KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ozaveščenost javnega in storitvenega sektorja o vplivih poslovnih prostorov na okolje

Rezultati Raziskave REUS JSS 2022 kažejo, da je velik delež organizacij javnega in storitvenega sektorja okoljsko ozaveščen in razume, da lahko z učinkovito rabo energije zmanjša vpliv svojih poslovnih prostorov na okolje. 

petek, 12 Maj, 2023

Analiza rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor REUS JSS 2020 kaže, da velika večina organizacij javnega in storitvenega sektorja meni, da so ekološko ozaveščene. Za večino organizacij je učinkovita raba energije v njihovih poslovnih prostorih pomembna tako zaradi manjših stroškov kot zaradi varovanja okolja. Za večino organizacij je tudi zmanjšanje vpliva na okolje en od ciljev učinkovite rabe energije. Da so dobro seznanjene z vplivom svojih poslovnih prostorov na okolje, so navedle tri četrtine podjetij in dve tretjini organizacij javne uprave.

Glede na merjenje iz leta 2013 se je statistično značilno povečal delež organizacij, za katere je zmanjšanje vpliva na okolje v njihovih poslovnih prostorih eden od namenov učinkovite rabe energije. Povečal se je tudi delež organizacij, ki menijo, da so ekološko ozaveščene in dobro seznanjene z vplivom svojih poslovnih prostorov na okolje.

Okoljska ozaveščenost organizacij 

Raziskava REUS JSS 2020 kaže, da velika večina anketiranih podjetij v pisarniških prostorih (96 %) in organizacij javne uprave (93 %) meni, da so ekološko ozaveščeni. Dve tretjini organizacij javne uprave (66 %) in tri četrtine podjetij v pisarniških prostorih (76 %) so navedle, da so dobro seznanjene z vplivom svojih poslovnih prostorov na okolje. 

Slika 1: Delež organizacij javne uprave in storitvenega sektorja (podjetja v pisarniških prostorih), ki so zelo dobro seznanjene z vplivi svojih poslovnih prostorov na okolje

Glede na merjenje iz leta 2013 lahko opazimo pozitiven trend: 

  • za 13 odstotnih točk se je povečal delež ekološko ozaveščenih podjetij (2020: 96 %, 2013: 83 %), za 6 odstotnih točk pa delež organizacij javne uprave (2020: 93 %, 2013: 87 %), ki menijo, da so ekološko ozaveščeni.
  • za 11 odstotnih točk (2020: 66 %, 2013: 55 %) se je povečal delež organizacij javne uprave, za 10 odstotnih točk (2020: 76 %, 2013: 66 %) pa delež podjetij v pisarniških prostorih, ki menijo, da so dobro seznanjeni z vplivom svojih poslovnih prostorov na okolje.

Pomen učinkovite rabe energije v poslovnih prostorih

Na vprašanje, zakaj je učinkovita raba energije v poslovnih prostorih pomembna, je večina organizacij v javni upravi (82 %) in podjetji v pisarniških prostorih (86 %) odgovorila, da »tako zaradi manjših stroškov kot varovanje okolja«. 

Slika 2: Delež organizacij javne uprave in storitvenega sektorja (podjetja v pisarniških prostorih), ki menijo, da je zmanjšanje stroškov porabe energije in varovanje okolja enako pomembno.

Primerjava rezultatov med letoma 2013 in 2020 kaže, da se je delež takšnih organizacij javne uprave zmanjšal za 9 odstotnih točk (2020: 82 %, 2013: 91 %) in da je delež takšnih podjetij v pisarniških prostorih ostal podoben (2020: 88 %, 2013: 82 %).

Zmanjšanje vpliva na okolje kot namen učinkovite rabe energije 

Za večino organizacij, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije, je zmanjšanje okoljskega vpliva eden od namenov učinkovite rabe energije v poslovnih prostorih. Analiza vseh odgovorov o namenu učinkovite rabe energije (anketiranci so lahko izbrali več odgovorov hkrati) kaže statistično značilen pozitiven trend: za 29 odstotnih točk se je povečal delež podjetij v pisarniških prostorih (2020: 79 %, 2013: 50 %), za 18 odstotnih točk pa delež organizacij v javnem sektorju (2020: 77 %, 2013: 59 %), za katere je zmanjšanje vpliva na okolje eden od namenov učinkovite rabe energije v svojih poslovnih prostorih. 

Ugotovitev

V obdobju od 2013 do 2020 se je povečal delež ekološko ozaveščenih organizacij in podjetij v poslovnih prostorih. Povečal se je tudi delež tistih organizacij javne uprave in podjetij storitvenega sektorja, ki so dobro seznanjeni z vplivom svojih poslovnih prostorov na okolje, in tistih, za katere je en od namenov učinkovite rabe energije zmanjšanje vpliva na okolje. Na drugi strani se je zmanjšal delež organizacij v javni upravi, ki menijo, da je pomen učinkovite rabe energije tako v zmanjšanju stroškov kot varovanju okolja.