KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

×

Informative message

Kazalec je arhivski in in ga ne posodabljamo več. Vključen je v kazalcih ZR09.

Ključno sporočilo
Good

Letni izpusti NH3 v Sloveniji so se do leta 2006 zmanjšali za 36,5 % v primerjavi z letom 1990. Zmanjšanje je posledica zmanjševanja števila glav živine. Izpusti NH3 so bili v letu 2006 za 7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov amoniaka (NH3) v Sloveniji. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1990 do 2006.


Grafi

Slika ZR03-1: Letni izpusti NH3 za Slovenijo in ciljna vrednost za leto 2010
Viri: 

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
izpusti NH3 1000 t 24.187 23.511 23.477 23.131 22.277 21.925 22.031 19.844 20.082 20.254
izpusti NH3 indeks (1990 = 100) 100 97.2051101832 97.0645388018 95.6340182743 92.1031959317 90.6478686898 91.0861206433 82.0440732625 83.0280729317 83.7391987431
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
izpusti NH3 1000 t 20.107 19.756 19.963 19.17 17.112 18.129 18.603
izpusti NH3 indeks (1990 = 100) 83.1314342415 81.680241452 82.5360730971 79.2574523504 70.7487493282 74.9534874106 76.9132178443
cilj 2010
izpusti NH3 1000 t 20
izpusti NH3 indeks (1990 = 100)
Slika ZR03-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom NH3 v Sloveniji
Viri: 

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
kmetijstvo 1000 t 24.2 23.5 23.5 23 22.1 21.6 21.6 19.3 19.5 19.6
cestni promet 1000 t 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
kmetijstvo 1000 t 19.4 19 19.2 18.4 16.3 17.3 17.8
cestni promet 1000 t 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
cilj 2010
kmetijstvo 1000 t
cestni promet 1000 t

Cilji

Zmanjšanje izpustov NH3 do ciljne vrednosti 20 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.


Letni izpusti NH3 v Sloveniji so se od leta 1990 do leta 2006 zmanjšala za 23,1 %. Največji delež k skupnim izpustom 18.600 t NH3 v letu 2006 prispeva kmetijski sektor, in sicer 95,7 %. Izpusti se z leti postopoma znižujejo zaradi zmanjševanja glav živine, predvsem goveda. V zadnjih letih je opaziti naraščanje izpustov NH3 iz prometa zaradi povečevanja števila vozil s katalizatorji. Ta emitirajo v zrak več NH3, kot tista brez katalizatorja.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da skupni izpusti NH3 ne smejo presegati 20 tisoč ton v letu 2010. Leta 2006 so bili izpusti NH3 za 7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki se vodi na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.


Povezani kazalci


SLEDI NAM

TWITTER