

30,90

30,01

38,64

Estonija

32,90

36,51

39,76

Poljska

38,50

45,94

44,75

Švedska

33,56

30,89

45,12

Avstrija

48,07

48,04

46,12

Latvija

34,06

38,52

46,78

Belgija

47,73

47,82

48,22

Slovaška

11,81

12,03

48,41

Irska

30,69

31,01

49,75

Slovenija

27,98

35,65

49,89

Finska

40,61

43,98

51,44

Danska

44,45

49,08

53,38

Češka

44,71

56,65

57,22

Francija

54,34

50,32

63,27

Luksemburg

55,92

60,45

63,96

Nemčija

68,47

68,58

65,38

Nizozemska

71,47

71,18

78,34

Italija

11,22

95,03

97,55

Slika KM07-6: Delež podeželskega prebivalstva, vključenega v programe vseživljenjskega učenja v državah EU–28
Viri: 

EUROSTAT

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 20.10.2020

Prikaži podatke

2007 [%]

2011 [%]

2016 [%]

Romunija

4,50

5,40

5

Grčija

9,20

7,10

8,50

Bolgarija

34,60

20,70

15,30

Poljska

15,20

18,40

17,90

Litva

28,40

20,90

19,20

Hrvaška

15,40

0

25,10

Španija

27,10

30

35

Malta

0

27,40

36

Italija

18,50

30,80

39,30

EU-28

29

33,60

39,50

Belgija

36,10

29,50

41

Portugalska

23,10

38,80

42,10

Češka

37,70

32

42,50

Slovenija

39,50

33,50

42,80

Estonija

40,50

46,20

43,10

Danska

39,50

52,60

43,30

Slovaška

39,60

43,90

44,20

Latvija

32,10

30,40

44,60

Finska

47,80

49,70

45,90

Luksembug

0

70,70

47,20

Ciper

34,60

39,70

47,70

Zdr. kraljestvo

49,90

42,10

48

Irska

0

20,60

48,90

Francija

31,40

47,40

49,20

Madžarska

8,10

38,50

52,10

Nemčija

47,50

51,10

53,50

Švedska

72,20

64,50

58,60

Nizozemska

41,30

54,40

59,20

Avstrija

37,30

46

59,30


Cilji

Izboljšanje izobrazbene strukture na kmetijskih gospodarstvih ostaja eden izmed ključnih ciljev slovenske kmetijske politike. Za razvojno uspešnost sta ključna tudi znanje in usposobljenost nosilcev kmetijske dejavnosti na kmetijah zato bodo ukrepi skupne kmetijske politike še naprej naravnani v pridobivanje ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti. Več poudarka bo namenjenega usmerjanju prihodnjih nosilcev dejavnosti v formalne oblike izobraževanja. Na področju javnih dobrin kmetijstva je potrebno stalno ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje deležnikov, ki zagotavljajo varovanje naravnih virov in ekosistemske storitve.


Izobrazbena raven na slovenskih kmetijskih gospodarstvih je precej neugodna. Po podatkih popisa teh gospodarstev iz leta 2000 je bilo v Sloveniji 86.336 gospodarjev. Kar 72.440 (85,8 %) jih je bilo brez formalne kmetijske izobrazbe in so imeli s kmetijstvom samo praktične izkušnje, nadaljnjih 7.045 (8,3 %) jih je imelo opravljene osnovne tečaje iz kmetijstva, 4.982 (5,9 %) pa formalno kmetijsko izobrazbo. Leta 2016 je bilo izvedeno zadnje vzorčno raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev. Število gospodarjev se je zmanjšalo na 69.671, njihova izobrazba pa se je v obdobju med leti 2000 in 2016 precej izboljšala. Delež gospodarjev, ki imajo s kmetijstvom samo praktične izkušnje, se je zmanjšal na 50,2%.

Po podatkih vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev iz leta 2016 se izboljšuje tudi izobrazbena sestava gospodarjev med posameznimi starostnimi skupinami. V primerjavi z letom 2005 se je število gospodarjev, ki imajo samo praktične izkušnje v kmetijstvu v starostni skupini do 35 let zmanjšalo za dobro tretjino (37,1 %), medtem ko se je število gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo povečalo za 43,1%. Podoben je položaj v starostni skupini nad 65 let, kjer se je število tistih, ki imajo samo praktične izkušnje v kmetijstvu zmanjšalo za dobro tretjino (33,9 %) število gospodarjev z osnovno in popolno kmetijsko izobrazbo pa se je povečalo za kar 66,7 %. 

V okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 se izvaja podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, ki je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK) in Dobrobit živali (DŽ). Izvajajo se tudi usposabljanja na področju trženja in predelave kmetijskih pridelkov ter varnega dela v gozdu. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje. V obdobju 2015-2020 se je v okviru tega podukrepa udeležilo 68.476 udeležencev izobraževanj in usposabljanj. Največ udeležencev se je udeležilo izobraževanj na področju ekološkega kmetovanja (26,7 %) in dobrobiti živali (26,4 %), sledijo pa jim mladi kmetje, ki jih je bilo 18,4 %.

