[SE09]
Izdatki za raziskave in razvoj
Objave: [ 2010 ]

Kazalec prikazuje strukturo virov financiranja bruto domačih izdelkov za raziskave in razvoj (v nadaljevanju RR) v Sloveniji.

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljevanju RRD) so opredeljeni kot izdatki za RRD, ki se nanašajo na izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. RRD je opredeljena kot temeljno raziskovanje, aplikativno raziskovanje in eksperimentalni razvoj.

Bruto domači izdatki za RRD zajemajo notranje (tekoči in investicijski stroški) izdatke poslovnega, vladnega, visokošolskega in zasebnega nepridobitnega sektorja za izvajanje RRD; v agregat so vključeni tudi viri iz tujine, ki so namenjeni za izvajanje RRD v posamezni državi. Izdatki so izraženi v deležu bruto domačega proizvoda.

Slika SE9-1: Struktura virov financiranja bruto domačih izdatkov za RRD v Sloveniji

Vir: SI-STAT podatkovni portal, Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija, 2010; Statistični letopis, 2010.


Slika SE9-2: Bruto domači izdatki za RRD v Sloveniji in drugih članicah EU-27 leta 2008

Vir: EUROSTAT, Research and development, 2010.


- povečanje učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj,
- do leta 2010 povečati javna sredstva za raziskave in razvoj na 1 % bruto domačega proizvoda in z oblikovanjem ustreznega sistema spodbujanja naložb poslovnega sektorja doseči njihova vlaganja na ravni 2 % bruto domačega proizvoda,
- povečati absorpcijsko sposobnost za rezultate raziskovalno razvojne dejavnosti,
- celotni izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost do leta 2013 dosegli 3 % bruto domačega proizvoda.

Podatki za Slovenijo in druge države:

Cilji so povzeti po: Strategiji razvoja Slovenije (SRS, 2005) in Resoluciji o nacionalnem razvojnem in raziskovalnem programu (ReNRRP, 2006).
Izvorna baza podatkov oz. vir:
Statistični urad RS. SI-STAT podatkovni portal > Ekonomsko področje > Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija > Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (Podatki za prejšnja leta so objavljeni v Statističnih letopisih).
EUROSTAT > Science and technology > Research and development > Research and development expenditure, by sectors of performance (tsc00001).
Skrbnik podatkov: Statistični urad RS, EUROSTAT.
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatke o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v Sloveniji na Statističnem uradu RS pridobijo s statističnim poročilom podjetij in ustanov, ki so o tem dolžne poročati. Za ta namen imajo dva tipa obrazcev- R-RD in R-RD-D; na prvem poročajo o svojem delu izvajalci raziskovalno-razvojne dejavnosti, na drugem pa vsa ministrstva in vladni uradi v sestavi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Urad za šolstvo, Urad za znanost), in Ministrstva za gospodarstvo (Urad za tehnologijo) o vladnih proračunskih sredstvih, ki jih država dodeljuje izvajalcem raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Raziskovanje R-RD in R-RD-D sta od leta 1993 oz 1996 usklajena z mednarodno OECD-jevo metodologijo Frascati. Po Frascatski metodologiji se statistične enote razvrščajo v štiri sektorje, in sicer v poslovni, državni, visokošolski ter zasebni nepridobitni sektor. Pri razvrščanju z vidika finančnih prilivov in odlivov pa se pojavi še peti sektor, to je tujina.
Podatke za Evropo zbira Eurostat. Podatki so na voljo od leta 1980 dalje, vendar niso dostopni za vse države. Poleg nacionalnih in regionalnih statističnih podatkov Eurostat letno izračunava in objavlja podatke tudi za posamezna evro območja.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki so prikazani v deležih.
Geografska pokritost: EU-27 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Podatki so zaradi usklajenosti z mednarodno OECD-jevo metodologijo Frascati mednarodno primerljivi. Slabosti: Zaradi različnega zbiranja podatkov in usklajevanja metodologije po posameznih državah, za nekatere podatki za posamezna leta niso na voljo.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (podatki niso na voljo za vse države)
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- EUROSTAT, 2010. Research and development.
- Poročilo o razvoju 2010, 2010. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- ReNRRP, 2006. Resolucija o nacionalnem razvojnem in raziskovalnem programu. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
- SI-STAT podatkovni portal, 2010. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija.
- SRS, 2005. Strategija Razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Statistične informacije, 2009. Št. 33. Ljubljana: Statistični urad RS.
- Statistični letopis, 2010. Ljubljana: Statistični urad RS.

20. julij 2010
ARSO