[ZR02]
Izpusti dušikovih oksidov (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalcev ZR09 in ZR10)
Objave: [ 2009 2008 ]
Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov dušikovih oksidov (NOx) v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1987 do 2007.
Slika ZR2-1: Letni izpusti NOx v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Slika ZR2-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom NOx v Sloveniji

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Cilj je zmanjšanje izpustov NOx do ciljne vrednosti 45 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.

Letni izpusti NOx v Sloveniji so se leta 2007 zmanjšali za skoraj 20% v primerjavi z letom 1987. Po letu 1992 so se izpusti NOx začeli povečevati, zlasti zaradi povečane gostote prometa z motornimi vozili. Naraščanje je bilo veliko, kljub vedno večjemu številu vozil s katalizatorji. Po letu 1997 so se izpusti NOx opazno znižali zaradi zmanjšane porabe goriv iz cestnega prometa na račun manjše prodaje v maloobmejnem prometu. Največji delež k celotnim izpustom NOx prispeva cestni promet, in sicer 42 % v letu 2007.

Leta 2006 je Slovenija ratificirala NOx protokol, zato bo potrebno paziti, da v prihajajočih letih ne presežemo vrednost izpustov NOx iz leta 1987. Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu pa je, da v letu 2010 skupni izpusti NOx ne smejo presegati 45 tisoč ton. V letu 2007 so bili izpusti NOx za 1 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti: Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Državne emisijske evidence.
Skrbnik podatkov: ARSO.
Datum zajema podatkov za kazalec: 24. junij 2009
Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o Izpustih NOx so na voljo za obodbje 1980 - 2007.
Metodologija obravnavanja podatkov: Podatki o izpustih o povzeti na podlagi statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.
Informacije o kakovosti :
- Prednosti in slabosti kazalca:
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki):
Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije):
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Primerljivost (po času): 1
Primerljivost (glede na prostor): 1

Kazalec je bil nazadnje osvežen 24. junija 2009.
Bojan Rode, Agencija RS za okolje