[ZR03]
Izpusti amoniaka (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09)
Objave: [ 2008 ]
Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov amoniaka (NH3) v Sloveniji. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1990 do 2006.
Slika ZR3-1: Letni izpusti NH3 za Slovenijo in ciljna vrednost za leto 2010

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008


Slika ZR3-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom NH3 v Sloveniji

Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008


Zmanjšanje izpustov NH3 do ciljne vrednosti 20 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.

Letni izpusti NH3 v Sloveniji so se od leta 1990 do leta 2006 zmanjšala za 23,1 %. Največji delež k skupnim izpustom 18.600 t NH3 v letu 2006 prispeva kmetijski sektor, in sicer 95,7 %. Izpusti se z leti postopoma znižujejo zaradi zmanjševanja glav živine, predvsem goveda. V zadnjih letih je opaziti naraščanje izpustov NH3 iz prometa zaradi povečevanja števila vozil s katalizatorji. Ta emitirajo v zrak več NH3, kot tista brez katalizatorja.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da skupni izpusti NH3 ne smejo presegati 20 tisoč ton v letu 2010. Leta 2006 so bili izpusti NH3 za 7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki se vodi na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.

Kazalec je bil nazadnje osvežen 21. julija 2008.
Bojan Rode, Agencija RS za okolje