Preglednica KM5-2: Ocena deleža kmetijskih zemljišč na območjih visoke naravne vrednosti v okviru različnih scenarijev po CORINE Land Cover
minimalni scenarijsrednji scenarijmaksimalni scenarij
drobnoposestniške%-34.334.3
naravne-kmetijske%-22.522.5
pašniki%14.414.414.4
nenamakane njivske površine%--14
grmičasti gozd%5.45.45.4
barja in resave%2.72.72.7
naravni travniki%2.72.72.7
vinogradi%---
redko porasle površine%--1.3
sadovnjaki in nasadi jagodičja%--0.4
celinska barja%0.30.30.3
trajni nasadi z enoletnimi posevki%---
namakane njivske površine%---
sklerofilno rastlinstvo%---
skupaj kmetijska zemljišča z visoko naravno vrednostjo%25.582.398
Vir: CORINE Land Cover 2000, Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje in Geodetska uprava Republike Slovenije, 2003; preračuni Kmetijski inštitut Slovenije, 2005.

Nazaj na kazalec