[ZR01]
Izpusti žveplovega dioksida (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09)
Objave: [ 2009 2008 ]
Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov žveplovega dioksida (SO2) v Sloveniji ter glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovnem nizu od leta 1980 do 2007.

Slika ZR1-1: Letni izpusti SO2 v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Slika ZR1-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom SO2 v Sloveniji

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Cilj je zmanjšanje emisij SO2 do ciljne vrednosti 27.000 ton, kot to zahteva Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva). Obvladovanje in zmanjševanje emisij v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.

Letni izpusti SO2 v Sloveniji so se od leta 1980 do leta 2007 zmanjšali za 94 %. V letu 1995 so se izpusti SO2 glede na predhodna leta znatno zmanjšali, predvsem zaradi delovanja razžvepljevalne naprave na bloku 4 v TE - Šoštanj, pa tudi zaradi nižje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih, kakor to zahteva novi predpis o kakovosti tekočih goriv. Nadaljnje znatno zmanjšanje je prispevala razžvepljevalna naprava na bloku 5 TE – Šoštanj, ki je začela obratovati v drugi polovici leta 2000 in razžvepljevalna naprava v TE Trbovlje, ki je pričela obratovati konec leta 2005. Največji delež k skupnim izpustom 17.900 t SO2 v letu 2007 prispevajo termoelektrarne in toplarne (TE-TO), in sicer 59 %.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da v letu 2010 skupni izpusti SO2 ne smejo presegati 27 tisoč ton. Slovenija je to obveznost izpolnila že v letu 2006.

Kazalec je bil nazadnje osvežen 24. junija 2009.
Bojan Rode, Agencija RS za okolje