KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

×

Informative message

Kazalec smo prenehali spremljati.

Kazalec predstavlja letne količine nastalih in zbranih odpadkov iz zdravstva ter načine njihovega odstranjevanja.

Med odpadke iz zdravstva se uvrščajo odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah. Seznam odpadkov iz zdravstva in pravila ravnanja z njimi določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08). Med odpadke iz zdravstva sodijo na primer ostri predmeti, infektivni odpadki, kemikalije. Ravnanje z odpadnimi zdravili določa Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08). Med odpadna zdravila se uvrščajo odpadna zdravila, ki nastajajo v zdravstvu in veterinarstvu ter z njima povezanih raziskavah, in odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.


Grafi

Slika OD09-1: Nastali in zbrani odpadki iz zdravstva
Viri: 

Analiza letnih poročil o ravnanju z odpadki za leto 2005; Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006

Prikaži podatke
2003 2004 2005 2006
nastali t 1187 1584 1780 1691
zbrani t 367 1415 1350 1013
Slika OD09-2: Sestava nastalih odpadkov iz zdravstva za leto 2006
Viri: 

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Prikaži podatke
2006
ostri predmeti kg 4964
odpadki, ki zahtevajo posebno ravnanje kg 591534
odpadki, ki ne zahtevajo posebnega ravnanja kg 1018381
kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi kg 38181
kemikalije - drugo kg 12498
citotoksicna in citostaticna zdravila kg 19737
zdravila - drugo kg 5586
ostri predmeti % 0.3
odpadki, ki zahtevajo posebno ravnanje % 35
odpadki, ki ne zahtevajo posebnega ravnanja % 60.2
kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi % 2.3
kemikalije - drugo % 0.7
citotoksična in citostatična zdravila % 1.2
zdravila - drugo % 0.3
Slika OD09-3: Načini odstranjevanja odpadkov iz zdravstva
Viri: 

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Prikaži podatke
2003 2004 2005 2006
sežig t 60 28 48 26
odlaganje obdelanih odpadkov t 774 777 731 692
odlaganje t 365 1004 1202 1154

Cilji

- zagotoviti 100 % zajem vseh odpadkov iz zdravstva,
- zagotoviti načine odstranjevanja skladno s predpisom o ravnanju s tovrstnimi odpadki,
- nadgraditi dezinfekcijo infektivnih odpadkov s postopki termične obdelave nenevarnih odpadkov oziroma nadomestiti dezinfekcijo s sežigom v sežigalnicah nevarnih odpadkov.


Zaradi spremenjenega klasifikacijskega seznama odpadkov v letu 2001 je primerjava podatkov o nastajanju in nadaljnjem ravnanju z nastalimi odpadki iz zdravstva smiselna od leta 2003 naprej.

Po podatkih Agencije RS okolje se je v zadnjem petletnem obdobju količina nastalih odpadkov iz zdravstva povečevala, posledično se je povečevala tudi količina odstranjenih odpadkov iz zdravstva. V letu 2007 je tako nastalo 2.360 t tovrstnih odpadkov od katerih smo jih zbrali 1.201 t. V letu 2004 je bilo zaznati bistveno povečanje zbrane količine odpadkov iz zdravstva, kar gre pripisati novosprejetemu pravilniku v tem letu. Razlika med količino nastalih in zbranih odpadkov iz zdravstva je lahko posledica neporočanja zavezancev, določbe predpisa o ravnanju z odpadki, po kateri so dolžni poročati tisti zavezanci, pri katerih v posameznem koledarskem letu nastane najmanj 10 ton nevarnih ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov ter v oddaji določenih nastalih odpadkov, predvsem zdravil in odpadkov, ki ne zahtevajo posebnega ravnanja, med mešane komunalne odpadke. Bistvene razlike v količini odstranjenih odpadkov po posameznih letih ni. Med načini odstranjevanja prevladujeta predobdelava-dezinfekcija infektivnih odpadkov ter odlaganje odpadkov, ki ne zahtevajo posebnega ravnanja.

Povzročitelj odpadkov mora skladno z zakonodajo zagotoviti, da se odpadki iz zdravstva ne mešajo z drugimi odpadki ter da se posamezne vrste odpadkov iz zdravstva ne mešajo med seboj. Za nastale odpadke iz zdravstva mora povzročitelj zagotoviti oddajo zbiralcu. Zbiranje lahko izvajajo le tiste osebe, ki si pridobijo dovoljenje ministrstva. Za zbrane odpadke iz zdravstva, mora zbiralec zagotoviti odstranjevanje skladno z veljavnimi predpisi. Med načini odstranjevanja odpadkov iz zdravstva prevladuje odlaganje. V letu 2007 smo odložili 1.087 t teh odpadkov. Sledi predobdelava odpadkov s 781 t ter sežig s 76 t. V tujino pa smo v 2007 oddali 16 t teh odpadkov.


Cilji so povzeti po 'Operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov' (Novelacija, marec 2008, stran 50).

Kazalec do leta 2007 vključuje podatke o odpadkih, katerih obvezna ravnanja so bila določena s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 47/04). Za leto 2008 bo vključeval podatke, ki so bili zbrani na podlagi Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah), ki je začela veljati 4. 10. 2008. Podatki o odpadnih zdravilih bodo zbrani na podlagi Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah in Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki je začela veljati 22.11.2008. Z letom 2009 in naprej pa bo kazalec vključeval podatke zbrane na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah. Podatki o odpadnih zdravilih bodo zbrani na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili.

Podatki zbrani na podlagi Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04) vključujejo poročila naslednjih zavezancev:
• povzročiteljev odpadkov iz zdravstva, ki so skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) zavezanci za posredovanje poročila o nastalih odpadkih iz zdravstva in ravnanju z njimi,
• zbiralcev odpadkov iz zdravstva, ki posredujejo poročilo o zbranih odpadkih in ravnanju z njimi,
• odstranjevalcev odpadkov, ki posredujejo poročilo o prevzetih odpadkih in njihovem odstranjevanju,
• upravljavcev odlagališč, ki so poročali o odloženih odpadkih iz zdravstva.

Zavezanci morajo glede na veljaven predpis posredovati poročila Ministrstvu za okolje in prostor – Agenciji RS za okolje do 31. marca tekočega leta. Preveri se vsebina vsakega posredovanega poročila, ki se v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti uskladi s posameznim zavezancem. Pozove se tudi zavezance, ki do zakonskega roka niso oddali poročil. Vsi dobljeni podatki se vnesejo v zbirko podatkov.