KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Med prebivalci Slovenije mnenje o resnosti problema podnebnih sprememb nekoliko niha, vendar pa vse raziskave Evropskega barometra EBS o podnebnih spremembah, ki se izvajajo od leta 2008, kažejo, da za vsaj za dve tretjini prebivalcev to predstavlja zelo resen problem. Delež gospodinjstev, ki so tega mnenja, od leta 2015, ko je dosegel najnižjo točko, počasi narašča in znaša v zadnjem merjenju ponovno več kot tri četrtine anketirancev. Da ljudje vse bolj dojemajo resnost problema podnebnih sprememb, je pokazala tudi zadnja raziskava REUS 2022, ko je skrb izrazilo več kot štiri petine gospodinjstev. V primerjavi s predhodnim merjenjem je v letu 2019 pokazala na nekoliko manjše strinjanje k trditvama »K podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost« ali »Proti podnebnim spremembam je potrebno ukrepati takoj«. Delež gospodinjstev, ki menijo, da k izpustom toplogrednih plinov največ prispeva promet, se od leta 2015 zmanjšuje, medtem ko je se je izrazito povišal delež tistih, ki menijo, da je glavni krivec industrija.


Kazalec prikazuje ozaveščenost javnosti o resnosti problema podnebnih sprememb – na splošno in v Sloveniji. Kazalec prikazuje tudi primerjavo s podatki na ravni EU.


Grafi

Slika OP07-1: Resnost problematike podnebnih sprememb, Slovenija, 2015-2022
Viri:

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, Informa Echo d.o.o., 2022

Prikaži podatke
zelo resen (7-10) [%] precej resen (5-6) [%] ni resen (1-4) [%] ne vem, b.o. [%]
2015 73 20 6 1
2017 79 14 6 1
2019 77 12 6 5
2022 82 9 3 7
Slika OP07-2: Resnost problematike podnebnih sprememb glede na obseg, Slovenija, 2022
Viri:

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, Informa Echo d.o.o., 2022

Prikaži podatke
zelo resen (7-10) [%] precej resen (5-6) [%] ni resen (1-4) [%] ne vem, b.o. [%]
na splošno 79 14 6 1
za Slovenijo 69 20 10 1
za vas osebno 56 27 16 1
Slika OP07-3: Resnost problematike podnebnih sprememb, EU-27, 2021
Viri:

Posebna raziskava Eurobarometra Podnebne spremembe, 2021

Prikaži podatke
zelo resen (7-10) [%] precej resen (5-6) [%] ni resen (1-4) [%] EU-27 [%]
Avstrija 69 19 12 77
Belgija 82 12 6 77
Bolgarija 75 20 4 77
Ciper 89 7 4 77
Češka 64 21 15 77
Danska 76 15 9 77
Estonija 63 21 16 77
Finska 66 16 18 77
Francija 81 13 5 77
Grčija 84 11 5 77
Hrvaška 81 11 8 77
Irska 81 11 8 77
Italija 84 12 4 77
Latvija 72 19 9 77
Litva 59 24 17 77
Luksemburg 78 17 5 77
Madžarska 81 14 5 77
Malta 86 8 5 77
Nemčija 79 13 8 77
Nizozemska 80 14 6 77
Poljska 69 24 7 77
Portugalska 91 7 2 77
Romunija 66 21 11 77
Slovaška 77 18 4 77
Slovenija 77 15 8 77
Šranija 81 14 4 77
Švedska 79 13 8 77
Slika OP07-4: Resnost problematike podnebnih sprememb, Slovenija, 2008-2021
Viri:

Posebna raziskava Eurobarometra Podnebne spremembe, 2021

Prikaži podatke
zelo resen problem (indeks 7-10) [%]
2008 89
2009 78
2011 75
2013 73
2015 66
2017 71
2019 76
2021 77
Slika OP07-5: Delež gospodinjstev, ki se strinjajo z izjavami o resnosti problema podnebnih sprememb, Slovenija, 2015-2022
Viri:

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, Informa Echo d.o.o., 2022

Prikaži podatke
2015 [%] 2019 [%] 2022 [%]
Borba proti podnebnim spremembam ima lahko pozitivne učinke na slovensko gospodarstvo. 60 57 58
K podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost. 86 73 73
Proti podnebnim spremembam je potrebno ukrepati takoj, časa nam že zmanjkuje. 86 73 76
Boj proti podnebnim spremembam in bolj učinkovita raba energije lahko spodbudita gospodarstvo in prispevata k novim delovnim mestom v EU 70 63 63
Slika OP07-6: Mnenje javnosti, doprinos gospodarskih sektorjev k problematiki podnebnih sprememb, Slovenija, 2015-2022
Viri:

