KAZALCI OKOLJA

Kazalci okolja v Sloveniji


Kazalci okolja na podlagi grafov, kart in komentarjev kažejo smer razvoja okolja v Sloveniji. So eden od štirih stebrov poročanja o okolju in jih pripravljamo skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami). Spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij.

Ali ste vedeli?

Neutral

Slovenija spada med neto uvoznice hrane, saj z domačo proizvodnjo ne pokriva svojih potreb po kmetijskih proizvodih (pri žitu, krompirju, zelenjavi, sadju, prašičjem mesu in medu). Dolgoročni trend nakazuje, da je stopnja samooskrbe višja in stabilnejša pri večini živalskih proizvodov (mleko, jajca, goveje in perutninsko meso), z izjemo prašičjega mesa in medu, kjer se stopnja samooskrbe znižuje.

Bad

V letu 2019 se je delež OVE v prometu povečal že tretje leto zaporedoma in je znašal 8 %. S tem je bil še vedno nižji od letnega cilja v AN OVE, kar pomeni zaostanek na poti k cilju za leto 2020 po Direktivi 2009/28/EU. Za doseganje cilja bo potrebno dosledno izvajanje sprejetih ukrepov AN OVE.

Bad

V letih 2016 in 2017 se je trend zmanjševanja specifičnih emisij novih vozil ustavil, v letih 2018 in 2019 pa so se celo povečale, kar resno ogroža doseganje cilja. Prva ocena za leto 2020 sicer kaže na močno znižanje, vendar je doseganje cilja za leto 2021 še vedno na kritični poti in bo treba okrepiti izvajanje ukrepov na tem področju. Povprečne emisije vseh vozil so se v letih 2018 in 2019 močno znižale.

Bad

Delež OVE v rabi goriv v široki rabi se je leta 2019 v primerjavi z letom prej znižal za 0,7 odstotne točke in je znašal 57,2 %, kar je najnižja vrednost v obdobju 2013−2019. K zmanjšanju deleža OVE v končni rabi energentov je prispevalo predvsem zmanjšanje deleža OVE v gospodinjstvih za 0,8 odstotne točke. Za indikativno letno ciljno vrednostjo je doseženi delež OVE zaostajal za 3 odstotne točke, kar je bistveno več kot leto prej.

Good

Specifični izpusti CO2 v stanovanjskem sektorju so leta 2019 znašali 8,9 kg CO2 ekv/m2 ali 2 % manj kot leto prej. K zmanjšanju je v največji meri prispevalo zmanjšanje izpustov CO2 iz rabe goriv v tem sektorju. Specifični izpusti so bili 6 % boljši od indikativne letne ciljne vrednosti. Da bo cilj leta 2020 dosežen, bo treba specifične izpuste še malenkost zmanjšati, in sicer za manj kot 1 %. Z izjemo leta 2015, ko je prišlo do povečanja vrednosti kazalca, se je njegova vrednost v obdobju 2010–2019 na letni ravni vedno zmanjševala.

Neutral

Kumulativni prihranek končne energije zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v stanovanjskem sektorju je do leta 2019 znašal 1.506 GWh, kumulativno zmanjšanje izpustov CO2 pa 220 kt. V primerjavi z letom prej se je prihranek energije povečal za več kot polovico, zmanjšanje izpustov CO2 pa se je več kot podvojilo. Kumulativni prihranek končne energije je bil leta 2019 19 % nad letno indikativno ciljno vrednostjo, kumulativno zmanjšanje izpustov CO2 pa je za indikativnim letnim ciljem zaostajalo za 19 kt ali 8 %.


SLEDI NAM

TWITTER