KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

V zadnjih stoletjih se je površina gozdov stalno povečevala. Od leta 1875, ko je bilo gozda le 36 %, do danes je njegova površina narasla na 58,5 % ozemlja Slovenije.


Kazalec prikazuje površino in delež gozdov. Podatki so prikazani za obdobje 1875–2013.

V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in spremembe) je gozd opredeljen kot zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda. Gozd po tem zakonu so tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta.

FAO (Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri OZN) gozd opredeljuje kot območje, pokrito z drevesnimi krošnjami (ali z določeno lesno zalogo) z več kot 10 % površine na površini večji kot 0,5 ha. Drevesa morajo biti sposobna doseči višino 5 metrov na obravnavanem rastišču. Sem pod istimi pogoji štejemo tudi plantaže gozdnega drevja in površine, ki so trenutno brez gozda (zaradi poseka ali naravnih ujm). Vključene so gozdne drevesnice, semenski sestoji, gozdne ceste, protipožarne poseke itd.


Grafi

Slika GZ04-1: Delež gozda na območju današnje Slovenije
Viri:

Zavod za gozdove Slovenije, 2014.

Prikaži podatke
1875 1953 1956 1961 1970 1980 - 1990 1991 1992
delež gozda % 36 42 43.7 46.5 46.9 51.3 52.8 53.1 53.4
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
delež gozda % 53.7 54 54.2 54.2 54.7 54.8 55 55.9 56.4 56.7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
delež gozda % 57.1 57.4 57.7 57.9 58.4 58.5 58.5 58.5 58.4 58.4
2013
delež gozda % 58.5
Slika GZ04-2: Površina gozda
Viri:

Zavod za gozdove Slovenije, 2014.

Prikaži podatke
1875 1953 1956 1961 1970 1980 - 1990 1991 1992
površina gozda ha 729717 852147 885501 943209 951484 1039626 1071151 1076914 1082676
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
površina gozda ha 1088439 1094201 1097929 1098844 1109710 1111006 1115661 1134227 1142869 1149633
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
površina gozda ha 1157824 1163812 1169196 1173847 1183252 1185145 1186104 1185417 1185169 1184369
2013
površina gozda ha 1186044

Cilji

Ohranjati primeren delež gozdov v krajini. Kjer v krajini primanjkuje gozdov in manjših gozdnih prvin, je treba povečati njihovo površino, vključno s posameznim gozdnim drevjem.


Površina gozdov je eden izmed osnovnih in lažje merljivih kazalcev o gozdu, zato imamo že zelo izčrpen niz podatkov, ki sega vse do leta 1875, ko je bilo gozda le 36 %. Od takrat se površina gozdov v Sloveniji nenehno povečuje. Trend spreminjanja pa ni enak v vsej Sloveniji. Površina gozdov se povečuje tam, kjer je gozdov z vidika krajinske pestrosti in krajinskega videza že zdaj veliko, na drugi strani pa se v predelih z intenzivnim kmetijstvom in še posebej v primestnih predelih srečujemo s hudimi pritiski na gozdni prostor, ki postopno, kljub prizadevanjem po ohranjanju gozdov, marsikje vodijo h krčenju že tako pičlih gozdnih ostankov (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, Uradni list RS, št. 111/07).

Po poročilu Zavoda za gozdove Slovenije znaša površina gozda v letu 2013 1.186.044 ha. Tako danes gozd pokriva 58,5 % ozemlja Slovenije. Razporeditev in spremembe gozdnih površin v sklopu zajema in spremljanja rabe kmetijskih zemljišč spremlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tudi tu sodeluje Zavod za gozdove Slovenije, ki preverja potek zarisanega gozdnega roba. Po teh podatkih je znašala površina gozda v letu 2010 1.213.944,70 ha, torej nekaj manj kot 60 % celotnega ozemlja Slovenije.

