Preglednica KM5-1: Ocena deleža kmetijskih zemljišč na območjih visoke naravne vrednosti v okviru raznih scenarijev po Zajemu rabe kmetijskih zemljišč
minimalni scenarijsrednji scenarijmaksimalni scenarij
njive%--27.6
barjanski travniki%111
trajni travniki%-56.156.1
vinogradi%---
zemljišča v zaraščanju%3.43.43.4
ekstenzivni sadovnjaki%3.13.13.1
obvodna zarast%444
intenzivni sadovnjaki%---
hmeljišča%---
druga zamočvirjena zemljišča%0.20.20.2
oljčniki%--0.3
trstičja%000
plantaže gozd. drevja%--0.1
barja%000
ostali trajni nasadi%---
skupaj kmetijska zemljišča z visoko naravno vrednostjo%11.667.795.6
Vir: Zajem in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008; preračuni Kmetijski inštitut Slovenije, 2008.

Nazaj na kazalec