Preglednica ZR9-3: Struktura izpustov glede na vir onesnaževanja za skupne izpuste snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, ter za posamezne snovi za leto 2009
skupaj - SO2NO2NH3
Proizvodnja el. energije in toplotekt ekv. zakisovanja0.440.20.240
Predelovalne dej. in gradb.kt ekv. zakisovanja0.150.080.070
Cestni prometkt ekv. zakisovanja0.5600.530.03
Necestni prometkt ekv. zakisovanja0.0900.090
Široka rabakt ekv. zakisovanja0.120.050.060
Ubežne emisijekt ekv. zakisovanja0000
Industrijski procesikt ekv. zakisovanja0.030.0200.01
Raba topilkt ekv. zakisovanja0000
Kmetijstvokt ekv. zakisovanja1.01001.01
Odpadkikt ekv. zakisovanja0000
SKUPAJkt ekv. zakisovanja2.380.360.981.04
Proizvodnja el. energije in toplote%18.5456.8824.130
Predelovalne dej. in gradb.%6.1221.86.870
Cestni promet%23.360.2953.72.72
Necestni promet%3.580.028.690
Široka raba%5.0215.176.610
Ubežne emisije%0000
Industrijski procesi%1.155.8400.62
Raba topil%0000
Kmetijstvo%42.230096.66
Odpadki%0000
Vir: Airnet, Državne evidence izpustov, Agencija RS za okolje, 2011

Opomba k sliki ZR9-3: Zgoraj navedenim kategorijam v skladu s poročanjem ustreza naslednja SNAP kategorija:
- Proizvodnja el. energije in toplote = Termoelektrarne toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (SNAP 1)
- Predelovalne dej. in gradb. = Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (SNAP 3)
- Cestni promet = Cestni promet (SNAP 7)
- Necestni promet = Ostali promet (SNAP 8)
- Široka raba = Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (SNAP 2)
- Ubežni izpusti = Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (SNAP 5)
- Industrijski procesi = Tehnološki procesi brez izgorevanja (SNAP 4)
- Raba topil = Uporaba topil (SNAP 6)
- Kmetijstvo = Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (SNAP 10)
- Odpadki = Ravnanje z odpadki (SNAP 9)

Nazaj na kazalec