KAZALCI OKOLJA

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP). V Podnebno ogledalo so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP.

Kazalci so razdeljeni v osem skupin, in sicer:

Doseganje ciljev
Promet
Stavbe
Kmetijstvo
LULUCF
Ostali sektorji
Večsektorski
EU-ETS