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, Informa Echo d.o.o., 2022

Prikaži podatke
2015 [%] 2019 [%] 2022 [%]
industrija 32 32 43
promet 45 30 17
odpadki 5 12 11
kmetijstvo 5 8 9
energetika 8 8 8
gospodinjstva 1 1 2
drugo 1 1 1
ne vem, b.o. 3 8 9
Slika OP07-7: Mnenje javnosti, doprinos gospodarskih sektorjev k problematiki podnebnih sprememb, Slovenija, 2019
Viri:

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, Informa Echo d.o.o. (26.2.2019)

Prikaži podatke
2019 [%] 2015 [%]
promet 30 45
energetika 8 8
gospodinjstva 1 1
industrija 32 32
kmetijstvo 8 5
odpadki 12 5
drugo 1 1
ne vem, b.o. 8 3
Slika OP07-8: Delež gospodinjstev, ki menijo, da je problem podnebnih sprememb precej resen ali ni resen, Slovenija, 2019
Viri:

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, Informa Echo d.o.o.

Prikaži podatke
  % 0 % - 10 % 11 % - 20 % 21 % - 30 %
  Pomurska 22 0 0 1
  Podravska 13 0 1 0
  Koroška 16 0 1 0
  Savinjska 15 0 1 0
  Zasavska 6 1 0 0
  Posavska 16 0 1 0
  Jugovzhodna Slovenija 19 0 1 0
  Osrednjeslovenska 25 0 0 1
  Gorenjska 19 0 1 0
  Primorsko-notranjska 13 0 1 0
  Goriška 17 0 1 0
  Obalno-kraška 11 0 1 0
Skupaj regije 1 9 2

Cilji

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO) za obdobje 2020–2030 vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja z vodami, zlasti pa – na podlagi ocene stanja vseh delov okolja – določa cilje in ukrepe za doseganje ciljev, kot so:

 • Zmanjšanje rabe fosilnih virov energije ter povečanje energetske učinkovitosti
 • Zagotovitev prehoda v nizko ogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri energije
 • Vzgoja in izobraževanje za varstvo okolja
 • Raziskave, razvoj in inovacije za varstvo okolja
 • Izboljšanje zbirke znanja in podatkov za okoljsko politiko 
 • Vključevanje ciljev varstva okolja v politike drugih sektorjev 
 • Krepitev dialoga in sodelovanja med akterji varstva okolja  

Poleg tega je treba upoštevati tudi cilj Nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NEPN, sprejet na Vladi RS dne 28.2.2020):

 • Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za najmanj 35 %;

in cilj evropske komisije v okviru zelenega dogovora  (The Green Deal):

 • Graditi in renovirati na energetsko in snovno učinkovit način. 

Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2022 razkrivajo, da se velika večina anketiranih gospodinjstev zaveda resnosti problema podnebnih sprememb: dobre štiri petine (82 %) gospodinjstev je ocenilo na lestvici od 1 do 10 ta problem kot »zelo resen« (ocene 7 do 10), 9 % kot »dokaj resen« (oceni 5 do 6) in 3 % kot »ni resen« (ocene 1 do 4). Primerjava s predhodnimi raziskavami REUS pokaže na največji delež gospodinjstev, ki se zavedajo resnosti problema in se je od leta 2015 povečal za 9 odstotnih točk (2022: 82 %, 2019: 77%, 2017: 80 %, 2015: 73 %), Delež gospodinjstev, ki so ocenili problem podnebnih sprememb z oceno 10 (problem je izjemno resen), je znašal v letu 2019 39 %, v letu 2022 pa že 45 %. Da problem ni resen, meni v letu 2022 le še 3 % gospodinjstev, delež pa se je glede na pretekla merjenja prepolovil. Omenimo še, da je zaznati trend povečanja deleža tistih, ki ne vedo ali ne želijo odgovoriti na to vprašanje (2022: 7 %, 2019: 5 %, 2017: 1 %)., 2015: 1 %).

