Preglednica TP1-3: Tokovi sprememb pokrovnosti (analiza po metodologiji LEAC, EEA)
gospodarjenje z gozdomširjenje poslovnih in infrastrukturnih območijnastajanje in upravljanje z vodnimi telesispremembe iz naravnih in mnogovrstnih vzrokovširjenje urbanih območijumikanje kmetijstvaupravljanje z urbanimi območjispremembe znotraj kmetijskih zemljiščpretvorba iz gozdnih in naravnih območij v kmetijska
1996 - 2000ha101030575192114839019328
2000 - 2006ha186410735515186000
2006 - 2012ha65656450220372063
skupaj spremembeha35301943135207515476319391
Vir: CORINE Land Cover 2000, 2006 in 2012. Evropska agencija za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, Evropska agencija za okolje, 2007; Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2012; preračuni Agencija Republike Slovenije za okolje (SprePok-SI)

Nazaj na kazalec