Po študiji FAO Global Forest Resources Assessment ima Slovenija v primerjavi s celotno Evropo precej večji delež gozda, seveda pa je njen delež v absolutnem precej manjši. Skupna površina gozdov v Evropi (EU-27) je znašala v letu 2005 177.015.800 ha, kar predstavlja 42 % celotne površine. V obdobju od 2000 do 2005 se je površine gozdov povečala za 2.764.800 ha, oziroma za 1,6 %.

Podobna gibanja v evropskem merilu zasledimo že v preteklih desetletjih. Velik delež pogozdovanj je bil izveden takoj po drugi svetovni vojni, ta trend pa se je v zadnjih desetletjih umiril. Vse manj je površin, ki so primerne za pogozdovanje, hkrati pa se povečujejo stroški teh del. Še počasneje se povečuje delež gospodarskih gozdov. Razlog za to je vse večji delež zavarovanih območij.


Metodologija

Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po: Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Centralna baza podatkov Zavoda za gozdove Slovenije, 2010 in Letna poročila ZGS o gozdovih. Skrbnik podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, Oddelek za gozdnogospodarsko načrtovanje, Dragan Matijašić, vodja Oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje.
Datum zajema podatkov za kazalec: 21.1.2014
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatek je posodobljen vsako leto ob inventuri gozdnogospodarskih enot za potrebe izdelave 10-letnih gozdnogospodarskih načrtov. Vsako leto se tako obnovijo podatki za približno desetino slovenskih gozdov. Podlaga za to delo so najnovejši dostopni digitalni ortofoto posnetki in terenski ogledi gozdov, ki se izvajajo ob opisih sestojev). Vse legalne spremembe površin zaradi človekove dejavnosti (krčitve, infrastruktura) v času veljavnosti načrta se prav tako evidentirajo.
Metodologija obdelave podatkov: Način ugotavljanja površine gozdov določa Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list RS, št. 5/98, 70/06, 12/08, 91/10). Površina gozdov po 2. členu Zakona o gozdovih se izvirno ugotavlja s projekcijo ustreznih posnetkov, pridobljenih z metodami daljinskega zaznavanja, na temeljne topografske načrte, ki se po potrebi preveri na terenu. V gozd se uvrščajo tudi kmetijska zemljišča v zaraščanju, če se zadnjih 20 let niso uporabljala v kmetijske namene in je pokrovnost gozdnega drevja oziroma drugega gozdnega rastja na njih presegla 75 %, pri čemer se površine, ki so večje od 0,5 ha, obravnavajo po delih, velikih 0,5 ha. Meja gozda se vriše na temeljno topografsko karto (merila 1:5.000 ali 1:10.000), ki je dokumentacijsko gradivo k načrtu. Na ravni odsekov in na višjih ravneh se površine gozdov navajajo na 0,01 ha natančno. Površina gozda se po posameznih parcelah ugotavlja s prekrivanjem kartnih prikazov območja gozda in parcel ter se po potrebi preveri na terenu.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Površina gozda je najpomembnejši merljivi parameter, ki ga gozdarstvo (in tudi druge panoge, npr. za potrebe obdavčitev) spremljajo že več stoletij. V tem času so se metode meritev spreminjale in izboljševale, vseeno pa so podatki toliko zanesljivi, da trende lahko ugotavljamo.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kljub spremembam v tehnologiji so starejši podatki zadovoljivo natančni.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije v kazalec niso vključene.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- Global Forest Resources Assessment 2000, UN FAO, Oddelek za gozdarstvo, 2001.
- Global Forest Resources Assessment 2005, UN FAO, Oddelek za gozdarstvo, 2006.
- Global Forest Resources Assessment. Main Report. 2010, FAO Forestry paper 163, UN FAO, Oddelek za gozdarstvo, 375 s.
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 Odl.US: U-I-53/95, 24/99 Skl.US: U-I-51/95, 56/99-ZON (31/00 popr.), 67/02, 110/02-ZGO-1, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/06, 110/2007, 61/10 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/10).

Datum zajema podatkov