Na podlagi izsledkov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2015, slovenska gospodinjstva tudi različno ocenjujejo pomembnost problema podnebnih sprememb glede na obseg oziroma “oddaljenost” od sebe. Problem podnebnih sprememb je zelo resen (ocena 7 do 10): “na splošno” za približno štiri petine gospodinjstev (79 %), “za Slovenijo” za dobre dve tretjine (69 %) in “za svoje gospodinjstvo v vsakdanjem življenju” za dobro polovico (56 %). 

Rezultati raziskave REUS 2022 so pokazali na nekoliko večji delež gospodinjstev (82 %) , ki menijo, da je problem podnebnih sprememb zelo resen problem, kot so to izmerili v raziskavi Special Eurobarometer 513: Climate Change v letu 2021 (77 %). Glede na to, da je bila raziskava REUS narejena leto kasneje, rezultati niso v celoti primerljivi. Primerjava z rezultati ostalih držav pokaže, da je delež v Sloveniji nekoliko nižji od povprečja Evropske Skupnosti (EU-28: 78 %). Države z največjim deležem prebivalcev, ki menijo, da so podnebne spremembe zelo resne, so Portugalska (PT: 91 %), Ciper (CY: 88 %) in Malta (MT: 86 %). Države, v katerih je najmanjši delež prebivalcev takšnega mnenja, pa so: Latvija (LV: 59 %), Estonija (EE: 63 % ) in Češka (CZ: 63 %).

Primerjava rezultatov ostalih merjenj v sklopu Eurobarometra kaže, da se je v obdobju od 2008 do 2019 v Sloveniji zmanjšal za 11 odstotnih točk delež anketiranih, ki menijo da so podnebne spremembe zelo resen problem (2019: 77 %, 2008: 89 %). Rezultat javnega mnenja o resnosti problema podnebnih spremembi je bil najnižji leta 2015 (66 %) in je potem spet začel naraščati (ESB 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021). 

Izsledki raziskave REUS 2022 kažejo, da se večina slovenskih gospodinjstev strinja z izjavami o resnosti problema podnebnih sprememb. Glavne ugotovitve so:

 • Dobra polovica gospodinjstev se (popolnoma) strinja s trditvijo, da ima borba proti podnebnim spremembam lahko pozitivne učinke za slovensko gospodarstvo.  Glede na leto 2019 se je delež malenkost dvignil in se približal deležu iz leta 2015. (2022: 58 %, 2019: 54 %, 2015: 60 %).
 • Okoli tri četrtine gospodinjstev se (popolnoma) strinja s trditvijo, da k podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost. Primerjava s prejšnjimi merjenji pokaže, da se zmanjšuje delež gospodinjstev, ki se s tem strinjajo (2022: 73 %, 2019: 78 %, 2015: 86 %).
 • Nekaj manj kot tri četrtine gospodinjstev se (popolnoma) strinja s trditvijo, da je proti podnebnim spremembam potrebno ukrepati takoj. Primerjava s prejšnjimi merjenji prav tako pokaže, da se zmanjšuje delež gospodinjstev, ki se s tem strinjajo (2022: 73 %, 2019: 77 %, 2015: 86 %).
 • Slabe dve tretjine gospodinjstev se (popolnoma) strinja s trditvijo, da boj proti podnebnim spremembam in bolj učinkovita raba energije lahko spodbudita gospodarstvo in prispevata k novimi delovnimi mesti v EU. Primerjava s prejšnjimi merjenji prav tako pokaže, da se zmanjšuje delež gospodinjstev, ki se s tem strinjajo (2022: 63 %, 2019: 67%, 2015: 70%).

Kot je razvidno iz kazalca “[EN01] Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora”, raba energije največ prispeva k skupnim izpustom toplogrednih plinov v Sloveniji. Promet in proizvodnja električne energije in toplote sta dva največja vira izpustov energetskega izvora. Sledijo industrija, gospodinjstva in storitveni sektor. Kazalec “Raba končne energije pri sektorjih” [EN10] kaže, da se največ energije porabi v prometu, sledijo sektorji predelovalne dejavnosti in gradbeništvo ter gospodinjstva. 

Raziskava REUS 2022 je pokazala, da je po mnenju največjega deleža gospodinjstev glavni krivec za izpuste toplogrednih plinov industrija (43 %). Promet je na drugem mestu (17 %), na tretjem so odpadki (11 %), na četrtem pa energetika in kmetijstvo (8 %). Kot kažejo rezultati preteklih raziskav REUS, vse manj gospodinjstev meni, da je promet glavni povzročitelj toplogrednih plinov. Če je v letu 2015 tako menila skoraj polovica gospodinjstev, jih v letu 2022 le še petina (2022: 17 %, 2019: 30 %, 2015: 45 %). Morda je razlog v tem, da lahko vidimo na cestah vse več avtomobilov na električni pogon, kot tudi električnih koles in skirojev.

