[ZR04]
Izpusti nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR10)
Objave: [ 2009 2008 ]
Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (NMVOC) v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1990 do 2007.
Slika ZR4-1: Letni izpusti nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Slika ZR4-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Cilj je zmanjševanje izpustov NMVOC do ciljne vrednosti 40 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.

Od leta 1990 do leta 2007 so se letni izpusti NMVOC v Sloveniji zmanjšali za 39 %. Izpusti so po letu 1993 začeli močno naraščati zaradi povečevanja gostote prometa in porabe goriv. V letu 1997 beležimo znaten padec izpustov zaradi zmanjšane porabe goriva v obmejnem pasu z Italijo. Po letu 1998 pa začnejo izpusti padati zaradi povečevanja števila vozil z katalizatorji. V zadnji letih pa tudi zaradi implementacije uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin (HOS) v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina ter implementacije uredbe o mejnih vrednostih emisije HOS v zrak iz naprav v katerih se uporabljajo organska topila. Največji delež k skupnim izpustom 39.334 t NMVOC v letu 2007 prispeva sektor »uporaba topil«, in sicer 29%.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da v letu 2010 skupni izpusti NMVOC ne smejo presegati 40 tisoč ton. Izpusti NMVOC so bili v letu 2007 za 1,7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.

Kazalec je bil nazadnje osvežen 10. junija 2009.
Bojan Rode, Agencija RS za okolje