Preglednica ZR9-2: Prispevek posameznih snovi k skupnim izpustom snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo za leto 2009
2009
SO2kt ekv. zakisovanja0.4
NO2kt ekv. zakisovanja1
NH3kt ekv. zakisovanja1
zakisovalne snovi - skupajkt ekv. zakisovanja2.4
SO2%15.1
NO2%41.2
NH3%43.7
Vir: Airnet, Državne evidence izpustov, Agencija RS za okolje, 2011

Nazaj na kazalec