Analiza podatkov po statističnih regijah v Sloveniji kaže, da je leta 2019 največji delež gospodinjstev, ki menijo, da je problem podnebnih sprememb precej resen (indeks 5 do 6) ali ni resen (indeks 1 do 4) v Osrednjeslovenski in Pomurski regiji (21% do 30%), nekaj manjši je v Gorenjski, Goriški, Koroški, Podravski, Savinjski, Posavski, Jugozahodni Sloveniji, Primorsko-notranjski in Obalno-kraški regiji (11% do 20%) in najmanjši je v Zasavski regiji (0% do 10%).


Metodologija

Cilji povzeti po: 

Metodologija zbiranja podatkov:

Anketiranje smo izvajali od maja do avgusta v letih 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 in 2022.

Vzorec za anketiranje: Vzorec je bil pri vsakem merjenju večji od 1.000 gospodinjstev. 

Vzorčenje: Za osebno anketiranje smo podatke anketirancev pridobili iz registra prebivalstva na podlagi 41. člena Zakona o državni statistiki (Ur. l. 45/1995 in 9/2001), ki dovoljuje posredovanje nekaterih osebnih podatkov za namen statističnih in znanstveno raziskovalnih projektov. Uporabili smo verjetnostno proporcionalno stratificirano vzorčenje.

Vzorčni okvir: Oseba v gospodinjstvu, ki je stara od 18 do 75 let in je vodja gospodinjstva (se odloča ali soodloča o načinu ogrevanja, uporablja energetske naprave in je najbolje seznanjena z njihovo porabo). Pri odgovorih so lahko pomagali tudi drugi člani gospodinjstva.

Reprezentativnost: Podatki so uteženi in reprezentativni po naslednjih lastnostih:

 • število članov gospodinjstva; vir podatkov za populacijo: SURS, Registrski popis prebivalstva;
 • tip naselja; vir podatkov za populacijo: SURS, Registrski popis prebivalstva;
 • regija; vir podatkov za populacijo: SURS, Registrski popis prebivalstva;
 • tip stavbe; klasificiran glede na število stanovanj: SURS, Registrski popis prebivalstva. 

V poročilu prikazujemo le odgovore na vprašanja, na katera je odgovorilo najmanj 30 anketiranih. Rezultati na vzorcu do N=100 so zgolj informativne narave in niso statistično zanesljivi.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: 

Podatke, predstavljene v kazalcu, smo v letih od 2010 do 2015 zbirali s pomočjo kombinacije osebnega anketiranja na domu (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing) in spletnega anketiranja (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Od leta 2017 do 2019 smo jih zbirali s pomočjo spletnega anketiranja (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

 

 

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS za gospodinjstva.

Število

Informa Echo

2010-2022

Za preteklo leto

Letno

20.06.2023

ne

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

[ESB 2008] Posebna raziskava Eurobarometra 322: Odnos Evropejcev do podnebnih sprememb (2008). European Commission, Directorate-General for Communication.

https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/EB69.2_Climate_change/EB69.2_rapport_en.pdf

[ESB 2009] Posebna raziskava Eurobarometra 322: Odnos Evropejcev do podnebnih sprememb (v1.00). (2014). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S703_72_1_EBS322

[ESB 2011] Posebna raziskava Eurobarometra 409: Podnebne spremembe (v1.00). (2014). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S1084_80_2_409

[ESB 2013] Posebna raziskava Eurobarometra št. 435: Podnebne spremembe Posebna raziskava Eurobarometra št. 435: Podnebne spremembe (v1.00). (2015). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S2060_83_4_435_ENG

[ESB 2015] Posebna raziskava Eurobarometra 459: Podnebne spremembe (v1.00). (2017). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S2140_87_1_459_ENG

[ESB 2019] Posebna raziskava Eurobarometra 490: Podnebne spremembe (v1.00). (2019). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S2212_91_3_490_ENG

[ESB 2021] Posebna raziskava Eurobarometra 513: Podnebne spremembe (v1.00). (2021). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S2273_95_1_513_ENG

 


Related indicators