Preglednica ZD8-1: Vsebnosti kadmija (mg/kg svežega vzorca; prikazane so mediane s kvartili in ekstremi) v ledvicah srnjadi iz Šaleške doline v letih 1998, 2005 in 2006
Cdšt. vzorcevmedianamin. vrednostmaks. vrednostsp. kvartilzg. kvartil
1998494.370.7332.62.836.78
2005155.681.76173.027.46
200685.32.7410.64.549.67
Vir: Pokorny, Zaluberšek, 2007. Srnjad kot bioindikator onesnaženosti okolja. ERICo Velenje.

Nazaj na kazalec