V Sloveniji je bilo leta 2016 v programe vseživljenjskega učenja vključenih 42,8 % prebivalcev na podeželju, kar je dobre 3 odstotne točke več kot v letu 2007. To je nekoliko boljše kot znaša povprečje v državah EU-28, kjer je v programe vseživljenjskega učenja in usposabljanja na podeželju vključenih 39,0 % prebivalcev podeželja. V Romuniji in Grčiji je ta delež znašal manj kot 10 %, medtem ko je bilo v Avstriji, na Nizozemskem in na Švedskem v programe vseživljenjskega učenja vključenih skoraj 60 % prebivalcev na podeželju.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o kmetijski izobrazbi gospodarjev na družinskih kmetijah v Sloveniji so uporabljeni neposredno. Izračunani so deleži.

Izvorna baza podatkov
Podatki o kmetijski izobrazbi gospodarjev na družinskih kmetijah v , Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal
Skrbnik podatkov

Statistični urad Republike Slovenije

Datum zajema podatkov
15.10.2020
Podatki za obdobje
2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

Podatki, uporabljeni v kazalcu, so dostopni:

SI-STAT podatkovni portal; področje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih, Kmetijska izobrazba in polnovredne delovne moči [PDM] gospodarjev-upraviteljev na družinskih kmetijah, Slovenija, večletno. https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1516105S.px

Izvorna baza podatkov
M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnost, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Skrbnik podatkov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

Datum zajema podatkov
02.10.2020
Podatki za obdobje
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (Podatek za leto 2020 se nanaša na izobraževanja, ki so bila izvedena do 31.8.2020.)
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili pridobljeni podatki o izvajanju podukrepa M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja za Slovenijo2014-2020. Pridobili smo podatke o številu udeležencev izobraževanj po vrstah izobraževanja.

Informacije o kakovosti za ta kazalec

 • Prednosti in slabosti kazalca: Prednost kazalca je v njegovi redni objavi v okviru Statističnega urada RS. V metodoloških pojasnilih je navedeno, da se podatki zbirajo v okviru raziskovanja Strukture kmetijskih gospodarstev (vzorčna raziskovanja med dvema popisoma) oziroma s Popisom kmetijstva (vsakih deset let).
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  Zanesljivost kazalca: Raziskovanje o strukturi kmetijskih gospodarstev v Sloveniji se izvaja od leta 2000 dalje. Raziskovanje je bilo po evropskih uredbah izvedeno v letih 2000,2003, 2005, 2007, 2010, 2013 in 2016. V letih 2000 in 2010 je bilo izvedeno kot popis kmetijstva, v preostalih letih pa kot vzorčno raziskovanje. Podatki o številu udeležencev izobraževanj v okviru Podukrepa M01: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti v obdobju 2015-2020 se v letu 2020 nanašajo na udeležence, ki so se udeležili izobraževanj in usposabljanj do 31.8.2020.

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo

 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
  Relevantnost: 1
  Točnost: 1
  Časovna primerljivost: 2
  Prostorska primerljivost: 2

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Na spletni strani Eurostat so navedeni podatki o vrstah kmetijske izobrazbe gospodarjev (upraviteljev) na kmetijskih gospodarstvih za 28 držav članic Evropske unije (EU-28). posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja. V kazalcu prikazujemo podatke v letih 2005, 2010 in 2016.

Izvorna baza podatkov
Training of farm managers , EUROSTAT
Skrbnik podatkov

Eurostat

Datum zajema podatkov
09.09.2020
Podatki za obdobje
2005, 2010 in 2016
Geografska pokritost
Evropsko unijo (EU) sestavlja 28 članic EU (EU-28): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno Kraljestvo.
Dodatni opis

Na spletni strani Eurostat so navedeni podatki o vrstah kmetijske izobrazbe gospodarjev (upraviteljev) na kmetijskih gospodarstvih za 28 držav članic Evropske unije (EU-28). posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja. V kazalcu prikazujemo podatke v letih 2005, 2010 in 2016.

Izvorna baza podatkov
Regonal statistics by typology, Degree of urbanisation, Lifelong learning, Participation rate in education and training by degree of urbanisation, Eurostat
Skrbnik podatkov

Eurostat

Datum zajema podatkov
20.10.2020
Podatki za obdobje
2007, 2011 in 2016
Geografska pokritost
Evropsko unijo (EU) sestavlja 28 članic EU (EU-28): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno Kraljestvo
Dodatni opis

EUROSTAT podatkovni portal. Področje General and regional statistics Podpodročje Regonal statistics by typology, Degree of urbanisation, Lifelong learning, Participation rate in education and training by degree of urbanisation https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_105&lang=en

Informacije o kakovosti za primerjavo držav

 • Prednosti in slabosti kazalca: Podatke o kmetijski izobrazbi gospodarjev na družinskih kmetijah, poroča Statistični urad RS na Eurostat in so primerljivi med državami EU-28. Podatke o vključenosti podeželskega prebivalstva v programe vseživljenjskega učenja objavlja EUROSTAT in so primerljivi med državami EU-28.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki o kmetijski izobrazbi gospodarjev, v letih 2005 in 2016 in podatki o vključenosti podeželskega prebivalstva v programe vseživljenjskega učenja v letih 2007 in 2016 so pridobljeni z vzorčno raziskavo, zato je zanesljivost podatkov odvisna predvsem od reprezentativnosti vzorca.
 • Za zanesljivost podatkov skrbijo sistemi kakovosti nacionalnih statističnih uradov držav članic Evropske unije (EU-28) in Eurostat-a. Zanesljivost podatkov je primerljiva z zanesljivostjo podatkov za Slovenijo.
      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
      Relevantnost: 1
      Točnost: 1
      Časovna primerljivost: 2
      Prostorska primerljivost: 2