KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ozaveščenost se dviguje, poraba energije v poslovnih prostorih pa ostaja enaka

V obdobju med letoma 2013 in 2020 se je povečal delež organizacij, ki so »ozaveščene« glede porabe energije v svojih pisarniških prostorih. Le slaba desetina organizacij javne uprave in slaba petina podjetij storitvenega sektorja menita, da je poraba energije v njihovih poslovnih prostorih nizka ali zelo nizka.  Iz tega lahko sklepamo, da obstaja velik potencial za zmanjšanje porabe energije v poslovnih prostorih. 

petek, 12 Maj, 2023

Analiza rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor (REUS JSS) 2020 kaže, da samo slaba desetina organizacij javne uprave in slaba petina podjetij storitvenega sektorja menita, da je poraba energije v njihovih poslovnih prostorih nizka ali zelo nizka. 

Na vprašanje, katere potratne navade, povezane z rabo energije, prepoznavajo v svoji organizaciji, sta leta 2020 slaba tretjina organizacij javne uprave in dobra petina podjetij v pisarniških prostorih menili, da nimata potratnih navad. V ostalih organizacijah sta bila dva najpogostejša odgovora: da so v njihovi organizaciji elektronske naprave prižgane tudi, ko jih ne uporabljajo, in da se luči ne ugašajo, četudi ni nikogar v prostoru.  

Analiza hkrati kaže, da se je statistično značilno povečal delež organizacij tako v javnem kot v storitvenem sektorju, ki menijo, da so zelo dobro seznanjene z možnostmi prihrankov energije v poslovnih prostorih in da veliko vlagajo v ukrepe za manjšo porabo energije. 

Mnenje organizacij o porabi energije

Raziskava REUS JSS 2020 kaže, da manjši delež anketiranih organizacij (tj. slaba petina podjetij v storitvenem sektorju (17 %) in slaba desetina organizacij v javni upravi (9 %)) ocenjuje porabo energije v svojih pisarniških prostorih kot nizko ali zelo nizko. 

To posledično pomeni, da velika večina organizacij javne uprave (91 %) in večina podjetij v storitvenem sektorju (80 %), ocenjuje porabo energije v svoji organizaciji kot srednjo, visoko ali zelo visoko. Iz tega lahko sklepamo, da obstaja velik potencial za zmanjšanje porabe energije v poslovnih prostorih takšnih organizacijah. V primerjava s predhodnim merjenjem leta 2013 so rezultati v obeh sektorjih ostali na približno enaki ravni.

Raziskava REUS JSS 2020 kaže na velik potencial za zmanjšanje porabe energije v organizacijah, ki menijo, da je njihova poraba energije srednja, visoka ali zelo visoka.

Slika: Delež organizacij javne uprave in podjetij v pisarniških prostorih, ki svojo porabo energije ocenjujejo kot srednjo, visoko ali zelo visoko.

Ozaveščenost o porabi energije v poslovnih prostorih

Nadaljnja analiza rezultatov Raziskave REUS JSS v obdobju od 2013 do 2020 kaže na statistično značilen pozitiven trend pri ozaveščenosti organizacij o porabi energije v poslovnih prostorih:

  • Za 15 odstotnih točk (2020: 75 %, 2013: 60 %) se je povečal delež podjetij v pisarniških prostorih, za 8 odstotnih točk (2020: 76 %, 2013: 68 %) pa delež organizacij javne uprave, ki menijo, da so zelo dobro seznanjeni z možnostmi prihranka energije v poslovnih prostorih.
  • Za 21 odstotnih točk (2020: 66 %, 2013: 45 %) se je povečal delež podjetij v pisarniških prostorih, za 17 odstotnih točk (2020: 67 %, 2013: 50 %) pa delež organizacij v javnem sektorju, ki menijo, da v svojih poslovnih prostorih veliko vlagajo v ukrepe za manjšo porabo energije.
  • Za 13 odstotnih točk (2020: 87 %, 2013: 74 %) se je povečal delež podjetij v pisarniških prostorih, ki menijo, da si vsak dan prizadevajo za čim bolj energetsko varčno delovanje.

Potratne navade, ki jih organizacije prepoznavajo v svojih poslovnih prostorih

Na vprašanje, katere potratne navade, povezane z rabo energije, prepoznavajo v svoji organizaciji, sta leta 2020 slaba tretjina (32 %) podjetij v pisarniških prostorih in dobra petina (22 %) organizacij javne uprave menili, da v njihovi organizaciji oz. podjetju nimajo potratnih navad, povezanih z rabo energije.

Primerjava potratnih navad med sektorji kaže, da v skoraj polovici podjetij (46 %) in dobri tretjini (36 %) organizacij javne uprave menijo, da ne ugašajo elektronskih naprav, ko jih ne uporabljajo, in da v tretjini organizacij (33 %) javne uprave in dobri četrtini (27 %) podjetij luči po navadi ne ugašajo, četudi ni nikogar v prostoru.

Največjo razliko med sektorji smo opazili pri odgovoru: »V času gretja puščamo odprta okna (na kip)« – dobra četrtina (28 %) organizacij javne uprave in samo dobra desetina podjetij (12 %) sta takšno ravnanje v svoji organizaciji prepoznali kot potratno navado.

Za več informacij kliknite tukaj.